Romuald & Roman
Biografia

Romuald & Roman

Romuald i Roman (zapisy­wa­ne jako Romuald & Roman) – polski zespół rockowy.

Historia

Został założony w maju 1968 roku we Wrocła­wiu przez Romualda Piasec­kie­go (śpiew, gitara), Romana Runowi­cza (śpiew, gitara), Jacka Barana (gitara basowa) oraz Andrzeja Tylca (perkusja). W tym składzie muzycy zadebiu­to­wa­li na wrocław­skim Wiosen­nym Przeglą­dzie Zespołów Muzyki Rytmicz­nej, gdzie zdobyli nagrodę publicz­no­ści oraz wyróż­nie­nie jury. Kolej­ny­mi sukce­sa­mi okazały się występy na Ogólno­pol­skim Festi­wa­lu Muzyki Młodzie­żo­wej (Często­cho­wa), gliwic­kim konkur­sie Studenc­ka Estrada '68 i I Ogólno­pol­skim Festi­wa­lu Awangar­dy Beatowej (OFAB) w Kaliszu. W tym czasie odbywa­ją­ce­go służbę wojskową Barana zastąpił Leszek Muth. 

W 1969 Romuald i Roman dokonali pierw­szych nagrań dla radia, które wydano na singlu Polskich Nagrań "Pytanie czy hasło" /​ "Człowiek". Kolejny utwór "Bobas" pojawił się w roku następ­nym na składan­ce Przeboje non stop. W 1971 piosenka "Gdyby przeba­czać mogli wszyscy" pojawiła się w filmie Andrzeja Trzosa-Rasta­wiec­kie­go pt. Trąd, a sam zespół niewiele później przerwał działalność.

W 1973 Piasecki konty­nu­ował działal­ność grupy pod starą nazwą, chociaż bez Runowi­cza, który został wokali­stą grupy Nurt. Od momentu reakty­wa­cji przez zespół przewi­nę­li się różni muzycy, m.in. Andrzej Pluszcz, Stani­sław Kasprzyk, Włodzi­mierz Krakus, Jacek Krzaklew­ski, Zbigniew Wrzos. Pod koniec lutego 1975 muzycy wystą­pi­li w warszaw­skiej Sali Kongre­so­wej w ramach "Eurorock", później na festi­wa­lu "Jazz nad Odrą". Rok później zespół ponownie pojawił się na festi­wa­lu "Jazz nad Odrą" i na Pop Session w Sopocie. W 1980 grupa po raz kolejny przerwa­ła działalność.

W 1994 ukazał się album Romuald & Roman zawie­ra­ją­cy nagrania radiowe z różnych lat.

Na początku 2001 zespół reakty­wo­wał się (bez Runowi­cza) w składzie: Piasecki (śpiew, gitara), Baran (śpiew), Orłowski (instru­men­ty klawi­szo­we), Kazimierz Cwynar (gitara basowa) i Mirosław Krawczyk (perkusja), aby wystąpić na jubile­uszo­wym koncer­cie we wrocław­skim klubie "Stajnia 8 A".

W 2007 ukazał się kolejny album – dwupły­to­wa kompi­la­cja Z Archiwum Polskie­go Radia, Vol. 5 – Romuald i Roman.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI