Ptaky
Biografia

Ptaky

Pta­ky – pol­ski zespół roc­ko­wy, zało­żo­ny w Gdań­sku w grud­niu 2002 roku, przez Pio­tra Łuka­szew­skie­go, gita­rzy­stę gra­ją­ce­go wcze­śniej m.in. w zespo­łach: TSA Evo­lu­tion, Ska­wal­ker, IRA oraz Kar­ma­Co­ma.

Historia

 • Prze­łom 2002 i 2003 gru­pa zosta­ła uzu­peł­nio­na przez: Seba­stia­na Makow­skie­go (wokal), Danie­la Wer­ne­ra (per­ku­sja), Mar­ci­na Kło­sow­skie­go (gita­ra baso­wa) oraz Krzysz­to­fa Dobi­szew­skie­go (gita­ra).
 • Cały rok 2003 gru­pa spo­ra­dycz­nie kon­cer­to­wa­ła i kom­po­no­wa­ła mate­riał na debiu­tanc­ką pły­tę.
 • Sier­pień 2004 roku na ekra­ny kin wcho­dzi film Spi­der-Man 2. Na pol­skiej ścież­ce dźwię­ko­wej do fil­mu został wyko­rzy­sta­ny utwór “Chroń to co masz”. Utwór ten był jed­no­cze­śnie sin­glem pro­mu­ją­cym debiu­tanc­ki album.
 • 13 wrze­śnia 2004 uka­zu­je się debiu­tanc­ka pły­ta zespo­łu zaty­tu­ło­wa­na po pro­stu Pta­ky. Pod koniec listo­pa­da, zespół ukoń­czył mate­riał fil­mo­wy do tele­dy­sku do utwo­ru “Rze­ka”, To wła­śnie ten utwór przy­niósł gru­pie nomi­na­cje do nagród Fry­de­ry­ki w kate­go­rii “Nowa twarz fono­gra­fii” oraz “Album roku Rock”. Album spo­tkał się tak­że z dobrym przy­ję­ciem zarów­no ze stro­ny fanów, jak i kry­ty­ków.
 • 13 lute­go 2005 zespół gra kon­cert w Muzycz­nym Stu­diu Trój­ki im. Agniesz­ki Osiec­kiej.
 • Maj 2005 gru­pa wystę­pu­je na Festi­wa­lu w Opo­lu, gdzie wyko­nu­je nową wer­sję utwo­ru Czer­wo­nych gitar pt. “Nie zadzie­raj nosa”.
 • Czer­wiec 2005 roku gru­pa jako jedy­ny przed­sta­wi­ciel sce­ny roc­ko­wej kwa­li­fi­ku­je się do “dwu­nast­ki” wyko­naw­ców, na festi­wa­lu TOP­tren­dy 2005. Następ­nie gru­pa kwa­li­fi­ku­je się do fina­ło­wej “szóst­ki”. Zespół zapre­zen­to­wał się z nowym spe­cjal­nie skom­po­no­wa­nym na tę oka­zję utwo­rem “Piel­grzym”. W czerw­cu gru­pa zre­ali­zo­wa­ła tele­dysk do tego utwo­ru.
 • 9 lip­ca gru­pa 2005 gru­pa wystę­pu­je na festi­wa­lu roc­ko­wym Union of Rock odby­wa­ją­cym się cyklicz­nie w Węgo­rze­wie.
 • 19 sierp­nia 2005 gru­pa wystę­pu­je w Opo­rze Leśnej na impre­zie “Festi­wal Jedyn­ki” w Sopo­cie, gdzie gru­pa wyko­na­ła w nowej aran­ża­cji cover gru­py Aya RL pt. “Skó­ra”.
 • 1 paź­dzier­ni­ka 2005 gru­pa wystę­pu­je na corocz­nym cha­ry­ta­tyw­nym kon­cer­cie “Kotan Day” w War­sza­wie.
 • Stycz­niu 2006 gru­pa gra dla WOŚP aku­stycz­ny kon­cert na rzecz dzie­ci poszko­do­wa­nych w wypad­kach. Kon­cert odby­wa się w stu­diu TVP3 w Gdań­sku. Po tych wyda­rze­niach gru­pę opusz­cza woka­li­sta, Seba­stian Makow­ski, któ­ry sku­pia się na solo­wej karie­rze. Gru­pa w jego miej­sce zatrud­nia woka­li­stę Ada­ma Sypu­łę, wystę­pu­ją­ce­go w zespo­le Ctrl-alt-del.
 • Wio­sna 2006 roku gru­pa wyru­sza w tra­sę kon­cer­to­wą, któ­ra trwa do począt­ku lip­ca. W mię­dzy­cza­sie gru­pa pra­cu­je nad mate­ria­łem na nową pły­tę.
 • 1 paź­dzier­ni­ka 2006 gru­pa ponow­nie gra na kon­cer­cie “Kotan Day”, gdzie pre­zen­tu­je publicz­no­ści nowy utwór zaty­tu­ło­wa­ny “Moskwa”.
 • 2007 rok gru­pa inten­syw­nie kon­cer­tu­je po całym kra­ju.
 • Wrze­sień 2007 gru­pa wystę­pu­je na jed­nym kon­cer­cie wraz z byłym woka­li­stą gru­py, Seba­stia­nem Makow­skim. Po tym wspól­nym kon­cer­cie Makow­ski decy­du­je się na powrót do gru­py. Wte­dy to powsta­je utwór Zapał­ki marzeń. Sypu­ła wra­ca do swe­go macie­rzy­ste­go zespo­łu Ctrl-alt-del. Osta­tecz­nie z Sypu­łą gru­pa nagra­ła 2 pre­mie­ro­we utwo­ry Moskwę oraz Naśla­dow­cę.
 • 11 wrze­śnia 2008 roku gru­pa wyda­je swo­ją dru­gą pły­tę zaty­tu­ło­wa­ną Szko­ła lata­nia któ­rą pro­mu­ją sin­gle Zapał­ki marzeń oraz Żaba. Krą­żek zosta­je wyda­ny jedy­nie w for­ma­cie MP3.

 • Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI