Perfect
Biografia

Perfect

Zródło: Spotify

Perfect – polski zespół muzyczny wykonu­ją­cy muzykę rockową, założony w 1980. Najbar­dziej kojarzo­ną postacią grupy był wokali­sta Grzegorz Markow­ski. Zespół najwięk­szą popular­no­ścią cieszył się do rozwią­za­nia w 1983. Z tego okresu pochodzą najwięk­sze przeboje grupy, m.in. "Nie płacz Ewka", "Chcemy być sobą", "Ale wkoło jest wesoło", "Niewiele ci mogę dać", "Autobio­gra­fia". W 1987 grupa wznowiła działal­ność na trzy koncerty, w latach 1989–1992 wyjecha­ła do USA bez wokali­sty Grzego­rza Markow­skie­go. W 1993 zespół reakty­wo­wał się bez udziału współ­za­ło­ży­cie­la i autora większo­ści kompo­zy­cji Zbignie­wa Hołdysa i zakończy działal­ność w 2021.

Początki (1977–1980)

Choć za oficjal­ną datę założe­nia grupy uważa się rok 1980, jego początki sięgają przełomu 1977 i 1978. Grupa powstała w Warsza­wie z inicja­ty­wy perku­si­sty Wojcie­cha Moraw­skie­go, gitarzy­sty basowego Zdzisła­wa Zawadz­kie­go (obaj poprzed­nio byli człon­ka­mi grupy Breakout), wokali­stek Ewy Konarzew­skiej i Barbary Trzetrze­lew­skiej (dawniej Alibabki). Zespół wykony­wał covery utworów popowych, grał w warszaw­skich lokalach rozryw­ko­wych, towarzy­szył znanym gwiazdom, m.in. Annie Jantar i Halinie Frącko­wiak. Latem 1978 do formacji dołączył Zbigniew Hołdys, który już wkrótce napisał kilka utworów, m.in. "Co się stało z Magdą K.", "Jego nie ma", "Nie ma mogiły rock and rolla". Wraz z końcem roku, zespół nawiązał współ­pra­cę z klawi­szow­cem Pawłem Tabaką. Pierwszą nieofi­cjal­ną nazwą grupy, zapro­po­no­wa­ną przez Tabakę, była Perfect Super Show and Disco Band. Pocho­dzi­ła od Christi­ne Perfect-McVie, która w zespole Fleetwo­od Mac śpiewała i grała na instru­men­tach klawi­szo­wych. W ankiecie pisma "Non Stop" Perfect został uznany za debiut roku 1978, a utwór "Jego nie ma" za najlep­szy utwór rockowy.

Grupa wyruszy­ła w kilku­mie­sięcz­ną trasę koncer­to­wą po Stanach Zjedno­czo­nych, gdzie wystę­po­wa­ła w polonij­nych klubach nocnych i dziel­ni­cach Chicago. Po powrocie do kraju Hołdys rozwią­zał współ­pra­cę z Konarzew­ską i Trzetrze­lew­ską, następ­nie z zespołem pożegna­li się Tabaka i Morawski – ten drugi przeszedł do Porter Band.

Lata 80. XX wieku

W 1980 zespół zasilili dwaj warszaw­scy muzycy: gitarzy­sta Ryszard Sygito­wicz oraz perku­si­sta Piotr Szkudel­ski, obaj grający wcześniej z Hołdysem w grupie Dzikie Dziecko. Niedługo potem z grupą związał się wokali­sta Grzegorz Markow­ski, mający za sobą występy w zespole wokalnym Victoria Singers, na którego łamach powstała formacja Vox. Pierwszy koncert w składzie: Hołdys, Markow­ski, Sygito­wicz, Zawadzki i Szkudel­ski zagrali w drugiej połowie 1980 w jednym z akade­mic­kich klubów w Poznaniu. Po koncer­cie wraz z całą publicz­no­ścią uczcili narodzi­ny nowego Perfectu. W Sylwe­stra 1980 zadebiu­to­wa­li w warszaw­skim klubie "Stodoła" z nowym reper­tu­arem. W kilka miesięcy stali się jedną z najpo­pu­lar­niej­szych na polskiej scenie muzycznej.

W 1982 ukazała się pierwsza płyta zespołu tzw. biały album (od koloru okładki), na której znalazł się materiał nagrany w 1981 podczas kilku sesji zreali­zo­wa­nych dla Polskie­go Radia. Sprze­da­no ok. miliona egzem­pla­rzy płyty. Z tego okresu pochodzą przeboje "Nie płacz Ewka", "Chcemy być sobą", "Ale wkoło jest wesoło" i "Niewiele ci mogę dać". W grudniu 1981 zespół zawiesił działal­ność z powodu wprowa­dze­nia stanu wojennego.

Rok 1982 przyniósł zmiany perso­nal­ne w składzie grupy: nowym gitarzy­stą w zespole został Andrzej Urny, zajmując miejsce Ryszarda Sygito­wi­cza, z kolei na miejsce basisty Zdzisła­wa Zawadz­kie­go wszedł Andrzej Nowicki. W nowym składzie Perfect zareje­stro­wał materiał na drugi studyjny album pt. UNU, który ukazał się wiosną 1983. Zespół nagrał też pierwszy, koncer­to­wy album pt. Live, który został zareje­stro­wa­ny w czasie dwóch koncer­tów w warszaw­skiej Stodole jesienią 1982, a ukazał się na początku 1983. Z tego okresu pochodzą inne wielkie przeboje autor­stwa Zbignie­wa Hołdysa i Bogdana Olewicza, tj. "Autobio­gra­fia", "Idź precz", "Objaz­do­we nieme kino" i "Wyspa, drzewo, zamek". Na wiosnę utwór "Pepe wróć", krótko przed jego premierą, był promo­wa­ny na antenie radiowej Trójki – puszcza­no sam wokal Grzego­rza Markow­skie­go, wykonu­ją­ce­go fragment:

Odkąd ciebie brak,

tracę dobry smak,

błagam, Pepe wróć.

Zespół był wówczas jedną z najpo­pu­lar­niej­szych grup muzycz­nych w Polsce, odnosząc duże sukcesy na rynku płytowym oraz na listach przebojów.

W marcu 1983 Zbigniew Hołdys ogłosił decyzję o rozwią­za­niu zespołu, który koncer­to­wał jeszcze przez trzy miesiące. Ostatni występ Perfectu miał miejsce podczas festi­wa­lu w Opolu. W 1987 grupa reakty­wo­wa­ła się na krótko, by zagrać koncerty w Hali Olivia w Gdańsku (1 kwietnia), w katowic­kim Spodku (23 maja), na Stadio­nie Dziesię­cio­le­cia w Warsza­wie dla 40 tys. osób (12 września) oraz jeden kameral­ny w klubie Akant w Katowi­cach (wrzesień). Poza tymi czterema koncer­ta­mi w Polsce Perfect zagrał też 1 sierpnia 1987 w Cieszy­nie. Plany zespołu związane z powrotem na scenę muzyczną związane były również z zareje­stro­wa­niem nowego materia­łu i nagra­niem płyty studyj­nej. Niestety, dość szybko Zbigniew Hołdys stracił zainte­re­so­wa­nie tymi zamierzeniami.

W 1989 Perfect bez Markow­skie­go, ale z Hołdysem jako wokali­stą, wyjechał do USA, gdzie zagrał szereg koncer­tów w amery­kań­skich klubach w Nowym Jorku, Los Angeles i San Franci­sco. M.in. jako pierwszy zespół z Europy Środko­wej wystąpił w legen­dar­nym nowojor­skim klubie CBGB's. Skutkiem koncer­tów granych wyłącz­nie dla amery­kań­skiej publicz­no­ści były znako­mi­te recenzje w mediach (telewi­zja ABC, dziennik "The New York Times", magazyny "Newsweek", "The Village Voice", i "Spin").

Lata 90. XX wieku

W 1992 Hołdys rozwią­zał zespół Perfect i na wiele lat wycofał się z życia muzycz­ne­go. Rok później, po udanym tournée za Oceanem i po namowach fanów, grupa powró­ci­ła na stałe – jednak już bez Hołdysa. 8 stycznia 1994 Perfect po reakty­wa­cji zagrał koncert w katowic­kim Spodku, który został zareje­stro­wa­ny i wydany na płycie pt. Katowice Spodek Live ’94. Zespół wydał także pierwszy po powrocie studyjny album z nowym materia­łem pt. Jestem. Krążek cieszył się popular­no­ścią, czego wyrazem było uzyska­nie statusu złotej płyty. Pochodzą z niego kolejne przeboje grupy, takie jak "Nie daj się zabić", "Całkiem inny kraj", czy "Kołysan­ka dla nieznajomej".

W 1995 Perfect wraz z Budką Suflera wziął udział w ogólno­pol­skiej trasie koncer­to­wej pod hasłem Giganci Rocka. W 1997 zespół wydał płytę pt. Geny, która zawiera przebój "Niepo­ko­na­ni". Krążek otrzymał status złotej płyty. Po wydaniu albumu z zespołu odszedł Ryszard Sygito­wicz, którego miejsce zajął Dariusz Kozakie­wicz. Chwilę potem zespół opuścił także Andrzej Nowicki, ustępu­jąc miejsca Piotrowi Urban­ko­wi. W tym samym roku Grzegorz Markow­ski gościn­nie wziął udział w nagraniu piosenki dla powodzian "Moja i twoja nadzieja".

20 kwietnia 1998 na zapale­nie opon mózgo­wych zmarł były basista grupy Zdzisław Zawadzki.

W 1999, już w nowym składzie, Perfect wydał płytę pt. Śmigło. Odbyła się też trasa koncer­to­wa z okazji XX-lecia istnie­nia zespołu.

7 kwietnia 2000 na chorobę serca zmarł Andrzej Nowicki.

XXI wiek

Pierwszą płytą Perfectu wydaną po 2000 roku był album Live 2001. W 2002 zespół wydał płytę pt. Perfect Symfo­nicz­nie, nagraną z Polską Orkie­strą Radiową, która pobiła dotych­cza­so­wy polski rekord na rynku muzycz­nym, gdyż już po dwóch tygodniach od premiery uzyskała status platy­no­wej płyty.

12 paździer­ni­ka 2003 zorga­ni­zo­wa­li happe­ning, grając koncert o godzinie 8 rano na dachu pawilonu Cepelii w centrum Warszawy. Występ zakoń­czył się sfingo­wa­nym zatrzy­ma­niem Markow­skie­go przez policję.

W 2004 zespół wydał szóstą płytę studyjną pt. Schody. Opubli­ko­wa­na została za pośred­nic­twem portalu Interia​.pl, a Perfect był pierw­szym polskim zespołem, który zdecy­do­wał się na wydanie swej płyty wyłącz­nie w inter­ne­cie. Za ten krok zespół otrzymał statu­et­kę Świato­we­go Dnia Teleko­mu­ni­ka­cji, którą otrzy­mu­ją wyłącz­nie osoby i insty­tu­cje szcze­gól­nie zasłu­żo­ne dla polskiej telein­for­ma­ty­ki. 1 kwietnia, w dniu wydania płyty, zespół promował swój najnow­szy projekt koncer­tem w warszaw­skiej Stodole. 28 listo­pa­da tego samego roku wystąpił dla kilkuset tysięcy osób na specjal­nie zorga­ni­zo­wa­nym Dniu Polskim na Placu Niepod­le­gło­ści w Kijowie podczas trwania pomarań­czo­wej rewolu­cji, wraz z Piersia­mi i Edytą Górniak. Pod koniec roku Perfect zdecy­do­wał się wydać Schody na płycie kompak­to­wej i analogowej.

W 2006 Perfect obcho­dził swoje 25. urodziny. Podczas Festi­wa­lu Jedynki Sopot 2006 zespół odebrał Honorowy Złoty Mikrofon przyzna­ny przez Polskie Radio, a także odbył się koncert jubileuszowy.

W 2007 wydane zostało pierwsze koncer­to­we DVD Perfectu – Z wtorku na środę. Zawiera ono koncert z warszaw­skiej Stodoły, zareje­stro­wa­ny 11 kwietnia 2007, gdzie zagrali swoje najwięk­sze przeboje. Z wtorku na środę dostało status złotej płyty, która została wręczona zespo­ło­wi 21 listo­pa­da podczas ponow­ne­go koncertu w tym samym miejscu. Perfect został również gwiazdą trasy Lata z radiem 2007, na której wykony­wał specjal­nie napisaną piosenkę "Lato z MP3".

W 2008 miała miejsce reedycja płyty Symfo­nicz­nie pod nazwą Symfo­nicz­nie – Platinum, zawie­ra­ją­cej jeden dodat­ko­wy utwór – "Póki nam jeden sen". 10 listo­pa­da 2008 zespół otrzymał w Sali Kongre­so­wej specjal­ną nagrodę "Super Dziób" Radia WAWA za całokształt twórczo­ści oraz 30 lat istnienia.

17 paździer­ni­ka 2009 odbyła się premiera drugiego koncer­to­we­go DVD zespołu – Perfect Symfo­nicz­nie, które zawiera koncert z wrocław­skiej Hali Stulecia, zareje­stro­wa­ny 26 kwietnia 2009. Tego samego dnia, na koncer­cie Symfo­nicz­nie promu­ją­cym płytę w Sali Kongre­so­wej, zespo­ło­wi Perfect, z towarzy­sze­niem Polskiej Orkie­stry Radiowej pod dyrekcją Wojcie­cha Zieliń­skie­go, uroczy­ście wręczono Złote Płyty. 4 listo­pa­da 2009 ukazał się album Opera Nowohuc­ka formacji Wu-Hae, na którym znalazł się cover przeboju "Nie patrz jak ja tańczę" z udziałem Grzego­rza Markow­skie­go i Marcina Guzika.

13 marca 2010 odbył się koncert z okazji 30-lecia istnie­nia zespołu w katowic­kim Spodku. Występ nosił nazwę "odlotowy koncert" i składał się z trzech części: akustycz­nej, rockowej i symfo­nicz­nej. 9 listo­pa­da zespół wydał siódmy album studyjny pt. XXX. Płyta promo­wa­na była singlem "Raz po raz (straszą nas)". Sam album po pierw­szym tygodniu sprze­da­ży znalazł się na szczycie cotygo­dnio­we­go zesta­wie­nia sprze­da­ży płyt – OLiS. Wkrótce płyta uzyskała status złotej. Wręcze­nie wyróż­nie­nia odbyło się podczas koncertu w warszaw­skim klubie Stodoła. Drugim singlem z wydaw­nic­twa była piosenka "Hej, Ty (Twój czas)". Ostatnim singlem promu­ją­cym album był utwór "Czy to ja".

12 czerwca 2011 grupa wystą­pi­ła w ramach trzecie­go dnia Krajo­we­go Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu z okazji 30. rocznicy działal­no­ści zespołu. Przed pojawie­niem się muzyków na scenie, wystą­pi­li artyści zaprzy­jaź­nie­ni z zespołem – Maciej Maleń­czuk, który zapre­zen­to­wał piosenkę "Autobio­gra­fia" w zupełnie nowej aranża­cji reggae, oraz Patrycja Markow­ska, wykonu­ją­ca utwór "Opanuj się" i "Trzeba żyć" w duecie ze swoim ojcem Grzegorzem.

25 marca 2013 ukazała się w sprze­da­ży reedycja debiu­tanc­kie­go, tzw. "białego albumu" zespołu. W związku z premierą wydaw­nic­twa Grzegorz Markow­ski, Zbigniew Hołdys oraz Bogdan Olewicz gościli w progra­mie Marka Niedź­wiec­kie­go na antenie radiowej Trójki. 12 maja Perfect zagrał na dachu Galerii Korona Kielce w ramach piątych urodzin Festi­wa­lu Scyzo­ry­ki. 20 czerwca grupa wystą­pi­ła na Wielkim Koncer­cie w Sali Kongre­so­wej, podsu­mo­wu­ją­cym ponad 30-letnią działal­ność artystycz­ną, a dwa dni później na czwartym Sabacie Czarow­nic w kielec­kim Amfite­atrze Kadziel­nia. Następ­nie 28 czerwca zespół został gwiazdą wieczoru podczas Life Festival Oświęcim 2013, gdzie wystąpił z towarzy­sze­niem orkie­stry symfo­nicz­nej. Z kolei 20 lipca zagrali swój jedyny koncert na ówcze­snej trasie koncer­to­wej Lata z radiem przy Parku Miejskim w Zamościu, a 29 lipca na terenie Pól Marso­wych w Parku Śląskim w Chorzo­wie w ramach drugiego dnia XV Festi­wa­lu Muzycz­ne­go im. Ryśka Riedla "Ku Przestro­dze". Natomiast 18 listo­pa­da ukazała się reedycja albumu koncer­to­we­go Live, jako druga z serii reedycji płyt gramo­fo­no­wych z nagra­nia­mi muzyki stworzo­nej przez Redakcję Nagrań Muzyki Rozryw­ko­wej Polskie­go Radia.

5 maja 2014 zapowie­dzia­na została premiera kolej­ne­go albumu studyj­ne­go grupy zatytu­ło­wa­ne­go DaDaDam. Tego samego dnia na antenie radiowej Trójki pojawił się premie­ro­wy utwór "Wszystko ma swój czas" z tekstem autor­stwa Jacka Cygana. Premiera albumu miała miejsce miesiąc później, 9 czerwca, nakładem Agencji Muzycz­nej Polskie­go Radia. Płyta jest zwrotem zespołu w kierunku cięższej, rockowej muzyki. Zawiera 12 kompo­zy­cji i jest pierw­szym albumem w historii grupy bez tekstów Bogdana Olewicza. 27 czerwca 2014 DaDaDam uzyskał oficjal­nie status złotej, a następ­nie 25 lutego 2015 platy­no­wej płyty. 8 marca tego samego roku zespół wystąpił w ramach jubile­uszo­we­go koncertu Niepo­ko­na­ni. 35-lecie Perfectu w Atlas Arenie w Łodzi, trans­mi­to­wa­ne­go na żywo przez telewi­zję Polsat. Gościn­nie wystą­pi­li również Patrycja Markow­ska, Igor Herbut oraz Ryszard Sygitowicz.

14 paździer­ni­ka 2016 ukazała się pierwsza akustycz­na płyta zespołu pt. Muzyka. Album jest ukłonem w kierunku klasycz­ne­go rock and rolla, bluesa, a nawet jazzu. Wydaw­nic­two promo­wa­ły single – "Dobre dni" oraz "Ludzie Niepowszedni".

W 2019 zespół ogłosił ostatnią trasę koncer­to­wą, która częścio­wo odbyła się w 2020. Z powodu pandemii COVID-19 ostatnie występy zespołu zostały przenie­sio­ne na 2021. Koncerty były promo­wa­ne hasłem Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. W paździer­ni­ku 2020 premierę miał pożegnal­ny utwór zespołu, "Głos", do którego tekst napisał Bogdan Olewicz. Wraz z końcem miesiąca, zespół na swojej oficjal­nej stronie na Facebo­oku poinfor­mo­wał o przed­wcze­snym odejściu z grupy Piotra Szkudel­skie­go – wielo­let­nie­go perku­si­sty i jedynego muzyka łączą­ce­go wszyst­kie składy zespołu od 1980.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI