Robert Gawliński
Biografia

Robert Gawliński

Zródło: Spotify

Robert Gawliń­ski (ur. 31 sierpnia 1963 w Warsza­wie) – polski muzyk rockowy i wokali­sta, współ­twór­ca zespołu Madame, autor tekstów i lider zespołu Wilki, później­szy artysta kariery solowej. Członek Akademii Fonogra­ficz­nej ZPAV.

Wczesne lata

Był wycho­wy­wa­ny przez matkę. Ojciec opuścił rodzinę, gdy Gawliń­ski miał 7 lat. W wieku 19 lat nasto­la­tek skończył edukację z wykształ­ce­niem średnim, nie zdawał jednak matury.

Kariera

Tuż po skończe­niu nauki w szkole średniej dołączył jako wokali­sta i gitarzy­sta do punk rocko­we­go zespołu Gniew, który istniał w latach 1979–1982. Potem należał do Nieustra­szo­nych Łowców Wampirów. W noc sylwe­stro­wą 1982 założył zespół Madame. W składzie z Robertem Sadow­skim wystąpił na Festi­wa­lu w Jaroci­nie w 1984. Pomagał w tym czasie Igorowi Czerniaw­skie­mu, z zespołu Aya RL, przy tworze­niu utworu "Wariant C". Madame przesta­ło istnieć wiosną 1986, tuż po zareje­stro­wa­niu w warszaw­skiej Rivierze-Remont materia­łu na koncer­to­wą płytę, która ostatecz­nie ujrzała światło dzienne dopiero w 1999.

Po rozpa­dzie Madame Gawliń­ski udzielał się w zespo­łach Made in Poland, który nie nagrał żadnej płyty, oraz Złoto­usty i Anioły, który założył z Markiem Jackow­skim, u którego pomiesz­ki­wał z przyszłą żoną, Moniką. Zespół rozpadł się, kiedy Olga Jackow­ska posta­no­wi­ła reakty­wo­wać Maanam.

W 1986 powstał zespół Opera, który tworzyli dawni muzycy Republi­ki. Zespół rozpadł się, gdy Grzegorz Ciechow­ski reakty­wo­wał Republi­kę. Materiał koncer­to­wy grupy zareje­stro­wa­ny ukazał się dopiero w pierw­szych latach następ­nej dekady. Po rozwią­za­niu Opery Gawliń­ski nawiązał współ­pra­cę ze Zbignie­wem Hołdysem, u którego zamiesz­kał wraz z przyszłą żoną. Wtedy powstał zespół The Didet Bidet. Grupa wykony­wa­ła muzykę, którą Robert określał jako "psycho­de­licz­ny punk-rock".

Na początku lat 90. XX wieku wraz z formacją Wilki zdobył popular­ność. Od maja 1992 do paździer­ni­ka 1993 zespół sprzedał 220 tysięcy płyt i kaset debiu­tanc­kie­go albumu studyj­ne­go pt. Wilki. W kwietniu 1993 zespół zareje­stro­wał swój drugi album, zatytu­ło­wa­ny Przed­mie­ścia. Premiera płyty odbyła się 8 paździer­ni­ka w Hotelu Victoria. 3 paździer­ni­ka 1994 pojawiła się trzecia płyta zespołu pt. Acousti­cus Rockus. Jest to zareje­stro­wa­ny 8 września 1994, w klubie Akwarium, koncert akustycz­ny zespołu. Po tej płycie zespół podjął decyzję o zawie­sze­niu działal­no­ści. Zespół zreak­ty­wo­wa­no w 2001. Płyty 4Watra rozeszły się w łącznym nakła­dzie ok. 200 tys. egz. Ostatni album, Obrazki, z 2006 uzyskał status złotej płyty (15 000 sprze­da­nych egzem­pla­rzy) w dniu premiery.

Nagrał też pięć solowych płyt: Solo, Kwiaty jak relikwie, X, GraKalej­do­skop.

W 1999 zagrał Edwarda Stachurę w filmie Wojaczek. Napisał też muzykę i zagrał w dramacie Hamlet Williama Szekspi­ra, wysta­wia­nym na deskach teatru Ochota. W 2012 napisał dwie piosenki dla Anny Wyszkoni – "W całość ułożysz mnie" i "Dźwięki nocy", które znalazły się na jej solowym albumie, zatytu­ło­wa­nym Życie jest w porządku.

Życie prywatne

24 września 1987 wziął ślub z Moniką (ur. 30 listo­pa­da 1966), którą poznał w 1983 na koncer­cie zespołu Madame. Trzy dni przed ślubem dowie­dział się, że ma guza przysad­ki mózgowej. Po udanej operacji i wyjściu ze szpitala posta­no­wił dalej tworzyć muzykę. 2 grudnia 1992 doczekał się z żoną narodzin synów-bliźnia­ków, Emanuela i Benia­mi­na, który obecnie wystę­pu­je razem z ojcem w zespole Wilki.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI