Thy Disease
Biografia

Thy Disease

Zródło: Spotify

Thy Disease – polska grupa wykonu­ją­ca począt­ko­wo muzykę z pogra­ni­cza black i death metalu. Powstała w 1999 roku w Krakowie. Po wydaniu drugiego albumu studyj­ne­go formacja zwróciła się w stronę death metalu z wpływami muzyki elektronicznej.

Historia

Grupa powstała 1999 roku w Krakowie z inicja­ty­wy znanego z występów w grupie Crionics gitarzy­sty Dariusza Stycznia. Muzyk do współ­pra­cy zaprosił wokali­stę Michała "Psycho" Senajko oraz keybo­ar­dzi­stę Jarosła­wa Barana. Tego samego roku w Yaro Home Studio muzycy zareje­stro­wa­li pierwsze demo pt. Art of Decaden­ce zawie­ra­ją­ce cztery autor­skie kompo­zy­cje oraz inter­pre­ta­cję utworu "Frozen" z reper­tu­aru Madonny w którym gościn­nie wystą­pi­ła wokalist­ka Anna Wojtko­wiak. Wkrótce potem skład uzupeł­ni­li gitarzy­sta Piotr "Pepo" Woźnia­kie­wicz, basista o pseudo­ni­mie "Hiv" oraz perku­si­sta Krystian "Pinoc­chio" Skowi­niak. W grudniu 1999 roku zespół zajął drugie miejsce na przeglą­dzie Metal Mille­nium Party, organi­zo­wa­nym przez firmy Vox Mortis oraz Eternal Black­ness. Rok później we wrześniu 2000 roku zareje­stro­wa­no materiał promo zawie­ra­ją­cy dwa utwory pt. "Cursed" i "Crashing the Soul". Wraz z kompo­zy­cja­mi z pierw­sze­go demo, materiał ukazał się na promo­cyj­nym minial­bu­mie grupy.

W styczniu 2001 roku doszło w zespole do zmian perso­nal­nych. Nowym basistą został znany z grupy Crionics instru­men­ta­li­sta Marek "Marcotic" Kowalski, do zespołu dołączył ponadto keybo­ar­dzi­sta Jakub "Cube" Kubica. Jesienią 2001 roku zespół podpisał kontrakt z Metal Mind Produc­tions opiewa­ją­cy na wydanie trzech albumów. Tego samego roku ukazał się debiu­tanc­ki album grupy pt. Devilish Act of Creation. Longplay został uznany przez czytel­ni­ków czaso­pi­sma Metal Hammer za debiut roku, zaś w analo­gicz­nych podsu­mo­wa­niach magazy­nów Mystic Art i Thrash'em All, zajął odpowied­nio piątą i szóstą pozycje. W marcu 2002 zespół wystąpił na festi­wa­lu Metal­ma­nia, u boku takich grup jak: Paradise Lost, Tiamat, Moonspell, Cannibal Corpse czy Immortal. W czerwcu tego samego roku grupę opuścił perku­si­sta Skowi­niak, którego zastąpił Maciej Kowalski. We wrześniu 2002 zareje­stro­wa­no drugi album grupy pt. Cold Skin Obses­sion.

8 września również 2002 roku, wraz z Vader, Krisiun i Decapi­ta­ted, zespół wystąpił w krakow­skim studio telewi­zyj­nym na Krzemion­kach. Koncert został zareje­stro­wa­ny i wydany na płycie DVD i kasecie VHS. Wydaw­nic­two to pod nazwą Extreme Obses­sion Live ukazało się w 2004 roku. W między­cza­sie zespół opuścił Woźnia­kie­wicz. Na przeło­mie 2003 i 2004 roku grupa nagrała trzeci album pt. Neurotic World of Guilt. Wydaw­nic­two spotkało się z pozytyw­ny­mi recen­zja­mi zarówno fanów jak i krytyków, był to również ostatni album firmo­wa­ny przez Metal Mind Records. W między­cza­sie nastą­pi­ła zmiana na stano­wi­sku perku­si­sty, Kowal­skie­go zastąpił znany z występów grupie Sceptic Jakub "Cloud" Chmura.

W 2006 roku ukazał się czwarty album grupy zatytu­ło­wa­ny Rat Age (Sworn Kinds Final Verses). Na przeło­mie września i paździer­ni­ka formacja dała szereg koncer­tów w ramach Rat Race Tour 2006. W trasie wzięły ponadto udział zespoły Virgin Snatch, Sceptic i Rasta. W 2008 roku formacja rozpo­czę­ła prace nad kolejnym albumem studyj­nym. Gościn­nie w sesji nagra­nio­wej wziął udział Wacław "Vogg" Kiełtyka - lider grupy Decapi­ta­ted. Również w 2008 roku grupa nawią­za­ła współ­pra­cę z Rafałem Brauerem, który objął stano­wi­sko basisty. W 2009 roku formacja podpisał kontrakt z wytwór­nią muzyczną Mystic Produc­tion. 30 listo­pa­da tego samego roku ukazał się piąty album zespołu zatytu­ło­wa­ny Anshur-Za. Podczas koncer­tów promu­ją­cych wydaw­nic­two Michała Senajko zastąpił Sebastian "Sirius" Syroczyń­ski znany z występów w zespole Anal Stench. W 2011 roku formację opuścili Kubica, Senajko oraz Chmura. Nowym wokali­stą oficjal­nie został Syroczyń­ski, keybo­ar­dzi­stą Piotr "VX" Kopeć z grupy Atrophia Red Sun, basistą Marcin "Novy" Nowak, z kolei Brauer objął stano­wi­sko drugiego gitarzy­sty. Natomiast funkcję perku­si­sty objął Paweł "Paul" Jarosze­wicz znany z występów w grupie Vader. Jeszcze w 2011 roku Jarosze­wi­cza podczas koncer­tów zastąpił Łukasz "Lucass" Krzesie­wicz - członek formacji Sammath Naur.

Wideografia


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI