Republika
Biografia

Republika

Republi­ka – polski zespół nowofa­lo­wy. Powstał w 1981 roku w Toruniu, w wyniku przekształ­ce­nia art rockowej formacji Res Publica. Od początku związany z Klubem Studenc­kim Od Nowa w Toruniu przy Uniwer­sy­te­cie Mikołaja Koper­ni­ka, gdzie koncer­to­wał i odbywał próby. W wyniku niepo­ro­zu­mień Republi­ka rozpadła się w 1986 roku, by powrócić w 1990. W latach 90. zespół prowa­dził czynną działal­ność nagra­nio­wo-koncer­to­wą. W 2002 roku po śmierci lidera i wokali­sty Grzego­rza Ciechow­skie­go została defini­tyw­nie rozwiązana.

Początki

W 1979 roku na sopockim przeglą­dzie "Muzyki Młodej Genera­cji" zadebiu­to­wał toruński zespół Res Publica. Była to formacja art rockowa. Pierwsze próby nie spotkały się z dobrym przyję­ciem ze strony publicz­no­ści. Wkrótce grupę opuścił lider – Jan Castor. Nowym liderem został grający dotych­czas na flecie Grzegorz Ciechowski.

Po kilku miesią­cach zespół zmienił nazwę na Republi­ka i zaczął ewolu­ować w stronę brzmień nowofa­lo­wych. Z nowo powstałą formacją wiąże się pewna historia. Zespół szybko potrze­bo­wał gitarzy­sty, w miejsce Jana Castora. Miał nim zostać klubowy kolega z zespołu Idiom, Witold Pelc (rekomen­do­wa­ny zespo­ło­wi, zwłasz­cza Pawłowi Kuczyń­skie­mu, przez dobrze mu znanego artystę malarza i rzeźbia­rza Bogusła­wa Ziółkow­skie­go). W zbyt długim jednak czasie komple­to­wa­nia przez niego odpowied­nie­go sprzętu, swą gotowość do grania wyraził niejaki Zbigniew Krzywań­ski, co przesą­dzi­ło sprawę.

W 1981 roku ostatecz­nie wykry­sta­li­zo­wał się skład zespołu: Grzegorz Ciechow­ski (śpiew, instru­men­ty klawi­szo­we), Sławomir Ciesiel­ski (perkusja), Zbyszek Krzywań­ski (gitara) oraz Paweł Kuczyń­ski (gitara basowa). W tym też roku zespół wznowił działal­ność koncertową.

1982–1986

Nowator­skie i awangar­do­we rozwią­za­nia muzyczne oraz teksty Grzego­rza Ciechow­skie­go sprawiły, że w 1982 roku grupa zyskała popular­ność. Muzycy często gościli w radiowej Trójce nagry­wa­jąc nowe utwory, które zajmo­wa­ły wysokie miejsca na listach przebo­jów. Z tego okresu pochodzą najbar­dziej popular­ne kompo­zy­cje Republi­ki – Biała flaga, Telefony, Kombinat czy Sexy Doll.

Wzmożona działal­ność koncer­to­wa oraz wydanie kilku singli spowo­do­wa­ły, że zespół zdobył coraz więcej zwolen­ni­ków w całej Polsce. Muzycy ubierali się na czarno i zacho­wy­wa­li się spokoj­nie, a koncerty charak­te­ry­zo­wa­ła prosta sceno­gra­fia, co stano­wi­ło jawny kontrast w stosunku do innych grup z tamtego okresu: Lady Pank, Perfect czy TSA.

Ciechow­ski z zespołem przystą­pił do nagrania pierw­szej długo­gra­ją­cej płyty zatytu­ło­wa­nej Nowe sytuacje. Dążył do jedno­rod­no­ści muzyczno-teksto­wej. W albumie tym nie znalazły się tzw. przeboje, nie miało to jednak wpływu na jego jakość.

W tym okresie grupę dostrze­gła angiel­ska firma Mega Organi­za­tion, która posta­no­wi­ła wypro­mo­wać Republi­kę za granicą (drugim polskim zespołem pod skrzy­dła­mi Mega było TSA). W tym celu zespół nagrał jeszcze raz Nowe sytuacje z angiel­ski­mi tekstami autor­stwa Ciechow­skie­go i płyta pod tytułem 1984 ukazała się w Wielkiej Brytanii w roku 1984. Rok 1984 to także wyjazdy zespołu na festi­wa­le rockowe do Turku i Roskilde, które nie przynio­sły grupie zbyt dużej popular­no­ści w Europie, a firmie fonogra­ficz­nej spodzie­wa­nych zysków.

W 1984 został wydany drugi album Republi­ki – Nieustan­ne tango. Przyniósł on dalszy rozwój koncep­cji muzycz­nej grupy. Ciechow­ski otrzymał powoła­nie do wojska – z tego powodu w roku 1985 popular­ność zespołu osłabła. Doszło również do zakoń­cze­nia współ­pra­cy z Anglikami.

Powrót do czynnej działal­no­ści nastąpił w 1986 roku – zespół przygo­to­wy­wał się do nagrania i wydania swojej trzeciej płyty.

W drugim dniu sesji nagra­nio­wej doszło w studiu do kłótni między liderem a pozosta­ły­mi człon­ka­mi zespołu. W rezul­ta­cie grupa przesta­ła istnieć, a materiał przygo­to­wy­wa­ny na trzeci album znalazł się na pierw­szej solowej płycie Obywatel G.C. Ciechow­skie­go jako Obywa­te­la G.C.. Ciesiel­ski, Krzywań­ski i Kuczyń­ski wraz z Jackiem Rodzie­wi­czem założyli zespół Opera, do którego z czasem dołączył później­szy lider Wilków, Robert Gawliń­ski. Opera nagrała z nim jedną płytę i zakoń­czy­ła działal­ność, nie osiągnąw­szy sukcesów. Ponadto, jeszcze w roku 1986 podczas festi­wa­lu muzycz­ne­go "Poza Kontrolą" człon­ko­wie zespołu, bez Ciechow­skie­go wystą­pi­li wspólnie z J.J. Burnelem- wokali­stą zespołu The Stran­glers, z którym to zagrali 4 piosenki zespołu The Stran­glers w nowej aranża­cji jako formacja "Out of Control".

Lata 90.

W 1990 na Festi­wa­lu Polskiej Piosenki w Opolu zapla­no­wa­no koncert podsu­mo­wu­ją­cy dokona­nia rodzi­me­go rocka w latach 80., na który zapro­szo­no Republi­kę. Człon­ko­wie zespołu pogodzi­li się i przysta­li na tę propo­zy­cję. Później zespół zagrał jeszcze kilka koncer­tów dla Polonii amery­kań­skiej. Po zakoń­cze­niu tej trasy koncer­to­wej Ciesiel­ski, Ciechow­ski i Krzywań­ski zamie­rza­li konty­nu­ować działal­ność koncer­to­wą, co nie spotkało się z aprobatą Kuczyń­skie­go, który zamie­rzał zakoń­czyć karierę artystyczną.

W trzyoso­bo­wym składzie Republi­ka przystą­pi­ła w 1991 do nagrania płyty z unowo­cze­śnio­ny­mi wersjami niepu­bli­ko­wa­nych wcześniej na longplay­ach utworów. Tak powstał album 1991, który potwier­dził popular­ność zespołu i słusz­ność decyzji o powrocie do działal­no­ści muzycz­nej. W miesiąc później funkcję basisty objął Leszek Biolik

(znany ze współ­pra­cy z Ciechow­skim pod koniec lat 80).

W 1993 roku na zapro­sze­nie Radia Łódź zespół nagrał akustycz­ną płytę Bez prądu, która zawie­ra­ła najpo­pu­lar­niej­sze utwory zespołu, jedno z wydanej rok wcześniej płyty Grzego­rza Ciechow­skie­go Obywatel świata oraz jedno nagranie Kayah, która uczest­ni­czy­ła w tym i następ­nych koncer­tach Republi­ki. Na początku tego samego roku wydano album zatytu­ło­wa­ny ’82-’85, zawie­ra­ją­cy najwięk­sze przeboje zespołu z począt­ko­we­go okresu działal­no­ści, które nie znalazły się na żadnej płycie długo­gra­ją­cej (Biała flaga, Telefony). Także w 1993 grupa nagrała pierwszą od 1984 roku płytę z premie­ro­wym materia­łem. Ostatecz­nie Siódma Pieczęć przynio­sła duże zmiany w stosunku do dawnych albumów – muzyka nie była już tak ściśle osadzona w styli­sty­ce nowej fali, co nie znalazło uznania w oczach sympatyków.

W 1995 na rynek weszła płyta Republi­ka marzeń. I choć styli­stycz­nie była bliższa dokona­niom zespołu z lat 80., to okazała się jeszcze bardziej kontro­wer­syj­na niż Siódma Pieczęć. Równo­cze­śnie Ciechow­ski wspoma­gał swymi tekstami, m.in. Justynę Stecz­kow­ską (pod pseudo­ni­mem Ewa Omernik), a w 1996 roku – jako Grzegorz z Ciechowa – prowa­dził działal­ność w obszarze muzyki folkowej.

Kolejne nagranie zespołu miało miejsce w 1998, kiedy wydano Masakrę. Płyta była "powrotem do korzeni". Znalazły się na niej ciekawe utwory m.in. Mamona. Masakra uważana jest przez wielu ludzi, a także sam zespół, za trzecią pod względem ważności płytę Republiki.

Ostatni etap działalności

Po roku 1998 grupa zmniej­szy­ła swoją aktyw­ność. Grzegorz Ciechow­ski zajął się muzyką filmową (ścieżka dźwię­ko­wa do Wiedź­mi­na 2001). W 2001 grupa rozpo­czę­ła tworze­nie materia­łu na kolejną płytę. Jednak brak czasu Ciechow­skie­go spowo­do­wał, że plano­wa­ne zakoń­cze­nie prac nad tym albumem przesu­nię­to na rok 2002. Plany te przerwa­ła nagła śmierć lidera (zmarł 22 grudnia 2001 z powodu tętniaka serca). Było to równo­znacz­ne z rozpadem zespołu.

W 2002 na Przeglą­dzie Piosenki Aktor­skiej we Wrocła­wiu odbył się z udziałem pozosta­łych członków zespołu recital zatytu­ło­wa­ny Kombinat, w którym laureaci festi­wa­lu wykony­wa­li utwory grupy. Było to ostatnie przed­się­wzię­cie sygno­wa­ne nazwą Republi­ka. W tym samym roku odbył się też I Koncert "Pamięci Grzego­rza Ciechow­skie­go", na którym wystą­pi­ły młode toruń­skie zespoły wspoma­ga­ne przez byłych członków zespołu. Ukazała się też płyta koncer­to­wa zatytu­ło­wa­na Republi­ka, która jako bonusy zawie­ra­ła 4 utwory, które miały znaleźć się na niedo­koń­czo­nej płycie plano­wa­nej na rok 2002.

W 2003 wydano 13-płytowy box Komplet ze wszyst­ki­mi publi­ko­wa­ny­mi wcześniej płytami Republi­ki oraz dodat­ko­wym materia­łem (m.in. nagranie z koncertu w Roskilde oraz płytę Demo zawie­ra­ją­cą kilka nagrań z prób zespołu).

29 sierpnia 2007, w 50. rocznicę urodzin Grzego­rza Ciechow­skie­go, Program Trzeci Polskie­go Radia w specjal­nym wydaniu audycji Klub Trójki po raz pierwszy publicz­nie odtwo­rzy­ło utwór Republi­ki I Count, dotych­czas nie wydany na żadnej płycie grupy. Utwór był przygo­to­wa­ny w wersji próbnej.

4 czerwca 2009 zespół wystąpił w Warsza­wie na placu Teatral­nym na koncer­cie z okazji 20 rocznicy obalenia komuni­zmu w Polsce. Wokali­stą grupy na tym koncer­cie był Tomasz Lipnicki.

5 sierpnia 2011 na XVII Przystan­ku Woodstock w Kostrzy­nie nad Odrą z okazji 30 rocznicy powsta­nia zespołu i 10 rocznicy śmierci Grzego­rza Ciechow­skie­go odbył się specjal­ny koncert nazwany Przysta­nek Republi­ka. Wzięli w nim udział byli muzycy Republi­ki oraz zapro­sze­ni goście m.in. Piotr Mohamed, Tomasz Lipnicki, Andrzej Kraiński, Tomasz Pukacki, Ania Dąbrow­ska i Maciej Silski.

W roku 2014 Zbigniew Krzywań­ski, Sławomir Ciesiel­ski i Leszek Biolik wraz z pianistą Bartło­mie­jem Gasiulem i wokali­sta­mi Piotrem Roguckim, Tymonem Tymań­skim oraz Jackiem Budyniem Szymkie­wi­czem (grającym również na flecie) ruszyli w trasę koncer­to­wą pod nazwą Nowe Sytuacje grając utwory z pierw­szej płyty zespołu. Podkre­śla­ją, iż nie jest to reakty­wa­cja Republi­ki, a jedynie projekt mający na celu przypo­mnie­nie publicz­no­ści twórczo­ści zespołu. Począt­ko­wo plano­wa­no tylko jedną trasę, jednakże w 2015 roku Leszek Biolik powie­dział w wywia­dzie, iż mają w planach dalszą działalność.

7 grudnia 2016 roku ukazała się pierwsza pełna biogra­fia zespołu "Republi­ka. Nieustan­ne tango" autor­stwa dzien­ni­ka­rza muzycz­ne­go Leszka Gnoińskiego.

Sława i legenda dzisiaj

Do dziś zespół cieszy się dużym zainte­re­so­wa­niem fanów. Organi­zo­wa­ne są przeglą­dy, koncerty, odsła­nia­ne pomniki, tablice, wydawane pozycje literac­kie i muzyczne.

 • W Toruniu przy ul. Gagarina przed uniwer­sy­tec­kim Klubem Studenc­kim Od Nowa, gdzie zespół zaczynał swą karierę, odbywał próby i koncer­to­wał, odsło­nię­to pomnik (obelisk) z tablicą pamiąt­ko­wą ku czci zespołu
 • Grupa została uhono­ro­wa­na w toruń­skiej Alei Gwiazd, gdzie w 2006 na Rynku Staro­miej­skim jeden z muzyków Republi­ki, Paweł Kuczyń­ski, odsłonił czwartą z serii "katarzy­nek" – podpisów słynnych torunian.
 • Od 2001 roku w Tczewie odbywa się Festiwal Grzego­rza Ciechow­skie­go "In Memoriam", podczas którego ma miejsce ogólno­pol­ski konkurs piosenek Ciechowskiego.
 • W 2010 roku Kasia Kowalska wydała koncer­to­wy album zatytu­ło­wa­ny Ciechow­ski. Moja krew, na którym znalazły się utwory Republi­ki oraz Obywa­te­la G.C. w nowych aranżacjach.
 • W 2011 roku polska grupa grająca rock industrial­ny Agres­si­va 69 nagrała płytę z utworami Republi­ki w nowym brzmie­niu pt. Republi­ka 69.
 • W 2011 roku toruński zespół Half Light posta­no­wił nagrać ponownie, w swoich elektro­nicz­nych aranża­cjach, kompo­zy­cje z pierw­szej płyty Republi­ki – Nowe sytuacje. Powstały materiał wydano w postaci płyty Nowe orien­ta­cje wydanej 29 sierpnia 2011 przez MJM Music PL.
 • W 2012 roku w Tczewie - rodzin­nym mieście Grzego­rza Ciechow­skie­go, pomiędzy Węzłem integra­cyj­nym, a Galerią Kociew­ską stanął parowóz w barwach Republiki.

 • Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI