Maleńczuk
Biografia

Maleńczuk

Zródło: Spotify

Mirosław Maciej Maleń­czuk (ur. 14 sierpnia 1961 w Wojcie­szo­wie) – polski wokali­sta i gitarzy­sta rockowy, poeta, a także osobo­wość telewi­zyj­na. We wczesnej fazie swojej twórczo­ści określa­ny mianem "barda Krakowa". Uważany za jednego z najbar­dziej awangar­do­wych i kontro­wer­syj­nych polskich artystów muzycznych.

Wczesne lata

Uczęsz­czał do kilku szkół podsta­wo­wych, następ­nie do szkoły zawodo­wej, potem do liceum zawodo­we­go (specjal­ność obróbka skrawa­niem), którego nie ukończył.

W 1981 skazany został na dwa lata więzie­nia za odmowę odbycia służby wojsko­wej. Karę odbywał w Gdańsku i Stargardzie.

Po wyjściu na wolność zaczął grać na gitarze i kompo­no­wać piosenki, począt­ko­wo utrzy­ma­ne w styli­sty­ce blueso­wej. Swój reper­tu­ar najczę­ściej prezen­to­wał, wystę­pu­jąc jako muzyk uliczny na ulicach Krakowa, Warszawy, Poznania i innych polskich miast.

Kariera

W 1986 na zapro­sze­nia Andrzeja "Pudla" Bienia­sza trafił do Püdelsów, których wokali­stą i front­ma­nem był z przerwa­mi w latach 1986–2005. Nagrali wspólnie pięć płyt.

W 1993 założył zespół Homo Twist, którego pierwsza płyta ukazała się w rok później. Pierwszą solową płytę wydał w 1998. Niere­gu­lar­nie publi­ko­wał swoje wiersze, które często są także tekstami jego piosenek. Publi­ko­wał m.in. w "Brulio­nie". Jest autorem poematu Chamstwo w państwie, wydanego w postaci książ­ko­wej w 2003 przez Wydaw­nic­two Literac­kie z Krakowa. Książka otrzy­ma­ła laur Śląskie­go Wawrzynu Literackiego.

W 2004 był człon­kiem jury w trzeciej edycji Idola. 13 marca 2004 w chorzow­skim Teatrze Rozrywki odbyła się premiera przed­sta­wie­nia Bal u Wolanda na podsta­wie powieści Michaiła Bułha­ko­wa Mistrz i Małgo­rza­ta z Maleń­czu­kiem w roli Wolanda. Był on również autorem utworów muzycz­nych wykony­wa­nych w spektaklu.

12 czerwca 2009 otrzymał nagrodę im. Karola Musioła w konkur­sie Premiery na 46. KFPP w Opolu.

W 2009 roku wystąpił jako gość na albumie zespołu WU-HAE pt. Opera Nowohuc­ka. W 2010 wziął udział w serii koncer­tów pod wspólną nazwą Męskie Granie.

25 maja 2011 na uroczy­sto­ści w siedzi­bie Minister­stwa Kultury i Dziedzic­twa Narodo­we­go został odzna­czo­ny przez ministra Bogdana Zdrojew­skie­go Brązowym Medalem "Zasłu­żo­ny Kulturze Gloria Artis".

W marcu 2014 podczas kryzysu krymskie­go artysta opubli­ko­wał utwór VLADIMIR nawią­zu­ją­cy do aktual­nych wydarzeń.

W 2015 została opubli­ko­wa­na książka pt. Ćpałem, chlałem i przetrwa­łem, będącą wywiadem Macieja Maleń­czu­ka z Barbarą Burdzy. Druga część wywiadu, zatytu­ło­wa­na Chamstwo w państwie, ukazała się w roku 2016.

Życie prywatne

Z żoną Ewą ma trzy córki: Irmę, Ritę i Elmę. Ma również córkę Zuzannę z wcześniej­sze­go związku. Jest kibicem krakow­skie­go klubu sporto­we­go Cracovia (zarówno sekcji piłkar­skiej, jak i hokejo­wej) oraz autorem utworu uważa­ne­go za Hymn Cracovii, który jest intono­wa­ny przed każdym spotka­niem piłkar­skim klubu.

W kwestiach politycz­nych dekla­ru­je się jako przeciw­nik Prawa i Sprawie­dli­wo­ści oraz Jarosła­wa Kaczyń­skie­go. Kryty­ku­je m.in. reformę sądow­nic­twa w Polsce jako zagro­że­nie dla demokracji.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI