Tadeusz Nalepa
Biografia

Tadeusz Nalepa

Tadeusz Nalepa (ur. 26 sierpnia 1943 w Zgłobniu, zm. 4 marca 2007 w Warsza­wie) – polski kompo­zy­tor, gitarzy­sta, wokali­sta, harmo­nij­karz i autor tekstów.

Życiorys

Ukończył szkołę muzyczną w Rzeszo­wie w klasach skrzy­piec, klarnetu i kontra­ba­su. Dostał wyróż­nie­nie w katego­rii duetów na II "Festi­wa­lu Młodych Talentów" w Szcze­ci­nie w roku 1963 wraz z Mirą Kubasiń­ską, jego później­szą żoną. 9 stycznia 1964 roku pobrali się w Urzędzie Stanu Cywil­ne­go w Wałbrzychu.

W 1965 roku założył grupę Blackout. Począt­ko­wo wraz z zespołem wykony­wał standar­dy z reper­tu­aru The Beatles i The Rolling Stones, a z czasem zaczął kompo­no­wać muzykę do tekstów poety Bogdana Loebla. Pierwszy koncert zespołu odbył się 3 września 1965 r. w rzeszow­skim klubie "Łączno­ścio­wiec". Tadeusz Nalepa nagrał z tym zespołem płytę długo­gra­ją­cą Blackout oraz sześć mniej­szych wydaw­nictw. Zespół istniał do końca roku 1967.

W 1968 roku założył grupę Breakout. Zespół istniał 13 lat i nagrał 10 płyt. W 1982 Nalepa zadebiu­to­wał jako solista w Hali "Gwardii" w Warsza­wie w koncer­cie "Rock-Blok". W 1982 nagrał płytę dla Izabeli Troja­now­skiej. W 1983 tworzył się regular­ny skład grupy współ­to­wa­rzy­szą­cej, w jej skład weszli (poza T. Nalepą): Ryszard Olesiń­ski (gitara), Andrzej Nowak (gitara), Bogdan Kowalew­ski (gitara basowa), Marek Surzyn (perkusja). W tym składzie grał do 1983. 25 maja 1985 roku Tadeusz Nalepa reakty­wo­wał zespół Breakout z okazji dwudzie­sto­le­cia swojej działal­no­ści scenicznej.

W 1986 czaso­pi­smo muzyczne "Jazz Forum" (ankieta) przyzna­ło mu tytuł najlep­sze­go: muzyka, kompo­zy­to­ra i gitarzy­sty. Wraz z innymi laure­ata­mi tego plebi­scy­tu wziął udział w koncer­tach ''Blues/​Rock Top '86. Nawiązał owocną współ­pra­cę z zespołem Dżem, z którym nagrał płytę Numero Uno.

W 1988 po wystę­pach za granicą, wydał podwójny album To mój blues, zawie­ra­ją­cy nagrania z lat 1982–1988. Od 1993 wystę­po­wał z formacją Nalepa-Breakout i z tym zespołem nagrał płytę Jesteś w piekle. W tym samym roku został laure­atem nagrody im. Marii Jurkow­skiej, przyzna­wa­nej przez Program III Polskie­go Radia.

Kolejne płyty – jako Tadeusz Nalepa – nagrywał z różnymi składami. Ostatnią jest płyta DVD (jedyna w dysko­gra­fii Tadeusza Nalepy) z 2006 roku 60 urodziny z zapisem koncertu, który odbył się 22 listo­pa­da 2003 roku w Rzeszo­wie, w Hali Podpro­mie. Płyta została także wydana w rozsze­rzo­nej edycji jako DVD+CD.

Tadeusz Nalepa ostatnie trzy lata swojego życia grał ze szcze­ciń­ską grupą Free Blues Band Andrzeja Malcher­ka, w tym składzie zagrali ostatni koncert w życiu artysty: 12 sierpnia 2006 w Trzyńcu w Czechach. Zdjęcie powyżej pochodzi z koncertu z grupą Free Blues Band na dniach Mikołowa 1 lipca 2006 roku.

W ostat­nich latach życia poważnie chorował. Między innymi ze względu na niewy­dol­ność nerek był diali­zo­wa­ny, a w 1992 miał przeszcze­pio­ną nerkę. Zmarł 4 marca 2007 w wyniku ciężkiej choroby nerek.

Tadeusz Nalepa został pocho­wa­ny dnia 12 marca 2007 na Cmenta­rzu Powąz­kow­skim (kwatera 23 wprost-1-5). W pogrze­bie artysty uczest­ni­czy­ła rodzina, licznie przybyli fani i przyja­cie­le m.in. Dariusz Kozakie­wicz, Józef Skrzek, Bogdan Kowalew­ski, Marek Gaszyń­ski, Grzegorz Markow­ski, Izabela Troja­now­ska, Janusz Panase­wicz, Robert Chojnac­ki, Ireneusz Dudek, Jerzy Styczyń­ski, Marek Sierocki, Sławek Wierz­chol­ski, Mariusz Wilczyński.

Jego synem z małżeń­stwa z Mirą Kubasiń­ską jest gitarzy­sta Piotr Nalepa. Drugą żoną Nalepy od 1989 roku była Grażyna Dramo­wicz, wystę­pu­ją­ca wspólnie z nim w jego projek­tach solowych od 1993.

Upamiętnienie

19 czerwca 2007 odbył się w Rzeszo­wie Breakout Festiwal poświę­co­ny pamięci Miry Kubasiń­skiej i Tadeusza Nalepy. Od 2014 odbywa się tam festiwal Breakout Days. Ma na celu upamięt­niać twórczość oraz osobę Tadeusza Nalepy, promować ją wśród miesz­kań­ców Rzeszowa, angażu­jąc młodych twórców inspi­ru­ją­cych się zespołem Breakout. Nalepa mieszkał w Józefo­wie, gdzie organi­zo­wa­ny jest festiwal "Lep na Bluesa".

W 2007 wydano zapis koncertu z festi­wa­lu Rawa Blues 1987 zareje­stro­wa­ne­go 19 września 1987. Na płycie znalazły się także dwa utwory zareje­stro­wa­ne podczas koncertu w Katowi­cach 29 lipca 1995. W obydwu koncer­tach Tadeuszo­wi Nalepie towarzy­szył zespół Dżem.

W 2008 wydana została płyta W hołdzie Tadeuszo­wi Nalepie, zawie­ra­ją­ca 13 utworów. Autorem projektu jest Jan Boryse­wicz, razem z którym wystą­pi­li m.in. Piotr Nalepa z zespołem Nie-bo'', Paweł Kukiz, Leszek Cichoń­ski, Jerzy Styczyń­ski, Andrzej Nowak, Maciej Balcar, Dariusz Kozakie­wicz, Marek Raduli, Maciej Silski, Piotr Cugowski, Marek "Georgia" Pieczara.

Odznaczenia i nagrody

 • Krzyż Kawaler­ski Orderu Odrodze­nia Polski (2003)
 • Złoty Medal "Zasłu­żo­ny Kulturze Gloria Artis" (2005)

 • Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI