Morawski Waglewski Nowicki Hołdys
Biografia

Morawski Waglewski Nowicki Hołdys

Moraw­ski Waglew­ski Nowic­ki Hoł­dys (MWNH) – pol­ski zespół roc­ko­wy powsta­ły w 1984 roku. Pomysł zało­że­nia zespo­łu naro­dził pod­czas sesji nagra­nio­wej albu­mu I Ching, któ­ry powsta­wał pomię­dzy grud­niem 1982 a paź­dzier­ni­kiem 1983 w stu­diu radio­wej Trój­ki.

W jego skład weszli: per­ku­si­sta Woj­ciech Moraw­ski, woka­li­sta i gita­rzy­sta Woj­ciech Waglew­ski, basi­sta Andrzej Nowic­ki oraz woka­li­sta i gita­rzy­sta Zbi­gniew Hoł­dys. W tym skła­dzie zre­ali­zo­wał album Świ­nie (1985). W 1985 roku Waglew­ski powo­łał do życia nowy zespół, Voo Voo, nie­mal w tym samym skła­dzie (bez Hoł­dy­sa, za to z Milo Kur­ti­sem).


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI