Silski
Biografia

Silski

Zródło: Spotify

Maciej Sil­ski (ur. 10 stycz­nia 1976 w Kwi­dzy­nie) – pol­ski woka­li­sta, zwy­cięz­ca kon­kur­su Idol w roku 2005 oraz lau­re­at 3. nagro­dy kon­cer­tu Pre­mier pod­czas 44. Kra­jo­we­go Festi­wa­lu Pol­skiej Pio­sen­ki w Opo­lu.

Życiorys

Nale­żał do wie­lu zespo­łów muzycz­nych, wyko­nu­ją­cych róż­no­rod­ne gatun­ki muzy­ki. Pierw­szy zespół Flu­id Film zało­żył w liceum. Zespół wyko­ny­wał muzy­kę grun­ge i odniósł nastę­pu­ją­ce suk­ce­sy: pierw­sza nagro­da na festi­wa­lu Rock Block 1995 oraz wygra­nie festi­wa­lu Prin­ce Rocks of Poland Wego­rze­wo (1997). Udzie­lał się też w zespo­le Dri­ve, z któ­rym grał na festi­wa­lu Marl­bo­ro Rock – In 1995- wygra­li eli­mi­na­cje lokal­ne, ogól­no­pol­skie pół­fi­na­ły i zaję­li II miej­sce w wiel­kim fina­le. Muzy­ka zespo­łu Dri­ve opie­ra­ła się na moc­nych, cięż­kich gita­ro­wych brzmie­niach. Póź­niej nale­żał do zespo­łu Water­sto­ne, któ­ry począt­ko­wo wyko­ny­wał cove­ry blu­eso­we, ale póź­niej zmie­nił reper­tu­ar na muzy­kę kon­cer­to­wą i klu­bo­wą. Nale­ży też do utwo­rzo­ne­go w 2000 zespo­łu Teges Nara, wyko­nu­ją­ce­go muzy­kę w zróż­ni­co­wa­nym sty­lu.

Jako zwy­cięz­ca Ido­la 2005 pod­pi­sał kon­trakt fono­gra­ficz­ny z Sony BMG Music Enter­ta­in­ment Poland.

Macie­ja doce­ni­ła TVP zapra­sza­jąc go do udzia­łu w licz­nych pro­gra­mach muzycz­nych, kon­cer­tach i festi­wa­lach. W roku 2005 Sil­ski wystą­pił w Szan­sie na Suk­ces, Festi­wa­lu Jedyn­ki w Sopo­cie, Dniu Kota­na i pro­gra­mie Świę­ta, Świę­ta. Nagrał też tele­dysk do pol­skiej wer­sji pio­sen­ki “Do they know it’s Chri­st­mas” (Daj im znak) Boba Gel­do­fa i Mid­ge­’a Ure wspól­nie z Grze­go­rzem Mar­kow­skim (Per­fect), Pio­trem i Wojt­kiem Cugow­ski­mi (Bra­cia).

W roku 2006 brał udział w pol­skich eli­mi­na­cjach Kon­kur­su Pio­sen­ki Euro­wi­zji z utwo­rem “Za karę”, wystę­po­wał na Dniu Otwar­tym TVP, poja­wił się ponow­nie na Festi­wa­lu Jedyn­ki w Sopo­cie jako gość gru­py Per­fect w jej Jubi­le­uszu 25-lecia (obok innych pol­skich wyko­naw­ców roc­ko­wych), w Dniu Kota­na (TVP 3), Ariach ze Śmie­chem TVP2, pro­jek­cie Świę­ta, świę­ta 4 i Syl­we­strze z Jedyn­ką (TVP1).

Wspól­nie z inny­mi mło­dy­mi muzy­ka­mi nagrał pio­sen­kę “Nadzie­ja to my”, któ­ra wspie­ra­ła ogól­no­pol­ską akcję “Hospi­cjum to też życie”.

11 czerw­ca 2007 roku uka­za­ła się jego debiu­tanc­ka pły­ta – Alo­dium, zawie­ra­ją­ca 12 utwo­rów, w więk­szo­ści jego autor­stwa.

W 2008 roku gościn­nie zaśpie­wał z Bogu­sła­wem Mecem na jego pły­cie pt. “Duety” oraz wziął udział w nagra­niu pły­ty “W Hoł­dzie Tade­uszo­wi Nale­pie” (pro­jek­cie współ­two­rzo­nym m.in. z Bory­se­wi­czem, Radu­li, Koza­kie­wi­czem, Kuki­zem, Nowa­kiem, Cichoń­skim)

Poza muzy­ką imał się róż­nych zajęć (był m.in. intro­li­ga­to­rem, reali­za­to­rem dźwię­ku, sztau­erem, try­me­rem, kine­zy­te­ra­peu­tą). Nie ukoń­czył stu­diów filo­zo­ficz­nych i peda­go­gicz­nych, gdyż zde­cy­do­wał się sku­pić na muzy­ce.

Jest pier­wo­wzo­rem posta­ci Mać­ka Mil­skie­go z powie­ści autor­stwa Moni­ki Szwai pt. “Jestem nudzia­rą”. Sil­ski w latach osiem­dzie­sią­tych uczęsz­czał do szko­ły pod­sta­wo­wej nr 12 im. Gał­czyń­skie­go w Szcze­ci­nie i był tam uczniem pisar­ki. Autor­ka tak wspo­mi­na wspól­ną pra­cę w szkol­nym teatrzy­ku: “A mój kocha­ny Maciuś miał tak nie­sa­mo­wi­tą vis comi­ca, że kie­dy pod­czas przed­sta­wień wycho­dził na sce­nę, sala mil­kła jak zacza­ro­wa­na. Nie­wie­lu akto­rów potra­fi zamknąć pasz­cze trzy­stu uczniom szko­ły pod­sta­wo­wej!

Występy w konkursie Idol 2005

Maciej Sil­ski wygrał Ido­la 2005 zysku­jąc powy­żej 50% gło­sów publicz­no­ści.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI