Proletaryat
Biografia

Proletaryat

Prole­ta­ry­at – polski zespół rockowy z Pabianic.

Historia

Powstał w listo­pa­dzie 1987, założony przez byłych muzyków grup: Zero i Nev: wokali­stę Tomasza Olejnika, gitarzy­stę Jarosła­wa Siemie­no­wi­cza, basistę Dariusza Kacprza­ka i perku­si­stę Roberta Szymań­skie­go, którego wkrótce zastąpił Zbigniew Marczyń­ski. Muzycy zadebiu­to­wa­li w maju 1988, biorąc udział w jednym z lokal­nych przeglą­dów. W 1989 zakwa­li­fi­ko­wa­li się do festi­wa­lu w Jaroci­nie, w którym wystą­pi­li zdoby­wa­jąc Nagrodę Publicz­no­ści i Nagrodę Dzien­ni­ka­rzy. W tym samym roku dokonali pierw­szych nagrań, które ukazały się w Polsce (Kaszana Warsaw Factory) i we Francji (RIT Rec.) na kasecie Revolt (wydaw­nic­two wznowio­no na CD w listo­pa­dzie 2003). Nagrania zespołu zainte­re­so­wa­ły reali­za­to­ra Andrzeja Puczyń­skie­go, który zapro­po­no­wał muzykom nagranie płyty. W 1990 zespół wystąpił ponownie na festi­wa­lu w Jaroci­nie, gdzie zdobył 3 nagrody (publicz­no­ści, organi­za­to­rów i dzien­ni­ka­rzy). Jeszcze przed występem na festi­wa­lu grupa rozpo­czę­ła prace nad debiu­tanc­kim albumem Prole­ta­riat, który ukazał się w roku następ­nym. Jesienią muzycy przystą­pi­li do rejestra­cji kolejnej płyty Prole­ta­ry­at, która również ukazała się w roku następ­nym. W paździer­ni­ku 1991 Prole­ta­ry­at wystąpił w poznań­skiej hali "Arena". Koncert ten ukazał się dwa lata później na kasecie Prole­ta­ry­at in Concert.

W 1992 zespół po raz kolejny pojechał na festiwal do Jarocina, gdzie wystąpił z nowym perku­si­stą Piotrem Pniakiem. Na wiosnę 1993 muzycy przystą­pi­li do nagrań kolejnej płyty Czarne Szeregi, która ukazała się jesienią. Trasę promo­cyj­ną albumu Prole­ta­ry­at zagrał wspólnie z zespołem Vader. Koncerty udoku­men­to­wał album Tour 1993, który został wydany w 1994. W listo­pa­dzie tego samego roku ukazała się kolejna studyjna płyta zespołu IV. Jesienią następ­ne­go roku do zespołu powrócił Szymań­ski, a także dołączył drugi gitarzy­sta Piotr Zalewski. W tym składzie zespół zagrał trasę u boku Vadera, Sweet Noise i Testora. Na początku 1996 Zalewski opuścił zespół, a Szymań­skie­go ponownie zastąpił Piotr Pniak. Jako kwartet zespół nagrał płytę Zuum, która ukazała się na jesieni. Przed końcem roku Pniaka zastąpił Robert Hajduk. W marcu 1997 w dziesią­tą rocznicę powsta­nia Prole­ta­ry­tu muzycy wydali płytę The Best of…, zawie­ra­ją­cą nagrania z całego okresu działalności.

W 1999 ukazał się album Made in U.S.A., na którym pojawił się drugi gitarzy­sta Ireneusz Zugaj. Jesienią 2003 na 15-lecie istnie­nia zespołu ukazał się na CD materiał z kasety Revolt jako REVOLT (Special Edition 2003) uzupeł­nio­ny dodat­ko­wy­mi nagra­nia­mi dokona­ny­mi na czasie. W 2006 ukazały się płyty ReCRecyc­ling. W tym samym roku odszedł z zespołu Jarosław Siemie­nio­wicz, którego zastąpił Konrad "Wołowina" Jeremus. W 2008 Jeremusa zastąpił Wiktor Daraszkiewicz.

We wrześniu 2010 roku ukazała się kolejna płyta Prole­ta­ry­atu zatytu­ło­wa­na Prawda, na której znalazło się 10 nowych kompo­zy­cji. Do dwóch utworów – "Ból" i "Ruchomy cel", zespół nagrał teledy­ski. W grudniu tego samego roku została wydana gra kompu­te­ro­wa Music Master Chopin, do której Prole­ta­ry­at nagrał anglo­ję­zycz­ny utwór zatytu­ło­wa­ny "Time to Rise". Zgodnie z wizją gry, był on zainspi­ro­wa­ny twórczo­ścią Fryde­ry­ka Chopina.

13 kwietnia 2015 roku nakładem Agencji Artystycz­nej MTJ ukazał się ostatni jak dotąd album zespołu zatytu­ło­wa­ny Oko za oko. Płytę promował singel "Nie wyrażam zgody".


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI