NoNe
Biografia

NoNe

NoNe – polski zespół wykonu­ją­cy muzykę z pogra­ni­cza nu metalu i metalcore'u.

Historia

Zespół został założony w 1999 roku w Bydgosz­czy szybko zdobył popular­ność i podpisał kontrakt z wytwór­nią Metal Mind Produc­tions. Niewiele później ukazała się debiu­tanc­ka płyta No One, która została świetnie przyjęta zarówno przez media, jak i fanów. Na albumie gościn­nie zagrali muzycy innych grup takich jak Flapjack, czy Sweet Noise. Począt­ko­wo grupa określa­ła środo­wi­sko swoich współ­pra­cow­ni­ków jako Pener Crew. Po nagraniu debiu­tanc­kiej płyty NoNe ruszył w trasę koncer­to­wą grając u boku takich zespołów jak: Acid Drinkers, 2Tm2,3, Sweet Noise czy K.N.Ż. W niewiel­kim odstępie czasu ukazały się następne albumy: Procre­ation (album był nagry­wa­ny w więzie­niu) i Black Star. Na albumie Procre­ation wystąpił gościn­nie wokali­sta Mikołaj Fajfer, który następ­nie koncer­to­wał z zespołem, po czym został jego pełno­praw­nym człon­kiem. Przed 2003 NoNe wystąpił jako support takich zespołów jak Machine Head, czy Soulfly). Z Black Star pochodzi singel "Get Into My Mind", do którego nakrę­co­no teledysk. Klip ten trzy razy znalazł się na pierw­szym miejscu listy "Hell’s Kitchen" telewi­zji muzycz­nej VIVA. W tej samej stacji ten album został płytą tygodnia. W podsu­mo­wa­niu roku 2003 w magazy­nie "Metal Hammer", utwór "Black Star" zdobył 10 miejsce w katego­rii "Przebój Roku", natomiast NoNe znalazło się na 9 miejscu jako "Zespół Roku". W tym samym czasie NoNe został człon­kiem Noise­Na­tion – organi­za­cji stworzo­nej przez Sweet Noise, której celem jest skupia­nie wyjąt­ko­wych artystów, angażu­ją­cych się w tworze­nie dobrego wizerun­ku polskiej sztuki.

W 2005 z grupy odszedł Olass, kiedy dostał propo­zy­cję współ­pra­cy z zespołem Acid Drinkers. W NoNe zastąpił go przyja­ciel zespołu Naphoos. W grudniu 2005 Naphoosa wymienił Bartek "Bartass" Dębicki z Upside Down, który gra w NoNe do dziś.

W 2008 roku zespół nagrał nową płytę The Rising, której premiera odbyła się 7 lipca. Na albumie w roli nowego wokali­sty pojawił się Chupa, śpiewa­ją­cy w takich zespo­łach jak Bare Assed, Neuro­thing czy The Old Cinema. Album został wydany z nakładem wytwórni muzycz­nej Mystic Production.

30 listo­pa­da 2008 roku w Krakowie zmarł jeden z założy­cie­li zespołu Aleksan­der "Olass" Mendyk. 7 lutego 2009 NoNe zagrało koncert akustycz­ny, poświę­co­ny jego pamięci. Wydarze­nie to zostało zareje­stro­wa­ne w postaci DVD oraz płyty audio. Całość zatytu­ło­wa­na My Only Heart of Lion ukazała się nakładem Mystic Produc­tion. Album miał swoją premierę 22 grudnia 2009 roku w Bydgosz­czy w klubie "Mózg".

1 sierpnia 2009 NoNe brał udział w festi­wa­lu Wacken Open Air. Zespoły zostały wyłonio­ne w elimi­na­cjach krajo­wych, a finał imprezy odbył się w Szlezwi­ku-Holsz­ty­nie w północ­nych Niemczech, gdzie NoNe zajął trzecie miejsce. Jesienią tego samego zespół wyruszył w trasę koncer­to­wą "20 Absolu­tley Wired Years" u boku Acid Drinkers z okazji dwudzie­sto­le­cia działal­no­ści muzycz­nej zespołu.

19 lutego 2010 roku w bydgo­skim klubie "Estrada" NoNe zorga­ni­zo­wał "Black Star Fest", poświę­co­ny pamięci Olassa. Festiwal stał się pierwszą z plano­wa­nych przez zespół imprez cyklicz­nych, mających na celu kulty­wo­wa­nie pamięć o Olku. Idea tego narodzi­ła się 7 lutego 2009, podczas koncertu akustycz­ne­go NoNe, na którym zespół złożył hołd Przyjacielowi.

30 maja tego samego roku zespół wziął udział w elimi­na­cjach do XVI "Przystan­ku Woodstock" w Gdyni w klubie "Ucho", lecz nie zdołał zakwa­li­fi­ko­wać się do finału który odbył się w Warsza­wie. NoNe wraz z gdańską formacją Proghma-C zostały wyłonio­ne w konkur­sie na support na festi­wa­lu "Open Mind", który odbył się w dniach 13-14 sierpnia w klubie "Stodoła". NoNe suppor­to­wa­ło The 69 Eyes oraz Obituary.

28 czerwca 2011 roku NoNe wraz z innym polskim zespołem - Hedfirst zagrały jako support przed koncer­tem Hatebre­ed w Warsza­wie. Na początku września tego roku pojawiła się infor­ma­cja na stronie inter­ne­to­wej zespołu, że basista Michał Kaleciń­ski podjął decyzje o odejściu z NoNe. Jego miejsce zajął Grzegorz Korybal­ski z zespołu FreaK.

20 listo­pa­da 2012 roku ukazał się piąty album studyjny None pt. Six. Płyta została wydana nakładem wytwórni Mystic Produc­tion. W marcu 2013 roku do utworu "Sundown" nakrę­co­no teledysk. W 2016 roku zespół opuścił wokali­sta Chupa, jego miejsce zajął Łukasz "Pachu" Pach, wystę­pu­ją­cy w takich forma­cjach jak Vedonist czy HugeCCM. 29 grudnia 2017 ukazał się siódmy album studyjny zespołu zatytu­ło­wa­ny "VII".. W 2019 roku zespół wystąpił gościn­nie na albumie Ladies and Gentle­men On Acid, który został wydany z okazji XXX-lecia działa­lo­ści grupy Acid Drinkers. NoNe wykonało tam cover utworu "Rattle­sna­ke blues".


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI