Mafia
Biografia

Mafia

Zródło: Spotify

Mafia – pol­ski zespół pop-roc­ko­wy, zało­żo­ny w Kiel­cach w 1992.

Historia zespołu

Zespół zaist­niał w 1993 roku utwo­rem “Krót­ka pio­sen­ka o…”, któ­ry pro­mo­wał debiu­tanc­ką pły­tę stu­dyj­ną zaty­tu­ło­wa­ną Mafia i stał się hym­nem festi­wa­lu Jaro­cin ’93. Naj­więk­szą popu­lar­ność zdo­był w dru­giej poło­wie lat 90. za spra­wą albu­mów Gabi­ne­ty, któ­ry ma sta­tus zło­tej pły­ty, oraz FM, któ­ry uzy­skał sta­tus pla­ty­no­wej pły­ty. Z albu­mów pocho­dzą naj­więk­sze prze­bo­je gru­py: “Ja (moja twarz)”, “Noce całe”, “W świe­tle dnia”, “Imię desz­czu” i “Noc za ścia­ną”.

Do 1998 woka­li­stą Mafii był Andrzej “Pia­sek” Pia­secz­ny, któ­ry w szczy­to­wym okre­sie popu­lar­no­ści roz­stał się z zespo­łem i roz­po­czął karie­rę solo­wą. Jego miej­sce zajął Andrzej Majew­ski, z któ­rym zespół nagrał w 1999 album stu­dyj­ny, zaty­tu­ło­wa­ny 99. Od 2003 woka­li­stą zespo­łu był Bar­tosz Król, fina­li­sta dru­giej edy­cji pro­gra­mu Idol. W 2005 muzy­cy nagra­li w nowym skła­dzie pły­tę stu­dyj­ną zaty­tu­ło­wa­ną Ven­det­ta.

Po kolej­nej zmia­nie per­so­nal­nej, 1 lip­ca 2013 uka­zał się sin­gel “Zakończ­my to” z nowym woka­li­stą Roma­nem Słom­ką. Utwór zapo­wia­dał szó­sty album stu­dyj­ny zespo­łu, zaty­tu­ło­wa­ny Ten świat nie jest zły, któ­ry uka­zał się w 2014. Po zakoń­cze­niu współ­pra­cy ze Słom­ką zespół ogło­sił poszu­ki­wa­nia nowe­go woka­li­sty, któ­rym osta­tecz­nie został Filip Rych­cik. Po jego odej­ściu z gru­py, pod koniec 2018 zespół ogło­sił casting na nowe­go woka­li­stę. W mar­cu 2019 roku nowym woka­li­stą został Michał Ostrow­ski, któ­ry jest tak­że kon­cert­mi­strzem Pań­stwo­we­go Zespo­łu Ludo­we­go Pie­śni i Tań­ca “Mazow­sze” im. Tade­usza Sygie­tyń­skie­go.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI