Moskwa
Biografia

Moskwa

Moskwa – polski zespół punkrockowy.

1983–1991

Zespół powstał w 1983 roku w Łodzi, założony przez Pawła "Gumę" Gumolę (wokal, gitara), Piotra "Rogoza" Rogoziń­skie­go (gitara basowa) i Tomasza Grona (perkusja). Jesienią tego samego roku muzycy wystą­pi­li na festi­wa­lach: "Prawdzi­we Brzmie­nie Łodzi" i "Kontr­roc­ko­wi­sko". Wiosną 1984 Moskwa zareje­stro­wa­ła swoje pierwsze demo, które później zostało wysłane do organi­za­to­rów festi­wa­lu w Jaroci­nie. W sierpniu zespół został jednym z laure­atów tego festi­wa­lu, kwali­fi­ku­jąc się do "złotej ósemki". Jesienią muzycy w Rozgło­śni Polskie­go Radia w Łodzi dokonali czterech nagrań ("Co dzień", "Samobój­stwa", "Stań i walcz" i "Decyduj sam"), które oficjal­nie ujrzały światło dzienne dopiero w 1998 roku na składan­ce różnych wykonaw­ców pt. Porzu­co­na genera­cja. W grudniu zespół wystąpił na łódzkim festi­wa­lu "Rocko­wi­sko". W 1985 roku wziął udział w festi­wa­lach: "Rock Arena" w Poznaniu (maj), "Rock FAMA" w Świno­uj­ściu (lipiec) oraz na "Festi­wa­lu Muzyki Rockowej" w Jaroci­nie (sierpień). Na festi­wa­lu jarociń­skim Moskwa trafiła do dokumen­tal­ne­go filmu Piotra Łazar­kie­wi­cza Fala. Łazar­kie­wicz wykorzy­stał w filmie krótki wywiad z "Gumą" oraz fragmen­ty koncer­tów zespołu. W lutym 1986 Jarek "Wózek" Adler, który dołączył do zespołu w grudniu 1985, zagrał swoje pierwsze koncerty z Moskwą ("Nowa Scena" w Gdyni), w miejsce Piotra Rogoziń­skie­go pojawił się basista Dariusz "Balon" Adryań­czyk. Muzycy ponownie wzięli udział w festi­wa­lu jarociń­skim, gdzie po raz kolejny zostali sfilmo­wa­ni – tym razem przez ekipę Andrzeja Kostenki, która kręciła wówczas dokument (Moja krew, twoja krew) na zlecenie brytyj­skiej stacji BBC. Jesienią Moskwa wzięła udział w warszaw­skim festi­wa­lu "Róbrege". Muzycy w kwietniu 1986 w studio "Paweł Haus" nagrali pierwszy album pt. Nigdy! (wznowio­ny jako oficjal­ne wydaw­nic­two dopiero w 2002 roku). Pod koniec roku odszedł z zespołu "Balon", a w lutym 1987 Jarek "Wózek" Adler. Na ich miejsce dołączy­li dwaj warszaw­scy muzycy: basista Dariusz "Maleo" Malejo­nek i perku­si­sta Tomasz "Gogo Szulc" Kożuchow­ski. W tym okresie zespół złago­dził swoje brzmie­nie z ostrej, szybkiej gry (spod znaku grup Dischar­ge i GBH) na bardziej rock'n'rollowe.

Wiosną 1987 muzycy nagrali dla Rozgło­śni Harcer­skiej utwór "Wiem". Lato i jesień upłynęły zespo­ło­wi pod znakiem kolej­nych koncer­tów na festi­wa­lach, m.in. "Nowa Scena" (Sopot) i FMR (Jarocin), oraz występów w filmach: Opowieść Harleya (reż. Wiesław Helak) i dokumen­tal­nym Więcej bluesa (reż. Piotr Łazar­kie­wicz). W 1987 roku człon­ko­wie zespołu również dokonali nagrań na debiu­tanc­ką płytę, która ukazała się dwa lata później (1989) pt. Moskwa (obok "Gogo Szulca" partie perkusji nagrywał również Piotr "Stopa" Żyżele­wicz). Na przeło­mie 1988/​1989 skład zespołu stał się płynny, przez Moskwę przewi­nę­ło się wielu muzyków, a sam zespół zagrał wiele koncer­tów, m.in. po raz kolejny w Jaroci­nie. Między wrześniem 1989 a lutym 1990 "Guma", "Stopa", basista Jacek Topolski oraz gitarzy­ści: Piotr Jełowic­ki i Leszek Sokołow­ski nagrali drugą płytę pt. Życie niezwy­kłe, na której już prawie zupełnie odeszli od punkroc­ka zastę­pu­jąc go lekkim rockowym graniem z blueso­wy­mi zagryw­ka­mi solowymi. Pod koniec 1990 Moskwa zagrała swoje ostatnie koncerty: m.in. na festi­wa­lu "Róbrege" (u boku Killing Joke) oraz w niemiec­kim mieście Hagen. W połowie 1991 roku zespół przerwał działal­ność. Gumola później utworzył zespół 5000 lat grający reggae, "Maleo" i "Stopa" grali w Armii i Izraelu, natomiast "Gogo Szulc" trafił do Tiltu.

Od 2001

We wrześniu 2001 Paweł Gumola reakty­wo­wał zespół wraz z gitarzy­stą Tomaszem Wojcie­chow­skim, basistą Krzysz­to­fem Grudziń­skim i perku­si­stą Jackiem Cynkie­rem. Pod koniec roku muzycy zagrali swoje pierwsze koncerty po długiej przerwie: wystą­pi­li m.in. w Łodzi, Wrocła­wiu, Poznaniu. W czerwcu następ­ne­go roku wystę­po­wa­li w Hamburgu i Berlinie, a jesienią również w wielu miastach Polski. Jesienią 2002 ukazała się reedycja debiu­tanc­kiej płyty Moskwa (w barwach firmy Dywizja Kot) wzboga­co­na o sesje nagra­nio­we i koncerty z różnych okresów działal­no­ści zespołu. W tym czasie na miejsce Cynkiera przyszedł Piotr Pniak (ex-Prole­ta­ry­at). Na przeło­mie marca i kwietnia 2003 Moskwa zagrała trasę wspólnie z Dezer­te­rem, w czerwcu zagrała m.in. w Poznaniu u boku Abaddonu, a we wrześniu w warszaw­skiej "Proximie" u boku GBH (z Gerardem Klawe w miejsce Pniaka). W styczniu 2005 "Guma" wziął udział w koncer­cie w warszaw­skiej Stodole z okazji 20-lecia zespołu Armia, na którym wspólnie z "Maleo" i "Stopą" wykonał utwory Moskwy, które trafiły na album Armii Koncert na XX-lecie. W sierpniu tego samego roku Moskwa zagrała przed ok. 300 000 publicz­no­ścią na "Przystan­ku Woodstock" w Kostrzy­nie nad Odrą, gdzie cały występ został sfilmo­wa­ny. W 2006 zespół zagrał m.in. trasę koncer­to­wą u boku Armii.

W 2011 wytwór­nia HRPP Records wydała w formie płyty winylo­wej singla Moskwy, na którym znalazły się trzy piosenki, zagrane podczas koncertu zorga­ni­zo­wa­ne­go w toruń­skim klubie Pamela. Gościn­nie wystą­pi­li Maleo z Malego Reggae Rockers, Gelo z Rejestra­cji i grupa Aberdeen. W grudniu 2011 ukazał się kolejny singel, zawie­ra­ją­cy cztery utwory ("Stań i walcz", "Problem", "Matka Ziemia", "Wasze ja"), będące fragmen­tem koncertu, który odbył się w maju 2010, w toruń­skim klubie "Pamela". Ep-ka była zapowie­dzią "pełno­me­tra­żo­we­go", koncer­to­we­go wydaw­nic­twa zespołu. Pod koniec 2011 roku Gerarda Klawe zastąpił perku­si­sta Abaddonu, Tomasz "Perełka" Dorn. W 2012 zespół wydał płytę koncer­to­wą Live HRPP. Album zawierał czter­na­ście utworów zareje­stro­wa­nych podczas toruń­skie­go koncertu. Na płycie zagrali Guma, Tomek "Mechu" Wojcie­chow­ski oraz Gerard Klawe. W tym samym roku doszło do kolej­nych zmian w zespole. Nowy skład utworzy­li Guma, basista Kamil Rogiński (R.U.T.A.), na perkusji gra Radek Jarzyna. Moskwa w tym składzie wystą­pi­ła m.in. na kołobrze­skim "RoCK Festival", zagrała – obejmu­ją­cą najwięk­sze miasta w Polsce – trasę "Punk Not Zgred Fest" (razem z m.in. Deuterem, GaGa Zielone Żabki, Chupacabras).


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI