Sweet Noise
Biografia

Sweet Noise

Sweet Noise – polska grupa wykonu­ją­ca szeroko pojętą muzykę rockową i heavy­me­ta­lo­wą. Powstała w 1990 roku w Swarzę­dzu pod Pozna­niem. Formacji przewo­dzi wokali­sta sudań­skie­go pocho­dze­nia – Piotr "Glaca" Mohamed, który pozosta­je jedynym człon­kiem orygi­nal­ne­go składu. W latach 1990–2007 grupa wydała pięć albumów polsko­ję­zycz­nych oraz trzy anglo­ję­zycz­ne. Pomimo licznych zmian składu Sweet Noise utrzymał charak­te­ry­stycz­ne brzmie­nie oparte na wokali­zach Mohameda oraz riffach wielo­let­nie­go gitarzy­sty Tomasza "Magica" Osińskie­go, który opuścił zespół w 2007 roku. W 2019 roku zespół został reakty­wo­wa­ny i zagrał dziesięć koncer­tów, większość w ramach jesien­nej trasy Respect Tour. 

Na przestrze­ni lat zespół został wielo­krot­nie wyróż­nio­ny w plebi­scy­tach muzyki rockowej i heavy­me­ta­lo­wej. Wystę­po­wał także na licznych festi­wa­lach w tym: na Festi­wa­lu Muzyków Rocko­wych w Jaroci­nie, Le Printemps de Bourges we Francji czy Wacken Open Air w Niemczech. Grupa dwukrot­nie otrzy­ma­ła także nagrodę polskie­go przemy­słu fonogra­ficz­ne­go Fryde­ry­ka. Z zespołem związane jest stowa­rzy­sze­nie wspie­ra­ją­ce młodych artystów – Noisenation.

Historia

Grupa powstała w 1990 roku w Swarzę­dzu pod Pozna­niem z inicja­ty­wy wokali­sty Piotra "Glacy" Mohameda i perku­si­sty Tomasza "Balbiny" Maćko­wia­ka. Skład formacji uzupeł­ni­li gitarzy­sta Robert "Waluś" Walczak i basista Maciej "Żuk" Żebrow­ski. Pierwszy koncert młodego zespołu odbył się rok później w poznań­skiej Malcie w klubie Rejtan. Wkrótce w wyniku niepo­ro­zu­mień zespół został rozwią­za­ny. Jednakże Mohamed i Maćko­wiak posta­no­wi­li konty­nu­ować działal­ność jako Sweet Noise. Muzycy do współ­pra­cy zapro­si­li gitarzy­stę Tomasza "Magica" Osińskie­go i basistę Macieja Szymań­skie­go. Stano­wi­sko drugiego gitarzy­sty objął Robert "Waluś" Walczak, który współ­pra­co­wał z Żebrow­skim w zespole Road House Blue. Grupa w odnowio­nym składzie koncer­to­wa­ła głównie w poznań­skich klubach studenc­kich. Jeszcze w 1991 roku do składu powrócił Maciej Żebrow­ski, który zastąpił Szymań­skie­go. Pod koniec roku Sweet Noise opuścili Walczak i Żebrow­ski. Skład został uzupeł­nio­ny dopiero na początku 1992 roku. Do grupy dołączy­li gitarzy­sta Jan "Yach" Wróble­wicz i basista Tomasz "Letki" Letkie­wicz. Pod koniec roku w swarzędz­kim Studio Czad muzycy zareje­stro­wa­li demo. Dzięki nagra­niom formacja zaist­nia­ła w lokal­nych stacjach radio­wych.

Latem 1993 roku w Modern Sound Studio w Gdyni grupa zareje­stro­wa­ła trzy kompo­zy­cje. Wśród nich był utwór "Dignity" który zaist­niał na poznań­skiej scenie muzycz­nej. Pod koniec roku grupa wystą­pi­ła na festi­wa­lu Mokotow­ska Jesień. Koncert przycią­gnął zainte­re­so­wa­nie wytwórni muzycz­nych, w tym Koch Inter­na­tio­nal i M&M. Mimo to muzycy nie zdecy­do­wa­li się na podpi­sa­nie umowy. Zespół wystąpił na Festi­wa­lu Jarocin '94, gdzie otrzymał nagrodę dzien­ni­ka­rzy. W 1994 roku grupa przeżyła kryzys związany z kierun­kiem działal­no­ści oraz uzależ­nie­niem od alkoholu. Tego samego roku grupa wystą­pi­ła w poznań­skim klubie Stary Browar. Koncert pozytyw­nie przyczy­nił się do dalszej działal­no­ści formacji oraz zainspi­ro­wał pierwsze sukcesy. Wśród nich było zwycię­stwo na Festi­wa­lu Grup Rocko­wych w Węgorze­wie. Zespół wygrał również elimi­na­cje do festi­wa­lu Le Printemps de Bourges ’95. Następ­nie grupa otrzy­ma­ła Nagrodę Dzien­ni­ka­rzy na Festi­wa­lu Muzyków Rocko­wych w Jaroci­nie. Występ przyczy­nił się także do podpi­sa­nia kontrak­tu płyto­we­go z wytwór­nią Izabelin Studio. Efektem umowy był debiu­tanc­ki album zatytu­ło­wa­ny Respect, który ukazał się 30 stycznia 1995 roku. Płyta była promo­wa­na teledy­skiem do utworu "Godność". W kwietniu grupa wyjecha­ła do Francji, gdzie dała koncert w ramach Le Printemps de Bourges, poprze­dza­jąc m.in. Megadeth, Machine Head i Therapy?.

Po powrocie z Francji zespół zreali­zo­wał teledysk do utworu "Cisza". Obraz uzyskał nomina­cję na festi­wa­lu Yach Film w katego­rii teledysk roku. Kompo­zy­cja spotkała się także z zainte­re­so­wa­niem telewi­zji MTV, która wielo­krot­nie wyemi­to­wa­ła teledysk w progra­mie Headban­gers Ball. Również w 1995 roku grupa zagrała na festi­wa­lach Prince Rocks Węgorze­wo Poland, Rock Sopot Festival oraz Odjazdy. W grudniu Sweet Noise wziął udział w trasie koncer­to­wej zespołów Vader i Prole­ta­ry­at. W tym samym czasie zespół opuścił Wróble­wicz, którego zastąpił Grzegorz "Bigozz" Bigosiń­ski. Wkrótce potem menedżer­ką zespołu została pracow­nicz­ka PolyGram Polska – Sylwia Lato, później­sza żona Piotra Mohameda. 13 maja 1996 roku ukazał się drugi album formacji pt. Getto. Gościn­nie w nagra­niach wzięły udział wokalist­ki Natalia Kukulska i Anja Orthodox oraz zespół Vader w składzie: Piotr Wiwcza­rek, Krzysz­tof Raczkow­ski, Jarosław Łabie­niec i Leszek Rakowski. Drugi album Sweet Noise był promo­wa­ny teledy­skiem do utworu "Wyżej", który wyreży­se­ro­wał Yach Paszkie­wicz. Kolejny obraz promu­ją­cy został zreali­zo­wa­ny do kompo­zy­cji "Bruk". Klip został wyróż­nio­ny Grand Prix oraz nagro­da­mi w katego­riach najlep­sza reżyse­rianajlep­szy montaż na festi­wa­lu Yach Film. W 1997 roku formację opuścił jej współ­za­ło­ży­ciel Tomasz "Balbina" Maćko­wiak, którego zastąpił Bartło­miej "Fido" Czernia­chow­ski. 24 marca tego samego roku ukazała się anglo­ję­zycz­na edycja drugiej płyty Sweet Noise pod tytułem Ghetto.

Na rynku między­na­ro­do­wym album był promo­wa­ny teledy­skiem do utworu "Ghetto". Muzycy dali także szereg koncer­tów za granicą, w tym na festi­wa­lach: Rock Pop Brati­sla­va w stolicy Słowacji i Headban­gers Heaven w Holandii. Grupa koncer­to­wa­ła również w Polsce, poprze­dza­jąc m.in. występ Bioha­zard w warszaw­skim klubie Proxima. Mohamed nawiązał współ­pra­cę z redakcją emito­wa­ne­go na antenie TVP1 programu Mur, wraz z którą zorga­ni­zo­wał akcję "Mur przeciw­ko przemocy". W tym samym czasie grupę opuścił Tomasz "Letki" Letkie­wicz, którego zastąpił Maciej "Żuk" Żebrow­ski znany z pierw­sze­go składu Sweet Noise. Rok później płyta Getto została wyróż­nio­na 1. miejscem w katego­rii heavy metal w podsu­mo­wa­niu magazynu Gitara i Bas. Pismo wyróż­ni­ło także Osińskie­go, Letkie­wi­cza i Bigosiń­skie­go, którzy zajęli miejsca w dziesiąt­ce wyróż­nio­nych muzyków. Następ­nie w kwietniu grupa otrzy­ma­ła nagrodę polskie­go przemy­słu fonogra­ficz­ne­go Fryde­ry­ka w katego­rii album roku metal. Kolejne miesiące 1998 roku grupa spędziła na koncer­to­wa­niu oraz pracy nad kolejnym albumem. Formacja wystą­pi­ła m.in. w katowic­kim Spodku, poprze­dza­jąc występ Black Sabbath oraz na festi­wa­lach Radegast Open Air w Czechach i Wacken Open Air w Niemczech. 13 listo­pa­da ukazał się trzeci album grupy, zatytu­ło­wa­ny Koniec wieku.

W 1999 roku lider Sweet Noise – Piotr "Glaca" Mohamed wraz ze swoją córką Sarą wziął udział w kampanii antynar­ko­ty­ko­wej "Narko­ty­ki – nie biorę". W tym samym roku grupa wsparła antyra­si­stow­ską kampanię Muzyka Przeciw­ko Rasizmo­wi, firmo­wa­nej przez Stowa­rzy­sze­nie Nigdy Więcej. Wkrótce potem Sweet Noise opuścił Bigosiń­ski, którego zastąpił Robert "Cipis" Gaspe­ro­wicz, znany z występów w formacji Slashing Death. W odnowio­nym składzie grupa dała szereg koncer­tów w Polsce, m.in. w Olecku, Skier­nie­wi­cach i Knurowie. Ponadto formacja wystą­pi­ła na festi­wa­lu EB Rock w Węgorze­wie, Festi­wa­lu Muzyki Młodej Biało­ru­si – Basowisz­cza, Noc Plna Hvezd w Czechach. Pod koniec roku ukazała się anglo­ję­zycz­na wersja trzeciej płyty Sweet Noise pt. The End of Century. Wydaw­nic­two wypro­du­ko­wa­ne przez Mohameda i Osińskie­go zostało ponownie zmikso­wa­ne i zmaste­ro­wa­ne. Następ­nie zespół opuścił Czernia­chow­ski, którego zastąpił Maciej "Ślepy" Głuchow­ski. W 2000 roku doszło do niepo­ro­zu­mień z wytwór­nią muzyczną Univer­sal Music Polska, która odrzu­ci­ła materiał na czwarty album studyjny. W konse­kwen­cji grupa zerwała kontrakt z wydawcą. Tego samego roku z zespołu odszedł Żebrow­ski, którego zastąpił Henry Tod. W odnowio­nym składzie grupa odbyła krótką trasę koncer­to­wą. Muzycy wystą­pi­li także na 3. Między­na­ro­do­wym Festi­wa­lu Tatuażu Artystycz­ne­go Megatat­too w Warsza­wie.

Jeszcze w 2000 roku formację opuścił Robert "Cipis" Gaspe­ro­wicz. Natomiast pozosta­li człon­ko­wie skoncen­tro­wa­li się na pracy nad nagra­nia­mi kolej­ne­go albumu roboczo zatytu­ło­wa­ne­go N.U.E.R.H.A. – System, porządek, ład – pierdolę. W 2001 roku grupę opuścił Głuchow­ski, którego zastąpił Karol "Toy" Skrzyń­ski. Koncer­to­wy skład uzupeł­ni­li perku­si­sta Miss, obsłu­gu­ją­cy samplery Paweł Gizgier oraz gitarzy­ści znani jako X1 i X2. W ośmio­oso­bo­wym składzie formacja wystą­pi­ła na festi­wa­lu Przysta­nek Woodstock. Oprawę wizualną koncertu opraco­wał Teatr Pławna 9. W 2002 roku został ustalony ostatecz­ny tytuł nowej płyty – Czas ludzi cienia. Wydaw­nic­two ukazało się 3 sierpnia tego samego roku nakładem należą­cej do Sweet Noise wytwórni Noise Inc. oraz Jazz’N’Java. Płyta była promo­wa­na teledy­skiem do utworu "Dzisiaj mnie kochasz, jutro niena­wi­dzisz" z gościn­nym udziałem wokalist­ki Anny Marii Jopek. Również w 2002 roku zespół wystąpił ponownie na festi­wa­lu Przysta­nek Woodstock. Występ odbył się w nowym składzie. Drugim perku­si­stą w zastęp­stwie Miss został Tomasz "Dem" Molka, stano­wi­sko wokali­sty wspie­ra­ją­ce­go objął Mikołaj "Emef" Fajfer, a obsługą sample­rów i gramo­fo­nów zajął się Tomasz "DJ Kostek" Kościel­ny. Oprawę wizualną występu przygo­to­wał ormiań­ski artysta Vahan Bego, później związany z zespołem na stałe. We wrześniu Sweet Noise powołał stowa­rzy­sze­nie młodych artystów Noise­na­tion.

Na początku 2003 roku formacja dała szereg koncer­tów w Polsce. W kwietniu zespół po raz drugi został nagro­dzo­ny Fryde­ry­kiem w katego­rii album roku metal za płytę Czas ludzi cienia. Formacja, chcąc wyrazić swój sprzeciw wobec praktyk w polskim przemy­śle muzycz­nym, nie odebrała wyróż­nie­nia. Następ­nie Sweet Noise wystąpił na festi­wa­lu Metal­ma­nia w katowic­kim Spodku. Wkrótce potem grupa otrzy­ma­ła Nagrodę Złotego Bączka, która umożli­wi­ła Sweet Noise występ na kolejnym Przystan­ku Woodstock. 8 listo­pa­da tego samego roku ukazał się piąty album grupy, zatytu­ło­wa­ny Revolta. Na albumie gościn­nie wystą­pi­li wokalist­ka Edyta Górniak, raper Ryszard "Peja" Andrze­jew­ski, wokali­sta Adam "Nergal" Darski i perku­si­sta Krzysz­tof "Docent" Raczkow­ski. Wydaw­nic­two było promo­wa­ne teledy­skiem do utworu "Jeden taki dzień" w reżyse­rii Mikołaja Górec­kie­go i Piotra Mohameda. W 2004 roku ukazało się pierwsze DVD zespołu pt. Przysta­nek Woodstock – Live z zapisem koncertu na festi­wa­lu Przysta­nek Woodstock. Latem 2005 roku do grupy dołączył perku­si­sta Krzysz­tof "Docent" Raczkow­ski, który zmarł nagle w sierpniu tego samego roku. 3 sierpnia 2007 roku ukazał się album grupy pt. The Triptic. W części utworów na płycie zostały wykorzy­sta­ne ślady perkusji zareje­stro­wa­ne przez Raczkow­skie­go. W nagra­niach wzięli udział także afrykań­scy artyści: Zukile Malah­la­na, Lipuo Tsira Titi czy Teba Shumba. Płyta została objęta honoro­wym patro­na­tem Ambasady Republi­ki Południo­wej Afryki. Wydaw­nic­two było promo­wa­ne teledy­skiem do utworu "Sympathy For The Devil Part 666" będący inter­pre­ta­cją z reper­tu­aru The Rolling Stones. Pod koniec roku został opubli­ko­wa­ny drugi teledysk promu­ją­cy płytę – "Give It All Away". W utworze wystąpił gościn­nie Zukile Malah­la­na. Płyta The Triptic była ostatnią zreali­zo­wa­ną z udziałem gitarzy­sty Tomasza Osińskie­go, który opuścił zespół z niewy­ja­śnio­nych przyczyn. Promocji ostat­nie­go albumu Sweet Noise nie towarzy­szy­ły koncerty. Nastą­pi­ła także desta­bi­li­za­cja składu formacji, która od 2007 roku stanowi trio.

W 2007 roku Mohamed napisał muzykę na potrzeby filmu We Are the Strange w reżyse­rii M dot Strange. Ścieżka dźwię­ko­wa została wydana na płycie DVD wraz z obrazem. W 2008 roku wokali­sta podjął współ­pra­cę z japoń­skim produ­cen­tem i multiin­stru­men­ta­li­stą, Toshim Kasaim. Efektem był projekt pod nazwą Serce, w ramach którego powstały trzy utwory opubli­ko­wa­ne na profilu Myspace duetu. Również w 2008 roku pod nazwą Noise Inc. Mohamed wydał album The Clean Cut Blade zawie­ra­ją­cy nagrania z gatunku noise. Płyta została udostęp­nio­na bezpłat­nie w formie digital download. Rok później wokali­sta nawiązał współ­pra­cę z basistą Justinem Chancel­lo­rem z zespołu Tool. Muzycy utworzy­li projekt pod nazwą M.T.void oraz nagrali album zatytu­ło­wa­ny Nothing’s Matter. Wszyst­kie kompo­zy­cje zostały napisane, wypro­du­ko­wa­ne i zmikso­wa­ne przez Chancel­lo­ra i Mohameda. Maste­ring wykonał Bob Ludwig, znany m.in. ze współ­pra­cy z takimi zespo­ła­mi jak: AC/​DC, Pink Floyd, Nirvana oraz Rage Against the Machine. Zapowia­da­na płyta ostatecz­nie nie została wydana. Część nagrań M.T.void została udostęp­nio­na w serwisie Myspace.

W 2019 roku Piotr "Glaca" Mohamed reakty­wo­wał zespół, zapra­sza­jąc do współ­pra­cy nowych muzyków oraz wielo­let­nie­go gitarzy­stę Sweet Noise Tomasza "Magica" Osińskie­go. W lipcu 2019 zespół zagrał koncerty w Poznaniu i Pruszczu Gdańskim, zaś w listo­pa­dzie i grudniu miała miejsce trasa koncer­to­wa Respect Tour, podczas której odbyło się kolej­nych osiem występów: w Białym­sto­ku, Krakowie, Szcze­ci­nie, Wrocła­wiu, Zabrzu, Lublinie, Gdyni oraz w Warsza­wie . Nazwa trasy była związana z 25-leciem wydania pierw­sze­go albumu zespołu Respect.

Muzyka i teksty

Zespół Sweet Noise nie stronił od muzycz­nych ekspe­ry­men­tów. Pierwsza dekada działal­no­ści zespołu została jednakże oparta na nurcie hardcore z elemen­ta­mi heavy metalu i szeroko pojętego rocka. Na wydanym w 2002 roku albumie Czas ludzi cienia grupa nawią­za­ła do styli­sty­ki industrial metalu i muzyki elektro­nicz­nej. Z kolei na wydanym rok później albumie Revolta zaist­nia­ły elementy hip-hopu. W 2007 roku ukazał się ostatni album formacji, zatytu­ło­wa­ny The Triptic. Na płycie grupa zacho­wa­ła nawią­za­nia do muzyki industrial­nej, uzupeł­nio­nej takimi gatun­ka­mi jak: ambient, muzyka etniczna i soul.

Ponadto w twórczo­ści grupy wyraźne są wpływy takich gatunków jak metal alter­na­tyw­ny i hard rock. Autorem tekstów od początku działal­no­ści Sweet Noise był Piotr "Glaca" Mohamed. Wokali­sta nawią­zy­wał do takich zagad­nień, jak terro­ryzm, przemoc, cierpie­nie, korupcja, wyzysk i rasizm. Mohamed w swych tekstach często używał prostego, sugestyw­ne­go języka i wulgaryzmów.

Wideografia


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI