Robert Chojnacki
Biografia

Robert Chojnacki

Zródło: Spotify

Robert Chojnac­ki (ur. 5 listo­pa­da 1958 w Warsza­wie) – polski muzyk, kompo­zy­tor, instru­men­ta­li­sta, przez wiele lat sakso­fo­ni­sta oraz grający na instru­men­tach klawi­szo­wych zespołu De Mono (1987–2006), artysta solowy, Członek Akademii Fonogra­ficz­nej ZPAV.

Od 1995 wystę­pu­je jako artysta solowy. Jego pierwszy album Sax & Sex (1995) promo­wa­ły single "Budzikom śmierć", "Niecier­pli­wi", "Prawie do nieba". Na płycie zaśpie­wał Andrzej Piasecz­ny, ówczesny wokali­sta zespołu Mafia. Na fali powodze­nia albumu Sax & Sex powstały dwie kolejne płyty: Sax & Dance, zawie­ra­ją­ca remiksy utworów z Sax & Sex, i Big Beat, na którym zaśpie­wał wyróż­nio­ny uczest­nik programu Szansa na sukces Maciej Molęda. 

Muzyk był nomino­wa­ny do "Fryde­ry­ków" w 1996 w czterech katego­riach: fonogra­ficz­ny debiut roku, kompo­zy­tor roku, album roku – pop (za Sax & Sex) i album roku – muzyka taneczna (otrzymał nagrodę za Sax & Dance). Jego kompo­zy­cja "Zapomnieć", zaśpie­wa­na przez Tomasza Zabie­ga­łow­skie­go, zdobyła nagrodę dzien­ni­ka­rzy na XXXVII Krajowym Festi­wa­lu Piosenki Polskiej (2000) w Opolu. Jest też autorem muzyki do piosenki "2 Long", z którą Andrzej Piasecz­ny repre­zen­to­wał Polskę na 46. Konkur­sie Piosenki Eurowi­zji (2001).

W paździer­ni­ku 2006 ukazał się jego czwarty solowy album "Saxopho­nic". W nagraniu płyty wzięli udział m.in. Andrzej Piasecz­ny, Krzysz­tof Kiljań­ski, Paweł Kukiz, Ryszard Rynkow­ski, Artur Gadowski, Magda Stecz­kow­ska, Kuba Badach, Andrzej Lampert, trio Big Stars i Camille Miller. Album był promo­wa­ny przez single "Będziesz znów", z gościn­nym udziałem Andrzeja Piasecz­ne­go, i "Poranna nostal­gia", w którym zaśpie­wał Krzysz­tof Kiljański.

Od 2008 gra w De Mono Marka Kości­kie­wi­cza. W 2016 ukazał się piąty album artysty zatytu­ło­wa­ny Piątka.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI