Lunatic Soul
Biografia

Lunatic Soul

_​_​NOTOC_​_​

Lunatic Soul – side-project polskie­go wokali­sty i multiin­stru­men­ta­li­sty, lidera progre­syw­no-rockowej grupy River­si­de – Mariusza Dudy.

Powstał w 2008 roku w Warsza­wie. Duda do współ­pra­cy zaprosił wówczas multiin­stru­men­ta­li­stę Macieja Szelen­bau­ma, z którym skompo­no­wał pierwsze utwory już w 2001 roku (np. "Summer­land").

Debiu­tanc­ki album projektu pt. Lunatic Soul ukazał się 13 paździer­ni­ka 2008 roku. Płyta została wydana w Polsce przez firmę Mystic Produc­tion, natomiast na świecie debiut ukazał się nakładem Snapper Music. Nagrania dotarły do 23 miejsca zesta­wie­nia OLiS

. Wydaw­nic­two zostało wybrane przez słucha­czy audycji Noc Muzycz­nych Pejzaży w Trójce najlep­szym albumem roku. Cieka­wost­ką jest fakt, iż na albumie nie znalazła się żadna partia gitary elektrycz­nej. Gościn­nie na albumie wystąpił ówczesny perku­si­sta UnSun i Indukti Wawrzy­niec Dramo­wicz oraz klawi­szo­wiec macie­rzy­stej grupy Dudy - River­si­de, Michał Łapaj.

Drugi album studyjny projektu pt. Lunatic Soul II ukazał się 25 paździer­ni­ka 2010 roku nakładem wytwórni muzycz­nych Mystic Produc­tion i Kscope Music. W nagra­niach ponownie wzięli udział Szelen­baum i Dramo­wicz. Album zadebiu­to­wał na 13. miejscu listy OLiS w Polsce. Pocho­dzą­ca z wydaw­nic­twa piosenka "Wande­rings" cieszyła się pewną popular­no­ścią w Polsce. Utwór dotarł do 28. miejsca Listy Przebo­jów Programu Trzecie­go Polskie­go Radia. Sam lider ocenia wydaw­nic­two jako lepsze od poprzedniego.

10 paździer­ni­ka 2011 roku nakładem Kscope Music ukazała się trzecia produk­cja Lunatic Soul zatytu­ło­wa­na Impres­sions. Dzieło było w całości instru­men­tal­ne, a sam Duda nazwał płytę rodzajem sound­trac­ku do nieist­nie­ją­ce­go filmu.

Czwarty album zatytu­ło­wa­ny Walking on a Flash­li­ght Beam ukazał się 13 paździer­ni­ka 2014 za sprawą Mystic Produc­tion w Polsce oraz brytyj­skiej wytwórni Kscope na całym świecie. Płyta pod względem muzycz­nym wyraźnie odcina się od poprzed­ni­czek. Tym razem Duda podzię­ko­wał Macie­jo­wi Szelen­bau­mo­wi za współ­pra­cę i sam skompo­no­wał i nagrał 9 utworów o mniej etnicz­nym, jak do tej pory było, a bardziej elektro­nicz­nym zabar­wie­niu (np. singlowy "The Fear Within").


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI