Sztywny Pal Azji
Biografia

Sztywny Pal Azji

Zródło: Spotify

Sztywny Pal Azji – polski zespół rockowy, który najwięk­szą popular­ność zyskał w drugiej połowie lat 80. i pierw­szej połowie lat 90.

Historia

Początki działal­no­ści zespołu sięgają końca 1985 roku, kiedy to grupa przyja­ciół posta­no­wi­ła wspólnie spędzić wakacje, grając własne piosenki na depta­kach Trójmia­sta. Wtedy to powstały pierwsze utwory zespołu, m.in. "Rock’and’rollowy robak", "Europa i Azja", czy "Wieża radości, wieża samot­no­ści". Publicz­nie zespół zadebiu­to­wał w marcu 1986 roku w Nowohuc­kim Centrum Kultury w składzie: Jarosław Kisiński, Leszek Nowak, Paweł Nazimek, Janusz Deda oraz Andrzej Turek.

Pierwszy sukces odniósł na Festi­wa­lu w Jaroci­nie w 1986, gdzie zapre­zen­to­wał jedynie sześć piosenek, które wtedy miał w swoim reper­tu­arze: "Nieprze­ma­kal­ni", "Wieża radości, wieża samot­no­ści", "Europa i Azja", "Rock’and’Rollowy robak", "Zakopane", "Nasze reggae". Zespół zakwa­li­fi­ko­wał się do "złotej dziesiąt­ki", zajmując drugie miejsce w głoso­wa­niu festi­wa­lo­wej publicz­no­ści, a piosenka "Nasze reggae" stała się nieofi­cjal­nym hymnem imprezyEncyklo­pe­dia polskie­go rocka..

Powsta­wa­ły nowe piosenki, a zespół rozpo­czął działal­ność koncer­to­wą. Do składu dołączył Zbigniew Ciaputa.

Rok później wyszła debiu­tanc­ka płyta zespołu pt. "Europa i Azja". Najwięk­sze przeboje pocho­dzą­ce z tego albumu, "Spotka­nie z…" oraz "Wieża radości, wieża samot­no­ści", "To jest nasza kultura", "Póki młodość w nas" szybko znalazły się na wysokich miejscach Listy Przebo­jów Programu Trzecie­go. Gościn­nie w dwóch piosen­kach, na sakso­fo­nie, zagrał Ryszard Wojciul, ówczesny muzyk zespołu Róże Europy, który od 1988 roku stał się człon­kiem zespołu.

W pełnym składzie zespół wystąpił m.in. na Festi­wa­lu w Jaroci­nie w latach 1987, 1988 i 1989, Festi­wa­lu Życia w Warsza­wie w 1987, w warszaw­skiej Stodole (1988), na Rock Opolu (1988). Zespół wziął także udział w trasach Krajowej Sceny Młodzie­żo­wej (1987 i 1989). W roku 1988 grupa wzięła udział w reali­za­cji zachod­nio­nie­miec­kie­go filmu pt. Wybacz mi Polsko (O Dzieciach Solidar­no­ści). W studio Programu Trzecie­go Polskie­go Radia zareje­stro­wał cztery piosenki – "Psy wojny", "Puszka Pandory", "Owady" i utwór "Poranne pociągi", który ukazał się na albumie kompi­la­cyj­nym "Radio nieprze­ma­kal­nych" pod tytułem "Piosenka dla…"

W 1989 zespół wydał kolejną płytę "Szukam nowego siebie", z przebo­ja­mi "Nie zmienię świata" oraz "Smutna środa". Nastą­pi­ły zmiany perso­nal­ne, odszedł Nazimek (do Chłopców z Placu Broni), którego zastąpił Zbigniew Heflich. W takim składzie w czerwcu 1990 r. grupa wystą­pi­ła na festi­wa­lu Rock Opole, a w 1992 wydała album "Emocje". Na wiosnę ukazało się na rynku muzycz­nym wydaw­nic­two dwóch kaset z zareje­stro­wa­nym koncer­tem "Sztywny Pal Azji Live 1987". Były tam utwory nigdzie niepu­bli­ko­wa­ne np. "Tu jest prowin­cja a tam stolica", "Niech żyje r’n’r", "Country" czy "Nasza praca". Rok później, w lutym 1993, muzycy nagrali czwartą płytę "Dewiacje na wakacje", która została wydana na przeło­mie 93/​94 r. oraz teledy­ski do utworów "Tururu­rum" i "Kolor czerwony".

Kolejna płyta, "Spotka­nie z… 1986-1994" ukazała się w 1996. Na płycie znalazły się nowe wersje najwięk­szych przebo­jów grupy. Po nagraniu tej płyty z zespołu odszedł Leszek Nowak oraz Zbigniew Heflich. Kisiński jednak nie zamie­rzał rozwią­zy­wać zespołu, powołał do składu Grzego­rza Kłeczka, a sam stanął za mikro­fo­nem. Ponadto w 1996 Sztywny Pal Azji nagrał też muzykę do filmu Macieja Ślesic­kie­go "Sara", oraz piosenkę "Ty co dziś" na składan­kę świąteczną.

W 2000 do zespołu powrócił Leszek Nowak, czego efektem było wydaw­nic­two "Szpal" z przebo­jem "Polscy chłopcy" z reper­tu­aru grupy Instytucja.

W listo­pa­dzie 2004 r. na kilka­na­ście dni przed wejściem do studia nagra­nio­we­go w niewy­ja­śnio­nych do końca okolicz­no­ściach zespół opuścił Kisiński. Grupa działała w dalszym ciągu z gitarzy­stą Walde­ma­rem Koterbą oraz basistą Mariu­szem Ginalskim.

W czerwcu 2006 roku zmarł Janusz Deda, pierwszy perku­si­sta. Jego odejście uczczono pożegnal­nym koncer­tem w Chrzanowie.

Latem 2007 roku Kisiński i Wojciul posta­no­wi­li reakty­wo­wać zespół wraz z pozosta­ły­mi człon­ka­mi Leszkiem Nowakiem i Zbignie­wem Ciaputą. W pierw­szych sesjach nagra­nio­wych demo brał udział Leszek Nowak. Zespół nagrał dwie nowe piosenki pt. "Dance­flo­or Poland" i "Pij mleko". Po przesłu­cha­niach nowym wokali­stą zespołu został laureat 3 miejsca IV edycji programu Idol, Bartosz Szymo­niak, który w tychże nagra­niach już uczest­ni­czył. Na basie zadebiu­to­wał Jacek Śliwczyń­ski, były muzyk zespołu T.Love Alternative.

Premiera nowej płyty "Miłość jak dynamit" nastą­pi­ła 22 lutego 2008. Singlem zwiastu­ją­cym krążek był "Kostium Davida Byrne".

Zespół w nowym składzie wystąpił na Festi­wa­lu im. Ryszarda Riedla w Tychach, koncer­cie "Solidar­ni z Gruzją" oraz koncer­cie "20 lat wolności" dla telewi­zji Polsat, na którym zaśpie­wa­li obaj wokali­ści Bartosz Szymo­niak i Leszek Nowak. W czerwcu 2011 r. w Chrza­no­wie odbył się koncert jubile­uszo­wy. Wystą­pi­li prawie wszyscy byli człon­ko­wie zespołu, w tym człon­ko­wie pierw­sze­go składu Paweł Nazimek i Andrzej Turek ("Azja").

W 2012 roku na rynek weszła kolejna płyta "Fiss Pink". Znalazło się na niej kilka melodyj­nych utworów jak: "To lato to sen" (pod zmienio­nym nieco tytułem), "Flakon" oraz nostal­gicz­na piosenka z tekstem Bogdana Łyszkie­wi­cza, lidera Chłopców z Placu Broni pod tytułem "Słońce gdy jadę szosą".

Na dwudzie­sto­pię­cio­le­cie działal­no­ści wydawca płytowy MTJ wydał box z reedycją wszyst­kich płyt studyj­nych wzboga­co­ną utworami koncer­to­wy­mi i nigdy nie publi­ko­wa­ny­mi m.in. piosen­ka­mi śpiewa­ny­mi przez pierw­sze­go wokali­stę Leszka Nowaka jak "Jestem sam", "Psy wojny" czy "Owady". Znalazły się tam również utwory śpiewane przez lidera Jarosła­wa Kisiń­skie­go – m.in. "Biały", "Horoskop", "Twoja dziew­czy­na" i inne. We wrześniu 2013 r. na rynek weszła składan­ka z najwięk­szy­mi przebo­ja­mi grupy pod tytułem "Kolory muzyki".

W 2014 roku najwięk­szy przebój zespołu – "Wieża radości, wieża samot­no­ści" uzyskał pierwsze miejsce w Polskim Topie Wszech Czasów radiowej Trójki. Dzień później na antenie polskie­go radia Kisiński zapowie­dział trasę koncer­to­wą "Pierwszy skład gra pierwszą płytę Europa i Azja". W lipcu ukazał się singiel promu­ją­cy trasę pod tytułem "Na moim strychu". Utwór ten zaśpie­wał Leszek Nowak. W marcu 2015 roku grupa wydała kolejny nowy utwór zaśpie­wa­ny również przez Nowaka, zatytu­ło­wa­ny "Piękna dekada samobójców".

1 lipca 2015 roku zespół ogłosił zakoń­cze­nie współ­pra­cy z Barto­szem Szymo­nia­kiem, oraz powrót do składu pierw­sze­go wokali­sty – Leszka Nowaka, a także basisty – Pawła Nazimka.

6 listo­pa­da 2017 r. ukazała się kolejna płyta zespołu, zatytu­ło­wa­na "Szara". Znalazło się na niej 13 piosenek, m.in. "Ilumi­na­cje" , "5 dni" , "Wstyd" i "Luxtor­pe­da" wydanych przez firmę fonogra­ficz­ną MTJ. Koncert premie­ro­wy zagrany w stylu "akustycz­nym" warszaw­skim klubie "Bardzo Bardzo", gdzie zapre­zen­to­wa­no kilka piosenek z najnow­szej płyty. Koncert poprze­dził występ w Radio Poznań, który odbył się 23 października.

Aktualny skład

 • Leszek Nowak – śpiew, fortepian
 • Jarosław Kisiński – gitara
 • Paweł Nazimek – gitara basowa
 • Zbigniew Ciaputa – perkusja
 • Krystian Różycki – gitara basowa, gitara, instru­men­ty perkusyjne
 • Wojciech Wołyniak – gitara, instru­men­ty klawiszowe
 • ; Byli członkowie:

 • Andrzej Turek – gitara akustyczna
 • Janusz Deda – perkusja
 • Grzegorz Kłeczek – gitara basowa
 • Zbigniew Heflich – gitara basowa
 • Waldemar Koterba – gitara
 • Mariusz Ginalski – gitara basowa
 • Jacek Śliwczyń­ski – gitara basowa
 • Ryszard Wojciul – saksofon
 • Bartosz Szymo­niak – śpiew

 • Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI