Nosowska
Biografia

Nosowska

Katarzy­na Nosowska (ur. 30 sierpnia 1971 w Szcze­ci­nie) – polska piosen­kar­ka, autorka tekstów, kompo­zy­tor­ka, felie­to­nist­ka i osobo­wość medialna. Człon­ki­ni Akademii Fonogra­ficz­nej Związku Produ­cen­tów Audio-Video (ZPAV). Honorowa Ambasa­dor­ka Szczecina.

W latach 1992–2017 wokalist­ka zespołu rocko­we­go Hey, z którym wydała 11 albumów studyj­nych: Fire (1993), Ho! (1994), ? (1995), Karma (1997), Hey (1999), sic! (2001), Music Music (2003), Echosys­tem (2005), Miłość! Uwaga! Ratunku! Pomocy! (2009), Do rycerzy, do szlachty, doo miesz­czan (2012) i Błysk (2016). Wydała też siedem albumów solowych: puk.puk (1996), Milena (1998), Sushi (2000), UniSe­xBlu­es (2007), Osiecka (2008), 8 (2011) i Basta (2018). Za sprzedaż solowych albumów odebrała jedną podwój­nie platy­no­wą płytę, jedną platy­no­wą i cztery złote.

Laure­at­ka Paszpor­tu "Polityki", Dorocz­nej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzic­twa Narodo­we­go, trzykrot­nie nagrody za "najlep­szą kreację aktorską" na Festi­wa­lu Polskich Wideokli­pów Yach Film i 35-krotnie nagrody "Fryde­ry­ka" (w tym 16 z zespołem Hey). Odzna­czo­na Złotym Krzyżem Zasługi (2013).

Okrzyk­nię­ta najlep­szą polską wokalist­ką według redakcji magazynu "Machina".

Młodość

Urodziła się 30 sierpnia 1971 w Szcze­ci­nie. Jest jedynacz­ką. Jej ojciec był maryna­rzem, który z czasem uzależ­nił się od alkoholu. Rodzina jej babki ze strony matki, Krystyny, została wymor­do­wa­na 1 listo­pa­da 1943 podczas zbrodni w Kałęczynie.

Ukończy­ła naukę w Techni­kum Odzie­żo­wym w Szcze­ci­nie. Po zdaniu matury plano­wa­ła rozpo­cząć naukę w Państwo­wej Wyższej Szkole Teatral­nej w Warsza­wie, jednak nie dostała się. Podjęła wówczas pracę na poczcie, gdzie wprowa­dza­ła dane do kompu­te­ra.

Będąc uczen­ni­cą Szkoły Podsta­wo­wej nr 11 w Szcze­ci­nie, należała do chóru szkol­ne­go. Następ­nie śpiewała w chórze Politech­ni­ki Szczecińskiej.

Kariera muzyczna

Będąc nasto­lat­ką, pojecha­ła w ramach Ochot­ni­cze­go Hufca Pracy do NRD, gdzie poznała Marka, gitarzy­stę zespołu Włochaty Odkurzacz, który zachęcił ją do występów scenicz­nych. Pierw­szym zespołem, w którym profe­sjo­nal­nie śpiewała, były Szklane Pomarań­cze, nasto­miast pierwszy występ publicz­ny zaliczy­ła z zespołem Włochaty podczas koncertu w szcze­ciń­skim klubie "Pinokio" w 1989. Następ­nie współ­pra­co­wa­ła z grupami Kafel, Dum-Dum, No Way Out czy Vivid oraz agrywała chórki dla Pidżamy Porno i Aliansu. W 1990 zaczęła wystę­po­wać gościn­nie w piosen­kach wielu polskich wykonaw­ców, m.in. Świetli­ków, Dezer­te­ra, Ścianki, Voo Voo, Piotra Banacha czy Pidżamy Porno.

W 1992 została wokalist­ką zespołu Hey założo­ne­go przez Piotra Banacha. Po występie na festi­wa­lu w Jaroci­nie, na którym zdobyli nagrodę dzien­ni­ka­rzy, otrzy­ma­li od Katarzy­ny Kanclerz propo­zy­cję nagrania albumu studyj­ne­go. Płyta pt. Fire ukazała się 8 lutego 1993 i osiągnę­ła sukces pod względem sprze­da­ży. Łącznie wydała z Hey 11 płyt studyj­nych. W paździer­ni­ku 2017 ogłosiła zawie­sze­nie działal­no­ści zespołu.

Solowy debiut fonogra­ficz­ny zaliczy­ła 16 września 1996 wydaniem albumu pt. puk.puk. Otrzy­ma­ła za niego "Fryde­ry­ka" w katego­rii "album roku muzyka alter­na­tyw­na". 8 marca 1998 wydała drugi solowy album pt. Milena, a 15 maja 2000 – trzeci pt. Sushi, za który odebrała "Fryde­ry­ka" w katego­rii "album roku muzyka alter­na­tyw­na". W 2001 uczest­ni­czy­ła w projek­cie Yugoton i zaśpie­wa­ła w trzech utworach z albumu Michała Żebrow­skie­go pt. Lubię, kiedy kobieta.

28 maja 2007 wydała czwarty album solowy pt. UniSe­xBlu­es. Wydaw­nic­two zostało nagro­dzo­ne "Fryde­ry­kiem" w katego­rii "album roku muzyka alter­na­tyw­na", pocho­dzą­cy z płyty singiel "Era retusze­ra" wyróż­nio­no tytułem "piosenki roku", a zreali­zo­wa­ny do niego teledysk – "wideokli­pu roku". 28 listo­pa­da wydała płytę pt. Osiecka (2008), na której zawarła piosenki z tekstami Agniesz­ki Osiec­kiej. Wydaw­nic­two zapew­ni­ło jej "Fryde­ry­ka" w katego­rii "album roku piosenka poetycka". 23 września 2011 zapre­zen­to­wa­ła szósty album pt. 8. Od 1996 odebrała sześć "Fryde­ry­ków" dla "autora roku" (1996, 2000, 2005, 2008, 2010) i trzy dla "wokalist­ki roku" (2005, 2008, 2009).

W 2009 wystą­pi­ła gościn­nie w piosen­kach "Wiedza" i "Notes" z płyty zespołu Pustki pt. Kalam­bu­ry. W lutym 2010 uczest­ni­czy­ła w nagraniu koncer­to­we­go DVD Pustek z serii Najmniej­szy koncert świata, które ukazało się 29 paździer­ni­ka 2010.

12 paździer­ni­ka 2018 wydała kolejny album solowy pt. Basta, za który odebrała "Fryde­ry­ka" w katego­rii "album roku alter­na­ty­wa". W listo­pa­dzie opubli­ko­wa­ła własną wersję piosenki "Coraz bliżej święta", wykorzy­sta­ną w kampanii rekla­mo­wej Coca-Coli.

Była trzykrot­nie miano­wa­na dyrek­tor­ką artystycz­ną projektu Męskie Granie (2012, 2013, 2019); za każdym razem brała udział w nagra­niach singla promu­ją­ce­go projekt: "Ognia!" z Markiem Dyjakiem (2012), "Jutro jest dziś" z O.S.T.Rym (2013) i "Sobie i wam" z Tomaszem Organ­kiem, Krzysz­to­fem Zalew­skim i Igorem Walasz­kiem (2019).

W trakcie trwania pandemii COVID-19 wzięła udział w akcji #hot16challenge2, promu­ją­cej zbiórkę funduszy na rzecz perso­ne­lu medycznego.

Działalność pozamuzyczna

Publi­ko­wa­ła felie­to­ny w miesięcz­ni­kach "Filipin­ka", "Muza" i "Zwier­cia­dło". W 2018 nakładem wydaw­nic­twa Wielka Litera ukazała się debiu­tanc­ka powieść Nosow­skiej pt. "A ja żem jej powie­dzia­ła…", którą wyróż­nio­no tytułem Bestsel­le­ra Empiku 2018 w katego­rii "litera­tu­ra polska".

Była jurorką w progra­mie Mini Playback Show (1997–1999). Współ­pro­wa­dzi­ła autorską audycję "Tranzy­tem do niebytu" w stacji radiowej Roxy FM.

Była jedną z bohate­rek filmów dokumen­tal­nych: Dzieci Jarocina (2000), Przysta­nek Woodstock – Najgło­śniej­szy Film Polski (2003) i Historia polskie­go rocka (2008). Zagrała gościn­nie w seria­lach Niania (2009) i Druga szansa (2018) oraz w filmie Włady­sła­wa Pasikow­skie­go Pitbull. Ostatni pies (2018).

Wystą­pi­ła w kampanii wizerun­ko­wej Coca-Coli "Podaruj radość #jakMi­ko­łaj" (2018) i spotach rekla­mo­wych ING Banku Śląskie­go (2019).

Życie prywatne

Ze związku z młodszym o cztery lata perku­si­stą Adamem Krajew­skim ma syna Mikołaja (ur. 22 maja 1996). W listo­pa­dzie 2018, po 17 latach związku, poślu­bi­ła Pawła Krawczy­ka, muzyka i gitarzy­stę zespołu Hey.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI