Łzy
Biografia

Łzy

Łzy – polski zespół muzyczny grający muzykę z gatunku pop-rock, założony w 1996 w Pszowie.

Zespół wydał osiem albumów studyj­nych, z czego dwa – W związku z samot­no­ścią (wydany w 2000) i Nie czekaj na jutro (2003) – uzyskały status platy­no­wej płyty za wysoką sprzedaż w Polsce. Do najwięk­szych przebo­jów grupy należą utwory: "Agniesz­ka już dawno…", "Narcyz się nazywam", "Jestem jaka jestem", "Oczy szeroko zamknię­te", "Gdybyś był" oraz "Puste słowa".

Historia

Zespół powstał jesienią 1996 w Pszowie. W tym czasie Łzy nagrały w katowic­kim Cyber­stu­diu dwie piosenki: "Słońce" oraz "Niena­wiść". Wiosną 1997 muzycy nagrali sześć innych piosenek, które umieści­li na swoim Demo. Dzięki zwycię­stwu w "Przeglą­dzie" w Opatowie w 1997 mogli nagrać kolejne utwory w warszaw­skim Sonusie. Nagrali w nim piosenkę "W księży­co­wym śnie" oraz debiu­tanc­ki album studyjny, zatytu­ło­wa­ny Słońce. W tym czasie z zespołu odszedł Sławomir Mocarski, a jego miejsce zastąpił Adrian Wieczorek.

W grudniu 1998 wydali album pt. Słońce. W 1999 do zespołu dołączył Rafał Trzaska­lik. W lipcu 2000 wydali drugi album studyjny, zatytu­ło­wa­ny W związku z samot­no­ścią, który w czerwcu 2001 zdobył status złotej płyty, a na początku 2002 – platy­no­wej. W maju 2002 zapre­zen­to­wa­li swój trzeci album, zatytu­ło­wa­ny Jesteś jaki jesteś. Na pierwszy singiel wybrali piosenkę "Jestem jaka jestem", którą premie­ro­wo wykonali na Krajowym Festi­wa­lu Piosenki w Opolu. Za album uzyskali certy­fi­kat złotej płyty.

Na początku 2003 rozpo­czę­li współ­pra­cę z Maciejem Durcza­kiem oraz jego firmą House Rock Enter­ta­in­ment. W czerwcu 2003 wydali swój czwarty album studyjny, zatytu­ło­wa­ny Nie czekaj na jutro. Z singlem "Oczy szeroko zamknię­te" zakwa­li­fi­ko­wa­li się do koncertu "Premier" rozgry­wa­ne­go podczas Krajo­we­go Festi­wa­lu Piosenki w Opolu. Otrzy­ma­li na nim nagrodę publicz­no­ści. W lipcu za album otrzy­ma­li certy­fi­kat złotej płyty, a w listo­pa­dzie – platynowej.

W styczniu 2004 brali udział z piosenką "Julia, tak na imię mam" w krajo­wych elimi­na­cjach do Konkursu Piosenki Eurowi­zji 2004. Występ zadedy­ko­wa­li Adamowi Konko­lo­wi, który kilka dni przed rozegra­niem finału miał krwotok płucny. W finale selekcji zajęli drugie miejsce. W tym samym roku zajęli drugie miejsce w Teleka­me­rach. W kwietniu otrzy­ma­li Mikro­fo­ny Popcornu za wygraną w katego­rii "Zespół roku" oraz "Przebój roku" (za "Oczy szeroko zamknię­te"). Podczas 41. KFPP wygrali nagrody w katego­riach "Zespół roku" i "Przebój roku" (za "Oczy szeroko zamknięte").

W czerwcu 2005 wydali swój kolejny album studyjny, zatytu­ło­wa­ny Historie, których nie było. Z singlem "Przepra­szam cię" brali udział w festi­wa­lu sopockim. W 2006 obcho­dzi­li dziesię­cio­le­cie istnie­nia, z tego okazji wydali kompi­la­cję hitów pt. The Best of 1996–2006 oraz koncer­to­we DVD, zawie­ra­ją­ce występy z konkur­sów oraz festi­wa­li, a na wersji limito­wa­nej także oficjal­ne teledy­ski. Singiel promu­ją­cy płytę "Gdybyś był" zapre­zen­to­wa­li premierę na 43. KFPP w Opolu. W listo­pa­dzie wydali reedycję składan­ki przebo­jów, posze­rzo­ną o płytę akustycz­ną. W marcu 2007 za kompi­la­cję otrzy­ma­li certy­fi­kat złotej płyty, a w czerwcu 2009 – platynowej.

W maju 2009 zagrali koncert na Flory­dzie. W czerwcu nagrali z Jerzym Połom­skim piosenkę "Do zakocha­nia jeden krok". W listo­pa­dzie zostali uhono­ro­wa­ni statu­et­ką "Famek 2009" za dorobek muzyczny.

W 2010 koncer­to­wał w Szkocji i Austrii. Otrzy­ma­li nomina­cję do Viva Comet Awards w katego­riach: "Artysta 10-lecia" oraz "Przebój 10-lecia" (za "Agniesz­ka już dawno…"). W lipcu repre­zen­to­wa­li Polskę z piosenką "Twoje serce, skraść chcę" na Festi­wa­lu Piosenki Krajów Nadbał­tyc­kich w Karlshamn, gdzie zajęli czwarte miejsce. 17 listo­pa­da 2010 zespół poinfor­mo­wał na swojej stronie inter­ne­to­wej o zakoń­cze­niu współ­pra­cy z Anną Wyszkoni oraz firmą RockHo­use Entertainment.

1 stycznia 2011 nową wokalist­ką grupy została Sara Chmiel. W nowym składzie zadebiu­to­wa­li 9 stycznia 2011 koncer­tem w trakcie XIX finału Wielkiej Orkie­stry Świątecz­nej Pomocy. 14 lutego wydali singel "Zatańcz ze mną, proszę", który promował ich szósty album studyjny, zatytu­ło­wa­ny Bez słów…, który ukazał się 13 maja. Pierwszy album z Sarą Chmiel wydali w dwóch wersjach: jedno­pły­to­wej, która zawie­ra­ła 13 premie­ro­wych piosenek, oraz dwupły­to­wej, na której znalazły się najwięk­sze przeboje zespołu zaśpie­wa­ne przez najbar­dziej uzdol­nio­ne uczest­nicz­ki castingu na wokalist­kę zespołu. W lipcu 2011 zapre­zen­to­wa­li kolejny singiel z płyty, "Bo każdej nocy" (lipiec 2011).

W kwietniu 2013 wydali singiel "Na nic nie czekam" za pośred­nic­twem portalu Muzodaj​nia​.pl. We wrześniu zapre­zen­to­wa­li piosenkę "Kiedy nie ma w nas miłości", który w ciągu miesiąca uzyskał 500 tys. odtwo­rzeń w serwisie YouTube. Od paździer­ni­ka do grudnia 2018 zespół zawiesił działal­ność na czas urlopu macie­rzyń­skie­go Sary Chmiel, która w paździer­ni­ku urodziła syna.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI