Mietall Waluś
Biografia

Mietall Waluś

Zródło: Spotify

Mie­tall Waluś, właśc. Roman Cze­sław Waluś (ur. 5 stycz­nia 1978) – pol­ski muzyk roc­ko­wy i alter­na­tyw­ny, woka­li­sta oraz gita­rzy­sta aktyw­ny na sce­nie od wcze­snych lat 90. Współ­za­ło­ży­ciel takich zespo­łów jak: Len­ny Valen­ti­no, Pen­ny Lane, War­saw Bombs (z Muń­kiem Stasz­czy­kiem), twór­ca zespo­łu Nega­tyw i solo­we­go pro­jek­tu Mie­tall Waluś Maga­zi­ne. Pocho­dzi z Mysło­wic.

Ma na swo­im kon­cie trzy nomi­na­cje oraz jed­ną przy­zna­ną nagro­dę Fry­de­ryk oraz nomi­na­cję do Super­je­dyn­ki na festi­wa­lu w Opo­lu (z zespo­łem Nega­tyw).

Działalność

Od koń­ca lat 90. inten­syw­nie kon­cer­tu­je – wystą­pił m.in. dwa razy na festi­wa­lu Top Tren­dy w amfi­te­atrze w Sopo­cie. Jego doko­na­nia muzycz­ne doce­ni­li tak­że dzien­ni­ka­rze radio­wej Trój­ki, gdzie wystą­pił aż 7 razy na sce­nie w muzycz­nym stu­diu Pol­skie­go Radia im. Agniesz­ki Osiec­kiej, a kon­cer­ty zespo­łów, któ­re two­rzy były trans­mi­to­wa­ne na żywo w całej Pol­sce. Dwa razy odbył tra­sę kon­cer­to­wą po Chi­nach – w 2013 roku z zespo­łem Nega­tyw oraz w 2015 z współ­two­rzo­nym wów­czas z Muń­kiem Stasz­czy­kiem (T.LOVE) zespo­łem War­saw Bombs. Kon­cer­to­wał rów­nież w Lon­dy­nie, Man­che­ste­rze, Kiszy­nio­wie czy Buda­pesz­cie.

W swo­im dorob­ku arty­stycz­nym Mie­tall Waluś bli­sko współ­pra­co­wał z czo­ło­wy­mi arty­sta­mi pol­skiej sce­ny roc­ko­wej i alter­na­tyw­nej (m.in. Kata­rzy­na Nosow­ska, Artur Rojek, Muniek Stasz­czyk i inni).

W roku 2018 muzyk pod­su­mo­wu­je 20 lat arty­stycz­nej aktyw­no­ści, m.in. pro­mu­jąc wyda­ną pod koniec 2017 roku pły­tę “Dwie deka­dy”. To podwój­ny album, na któ­ry zło­ży­ły się naj­waż­niej­sze utwo­ry, któ­re powsta­ły na prze­strze­ni jego karie­ry solo­wej oraz przy oka­zji gra­nia w zespo­łach: Nega­tyw, Pen­ny Lane, Len­ny Valen­ti­no czy War­saw Bombs.

Wszyst­kie skła­da­ją­ce się na nowy krą­żek utwo­ry zosta­ły nagra­ne w cało­ści od nowa. Oprócz nich, na pły­cie zna­la­zły się dwa utwo­ry pre­mie­ro­we – w tym jeden (“Potrze­bu­ję Rewo­lu­cji”), któ­ry nagra­ny został w kul­to­wym Abbey Road w Lon­dy­nie — nagry­wa­li tam naj­więk­si arty­ści świa­ta od Fred­die­go Mer­cu­ry­’e­go i Queen, The Beatles, Pink Floyd, Rol­ling Sto­nes czy Amy Wine­ho­use i U2. Za jego pro­duk­cję i reali­za­cję odpo­wia­dał Chris Bol­ster, któ­ry współ­pra­co­wał z m.in: Cold­play, Oasis, Ozzy Osbo­ur­ne, Ste­reo­pho­nics.

Mie­tall Wal­luś jest pierw­szym roc­ko­wym i alter­na­tyw­nym arty­stą z Pol­ski, któ­ry nagry­wał w Abbey Road i któ­re­mu pozwo­lo­no wejść do stu­dia z kame­ra­mi, by zre­ali­zo­wać doku­ment na ten temat. Arty­ście towa­rzy­szył szef muzycz­ny Anty­ra­dia, Mar­cin Bąkie­wicz.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI