Seweryn Krajewski
Biografia

Seweryn Krajewski

Zródło: Spotify

Seweryn Krajew­ski (ur. 3 stycznia 1947 w Nowej Soli) – polski kompo­zy­tor, piosen­karz, multiin­stru­men­ta­li­sta oraz były lider zespołu Czerwone Gitary.

Kompo­zy­tor popular­nych piosenek rozryw­ko­wych, m.in.: "Nie zadzie­raj nosa", "Barwy jesieni", "Stracić kogoś", "Dzień jeden w roku", "Takie ładne oczy", "Anna Maria", "Gondo­lie­rzy znad Wisły", "Szary kolor twoich oczu", "Tak bardzo się starałem", "Dozwo­lo­ne od lat 18", "Płoną góry, płoną lasy", "Ciągle pada", "Słowo jedyne – Ty", "Mam dobry dzień", "Trzecia miłość żagle", "Niebo z moich stron", "Remedium", "Ludzkie gadanie", "Nie spocznie­my", "Niech żyje bal", "Uciekaj moje serce", "Wielka miłość", "Kiedy mnie już nie będzie", "Nie jesteś sama" i "Chodź, przytul, przebacz".

Dzieciństwo i edukacja

Seweryn Krajew­ski urodził się w Nowej Soli. Dzieciń­stwo spędził jednak na Pomorzu, gdzie w 1949 roku przepro­wa­dził się z rodziną - do Sopotu. Jest absol­wen­tem klasy skrzy­piec Państwo­wej Szkoły Muzycz­nej i Liceum Muzycz­ne­go w Gdańsku, do którego uczęsz­czał od 1961 roku, grając na gitarze i śpiewa­jąc w czasie nauki w zespo­łach Błękitni oraz Złote Struny.

Kariera muzyczna

Od 1964 współ­pra­co­wał z zespołem Pięcio­li­nie, następ­nie z Czerwono-Czarnymi. W grudniu 1965 został człon­kiem grupy Czerwone Gitary, w której razem z Jerzym Kosselą oraz Krzysz­to­fem Klenczo­nem śpiewali skompo­no­wa­ne głównie przez siebie piosenki.

W 1997 roku Krajew­ski rozstał się z zespołem i zaczął karierę solową. Nagrał albumy długo­gra­ją­ce utrzy­ma­ne w styli­sty­ce muzyki pop (m.in. Baw mnie, Lubię ten smutek. Opowie­ści muzyczne vol. I, Jestem), a także ballady do słów Agniesz­ki Osiec­kiej (Strofki na gitarę, Części zamienne. Strofki na gitarę 2). Jest autorem muzyki filmowej, m.in. do filmów: Och, Karol, Kochan­ko­wie mojej mamy, Wakacje w Amster­da­mie, Kogel-mogel, Galima­tias, czyli Kogel-mogel II, Uprowa­dze­nie Agaty, a także do seriali Jan SerceKopciu­szek. Kompo­no­wał również przeboje dla innych wykonaw­ców, w tym m.in. dla Ireny Jaroc­kiej, Urszuli Sipiń­skiej, Maryli Rodowicz i Krzysz­to­fa Krawczyka).

W 2007 roku podczas XLIV Krajo­we­go Festi­wa­lu Polskiej Piosenki w Opolu odbył się specjal­ny koncert zatytu­ło­wa­ny Niebo z moich stron, który został poświę­co­ny twórczo­ści Krajew­skie­go. Piosenki jego autor­stwa wykonali m.in.: Kasia Kowalska, Małgo­rza­ta Ostrow­ska, Maryla Rodowicz, Krzysz­tof Kiljań­ski oraz zespół Wilki.

W 2008 ukazała się płyta Edyty Geppert zatytu­ło­wa­na Nic nie muszę, na której znalazły się kompo­zy­cje Krajew­skie­go w aranża­cji jazzo­we­go pianisty Krzysz­to­fa Herdzina. W 2009 ukazała się kolejna płyta z jedena­sto­ma kompo­zy­cja­mi Krajew­skie­go do wierszy Karola Wojtyły. W grudniu 2009 ukazała się koncer­to­wa płyta Seweryna Krajew­skie­go w duecie z Andrze­jem Piasecz­nym pt. Na przekór nowym czasom - live. Obydwie płyty ukazały się nakładem Sony Music. Po kilku tygodniach płyta uzyskała status platy­no­wej. 10 paździer­ni­ka obaj artyści zainau­gu­ro­wa­li w Kielcach cykl wspól­nych koncer­tów. Po ponad dziesię­ciu latach przerwy Seweryn Krajew­ski wrócił na estradę. 7 grudnia 2009 pojawiła się wznowio­na płyta pt. Jestem (wyd. Sony Music).

W roku 2011 przyzna­no mu Nagrodę Muzyczną "Fryderyk" w katego­rii "Kompo­zy­tor roku", w sekcji muzyki rozrywkowej.

18 czerwca 2011 we Wrocła­wiu został odzna­czo­ny przez ministra kultury i dziedzic­twa narodo­we­go Bogdana Zdrojew­skie­go Złotym Medalem "Zasłu­żo­ny Kulturze Gloria Artis".

W paździer­ni­ku 2011 roku na Gali Wiktory 2011 otrzymał statu­et­kę w katego­rii Gwiazda Piosenki, a 17 listo­pa­da Nagrodę Muzyczną Programu Trzecie­go – "Mateusz" w katego­rii całokształt twórczo­ści "za kompo­zy­tor­ski talent i muzykę wzrusza­ją­cą kolejne pokolenia".


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI