O.N.A.
Biografia

O.N.A.

O.N.A. - Moja odpowiedź - © O.N.A. - Moja odpowiedź

Foto: Piotr Wojtowicz P.C.S.

O.N.A. – polski zespół wykonu­ją­cy muzykę z pogra­ni­cza rocka i heavy metalu. Został założony w 1994 roku w Gdańsku. Formacja rozpadła się w 2003 roku.

Grupa stale podążała za aktual­ny­mi świato­wy­mi trendami – w jej twórczo­ści słychać wpływy takich zespołów jak Korn, Sound­gar­den czy Creed.

Zespół wydał pięć albumów studyj­nych, z których każdy zyskał status złotej lub platy­no­wej płyty. Wypro­mo­wał wiele przebo­jów m.in. "Drzwi", "Znala­złam", "Koła czasu", "Krzyczę – jestem", "Kiedy powiem sobie dość" "Najtrud­niej", "Moja odpowiedź", "Nieko­cha­na". Zdobył szereg nagród (w tym 5 Fryde­ry­ków), a muzycy grupy regular­nie pojawia­li się w czołów­kach plebi­scy­tów na najlep­szych instru­men­ta­li­stów w czaso­pi­smach muzycz­nych (m.in. Tylko Rock, Gitara i Bas). Rozgłos przynio­sła zespo­ło­wi także kontro­wer­syj­na postać Agniesz­ki Chylińskiej.

Historia

Zespół był konty­nu­acją mniej znanego projektu Skawal­ker, w którego skład wchodzi­li wtedy Skawiń­ski, Tkaczyk, Kraszew­ski i Horny. Pod koniec 1994 do grupy dołączy­ła, debiu­tu­ją­ca w branży muzycz­nej 18-letnia Chyliń­ska, która została wokalist­ką. Zespół zmienił nazwę na O.N.A. i w maju 1995 wydał debiu­tanc­ki album studyjny pt. Modli­sh­ka, a miesiąc później wystąpił premie­ro­wo podczas 32. Krajo­we­go Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu. Modli­sh­ka okazała się wielkim sukcesem komer­cyj­nym, a zarówno pilotu­ją­cy album bluesowy utwór "Drzwi", jak i kolejne single "Znala­złam" i "Koła czasu" trafiły na listy przebo­jów. W maju 1996 zespół odebrał pierwszą złotą płytę za sprzedaż 100 tys. egzem­pla­rzy. Muzycy byli nomino­wa­ni w plebi­scy­cie miesięcz­ni­ka Tylko Rock w katego­riach przebój roku (Drzwi) i płyta roku, otrzymał też nagrodę Indywi­du­al­ność 1995, która została wręczona im w kopalni soli w Wielicz­ce, gdzie zagrali koncert.

We wrześniu 1996 wydali drugi album studyjny pt. Bzzzzz, który promo­wa­li singlami "Krzyczę – jestem", "Nie chcę dawać tego co najlep­sze" i "Kiedy powiem sobie dość", który okazał się najbar­dziej rozpo­zna­wal­nym singlem w dorobku zespołu. Płyta była najwięk­szym sukcesem kasowym w historii zespołu (podwójna platyna), przynio­sła też grupie dwa Fryde­ry­ki – w katego­rii Zespół rokuAlbum roku – rock. Podczas gali rozdania Fryde­ry­ków Chyliń­ska, odbie­ra­jąc nagrodę, skiero­wa­ła do swoich byłych nauczy­cie­li słowa Fuck off, niena­wi­dzę was, co wywołało skandal i było szeroko komen­to­wa­ne w ogólno­pol­skich mediach.

W kwietniu 1998 zespół wydał kolejny album studyjny pt. T.R.I.P., który promo­wa­li singlem "Najtrud­niej". W dniu premiery krążek osiągnął status złotej płyty i ponownie przyniósł grupie Fryde­ry­ki w katego­riach Grupa rokuAlbum roku – rock. 27 marca 1999 zagrali akustycz­ny koncert w radiowej Trójce, a w maju wydali album pt. Re-T.R.I.P., zawie­ra­ją­cy remiksy piosenek z albumu T.R.I.P. W listo­pa­dzie wydali czwarty album studyjny pt. Pieprz, który zyskał status złotej płyty.

W paździer­ni­ku 2001 zapre­zen­to­wa­li piąty album pt. Mrok, który promo­wa­li singlami "Nieko­cha­na" i "Wszystko to co ja". Rok później wydali jedyne w swojej karierze DVD pt. Wszystko to, co my, zawie­ra­ją­ce wszyst­kie dotych­czas zreali­zo­wa­ne teledyski.

W styczniu 2003 zakoń­czy­li działal­ność, oficjal­nie tłuma­cząc decyzję o rozpa­dzie "rozbież­no­ścią wizji artystycz­nych". Skawiń­ski i Tkaczyk utworzy­li grupę Kombii, będącą częścio­wo konty­nu­acją Kombi, natomiast Chyliń­ska wraz z Kraszew­skim i Hornym oraz Krzysz­to­fem Misia­kiem i Dariu­szem Osińskim zawią­za­ła grupę o nazwie Chyliń­ska. W marcu zespół wydał album kompi­la­cyj­ny pt. To naprawdę już koniec 1995-2003, zawie­ra­ją­cy najwięk­sze przeboje z dorobku zespołu. 16 marca zagrali pożegnal­ny koncert w warszaw­skim klubie Stodoła.

Wideografia

O.N.A. w filmie

W 1997 roku zespół udostęp­nił utwory Białe ścianyKiedy powiem sobie dość na potrzeby filmu Musisz żyć (reż. Konrad Szołaj­ski, premiera w 2000), człon­ko­wie zespołu pojawili się też w jednej ze scen. W tym samym roku zespół nagrał utwór Mimo wszystko, który znalazł się na ścieżce dźwię­ko­wej filmu Młode wilki 1/​2 (reż. Jarosław Żamojda). Grzegorz Skawiń­ski jest autorem muzyki do filmu Ostatnia misja (reż. Wojciech Wójcik, premiera w 2000), na ścieżce dźwię­ko­wej znalazł się też utwór Moja odpowiedź.

Wybrane nagrody i wyróżnienia

 • 1995 – nagroda TVP – Muzyczna indywi­du­al­ność 1995 roku
 • Fryde­ry­ki 1996 – nagrody w katego­riach: Zespół rokuAlbum roku – rock (Bzzzzz)
 • 1997 – nagroda dzien­ni­ka­rzy na Festi­wa­lu w Opolu
 • Fryde­ry­ki 1998 – nagrody w katego­riach: Grupa rokuAlbum roku – rock (T.R.I.P.)
 • 2000 – Super­je­dyn­ka w katego­rii Najlep­sza płyta rockowa (Pieprz)
 • 2000 – nagroda czaso­pi­sma Tylko Rock za wkład muzyczny w latach 90.
 • Fryde­ry­ki 2001 – nagroda w katego­rii Teledysk roku (Nieko­cha­na)
 • 2002 – Paszport Polityki dla Agniesz­ki Chyliń­skiej w katego­rii Rock–Pop–Estrada
 • 2002 – nagroda w plebi­scy­cie pisma Gitara i Bas w katego­rii Najlep­sza płyta gitarowa (Mrok)

 • Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI