Newbreed
Biografia

Newbreed

Newbreed – polska grupa muzyczna grająca metal progre­syw­ny, powstała z inicja­ty­wy braci Tomasza i Stani­sła­wa Wołon­cie­jów w 1999 roku w Bielsku-Białej.

Historia

Zespół został założony w Bielsku-Białej w listo­pa­dzie 1999 roku z inicja­ty­wy Tomasza Wołon­cie­ja (gitara, śpiew) oraz Stani­sła­wa Wołon­cie­ja (perkusja). Skład dopełnił Paweł Gawłow­ski (gitara basowa). Rok później zespół zareje­stro­wał swoje pierwsze demo zatytu­ło­wa­ne Solitary. W 2001 roku zespół opuścił Paweł Gawłow­ski. Do zespołu dołącza­ją bracia Czul, działa­ją­cy w innym południo­wo­pol­skim zespole Anima Vilis, Andrzej (gitara basowa) oraz Tomasz (gitara). W nowym składzie zespół konty­nu­ował granie koncer­tów oraz zareje­stro­wał kolejny materiał – demo The new way of human existen­ce. Nagrania zostały wydane na splicie kaseto­wym przez warszaw­ską wytwór­nię Apoca­lyp­se Produc­tions. Po nagraniu Newbreed uzyskał pozytyw­ne recenzje oraz zagrał wiele koncer­tów m.in. na Brutal Sugrge­ons Tour 2002.

W 2003 roku muzycy zareje­stro­wa­li minial­bum pt. Lost. W ramach promocji wydaw­nic­twa zespół odbył trasy koncer­to­we Lost Killing Scream Tour oraz wziął udział w trasie Southern Explo­tion Tour. W kwietniu 2004 roku Tomasz Czul odszedł z zespołu, a zastąpił go Piotr Białkow­ski muzyk zespołu Lady Temptress. Pod koniec 2004 roku zespół rozpo­czął nagrania nowego materia­łu If I Were the Rain. Nagrania zostały ukończo­ne na początku 2005 roku. W między­cza­sie wytwór­nia muzyczna Metal­ru­les Produc­tions wydała reedycje minial­bu­mu Lost. Następ­nie zespół podpisał kontrakt z wytwór­nią Foresha­dow Produc­tions nakładem której 17 paździer­ni­ka tego samego roku został wydany album If I Were the Rain.

W roku 2006 zespół wyruszył w trasę koncer­to­wą Awaking On The Path Of Rain Tour 2006. Komple­tu­je także materiał na nowe nagranie. Niedługo po ukończe­niu nagrań zespół opuszcza Piotr Białkow­ski, który zostaje zastą­pio­ny przez Szymona Fiuka. W styczniu 2007 Newbreed podpisał umowę z firmą Insanity Records na wydanie najnow­sze­go albumu grupy Child of the Sun.

W 2009 roku ukazało się pierwsze wydaw­nic­two DVD zespołu zatytu­ło­wa­ne Live In Rudeboy. Na płycie ukazał się koncert zreali­zo­wa­ny podczas dwulet­nie­go cyklu promu­ją­ce­go album Child of the Sun, film dokumen­tu­ją­cy występy w latach 2007-2008 oraz teledysk do utworu pt. "By the Sea". Dodat­ko­wo do Live In Rudeboy została dołączo­na płyta CD z nagra­nia­mi audio z koncertu. Również w 2009 roku basista Jarosław Gacek został oficjal­nym człon­kiem zespołu.

W 2010 roku grupa rozpo­czę­ła prace nad kolejnym albumem. W maju tego samego roku muzycy dali szereg koncer­tów w ramach Slaugh­ter­ho­use Tour 2010. W 2011 roku formacja podpi­sa­ła kontrakt z wytwór­nią muzyczną Metal Mind Produc­tions. Również w 2011 roku grupa ukończy­ła prace nad płytą pt. Newbreed. Gościn­nie w nagra­niach wzięli udział: Tomasz "Lipa" Lipnicki lider formacji Lipali, który zaśpie­wał w utworze "When I Admire the World" oraz Wacław "Vogg" Kiełtyka – gitarzy­sta Decapi­ta­ted, który zagrał partię solową w utworze "An Answer Without Any Words". Premiera wydaw­nic­twa została wyzna­czo­na na 20 czerwca 2011 roku w Europie oraz 9 sierpnia tego samego roku w Stanach Zjedno­czo­nych.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI