Maqama
Biografia

Maqama

Maqama – polski zespół rockowy założony w 2008 roku w Warszawie.

Początek (2008-2009)

W marcu 2008 roku Kamil Haidar poszu­ku­jąc muzyków do nowego projektu, skontak­to­wał się z kolegą z dawnych lat, Krzysz­to­fem Stalusz­ką i zapro­po­no­wał mu posadę gitarzy­sty i współ­pro­du­cen­ta. Wkrótce do składu dołączył perku­si­sta Piotr Podgór­ski. Po kilku tygodniach zespół uzupeł­nił basista, Tomasz Krzemiń­ski. W takim składzie rozpo­czę­to pracę nad debiu­tanc­kim albumem. Po licznych dysku­sjach i wielu propo­zy­cjach, muzycy zdecy­do­wa­li się nazwać zespół Maqama.

Maqamat (2009-2010)

Wszyst­kie nagrania, Haidar i Stalusz­ka zreali­zo­wa­li samodziel­nie w studio Krzysz­to­fa. Muzycy na samym początku podjęli świadomą decyzję dotyczą­cą tego sposobu pracy by mieć pełną swobodę twórczą oraz pełną nieza­leż­ność w kreowa­niu brzmie­nia zespołu i jego charak­te­ru. W ciągu kilku miesięcy zespół napisał i nagrał kilka­na­ście utworów, z których ostatecz­nie 9 trafiło na płytę. Nagrania i produk­cję zespół posta­no­wił wziąć na siebie, ale miksy i ostatecz­ny szlif materia­ło­wi nadał Adam Toczko znany produ­cent i inżynier dźwięku.

Płyta ukazała się 29 paździer­ni­ka 2009 roku nakładem założo­nej przez Haidara wytwórni Sahra Records. Maqamat zebrała bardzo dobre recenzje i zwróciła uwagę krytyków i słucha­czy na nowy twór na polskim rynku. Brzmie­nie zespołu określa­no jako połącze­nie transu, rocka, rocka progre­syw­ne­go oraz wpływów world music.

Na początku 2010 roku Maqama wyruszy­ła w trasę promu­ją­cą ten album o nazwie Maqamat Tour 2010.

W nagra­niach udział wzięli również goście: Ewa Jabłoń­ska (skrzypce w Alaska i Tears), Piotr Gutek Gutkow­ski (wokal w Darfur), Maciej Cierliń­ski (lira korbowa w Uciekaj), Rafał Kołaciń­ski (electro w Exile i Kartki na Wietrze).

Gospel of Judas (2010 - 2012)

W listo­pa­dzie 2010 roku zespół ponownie znalazł się w studio by zareje­stro­wać materiał na następcę Maqamat. Jedno­cze­śnie manage­ment ogłosił, że w prace nad płytą będą się odbywały nie tylko w Polsce, ale też Wielkiej Brytanii i USA. Decyzję taką Maqama podjęła po tym jak Chris Sheldon, angiel­ski produ­cent (Skunk Anansie, Foo Fighters, Anthrax, Roger Waters) po zapozna­niu się z demo zespołu, zgodził się na współ­pra­cę i podjął się zmikso­wa­nia płyty. Ostatecz­ne prace zakoń­czy­ły się w lutym 2011 w Londynie i zespół rozpo­czął przygo­to­wa­nia do wydania Gospel of Judas.

W czerwcu 2011 zespół ogłosił, że wraca do prac nad płytą, ponieważ dUg Pinnick, legen­dar­ny wokali­sta i basista King’s X, po zapozna­niu się z materia­łem, który Haidar przeka­zał mu podczas spotka­nia po koncer­cie w Hamburgu, zgodził się odbyć z Maqamą sesję nagra­nio­wą w Los Angeles.

W lipcu w Black­So­und studio w Los Angeles pod produ­cenc­kim okiem Pinnicka i reali­za­tor­skim Michaela Parnina, muzycy zareje­stro­wa­li kilka utworów, z których dwa (Hold MeLove Me Tonight) znalazły się na wersji CD Gospel of Judas jako dodatek zatytu­ło­wa­ny L.A. Sessions. dUg Pinnick produ­ko­wał oba utwory, a w Hold Me zagrał na basie i zaśpie­wał w chórkach. Jest również jej współkompozytorem.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI