Test
Biografia

Test

Test – polska grupa rockowa, prekur­sor polskie­go hard-rocka. W począt­ko­wym okresie działal­no­ści kojarzo­na z muzyką pop.

Historia

Zespół powstał w maju 1971 roku w Warsza­wie założony przez trzech byłych muzyków grupy ABC: Wojcie­cha Gąssow­skie­go (śpiew, instru­men­ty perku­syj­ne), Andrzeja Mikołaj­cza­ka (instru­men­ty klawi­szo­we) i Aleksan­dra Michal­skie­go (saksofon tenorowy i baryto­no­wy, flet). Ponadto w składzie znaleźli się: gitarzy­sta Tomasz Dziubiń­ski, basista Bogdan Gorba­czyń­ski (eks- Pięciu) i perku­si­sta Ryszard Gromek (eks- Wiatraki).

Grupa zadebiu­to­wa­ła w czerwcu 1971 roku w studenc­kim klubie Stodoła, w lipcu dokonała pierw­szych nagrań radio­wych a we wrześniu odbyła tournée po ZSRR w towarzy­stwie zespołu Maryla Rodowicz i Jej Gitarzy­ści oraz Zofii Kamiń­skiej (program pt. Jadą Wozy Kolorowe). Ten okres jej działal­no­ści zdomi­no­wał reper­tu­ar w stylu pop, takie piosenki jak "Antonina" czy "Sam sobie żeglarzem".

Muzyczne oblicze zespołu uległo zmianie w styczniu 1972 roku, gdy miejsce Dziubiń­skie­go zajął gitarzy­sta Dariusz Kozakie­wicz (eks- Breakout). Pojawiły się pierwsze kompo­zy­cje jego autor­stwa – dynamicz­ne, ostre, rockowe z charak­te­ry­stycz­ny­mi partiami gitary. Polskie Stowa­rzy­sze­nie Jazzowe staje się opieku­nem Testu. Zespół nawiązał współ­pra­cę z Młodzie­żo­wym Studiem Rytm i z wokalist­ką Haliną Frącko­wiak (nagranie piosenek "Julio, nie bądź zła" i "Bawimy się w życie", które znalazły się na longplayu Idę). Podczas krajo­wych koncer­tów Kozakie­wi­cza przez kilka tygodni zastę­po­wał Mirosław Męczyń­ski (eks- ABC; gitara).

W maju zespół na własny koszt nagrywa kilka własnych kompo­zy­cji (m. in. "Żółw na Galapa­gos" i "Po horyzon­tu kres") oraz kilka świato­wych hitów: "Smoke on the Water" z repetu­aru Deep Purple, "Livin' in sin" z rep. Skin Alley oraz "I Shall Be Released". Dwa pierwsze utwory weszły na Listę Przebo­jów Rozgło­śni Harcerskiej.

W połowie 1973 roku pianistą zespołu został Marian Siejka, a nowym gitarzy­stą basowym – Tadeusz Kłocze­wiak (eks zesp. Stana Borysa). Najsłyn­niej­szy skład wykry­sta­li­zo­wał się w końcu tego samego roku podczas występów w warszaw­skim Teatrze Rozma­ito­ści w Warsza­wie w sztuce Dziś straszy (tekst: Agniesz­ka Osiecka, muzyka: Andrzej Zieliń­ski). Tworzyli go: W. Gąssow­ski, D. Kozakie­wicz, T. Kłocze­wiak oraz perku­si­sta Henryk Tomala (eks- 74 Grupa Biednych). Muzycy dokonali kilku nagrań radio­wych, następ­nie w kwietniu 1974 roku weszli do studia aby nagrać album Test i Wojciech Gąssow­ski. W nagra­niach wzięli udział także: klawi­szo­wiec Krzysz­tof Sadowski, kontra­ba­si­sta Wojciech Bruślik i skrzypek Wojciech Bolimowski. 

Hardroc­ko­we utwory, takie jak: "Płyń pod prąd", "Matylda", "Gdy gaśnie w nas płomień", "Zguba" czy "Przygoda bez miłości" stały się przebo­ja­mi. Pomimo zróżni­co­wa­ne­go reper­tu­aru i udziału znako­mi­tych muzyków album w momencie wydania został przyjęty chłodno. W Polsce pojawiła się dysko­te­ko­wa moda i zainte­re­so­wa­nie debiu­tanc­kim longplay­em Testu wzrosło dopiero pod koniec lat siedem­dzie­sią­tych, w epoce Nowej Fali Polskie­go Rocka (Muzyka Młodej Genera­cji). Zespół nękały kolejne zmiany perso­nal­ne. Latem dołączy­li: Tadeusz Gogosz (gitara basowa; eks- Grupa Organowa Krzysz­to­fa Sadow­skie­go), nieco później – Wojciech Morawski (perkusja; eks- Breakout). Z grupą współ­pra­co­wał także perku­si­sta Piotr Rossa.

Jednakże już w lutym 1975 roku w składzie grupy pojawili się kolejni muzycy: Kazimierz Cwynar (gitara basowa; eks- Nurt), Janusz Staszek (perkusja) oraz gitarzy­sta Jacek Krzaklew­ski (eks- Romuald i Roman). Skład przetrwał ponad pół roku. W maju, z myślą o reali­za­cji drugiego longplaya, zespół nagrał dla radia piosenki: "Bez proble­mów" i "Nie bądź taka pewna siebie". Do nagrania płyty nie doszło. Nowymi partne­ra­mi Gąssow­skie­go i Kozakie­wi­cza zostali: Aleksan­der Mrożek (gitara; eks- Nurt) i Maciej Czaj (perkusja; eks- Koman Band).

Test koncer­to­wał w krajach Bloku wschod­nie­go: ZSRR (1971, 1972), a także w Niemczech (1972, 1973, 1974). W kraju wystę­po­wał u boku Locomo­tiv GT (paździer­nik 1974) i Scorpió (1974) oraz wziął udział w imprezie z cyklu "Eurorock" (luty 1975). W efekcie miesiąc później zapro­szo­no formację na tournée po Szwecji, gdzie wystę­po­wa­ła wspólnie z zespołem Exit. Następ­nie wyjecha­ła na Węgry z grupą SBB, a pod koniec 1975 roku towarzy­szy­ła Budce Suflera w warszaw­skiej Hali Gwardii. Zespół odbył także trasę koncer­to­wą z jazzma­na­mi: Tomaszem Szukal­skim, Czesła­wem Bartkow­skim i Janem Jarczy­kiem.

Jesienią 1976 roku zespół w składzie: W. Gąssow­ski, D. Kozakie­wicz, A. Mrożek, K. Cwynar, M. Czaj zagrał pożegnal­ny koncert w miejscu swojego debiutu, czyli w klubie Stodoła.

Reakty­wo­wał się w lipcu 1991 roku, z okazji sopoc­kie­go koncertu w ramach imprezy "Trzy Dekady Rocka w Polsce". W skład grupy weszli: W. Gąssow­ski, D. Kozakie­wicz, W. Morawski, Mieczy­sław Jurecki (gitara basowa), Jerzy Kosacz (instru­men­ty klawi­szo­we). Czterech muzyków Testu już nie żyje – Tomala (zmarł w 1982), Gromek (zmarł 27 IX 1984), Rossa (zginął w wypadku samocho­do­wym 14 VI 2010) i Czaj.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI