Perfect
Biografia

Perfect

Zródło: Spotify

Perfect – polski zespół muzyczny wykonu­ją­cy muzykę rockową, założony w 1980 roku. Najwięk­szą popular­no­ścią cieszył się do rozwią­za­nia w 1983. Z tego okresu pochodzą najwięk­sze przeboje grupy, m.in. "Nie płacz Ewka", "Chcemy być sobą", "Ale wkoło jest wesoło", "Niewiele ci mogę dać", "Autobio­gra­fia". W 1993 reakty­wo­wał się (bez udziału współ­za­ło­ży­cie­la i autora większo­ści kompo­zy­cji Zbignie­wa Hołdysa) i działał do 2020 roku.

Początki (1977–1980)

Choć za oficjal­ną datę założe­nia grupy uważa się 1980 rok, jego początki sięgają dużo wcześniej, a miano­wi­cie przełomu 1977 i 1978 roku. Grupa powstała w Warsza­wie z inicja­ty­wy perku­si­sty Wojcie­cha Moraw­skie­go, gitarzy­sty basowego Zdzisła­wa Zawadz­kie­go (obaj poprzed­nio byli człon­ka­mi grupy Breakout), wokali­stek Ewy Konarzew­skiej i Barbary Trzetrze­lew­skiej (dawniej Alibabki). Zespół wykony­wał covery utworów popowych, grał w warszaw­skich lokalach rozryw­ko­wych, towarzy­szył znanym gwiazdom, m.in. Annie Jantar i Halinie Frącko­wiak. Latem 1978 do formacji dołączył Zbigniew Hołdys, który już wkrótce napisał kilka utworów, m.in. "Co się stało z Magdą K.", "Jego nie ma", "Nie ma mogiły rock and rolla". Wraz z końcem roku, zespół nawiązał współ­pra­cę z klawi­szow­cem Pawłem Tabaką. Pierwszą nieofi­cjal­ną nazwą grupy, zapro­po­no­wa­ną przez Tabakę, była Perfect Super Show and Disco Band. Pocho­dzi­ła od Christi­ne Perfect-McVie, która w zespole Fleetwo­od Mac śpiewała i grała na instru­men­tach klawi­szo­wych. W ankiecie pisma Non Stop Perfect został uznany za debiut roku 1978, a utwór "Jego nie ma" za najlep­szy utwór rockowy. 

Grupa wyruszy­ła w kilku­mie­sięcz­ną trasę koncer­to­wą po Stanach Zjedno­czo­nych, gdzie wystę­po­wa­ła w polonij­nych klubach nocnych i dziel­ni­cach Chicago. Po powrocie do kraju Hołdys rozwią­zał współ­pra­cę z Konarzew­ską i Trzetrze­lew­ską, następ­nie z zespołem pożegna­li się Tabaka i Morawski – ten drugi przeszedł do Porter Band.

Lata 80. XX wieku

W roku 1980 zespół zasilili dwaj warszaw­scy muzycy: gitarzy­sta Ryszard Sygito­wicz oraz perku­si­sta Piotr Szkudel­ski. Niedługo potem z grupą związał się wokali­sta Grzegorz Markow­ski, mający za sobą występy w Victoria Singers.

Pierwszy koncert w składzie Hołdys /​ Markow­ski /​ Sygito­wicz /​ Zawadzki /​ Szkudel­ski, Perfect zagrał w drugiej połowie 1980 roku, w jednym z akade­mic­kich klubów w Poznaniu. Po koncer­cie, zespół wraz z całą publicz­no­ścią, wspólnie uczcili narodzi­ny nowego Perfectu. W Sylwe­stra 1980 zespół oficjal­nie zadebiu­to­wał w warszaw­skim klubie Stodoła, z nowym reper­tu­arem i w sformo­wa­nym przez Hołdysa nowym składzie. W kilka miesięcy grupa stała się jedną z najpo­pu­lar­niej­szych na polskiej scenie muzycznej.

W roku 1981 zespół wydał pierwszą płytę, tzw. biały album (od koloru okładki). Sprze­da­no ok. miliona egzem­pla­rzy tego albumu. Z tego okresu pochodzą przeboje takie jak: Nie płacz Ewka (Hołdys/​Olewicz), Chcemy być sobą (Hołdys/​Hołdys), Ale wkoło jest wesoło (Hołdys/​Hołdys) i Niewiele ci mogę dać (Hołdys/​Olewicz).

W grudniu 1981 zespół zawiesił działal­ność z powodu wprowa­dze­nia stanu wojennego.

Rok 1982 przyniósł zmiany perso­nal­ne w składzie grupy. Nowym gitarzy­stą w zespole został Andrzej Urny zastę­pu­jąc tym samym Ryszarda Sygito­wi­cza. Basistę Zdzisła­wa Zawadz­kie­go zastąpił Andrzej Nowicki. W nowym składzie Perfect zareje­stro­wał materiał na drugi studyjny album, zatytu­ło­wa­ny UNU, który ukazał się wiosną 1983 roku. Perfect nagrał również swój pierwszy, koncer­to­wy album "Live". Zareje­stro­wa­ny został w czasie dwóch koncer­tów w warszaw­skiej Stodole, jesienią 1982 roku, a ukazał się na początku 1983. Z tego okresu pochodzą inne wielkie przeboje autor­stwa Zbignie­wa Hołdysa (muzyka) i Bogdana Olewicza (słowa): Autobio­gra­fia, Idź precz, Objaz­do­we nieme kinoWyspa, drzewo, zamek. Na wiosnę utwór Pepe wróć, na krótko przed jego premierą, był promo­wa­ny na antenie Trójki – puszcza­no sam wokal Grzego­rza Markow­skie­go, wykonu­ją­ce­go słowa:

Odkąd ciebie brak,

tracę dobry smak,

błagam, Pepe wróć.

Zespół był wówczas jedną z najpo­pu­lar­niej­szych grup muzycz­nych w Polsce, odnosząc duże sukcesy na rynku płytowym oraz na listach przebojów.

W marcu 1983 roku Zbigniew Hołdys ogłosił decyzję o rozwią­za­niu zespołu, który koncer­to­wał jeszcze przez trzy miesiące. Ostatni występ Perfectu miał miejsce podczas festi­wa­lu w Opolu.

W 1987 roku grupa reakty­wo­wa­ła się na krótko, by zagrać koncerty w Hali "Olivia" w Gdańsku (1 kwietnia), w katowic­kim Spodku (23 maja), na Stadio­nie Dziesię­cio­le­cia w Warsza­wie, dla 40 tysięcy osób (12 września) oraz jeden kameral­ny w klubie Akant w Katowi­cach (sierpień).

W 1989 roku Perfect bez Markow­skie­go, z Hołdysem jako wokali­stą, wyjechał do USA, gdzie zagrał szereg koncer­tów w amery­kań­skich klubach w Nowym Jorku, Los Angeles i San Franci­sco. M.in. jako pierwszy zespół z Europy Środko­wej wystąpił w legen­dar­nym klubie CBGB's (Nowy Jork). Skutkiem koncer­tów granych wyłącz­nie dla amery­kań­skiej publicz­no­ści były znako­mi­te recenzje w mediach (telewi­zja ABC, dziennik New York Times, magazyny "Newsweek", "Village Voice", i "Spin").

Lata 90. XX wieku

W 1992 roku Zbigniew Hołdys defini­tyw­nie rozwią­zał zespół Perfect i na wiele lat wycofał się z życia muzycz­ne­go. Rok później, po udanym tournée za Oceanem i po namowach fanów, grupa powró­ci­ła na stałe – jednak już bez swego dotych­cza­so­we­go lidera, Hołdysa.

8 stycznia 1994 Perfect po reakty­wa­cji zagrał koncert w katowic­kim Spodku, który został zareje­stro­wa­ny i wydany na płycie ''"Katowice Spodek Live'94". Zespół wydał także pierwszy po powrocie studyjny album z nowym materia­łem, zatytu­ło­wa­ny Jestem. Krążek cieszył się popular­no­ścią, czego wyrazem było uzyska­nie statusu "złotej płyty". Pochodzą z niego kolejne przeboje grupy, takie jak: Nie daj się zabić, Całkiem inny kraj, czy Kołysan­ka dla niezna­jo­mej.

W 1995 roku Perfect wraz z Budką Suflera wziął udział w dużej, ogólno­pol­skiej trasie koncer­to­wej pod hasłem Giganci Rocka.

W 1997 Perfect wydał płytę Geny, która zawiera przebój Niepo­ko­na­ni. Krążek otrzymał status "złotej płyty". Po wydaniu albumu z zespołu odszedł Ryszard Sygito­wicz, którego zastąpił Dariusz Kozakie­wicz. Chwilę potem zespół opuścił także Andrzej Nowicki ustępu­jąc miejsca Piotrowi Urban­ko­wi. W tym samym roku Grzegorz Markow­ski gościn­nie wziął udział w nagraniu piosenki dla powodzian (Moja i twoja nadzieja).

20 kwietnia 1998 roku na zapale­nie opon mózgo­wych zmarł były basista grupy – Zdzisław Zawadzki.

W 1999 roku, już w nowym składzie, Perfect wydał płytę Śmigło. Odbyła się też trasa koncer­to­wa z okazji XX-lecia istnie­nia zespołu.

7 kwietnia 2000 roku na chorobę serca zmarł Andrzej Nowicki.

XXI wiek

Pierwszą płytą XXI wieku w Polsce był koncer­to­wy album "Live 2001".

W 2002 zespół wydał płytę "Symfo­nicz­nie", nagraną z Polską Orkie­strą Radiową, która pobiła dotych­cza­so­wy Polski rekord na rynku muzycz­nym, gdyż już po dwóch tygodniach od premiery, uzyskała status platy­no­wej płyty.

W 2003 Grzegorz Markow­ski, wraz ze swym zespołem, zorga­ni­zo­wał happe­ning. O godzinie 8 rano, w centrum Warszawy, na dachu budynku "Cepelia" zespół zagrał koncert. Koncert zakoń­czył się zatrzy­ma­niem przez policję Markow­skie­go, za zakłó­ca­nie porządku publicznego.

W 2004 zespół wydał swoją szóstą płytę studyjną, zatytu­ło­wa­ną "Schody". Opubli­ko­wa­na została tylko w Inter­ne­cie, a Perfect był pierw­szym polskim zespołem, który zdecy­do­wał się na wydanie swej premie­ro­wej płyty wyłącz­nie w inter­ne­cie. Za ten krok zespół otrzymał statu­et­kę Świato­we­go Dnia Teleko­mu­ni­ka­cji, którą otrzy­mu­ją wyłącz­nie osoby i insty­tu­cje szcze­gól­nie zasłu­żo­ne dla polskiej telein­for­ma­ty­ki. 1 kwietnia, w dniu wydania płyty, zespół promował swój najnow­szy projekt koncer­tem w warszaw­skiej Stodole. Pod koniec roku, Perfect zdecy­do­wał się wydać "Schody" na płycie kompak­to­wej i płycie analo­go­wej (tzw. winyl).

W 2006 zespół obcho­dził swoje 25 urodziny. Podczas Festi­wa­lu Jedynki Sopot 2006, zespół odebrał Honorowy Złoty Mikrofon przyzna­ny przez Polskie Radio, oraz odbył się koncert z okazji 25. urodzin Perfectu.

W 2007 wydane zostało pierwsze koncer­to­we DVD Perfectu, "Z wtorku na środę". Zawiera ono koncert z warszaw­skiej Stodoły, zareje­stro­wa­ny 11 kwietnia 2007 roku. Podczas tego koncertu, zespół zagrał swoje najwięk­sze przeboje. DVD "Z wtorku na środę" dostało status złotej płyty, która została wręczona zespo­ło­wi 21 listo­pa­da podczas koncertu w klubie Stodoła. Zespół Perfect został również gwiazdą trasy Lata z radiem 2007, na której wykony­wał specjal­nie napisaną piosenkę Lato z MP3.

W 2008 miała miejsce reedycja płyty "Symfo­nicz­nie" pod nazwą "Symfo­nicz­nie Platinum", zawie­ra­ją­cej jeden dodat­ko­wy utwór – Póki nam jeden sen.

10 listo­pa­da 2008 roku, zespół Perfect otrzymał w Sali Kongre­so­wej specjal­ną nagrodę "Super Dziób" Radia WAWA za całokształt twórczo­ści oraz 30 lat istnienia.

17 paździer­ni­ka 2009 roku odbyła się premiera koncer­to­we­go DVD Perfect Symfo­nicz­nie, które zawiera koncert z wrocław­skiej Hali Stulecia, zareje­stro­wa­ny 26 kwietnia 2009 roku. Tego samego dnia, na koncer­cie "Symfo­nicz­nie" promu­ją­cym płytę w Sali Kongre­so­wej, zespół Perfect wraz z Orkie­strą Filhar­mo­nii Wrocław­skiej im. Witolda Lutosław­skie­go otrzymał złotą płytę.

4 listo­pa­da 2009 roku ukazał się album Opera Nowohuc­ka formacji Wu-Hae. Na płycie znajduje się cover przeboju Nie patrz jak ja tańczę z udziałem Grzego­rza Markow­skie­go i Marcina Guzika. Jest to pierwsze studyjne nagranie tego utworu.

13 marca 2010 odbył się koncert z okazji 30-lecia istnie­nia zespołu w katowic­kim Spodku. Występ nosił nazwę "odlotowy koncert" i składał się z trzech części – akustycz­nej, rockowej i symfonicznej.

Po długich zapowie­dziach 9 listo­pa­da 2010 zespół wydał siódmy album studyjny, XXX. Album promo­wa­ny był singlem "Raz po raz (straszą nas)". Sam album XXX po pierw­szym tygodniu sprze­da­ży znalazł się na szczycie cotygo­dnio­we­go zesta­wie­nia sprze­da­ży płyt, OLiS. Wkrótce płyta uzyskała status złotej. Wręcze­nie wyróż­nie­nia odbyło się podczas koncertu w warszaw­skim klubie Stodoła. Drugim singlem z wydaw­nic­twa była piosenka "Hej, Ty (Twój czas)". Ostatnim singlem promu­ją­cym album XXX był utwór "Czy to ja".

12 czerwca 2011 roku grupa wystą­pi­ła w ramach trzecie­go dnia Krajo­we­go Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu z okazji 30. rocznicy działal­no­ści zespołu. Przed pojawie­niem się muzyków na scenie, wystą­pi­li artyści zaprzy­jaź­nie­ni z zespołem, Maciej Maleń­czuk, który zapre­zen­to­wał piosenkę "Autobio­gra­fia" w zupełnie nowej aranża­cji reggae oraz Patrycja Markow­ska, wykonu­ją­ca utwór "Opanuj się" i "Trzeba żyć" wraz z Grzego­rzem Markowskim.

25 marca 2013 roku w postaci płyty kompak­to­wej ukazała się w sprze­da­ży reedycja debiu­tanc­kie­go, tzw. "Białego albumu" zespołu. W związku z premierą wydaw­nic­twa Grzegorz Markow­ski, Zbigniew Hołdys oraz Bogdan Olewicz gościli w progra­mie Marka Niedź­wiec­kie­go na antenie radiowej Trójki.

12 maja Perfect zagrał na dachu Galerii Korona Kielce w ramach piątych urodzin Scyzo­ry­ki Festiwal. 20 czerwca grupa wystą­pi­ła na Wielkim Koncer­cie w Sali Kongre­so­wej, podsu­mo­wu­ją­cym ponad 30-letnią działal­ność artystycz­ną, a dwa dni później na czwartym Sabacie Czarow­nic w kielec­kim Amfite­atrze Kadziel­nia. Z kolei 28 czerwca tego samego roku zespół został gwiazdą wieczoru podczas Life Festival Oświęcim 2013, gdzie wystąpił z towarzy­sze­niem orkie­stry symfonicznej.

Jeszcze w tym samym roku muzycy 20 lipca zagrali swój jedyny koncert na tegorocz­nej trasie koncer­to­wej Lata z Radiem przy Parku Miejskim w Zamościu oraz 29 lipca w ramach drugiego dnia Festi­wa­lu Muzycz­ne­go im. Ryśka Riedla "Ku Przestro­dze" na terenie Pól Marso­wych w Wojewódz­kim Parku Kultury i Wypoczyn­ku w Chorzowie.

18 listo­pa­da 2013 na rynku muzycz­nym ukazała się reedycja albumu koncer­to­we­go Live, jako druga z serii reedycji płyt gramo­fo­no­wych z nagra­nia­mi muzyki stworzo­nej przez Redakcję Nagrań Muzyki Rozryw­ko­wej Polskie­go Radia.

5 maja 2014 zapowie­dzia­na została premiera kolej­ne­go albumu studyj­ne­go grupy zatytu­ło­wa­ne­go DaDaDam. Tego samego dnia na antenie radiowej Trójki pojawił się premie­ro­wy utwór "Wszystko ma swój czas" z tekstem autor­stwa Jacka Cygana. Premiera albumu miała miejsce 9 czerwca 2014, płyta ukazała się nakładem Agencji Muzycz­nej Polskie­go Radia. Album jest zwrotem zespołu w kierunku cięższej, rockowej muzyki. Zawiera 12 kompo­zy­cji i jest pierw­szym albumem w historii grupy bez tekstów Bogdana Olewicza. 27 czerwca 2014 album uzyskał oficjal­nie status złotej, a następ­nie 25 lutego 2015 roku platy­no­wej płyty.

8 marca tego samego roku zespół wystąpił w ramach jubile­uszo­we­go koncertu Niepo­ko­na­ni. 35-lecie Perfectu w Atlas Arenie w Łodzi. Koncert na żywo trans­mi­to­wa­ła telewi­zja Polsat. Gościn­nie wystą­pi­li również Patrycja Markow­ska, Igor Herbut oraz Ryszard Sygitowicz.

14 paździer­ni­ka 2016 ukazała się pierwsza akustycz­na płyta zespołu pt. Muzyka. Album jest ukłonem w kierunku klasycz­ne­go rock&rolla, bluesa, a nawet jazzu. Wydaw­nic­two promo­wa­ły single – "Dobre dni" oraz "Ludzie Niepowszedni". 

W 2019 zespół ogłosił ostatnią trasę koncer­to­wą, która odbyła się w 2020 roku. Ostatnie występy zespół dał w ramach trasy, którą promo­wa­ło hasło Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść''.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI