Stan Borys
Biografia

Stan Borys

Zródło: Spotify

Stan Borys, właści­wie Stani­sław Guzek (ur. 3 września 1941 w Załężu) – polski muzyk, piosen­karz, kompo­zy­tor, aktor i poeta.

Edukacja

Był uczniem różnych szkół, m.in. techni­kum rolni­cze­go (TMR Łańcut) i budow­la­ne­go. Uczył się też grać na skrzyp­cach, klarne­cie i gitarze.

Kariera muzyczna

Działal­ność artystycz­ną rozpo­czął w 1958, wystę­pu­jąc w teatrach rzeszow­skich. Zaczynał od pracy statysty i rekwi­zy­to­ra, potem grał w przedstawieniach. 

W 1965 powstał zespół Blackout, którego był współ­za­ło­ży­cie­lem. Od 1968 jest związany z formacją Bizony. Karierę solową rozpo­czął w 1969, wydając swój pierwszy album. W 1972 zagrał samego siebie w filmie Uciec jak najbli­żej. W sezonie 1974/​1975 wystę­po­wał w Teatrze Syrena w Warszawie.

W latach 1975–2004 mieszkał za granicą, najpierw w USA (Chicago), potem w Toronto w Kanadzie i w Las Vegas. 

W 2001 przetwo­rzo­ny fragment jego utworu "Chmurami zatańczy sen" został wykorzy­sta­ny w refrenie piosenki "Głucha noc" rapera Pei. Stan oskarżył wówczas rapera o kradzież własno­ści intelek­tu­al­nej. 1 września 2011 roku doszło do zawarcia ugody i wygło­sze­nie wspól­ne­go oświad­cze­nia, w którym zazna­czo­no, że to nie Ryszard "Peja" Andrze­jew­ski umyślnie użył bez zgody autora fragmen­tu tekstu piosenki "Chmurami zatańczy sen", wskazu­jąc, że raper poprosił swojego wydawcę o dopil­no­wa­nie formal­no­ści w związku z użyciem tekstu i poinfor­mo­wa­nia o tym Stana Borysa.

W 2004 był gwiazdą festi­wa­lu w Syracuse, najwięk­sze­go polskie­go festi­wa­lu w północno-wschod­niej części USA. Festiwal ten co roku gromadzi ponad 25 tys. widzów na placu Clintona. Od 2004 mieszka w Łomian­kach i w Las Vegas. W 2006 zaczął wystę­po­wać z zespołem Imię Jego 44 z Wrocła­wia, a 5 listo­pa­da 2006 w Filhar­mo­nii w Rzeszo­wie obcho­dził 45-lecie pracy artystycznej.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI