Renata Przemyk
Biografia

Renata Przemyk

Renata Janina Przemyk (ur. 10 lutego 1966 w Bielsku-Białej) – polska wokalist­ka. Człon­ki­ni Akademii Fonogra­ficz­nej ZPAV. Z wykształ­ce­nia jest bohemist­ką. Sprze­da­ła ponad 500 tys. egzem­pla­rzy wszyst­kich płyt.

Kariera

Karierę muzyczną rozpo­czę­ła w 1988, na XXIV Studenc­kim Festi­wa­lu Piosenki w Krakowie, ale dopiero rok później zdobyła tam Grand Prix i nagrodę dzien­ni­ka­rzy. Przez rok śpiewała w zespole Ya Hozna. Po rozsta­niu z zespołem w listo­pa­dzie 1990 r. rozpo­czę­ła karierę solową. Zapra­sza­na była na wiele festi­wa­li piosenki, m.in. do Opola, Jarocina, Wrocła­wia i Sopotu. Występ na jarociń­skim festi­wa­lu, na który została zapro­szo­na przez Armię, ze względu na jego kontr­kul­tu­ro­wą specy­fi­kę odmienną znacznie od wcześniej­szych występów w środo­wi­sku piosenki studenc­kiej czy poezji śpiewa­nej, Przemyk uważa za przeło­mo­wy dla swojej kariery.

Nagrała dziesięć płyt, w tym jedną z muzyką do spekta­klu teatral­ne­go Balla­dy­na w Bałtyc­kim Teatrze Drama­tycz­nym. W 2003 wydała album z najwięk­szy­mi przebo­ja­mi (m.in. "Babę zesłał Bóg", "Protest Dance", "Ostatni z zielo­nych", "Zero", "Bo jeśli tak ma być"), podsu­mo­wu­ją­cy jej dotych­cza­so­wą karierę. Na tej płycie utwór "Kochana" wykonała w duecie z Kasią Nosowską.

Artystka wielo­krot­nie koncer­to­wa­ła w kraju i za granicą (Francja, Niemcy, USA). Od 1989 r. współ­pra­cu­je z Anną Saraniec­ką, która jest autorką tekstów jej piosenek oraz menedżerem.

W 2008 zadebiu­to­wa­ła jako aktorka teatral­na rolą Horten­sji w spekta­klu Terapia Jonasza w chorzow­skim Teatrze Rozrywki (reż. Jacek Bończyk), w 2009 można było oglądać ją w roli Meksy­kan­ki w przed­sta­wie­niu Tramwaj zwany pożąda­niem (reż. Dariusz Starczew­ski). Skompo­no­wa­ła również muzykę do songów w spekta­klu Freda Apke – Odjazd.

W 2008 roku Renata Przemyk założyła akustycz­ne trio o nazwie Acoustic Trio. Nowy projekt zakłada więcej impro­wi­za­cji podczas koncer­tów. W reper­tu­arze Acoustic Trio znajdują się kameral­ne, wyciszo­ne, melan­cho­lij­ne utwory artystki.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI