No To Co
Biografia

No To Co

Grupa Skifflo­wa No To Co – polski zespół wokalno-instru­men­tal­ny, łączący polski folklor z muzyką skifflo­wą i bigbitem.

Historia

Grupa została utworzo­na w lipcu 1967 roku w Łodzi. Jej założy­cie­la­mi byli Piotr Janczer­ski, były wokali­sta zespołu Niebie­sko-Czarni i Jerzy Krzemiń­ski, były wokali­sta i instru­men­ta­li­sta zespołu Truba­du­rzy. Zespół, jeszcze bez nazwy, debiu­to­wał 5 grudnia 1967 roku w progra­mie telewi­zyj­nym "Po szóstej". W ogłoszo­nym wtedy konkur­sie, spośród kilku tysięcy nadesła­nych propo­zy­cji wybrano nazwę "Grupa Skifflo­wa No To Co" (od 1970 roku – "No To Co i Piotr Janczer­ski"). Od stycznia 1968 roku grupa rozpo­czę­ła występy estra­do­we na terenie całego kraju, a także koncer­to­wa­ła m.in. we Francji, Kanadzie, USA, RFN, Wielkiej Brytanii i krajach socja­li­stycz­nych. W grudniu grupa wraz z Alibab­ka­mi wystą­pi­ła w progra­mie telewi­zyj­nym Hej, kolęda deska (reż. Ewa Bonacka), który pokazy­wa­ny był w styczniu i lutym 1969 roku w wielu miastach Polski, a na przeło­mie roku 1969 i 1970 w Stanach Zjedno­czo­nych i Kanadzie.

Lata 1968–1970 to najlep­szy okres w dziejach No To Co. Zespół zdobywał główne nagrody, m.in. na VI KFPP w Opolu w 1968 roku za piosenkę "Po ten kwiat czerwony". Na tym festi­wa­lu furorę, choć bez nagrody, zrobił utwór "Te opolskie dziouchy". Następne nagrody przyszły rok później – na III FPŻ w Kołobrze­gu, V Festi­wa­lu Braty­sław­ska Lira i festi­wa­lu Folk Country w Pradze. Zespół wystę­po­wał również na festi­wa­lu w Sopocie, na I Europej­skim Festi­wa­lu Muzyki Rozryw­ko­wej w Rzymie i na targach Midem w Cannes. 12 czerwca 1969 roku otrzymał Złotą Płytę za album Nikifor.

Z myślą o zagra­nicz­nym rynku No To Co nagrało singiel oraz album So What dla CBS. Wiosną 1970 roku grupa wzięła udział w progra­mie telewi­zyj­nym Jutro teletur­niej miast, a następ­nie w widowi­skach: No To Co na przed­mie­ściu; Przyśpiew­ki ludoweTe opolskie dziouchy – przeboje No To Co. Wystą­pi­ła także w filmie Milion za Laurę (reż. Hieronim Przybył, premiera 1971-06-08). Fragment widowi­ska muzycz­ne­go pt. Zielona Łączka zapre­zen­to­wa­no na IX KFPP w Opolu (1971).

Po odejściu Jerzego Grunwal­da pod koniec 1970 roku i Piotra Janczer­skie­go rok później zespół, mimo zmiany brzmie­nia na bardziej rockowe, zaczął tracić popular­ność. W 1971 roku dołączył do grupy Edward Jugo, a w 1974 roku Rybiń­skie­go zastąpił basista Czesław Mogiliń­ski (były członek zespołu Andrzej i Eliza). Kierow­ni­kiem grupy został Jerzy Krzemiń­ski. W latach 1972–1974 zespół koncer­to­wał w Bułgarii, NRD, ZSRR i Szwecji i pojawił się w filmie Awans (reż. Janusz Zaorski, premiera 1975-03-30). Grupa wystę­po­wa­ła również na Festi­wa­lu Piosenki Radziec­kiej w Zielonej Górze. W styczniu 1977 roku miejsce Krzemiń­skie­go zajął Michał Potępa (były członek zespołu Kanon Rytm), a kierow­nic­two grupy objął Bogdan Borkow­ski. Zespół No To Co zreali­zo­wał program z okazji swego 13-lecia. Po Michale Potępie przez 5 miesięcy gitarzy­stą był Grzegorz Kuczyń­ski (poprzed­nio w A propos), który brał udział w wielu koncer­tach grupy i nagrywał materiał w Polskim Radiu Łódź. Nagrania te reali­zo­wał Michał Targow­ski. Ostatecz­nie zespół zakoń­czył działal­ność w 1980 roku.

Menedże­rem grupy był Stani­sław Cejrowski.

Latem 1993 roku doszło do reakty­wa­cji grupy w orygi­nal­nym składzie, lecz bez Jerzego Grunwal­da. 21 września 1993 roku wyruszy­ła ona w trasę koncer­to­wą No To Co – Tour of Poland ’93. W kolej­nych latach formacja zbierała się na koncerty w Polsce i za granicą. Bogdan Borkow­ski zmarł w Chicago 26 marca 2007 roku. W 2010 roku grupę opuścił Jerzy Krzemiń­ski. Gościn­nie z zespołem wystę­po­wał jego założy­ciel, Piotr Janczerski.

W 2017 roku zespół wystąpił na 54 KFPP w Opolu świętu­jąc pięćdzie­się­cio­le­cie działalności.

Muzycy zespołu

 • Piotr Janczer­ski – śpiew (1967-1971, 1993, 2010–2017 gościnnie)
 • Jerzy Krzemiń­ski – śpiew, gitara (1967-1977, 1993-2010)
 • Jerzy Grunwald – śpiew, gitara (1967-1970)
 • Bogdan Borkow­ski – śpiew, gitara, banjo, harmo­nij­ka ustna (1967-1980, 1993-2007)
 • Jan Stefanek – śpiew, skrzypce, flet, saksofon, pianino, organy (1967-1980, 1993-2014)
 • Jerzy Rybiński – śpiew, gitara basowa (1967-1974, 1993-)
 • Aleksan­der Kawecki – śpiew, perkusja (1967-1980, 1993-)
 • Edward Jugo – instru­men­ty perku­syj­ne (1971-1980)
 • Czesław Mogiliń­ski – śpiew, gitara basowa (1974-1980)
 • Michał Potępa – śpiew, gitara (1977-1980)
 • Elżbieta Jagiełło – śpiew (1977-1980)
 • Dariusz Król – instru­men­ty klawi­szo­we (1993-?)
 • Urszula Błasz­czyń­ska – śpiew (1993-?)
 • Irena Gałązka – śpiew (1993-?)
 • Daria Pakosz – śpiew (1993-?)
 • Tomasz Butrym – instru­men­ty klawi­szo­we (2006)
 • Zbigniew Brzeziń­ski – śpiew, gitara, gitara akustycz­na (2010-)
 • Michał Makulski – instru­men­ty klawi­szo­we, akordeon, śpiew (2010-)
 • Grzegorz Kuczyń­ski – gitara (1980)
 • Janusz Nasta­ro­wicz - gitara,wokal (2012-)
 • Nagrania radiowe

  1967:

  "Gwiazdka z nieba", "Gdy chciałem być żołnie­rzem", "Z tamtej strony lądu";

  1968:

  "Grająca szafa", "Droga bez celu", "Świeci się Warszawa", "Inne kwiaty", "Kocham swoje miasto", "Wiązanka góralska", "Żaba rechoce", "Szedł chłop z roboty", "Z tamtej strony lądu", "Kogut i kokoszka", "Hulaj się bujaja", "Ty chłopaku gładki", "Tańco­wa­ła ryba z rakiem", "Tańco­wa­la Magda­le­na", "Franek-lodziarz", "Ptaki, pola, lasy", "Wiejski koncert", "Patrzaj­ta ludziska", "Kowalscy, Kowalscy";

  1969:

  "Pod okien­kiem", "Odejdą w czas miniony", "Z soboty na niedzie­lę", "W naszej wiosce uciechy", "Gdy się żenił wiatr z chmurami", "Hej, bystra woda", "Mój stary dom", "Lubię patrzeć w twoje oczy", "A ja lubię defilady" ;

  1970:

  "Rozśpie­wa­ne wojsko", "Przez zielone, jare żytko", "Ach Franka, Franka", "Najpięk­niej­sza jest moja ojczyzna", "Chlebem i solą", "Wieki minione", "Sugar, Sugar", "Here Comes The Sun", "Wczoraj niezna­jo­mi, jutro zakocha­ni", "Tell Me Now, Tell Me Why" , "Flowers" ;

  1971:

  "Wojskowe wakacje", "Mała spikerka";

  1972:

  "Dimi", "Blednie noc", "Pilnuj swoich spraw", "Nie płacz synku najmi­leń­szy", "Posze­dłem górą", "Taki czas" , "Widzę cię w zieleni pól", "Czerwona ruta", "Igraszki księży­co­we", "Noc", "Jesień bez deszczu", "Chciał­bym kiedyś wrócić", "Gdy gaśnie dzień";

  1974:

  "Daj mi długą noc";

  1975:

  "By tobie człowie­ku", "Kocham cię jak za dawnych lat", "Po zielonej trawie piłka goni", "I nic więcej nie chcę już", "My kibice";

  1978:

  "Długa jest droga do złota", "Nie pamięta dziś nikt", "W Bukowi­nie na klinie";

  1980:

  "Na wiejskim podwórku", "Przemi­ja­nia nie powstrzy­masz", "Przegra­li­śmy jedno lato", "Między tobą, a mną", "Tylko ty i nikt więcej", "Nowy smak", "Zostań i tańcz", "Kantycz­ki nożowskie";

  1993:

  "Żegnaj kochanie", "Płomień, ptak, promień", "Ziemia malwy".

  Piosenki z repertuaru Grupy Skifflowej No To Co

 • "Po ten kwiat czerwony" (sł. i muz. Broni­sław Brok, muzyka Jerzy Wasowski)
 • "My kibice (Po zielonej trawie piłka goni)"
 • "Te opolskie dziouchy" (słowa i muzyka ludowe)
 • "Hej Bystra Woda" (słowa i muzyka ludowe)
 • "Ach Franka, Franka" (słowa Ewa Bonacka, muzyka Ryszard Sielicki)
 • "Kocham swoje miasto"
 • "Nikifor"
 • "Mój stary Dom"
 • "Gdy chciałem być żołnie­rzem" (słowa P. Janczer­ski, muzyka Zbigniew Podgajny)
 • "Gwiazdka z nieba"
 • "Ballada o kataryniarzu"
 • "Ptaki, Pola, Lasy" (sł. Piotr Janczer­ski, muzyka A. Kawecki)
 • "Najpięk­niej­sza jest moja ojczyzna"
 • "Po zielonej trawie piłka goni" (sł. i muz. Ludwik Jerzy Kern, muzyka A. Kawecki)
 • 50 lat (muz. Łukasz Gorczyca i Paweł Pękalski, sł. A.Środa – Pękalska)
 • Nagrody

  1968:

  :

 • VI Krajowy Festiwal Piosenki w Opolu, nagrody główne za "Po ten kwiat czerwony";
 • 1969:

  :

 • III Festiwal Piosenki Żołnier­skiej w Kołobrze­gu, nagroda dzien­ni­ka­rzy za "Gdy chciałem być żołnie­rzem", wyróż­nie­nie za "Pod okienkiem";
 • :

 • Złota Płyta za album Nikifor;
 • :

 • Nagroda Państwo­wa III stopnia, za "propa­gan­dę polskie­go folkloru i za twórcze wykorzy­sta­nie rodzimej muzyki ludowej".

 • Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI