Martyna Jakubowicz
Biografia

Martyna Jakubowicz

Martyna Jakubo­wicz (ur. 24 lutego 1955 w Krakowie) – polska wokalist­ka, gitarzyst­ka i kompo­zy­tor­ka tworząca muzykę z pogra­ni­cza bluesa, rocka i amery­kań­skie­go folku naprawdę to wyszłam z amery­kań­skie­go folku. Nie chce mi się już roztrzą­sać, ile jest w tym folku, a ile bluesa . – Martyna Jakubo­wicz w wywia­dzie:, Gazeta Wyborcza, 27 kwietnia 2008. ., ..

Martyna Jakubo­wicz jest córką publi­cy­sty Tadeusza Żychie­wi­cza, Gazeta Wyborcza, 27 kwietnia 2008..

Życiorys

Martyna Jakubo­wicz debiu­to­wa­ła w 1977 w studenc­kim klubie "Remont" w Warsza­wie, a rok później podczas I Jesieni z Bluesem w Białym­sto­ku, gdzie wystą­pi­ła z reper­tu­arem Joan Baez. W 1980 wokalist­ka śpiewała i grała z zespołem Robotnik Sezonowy, a w maju 1980, nagrała muzykę dla programu E-81 (Studio "Gama"). Od początku 1981 wystę­po­wa­ła wraz z Jackiem Krzycho­li­kiem. Do 1981 wystę­po­wa­ła wyłącz­nie na impre­zach bluesowych.

Dokład­nie rok po poprzed­nim nagraniu telewi­zyj­nym pojawiła się w progra­mie Waltera Chełstow­skie­go Muzyczne Forum, a w czerwcu nagrała trzy piosenki dla "Trójki". Do 1982 wystę­po­wa­ła krótko z Oddzia­łem Zamknię­tym oraz grupą Krzak, a na Rawie Blues '82 wystą­pi­ła wraz z Jackiem Skubi­kow­skim, Ryszar­dem Skibiń­skim i Cezarym Czternastkiem.

W styczniu i lutym 1983 nagrała w krakow­skim Studiu Teatr "STU" pierwszą swoją płytę Maquil­la­ge. To na tej płycie znalazł się po raz pierwszy najbar­dziej znany utwór wokalist­ki "W domach z betonu nie ma wolnej miłości". W tym nagraniu pomagali jej: Andrzej Nowak, Cezary Bierz­niew­ski (gitara), Janusz Niekrasz (gitara basowa), Andrzej Ryszka (perkusja), Ryszard Skibiń­ski (harmo­nij­ka ustna) i Marek Stefan­kie­wicz (organy).

W tym samym roku wzboga­ci­ła album Zbignie­wa Hołdysa I Ching dwiema piosen­ka­mi "Kołysan­ka dla Misiaków" oraz "Słuchaj, Man". 17 paździer­ni­ka 1985 podczas imprezy Rock dla pokoju, towarzy­szy­ła grupie Dżem.

Na przeło­mie 1985–1986 zreali­zo­wa­ła nagranie drugiej swojej płyty Bardzo groźna księż­nicz­ka i ja. W nagraniu uczest­ni­czy­li: Andrzej Nowak, Jan Hnato­wicz (gitara), Robert Jaszew­ski (gitara basowa), Piotr Szkudel­ski (perkusja), Aleksan­der Korecki (saksofon) i Rafał Rękosie­wicz (organy).

Po rozpa­dzie zespołu zaczęła grać w duecie z Rafałem Rękosie­wi­czem, okazjo­nal­nie zwięk­sza­jąc ilość muzyków towarzy­szą­cych (np. podczas występów na Rawie Blues). Od 1989 do 1993 grała w kwarte­cie wraz z Rafałem Rękosie­wi­czem, Jerzym Piotrow­skim (perkusja) i Radosła­wem Nowakow­skim (bębny). W 1995 znalazła się na liście 100 najbar­dziej popular­nych polskich kobiet w ankiecie magazynu "Pani".

Bardzo często wystę­po­wa­ła w duecie z Jerzym Styczyń­skim, aż do 1996.

W 1998 założyła we Wrocła­wiu klub "Gumowa Róża" funkcjo­nu­ją­cy do 2011 roku, który prowa­dzi­ła również jej córka – Patrycja.

Od 2007 rokrocz­nie zasiada w jury Festi­wa­lu Bluesowo-Rocko­we­go im. Miry Kubasiń­skiej "Wielki Ogień", odbywa­ją­ce­go się w Ostrowcu Święto­krzy­skim. 3 sierpnia 2007, na zapro­sze­nie Jerzego Owsiaka, wystą­pi­ła na głównej scenie podczas odbywa­ją­ce­go się w Kostrzy­nie nad Odrą XIII Przystan­ku Woodstock.

Od 2011 roku bierze udział w trasie koncer­to­wej "Projekt Grechuta" zespołu Plateau. Brała również udział w nagraniu albumu Projekt Grechuta.

Została człon­kiem honoro­we­go komitetu poparcia Broni­sła­wa Komorow­skie­go przed wyborami prezy­denc­ki­mi w Polsce w 2015 roku.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI