Riverside
Biografia

Riverside

Riverside - © Riverside

c

River­si­de – polski zespół muzyczny wykonu­ją­cy muzykę z pogra­ni­cza rocka i metalu progre­syw­ne­go. Został założony w 2001 roku w Warsza­wie przez perku­si­stę Piotra Kozie­radz­kie­go, gitarzy­stę Piotra Grudziń­skie­go (zmarły w 2016), basistę i wokali­stę Mariusza Dudę oraz klawi­szow­ca Jacka Mielnic­kie­go, zastą­pio­ne­go w 2003 przez Michała Łapaja. Skład zadebiu­to­wał wydanym w 2003 roku albumem pt. Out of Myself. Płyta przyspo­rzy­ła zespo­ło­wi pewnej popular­no­ści w Polsce, w tym za sprawą piosenki "Loose Heart" notowa­nej na Liście Przebo­jów Programu Trzecie­go Polskie­go Radia. Kolejne nagrania kwartetu ukazały się w 2005 roku na płycie zatytu­ło­wa­nej Second Life Syndrome. Była to pierwsza produk­cja River­si­de, która znalazła się w zesta­wie­niu OLiS.

Trzeci album składu zatytu­ło­wa­ny Rapid Eye Movement ukazał się w 2007 roku. Płyta przyspo­rzy­ła zespo­ło­wi pierw­sze­go, choć niewiel­kie­go sukcesu w Holandii, gdzie trafiła na tamtej­szą listę sprze­da­ży MegaCharts. W 2009 roku ukazała się czwarta produk­cja River­si­de pt. Anno Domini High Defini­tion. Wyróż­nio­ny złotą płytą materiał znalazł się na szczycie listy najpo­pu­lar­niej­szych płyt w Polsce (OLiS). Piąta płyta zespołu zatytu­ło­wa­na Shrine of New Genera­tion Slaves została wydana w 2013 roku. Wydaw­nic­two dotarło do 2. miejsca zesta­wie­nia OLiS. Płyta trafiła także na listy przebo­jów w Niemczech, Belgii, Szwaj­ca­rii, Holandii i Finlan­dii. Był to najwięk­szy sukces komer­cyj­ny w historii działal­no­ści zespołu.

W swej twórczo­ści grupa porusza­ła takie zagad­nie­nia jak zaburze­nia psychicz­ne, miłość czy konflikt wewnętrz­ny. Powszech­nie katego­ry­zo­wa­ny jako przed­sta­wi­ciel rocka lub metalu progre­syw­ne­go kwartet w swej twórczo­ści odwołuje się ponadto do takich stylów jak: rock alter­na­tyw­ny, indie rock, hard rock, post-rock, heavy metal, metal alter­na­tyw­ny oraz rock ekspe­ry­men­tal­ny. Pomimo znacznej popular­no­ści, w tym głównie na europej­skiej scenie muzyki rockowej i heavy­me­ta­lo­wej, grupa nigdy nie zwróciła większej uwagi mediów głównego nurtu w Polsce. Byli i obecni człon­ko­wie grupy utworzy­li lub współ­two­rzy­li liczne zespoły i projekty poboczne, m.in. takie jak: Hate, Thunder­bolt, Lunatic Soul, Saltus, Kataxu, Domain czy Swastyka.

2001-2004 (Out Of Myself)

Zespół powstał w 2001 roku w Warsza­wie z inicja­ty­wy gitarzy­sty Piotra Grudziń­skie­go znanego z występów w grupie Unnamed i perku­si­sty Piotra Kozie­radz­kie­go, byłego członka kwartetu Hate. Muzycy do współ­pra­cy zapro­si­li wokali­stę i basistę Mariusza Dudę – byłego członka Xanadu oraz klawi­szow­ca Jacka Melnic­kie­go, byłego członka Cedamus. Rok później muzycy dali pierwsze koncerty w Warsza­wie i Otwocku. W 2003 roku w limito­wa­nym do 300 egzem­pla­rzy nakła­dzie ukazało się pierwsze demo zespołu pt. River­si­de. Nagrania zostały rozdane podczas koncertu River­si­de w warszaw­skim klubie Kopalnia 15 marca tego samego roku. W grudniu tego samego roku został wydany singel Loose Heart. Piosenka dotarła do 17. miejsca Listy Przebo­jów Programu Trzecie­go Polskie­go Radia (LP3). W między­cza­sie nakładem samego zespołu ukazał się debiu­tanc­ki album River­si­de pt. Out of Myself. Płyta została nagrana w należą­cym do Melnic­kie­go DBX Studio. Natomiast oprawę graficz­ną wykonał Pjepshu. 15 grudnia nakładem Mystic Produc­tion ukazało się pierwsze dostępne w powszech­nej sprze­da­ży wznowie­nie debiutu. Oprawę graficz­ną reedycji przygo­to­wał amery­kań­ski grafik Travis Smith, znany m.in. ze współ­pra­cy z takimi zespo­ła­mi jak Control Denied czy Lux Occulta. Pod koniec roku z zespołu odszedł Jacek Melnicki, którego zastąpił Michał Łapaj. W 2004 roku muzycy podpi­sa­li kontrakt z wytwór­nią muzyczną Laser's Egde, nakładem której na świecie został wydany debiut River­si­de. Wcześniej grupa odbyła trasę koncer­to­wą w Polsce - Progres­si­ve Tour I 2004. Natomiast 11 czerwca muzycy wystą­pi­li na festi­wa­lu Ryocko­wi­sko w Golenio­wie. W paździer­ni­ku skład udał się do Holandii, gdzie wziął udział w festi­wa­lu Prog Power Festival w Baarlo. Po powrocie do Polski River­si­de konty­nu­ował występy w ramach Progres­si­ve Tour II 2004.

2005-2006 (Second Life Syndrome)

7 marca 2005 roku ukazał się minial­bum Voices in My Head. Pocho­dzą­ce z płyty piosenki "Stuck Between" i "Us" dotarły odpowied­nio do 20. i 34. miejsca LP3. W kwietniu natomiast muzycy rozpo­czę­li europej­ską trasę koncer­to­wą Out Of Myself European Tour 2005. Latem zespół podpisał kontrakt z wytwór­nią muzyczną Inside­Out Music. Następ­nie formacja wystą­pi­ła na licznych festi­wa­lach, w tym na Eclipsed Festival w Niemczech i Prog Nose Festival w Belgii. 8 paździer­ni­ka tego samego roku został wydany singel Conce­iving You, który poprze­dził wydany 31 paździer­ni­ka drugi album pt. Second Life Syndrome. Płytę nagraną w Serakos Studio we współ­pra­cy z produ­cen­ta­mi muzycz­ny­mi Magdą i Robertem Srzed­nic­ki­mi ozdobiła grafika Travisa Smitha. Wydaw­nic­two spotkało się z przychyl­ny­mi recen­zja­mi krytyków muzycz­nych. Holen­der­ski magazyn Aardshock i niemiec­ki magazyn Eclipsed Magazine uznały Second Life Syndrome albumem miesiąca. Płyta dotarła także do 22. miejsca zesta­wie­nia OLiS

. Od marca do maja 2006 roku skład dał szereg koncer­tów w ramach europej­skiej trasy koncer­to­wej Second Live Syndrome Tour. Występy odbyły się m.in. w Polsce, Czechach, Austrii i Hiszpa­nii. Natomiast latem zespół wystąpił m.in. podczas takich festi­wa­li jak: Castle Party w Polsce, Masters of Rock w Czechach, czy NEARFest w USA. W paździer­ni­ku grupa odbyła drugą część Second Live Syndrome Tour, która objęła wyłącz­nie Polskę.

2007-2008 (Rapid Eye Movement)

10 czerwca 2007 roku ukazał się singel 02 Panic Room, który zwiasto­wał trzeci album. W ramach promocji do piosenki powstał teledysk, który wyreży­se­ro­wa­li Maciej Pawel­czyk i Radosław Wikiera. W między­cza­sie formacja wzięła udział w trasie koncer­to­wej Chaos In Motion – World Tour, poprze­dza­jąc występy Dream Theater, m.in. w Polsce, Portu­ga­lii i Francji. 24 września została wydana płyta Rapid Eye Movement. Nagrania zostały zreali­zo­wa­ne w łódzkim Toya Sound Studios oraz warszaw­skim studiu Serakos. Oprawę graficz­ną przygo­to­wał Travis Smith. Płyta dotarła do 2. miejsca zesta­wie­nia OLiS. Płyta przyspo­rzy­ła zespo­ło­wi także pierw­sze­go, choć niewiel­kie­go sukcesu w Holandii, gdzie trafiła na 73. miejsce tamtej­szej listy sprze­da­ży – MegaCharts. Trzeci album studyjny River­si­de był promo­wa­ny podczas trasy koncer­to­wej Rapid Eye Movement Tour. Muzycy wystą­pi­li m.in. w Turcji, Finlan­dii, Norwegii, Szwaj­ca­rii i Wielkiej Brytanii. 17 marca 2008 został wydany kolejny singel pt. Schizo­ph­re­nic Prayer. Utwór dotarł do 31. miejsca LP3. Również w marcu singel 02 Panic Room uzyskał status złotej płyty, sprze­da­jąc się w nakła­dzie 10 tys. egzem­pla­rzy . Latem kwartet koncer­to­wał w ramach festi­wa­li, m.in. takich jak: Prog Power w USA, FMPM Festival w Kanadzie, Burg Herzberg Festival w Niemczech czy Union of Rock w Polsce. Natomiast w listo­pa­dzie ukazał album koncer­to­wy Reality Dream. Nagrania zostały wydane w limito­wa­nym do 1000 egzem­pla­rzy nakła­dzie w formie płyty CD, a także jako płyta gramo­fo­no­wa w nakła­dzie 500 sztuk. Równo­le­gle odbyła się europej­ska trasa koncer­to­wa składu Reality Dream Tour.

2009-2012 (Anno Domini High Definition)

26 kwietnia 2009 roku zespół wziął udział w koncer­cie chary­ta­tyw­nym na rzecz poszko­do­wa­ne­go w wypadku samocho­do­wym Adriana Kowanka, wokali­sty znanego z występów w kwarte­cie death­me­ta­lo­wym Decapi­ta­ted. Wcześniej formacja rozpo­czę­ła prace nad kolejną płytą. 19 czerwca został wydany czwarty album River­si­de pt. Anno Domini High Defini­tion. Płyta została zreali­zo­wa­na w olsztyń­skim Studiu X we współ­pra­cy z produ­cen­tem muzycz­nym Szymonem Czechem. Okładkę ponownie przygo­to­wał Travis Smith. Wyróż­nio­ne złotą płytą za sprzedaż 15 tys. egzem­pla­rzy nagrania dotarły do 1. miejsca zesta­wie­nia OLiS. Album dotarł także do 58. i 94. miejsca, odpowied­nio holen­der­skiej i niemiec­kiej list sprze­da­ży. Natomiast pocho­dzą­ca z albumu piosenka "Egoist Hedonist" dotarła do 31. miejsca LP3. W ramach promocji, do końca roku zespół koncer­to­wał w ramach europej­skiej trasy koncer­to­wej Anno Domini High Defini­tion Tour. Grupa wystąpił m.in. w Polsce, Rosji, Włoszech, Francji i Niemczech. 14 grudnia 2009 zostało wydane w Europie pierwsze wydaw­nic­two DVD zespołu pt. Reality Dream. Na albumie poza nagra­nia­mi koncer­to­wy­mi znalazł się także stworzo­ny przez Johna Visa film pt. "Behind the Curtain". Na początku 2010 roku River­si­de konty­nu­ował promocję czwartej płyty podczas koncer­tów, m.in. w Grecji, Bułgarii, Turcji i Szwajcarii.

2013–2014 (Shrine Of New Generation Slaves)

W maju 2011 roku z okazji dziesię­cio­le­cia działal­no­ści River­si­de grupa wspie­ra­na przez Tides From Nebula odbyła europej­ską trasę koncer­to­wą River­si­de Anniver­sa­ry Tour. 20 czerwca tego samego roku nakładem wytwórni muzycz­nych Progteam, Glassvil­le Records i Laser's Edge ukazał się drugi minial­bum River­si­de pt. Memories in My Head. Materiał był promo­wa­ny singlem pt. Forgot­ten Land, który dotarł do 6. miejsca LP3. Piosenka posłu­ży­ła także do promocji fabular­nej gry kompu­te­ro­wej Wiedźmin 2: Zabójcy królów. Latem kwartet zagrał podczas festi­wa­li De Pul i Bospop w Holandii, Veruno Prog Festival we Włoszech oraz Przysta­nek Woodstock w Polsce. Natomiast od paździer­ni­ka do listo­pa­da formacja konty­nu­owa­ła trasę River­si­de Anniver­sa­ry Tour. W między­cza­sie, 5 września do sprze­da­ży trafił sześcio­pły­to­wy BOX Reality Dream Trilogy. Na wydaw­nic­two złożyły się cztery albumy studyjne zespołu oraz nagrania koncertowe. 

18 stycznia 2013 roku w Polsce ukazał się piąty album studyjny kwartetu pt. Shrine of New Genera­tion Slaves. W pozosta­łych krajach i w Stanach Zjedno­czo­nych materiał został wydany odpowied­nio 21 stycznia i 5 lutego tego samego roku. Album został zareje­stro­wa­ny w warszaw­skim Serakos Studio we współ­pra­cy z jego właści­cie­la­mi Magdą i Robertem Srzed­nic­ki­mi. Okładkę po raz kolejny namalo­wał Travis Smith. Płytę poprze­dził wydany 17 grudnia 2012 roku singel pt. Celebri­ty Touch, który dotarł do 24. miejsca LP3. W ramach promocji do utworu został zreali­zo­wa­ny również teledysk, który wyreży­se­ro­wał Mateusz Winkiel. Wydaw­nic­two dotarło do 2. miejsca zesta­wie­nia OLiS. Płyta trafiła także na listy przebo­jów w Niemczech, Belgii, Szwaj­ca­rii, Holandii i Finlan­dii. Był to najwięk­szy sukces komer­cyj­ny w historii działal­no­ści zespołu. Promocja płyty wiązała się również z najdłuż­szą w historii zespołu trasą koncer­to­wą, w ramach której zespół zagrał nie tylko w niemal wszyst­kich krajach europej­skich, ale również w Meksyku oraz Stanach Zjedno­czo­nych. Ostatni, setny koncert odbył się w Muzycz­nym Studiu Polskie­go Radia im. Agniesz­ki Osiec­kiej w Warszawie.

Od 2015 (Love, Fear and the Time Machine i Eye Of The Soundscape)

4 września 2015 ukazała się szósta płyta Love, Fear and the Time Machine, która została uznana albumem roku w plebi­scy­cie miesięcz­ni­ka Teraz Rock. 21 lutego 2016 w wieku 40 lat zmarł nagle Piotr Grudziń­ski. Kondo­len­cje z powodu niespo­dzie­wa­nej śmierci muzyka złożyli m.in. Steven Wilson, Mike Portnoy oraz Anathema. W oficjal­nym oświad­cze­niu zespół poinfor­mo­wał, że zgon gitarzy­sty nastąpił z powodu nagłego zatrzy­ma­nia krążenia, jedno­cze­śnie zostały odwołane wszyst­kie koncerty plano­wa­ne na 2016 rok

22 września 2016 roku zespół na swojej oficjal­nej stronie inter­ne­to­wej opubli­ko­wał oświad­cze­nie, w którym poinfor­mo­wał, iż zespół będzie konty­nu­ował działal­ność jako trio w składzie Mariusz Duda, Michał Łapaj i Piotr Kozie­radz­ki, nie przepro­wa­dza­jąc castingu na nowego gitarzy­stę. Poinfor­mo­wa­no również o planach koncer­to­wych, między innymi o zagraniu koncertu kilka dni po rocznicy śmierci Grudziń­skie­go oraz o chęci nagrania nowego albumu, który ma być "powrotem do mocniej­sze­go i bardziej inten­syw­ne­go brzmienia".

21 paździer­ni­ka 2016 roku został wydany kompi­la­cyj­ny, instru­men­tal­ny album Eye of the Sound­sca­pe zawie­ra­ją­cy również nowe utwory, ostatnie nagrane z Piotrem Grudziń­skim. 4 listo­pa­da grupa zapowie­dzia­ła koncert w Progre­sji, który odbył się 25 lutego 2017 roku. Bilety na koncert zostały wyprze­da­ne w przecią­gu jednego dnia. Tydzień później zespół zapowie­dział kolejny koncert w Progre­sji mający się odbyć 26 lutego. Bilety na drugi koncert również wyprze­da­no w komple­cie. 16 listo­pa­da tego roku została wydana biogra­fia zespołu – "Sen w wysokiej rozdziel­czo­ści" autor­stwa Maury­ce­go Nowakowskiego ().


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI