Negatyw
Biografia

Negatyw

Negatyw – polski zespół muzyczny założony w 1998 roku, grający rocka alter­na­tyw­ne­go, wielo­krot­nie nagra­dza­ny i nomino­wa­ny do różnych nagród muzycz­nych, w tym do Fryde­ry­ków. Zespół zakoń­czył działal­ność w 2017 roku.

1998-2002: Początki, Paczatarez

Zespół Negatyw powstał w drugiej połowie 1998 roku w Mysło­wi­cach na Śląsku z inicja­ty­wy wokali­sty Mietalla Walusia oraz gitarzy­sty i klawi­szow­ca Dariusza Kowolika. Wcześniej, człon­ko­wie współ­pra­co­wa­li ze sobą w lokal­nych forma­cjach: Skowyt i Kurtyna. Po rozpo­czę­ciu projektu Negatyw, grupa inten­syw­nie koncer­to­wa­ła – w ciągu trzech lat istnie­nia zespół zagrał ponad sto koncertów. 

W pierw­szej połowie roku grupa nagrała wersję demo kilku utworów na swoją debiu­tanc­ką płytę, w tym singiel "Amster­dam", który trafił na playli­stę MTV oraz uplaso­wał się na drugim miejscu listy przebo­jów stacji muzycz­nej VIVA Polska. Teledysk do kawałka został nakrę­co­ny dzięki pomocy szwedz­kiej przyja­ciół­ce zespołu, Mikaeli Sandell, natomiast jego reżyse­rem został Rafał Wieczo­rek. Na przeło­mie listo­pa­da i grudnia 2001 roku Negatyw towarzy­szył grupie Hey podczas ich trasy koncer­to­wej, promu­ją­cej album sic!.

23 paździer­ni­ka tego samego roku Negatyw posta­no­wił podpisać kontrakt muzyczny z wytwór­nią Warner Music Poland, która w marcu 2002 roku wydaje ich pierwszą płytę pt. Pacza­ta­rez. Album zebrał pochleb­ne opinie wśród krytyków oraz słucha­czy, a oprócz utworu "Amster­dam", promują go single "Lubię was" i "Dziew­czy­ny nie palcie marihu­any".

2003-2004: Pamiętaj

W 2003 roku Waluś nawiązał współ­pra­cę z wokalist­ką zespołu Hey, Katarzy­ną Nosowską, z którą nagrał utwór "Siódemka" umiesz­czo­ny na albumie kompi­la­cyj­nym projektu Sissy Records pt. Projekt SI 031. W tym samym roku Negatyw wystąpił w pierw­szej edycji festi­wa­lu TOPtren­dy, oraz zaczął pracę nad materia­łem na drugi album studyjny, zatytu­ło­wa­ny Pamiętaj. Pierw­szym singlem promu­ją­cym wydaw­nic­two został utwór "Mam to co chciałem", który przez ponad 3 tygodnie utrzymał się na pierw­szym miejscu najczę­ściej emito­wa­nych piosenek w lokal­nych stacjach radio­wych na terenie całego kraju. Płyta miała swoją premierę w marcu 2004 roku, jego reali­za­cją zajął się Leszek Kamiński, natomiast za produk­cję muzyczną odpowia­dał Leszek Biolik, basista zespołu Republika.

2005-2007: Manchester

W 2005 roku pojawił się kolejny, trzeci album zespołu pt. Manche­ster, który został wydany przez Radiową Agencję Fonogra­ficz­ną Polskie­go Radia. W Londynie nakrę­co­ny został teledysk promo­cyj­ny do utworu "Alone". Rok później, płyta otrzy­ma­ła nomina­cję do nagrody Super­je­dy­nek w katego­rii "płyta alter­na­tyw­na", dzięki czemu zespół wystąpił 2 czerwca 2006 roku podczas Krajo­we­go Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu. W tym samym roku zespół otrzymał epizod w filmie Sylwe­stra Latkow­skie­go pt. Nakrę­ce­ni, czyli szołbiz­nes po polsku, wystąpił także m.in.: podczas gali Asy Empiku, Festi­wa­lu Union of Rock w Węgorze­wie oraz podczas specjal­ne­go koncertu w Muzyczne Studiu Polskie­go Radia im. Agniesz­ki Osiec­kiej. W listo­pa­dzie 2007 roku Negatyw repre­zen­to­wał Polskę na między­na­ro­do­wym festi­wa­lu Moldova Inter­na­tio­nal, organi­zo­wa­nym w Kiszyniowie.

===2008-2011: Virus, trasa koncertowa ===

7 grudnia 2009 roku Negatyw przepro­wa­dził się do jednego z najlep­szych studiów nagra­nio­wych w Polsce, we wsi Łojki pod Często­cho­wą, gdzie zareje­stro­wał materiał na czwartą płytę pt. Virus. Podczas całej sesji nagra­nio­wej, w studiu była obecna kamera, która oddała klimat towarzy­szą­cy zespo­ło­wi podczas nagry­wa­nia w godzin­nym filmie dokumen­tal­nym (w systemie HD). Zapis filmu pojawił się na dołączo­nej do albumu płycie DVD, zawie­ra­ją­cej również pełen koncert zespołu w Chorzow­skim Plane­ta­rium oraz film dokumen­tal­ny rejestru­ją­cy pracę techniki opera­to­rów kamer i zespołu nad koncer­tem. Wydaw­nic­two promo­wa­ły single "Ty i Ja" oraz "Gra".

Nowym manage­rem zespołu został Marcel Sobota. W maju 2011 roku grupa zagrała niety­po­we koncerty, pojawia­jąc się m.in. w Areszcie Śledczym w Katowi­cach, Zakła­dzie Karnym w Wojko­wi­cach oraz na dachu Wydziału Fizyki Uniwer­sy­te­tu Śląskie­go w Katowi­cach. Pod koniec miesiąca zespół promował Polską Prezy­den­cję w Unii Europej­skiej na koncer­cie w Budapesz­cie, a jesienią wyruszył w europej­ską trasę koncer­to­wą, zatytu­ło­wa­ną Virus Autumn EuroTour 2011.

2012-2013: Dziesięciolecie pracy artystycznej

Z okazji dziesię­cio­le­cia pracy artystycz­nej, 23 kwietnia 2012 roku Negatyw został gościem Programu Czwar­te­go Polskie­go Radia, a 7 maja w katowic­kim Teatrze Śląskim im. Stani­sła­wa Wyspiań­skie­go odbył się specjal­ny koncert jubile­uszo­wy, podczas którego utwory zespołu wykonali tacy artyści, jak Hey, Muniek Stasz­czyk, Tymon Tymański i Maciej Cieślak. Koncert ten został zareje­stro­wa­ny na DVD w techno­lo­gii HD z udziałem publicz­no­ści, a premiera albumu, Live10, odbyła się 12 stycznia 2013 roku. Na początku maja 2012 roku grupa wystą­pi­ła na żywo w progra­mie Najlep­szej Rockowej Dwudziest­ki w Eska Rock.

2013: Negatyw China Tour, Albinos

Od 22 kwietnia do 20 maja 2013 roku, zespół przeby­wał w Chinach podczas swojej trasy Negatyw China Tour 2013, w ramach której zagrał dziewięć koncer­tów: w Pekinie, Xi’an, Changsha, Guiyang, Chongqing, Dali, Kunming, Chengdu i Wuhan. Oprócz koncer­tów, Negatyw zreali­zo­wał podczas trasy film dokumen­tal­ny, pokazu­ją­cy życie polskie­go zespołu podczas przygo­to­wań do koncer­tów. Latem, grupa wystą­pi­ła podczas B-Festival, organi­zo­wa­ne­go w Brzesz­czach pod Oświę­ci­miem.

18 lutego 2014 roku nakładem firmy fonogra­ficz­nej My Music ukazał się piąty album studyjny zespołu pt. Albinos. Na płycie znalazło się dziewięć utworów, materiał został zreali­zo­wa­ny we wrocław­skim studiu Fonopla­sty­kon, a jego produ­cen­tem został Marcin Bors. W celach promo­cyj­nych, zespół umieścił w 15 sklepach firmy Silesia Jeans 80 tysięcy rekla­mó­wek, na którym ukazana została okładka płyty.

2017: Rozpad

W wywia­dzie dla miesięcz­ni­ka Teraz Rock, Mietall Waluś potwier­dził rozpad Negatywu, który nastąpił w pokojo­wych warun­kach, muzycy pozosta­ją ze sobą w stałym kontak­cie. Nastą­pi­ło to również z powodu skoncen­tro­wa­nia się na karierze solowej przez Walusia.

Ostatni skład
 • Mietall Waluś – wokal, gitara elektrycz­na i akustyczna
 • Afgan Gąsior – gitara
 • Łukasz Zając – perkusja
 • Aleksan­der Goławski – gitara basowa
 • Byli członkowie
 • Dariusz Kowolik – gitara basowa, instru­men­ty klawiszowe
 • Błażej Nowicki – gitara basowa
 • Rafał "Młody" Pożoga – perkusja

 • Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI