Mietek `Mechanik` Jurecki
Biografia

Mietek `Mechanik` Jurecki

Mieczy­sław Jerzy Jurecki pseud. Mechanik (ur. 3 paździer­ni­ka 1956 we Wrocła­wiu) – polski basista, gitarzy­sta, kompo­zy­tor i aranżer. Nagrał ponad dwieście płyt i brał udział w niezli­czo­nych sesjach nagra­nio­wych dla Polskie­go Radia.

Kariera

Ukończył IX Liceum Ogólno­kształ­cą­ce im. Juliusza Słowac­kie­go we Wrocła­wiu w 1975 roku. W trakcie nauki, po zajęciach lekcyj­nych wystę­po­wał z Wojcie­chem Popkie­wi­czem w Autor­skim Studio Piosenki "Teraz" i nagrywał, będąc muzykiem sesyjnym w Orkie­strze PR i TV we Wrocła­wiu. Ponadto jako członek zespołu pod kier. Włodzi­mie­rza Plaskoty nagrał kilka­dzie­siąt piosenek dla Kabaretu Elita oraz przez krótki okres współ­pra­co­wał z zespołem muzycz­nym przy studenc­kim Teatrze Kalambur (wokali­stą grupy był Mirosław Bielaw­ski). Jego pierw­szym profe­sjo­nal­nym zespołem rockowym był Nurt. 

W kolej­nych latach współ­pra­co­wał z takimi wykonaw­ca­mi, jak: Zespół jazzowy Ryszarda Miśka, MSA 1111 (nagrania radiowe i koncer­to­we), Romuald i Roman, Spisek (współ­pra­ca z Haliną Frącko­wiak i Krzysz­to­fem Cugow­skim, nagrania radiowe), Kwartet A. Mazura (współ­pra­ca z Ireną Santor i Marią Koterb­ską, nagrania radiowe), Art Flash (współ­pra­ca z Małgo­rza­tą Grusz­czyń­ską-Wojna­ro­wicz i K. Cugow­skim, nagrania radiowe), Gain, Alex Band, Test, Freak Weber, Perfect, Banda i Wanda, Ewa Bem, Zbigniew Lewan­dow­ski, Wojciech Gąssow­ski, Stachur­sky, Marek Torzew­ski, Zdzisła­wa Sośnicka, Jan Kaczma­rek, Tercet Egzotycz­ny, Urszula, Martyna Jakubo­wicz i wielu innych.

W 1981 trafił do Budki Suflera, w której z przerwa­mi grał do 2003. W między­cza­sie nagrywał solowe płyty jako Mechanik (albumy: Duży Mechanik (1988), Szuja (1989), Agrest (1994) oraz brał udział w niezli­czo­nych projek­tach jako muzyk sesyjny. Z założo­nym przez siebie zespołem Półbuty (m.in. Marek Raduli, Tomasz Zeliszew­ski) nagrał płytę To twoje życie i twoje marzenia (2001), która zawiera jego kompozycje.

Pod koniec 1998 nagrał solową płytę 12 sprawie­dli­wych, w nagraniu której uczest­ni­czy­li czołowi polscy gitarzy­ści: Jan Boryse­wicz, Dariusz Kozakie­wicz, Jacek Królik, Jacek Krzaklew­ski, Krzysz­tof Misiak, Aleksan­der Mrożek, Marek Popów, Marek Raduli, Grzegorz Skawiń­ski. Ta płyta została przez magazyn "Gitara i bas" uhono­ro­wa­na tytułem Wydaw­nic­two Roku, a Jurecki – tytułem najlep­sze­go polskie­go gitarzy­sty basowego.

W 2003 założył zespół Veto (m.in. z wokalist­ką Olgą Pokorską), działa­ją­cy później pod nazwą Logo (album Za twój czuły szept z 2005). Współ­two­rzył z Krzysz­to­fem Wałeckim i Pawłem Szafrań­cem formację Vintage (album N° 1 z 2007). Jest również basistą w rock and rollowym zespole Riders, gdzie poza nim wystę­pu­je m.in. Ola Łysiak czy Grzegorz Kuks. Współ­pra­cu­je z Wojtkiem Pilichow­skim i Krzysz­to­fem Ścierań­skim oraz współ­two­rzy z Jackiem Króli­kiem i Ryszar­dem Sygito­wi­czem zespół Giganci Gitary.

Jurecki był też pomysło­daw­cą konkursu "Solo życia" wyłania­ją­ce­go młodych i zdolnych instru­men­ta­li­stów. Impreza odbywała się corocz­nie w Lublinie, począw­szy od 2005.

Dyskografia solowa

Albumy
 • Duży Mechanik (1988) (jako Mechanik)
 • Szuja (1989) (jako Mechanik)
 • 12 sprawie­dli­wych (1999) (jako Mietek Jurecki)
 • Single
 • "Śpij mała, śpij (nie jestem tym którego chcesz)" /​ "Sto litrów łez" (1987)
 • Kompilacje
 • Agrest (1994) (jako Mechanik)
 • Dzieła wybrane (2008) (jako Mechanik)
 • Boża Krówka (2019 3 CD) (jako Mietek Jurecki) - album wydany z okazji 45-lecia pracy artystycznej
 • Instrumentarium

  Gitary elektryczne
 • Gibson Les Paul with Midi Pickups
 • Gibson Les Paul
 • Ibanez Strato­ca­ster 7 strings
 • Epiphone 12 strings electroacoustic
 • Fender Strato­ca­ster
 • Gitary basowe
 • Nexus Fretless 5 string bass
 • Alembic Essence 5 string bass
 • Ken Smith 5 string bass
 • Music Man Sting Ray 5 string bass
 • Fender Jazz Bass z przystaw­ką MIDI
 • Epiphone 4 string bass
 • Wiesław Długosz Fretless 6 strings
 • Pozostałe
 • Struny D’Addario
 • Exar Wah-Wah pedals
 • Przewody gitarowe Laboga „Way of sounds"/ Perfection
 • Gitary elektryczne
 • Gibson Les Paul with Midi Pickups
 • Gibson Les Paul
 • Ibanez Strato­ca­ster 7 strings
 • Epiphone 12 strings electroacoustic
 • Fender Strato­ca­ster
 • Gitary basowe
 • Nexus Fretless 5 string bass
 • Alembic Essence 5 string bass
 • Ken Smith 5 string bass
 • Music Man Sting Ray 5 string bass
 • Fender Jazz Bass z przystaw­ką MIDI
 • Epiphone 4 string bass
 • Wiesław Długosz Fretless 6 strings
 • Pozostałe
 • Struny D’Addario
 • Exar Wah-Wah pedals
 • Przewody gitarowe Laboga „Way of sounds"/ Perfection

 • Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI