Partia
Biografia

Partia

Zródło: Spotify

Par­tia – pol­ski zespół roc­ko­wy. Powstał w 1995 roku. W skład zespo­łu wcho­dzi­li: Lesław (wokal, gita­ra), Modern (gita­ra baso­wa) i Arkus (per­ku­sja, sak­so­fon, wokal). W kwiet­niu 1996 roku Moder­na zastą­pił Wal­dek (gita­ra baso­wa, kon­tra­bas, wokal), któ­re­go z kolei w 2000 roku zastą­pił Szew­ko (gita­ra baso­wa). W nie­zmie­nio­nym skła­dzie zespół funk­cjo­no­wał do 2003 roku, kie­dy ogło­szo­no decy­zję o zakoń­cze­niu dzia­łal­no­ści. Lesław i Arkus w 2003 roku zało­ży­li zespół Kome­ty.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI