Trubadurzy
Biografia

Trubadurzy

Truba­du­rzy – polski zespół rhythm and bluesowy.

W klasycz­nym okresie swojej twórczo­ści, między 1968 a 1976 rokiem, grupa wytwo­rzy­ła charak­te­ry­stycz­ne brzmie­nie łączące rock and rolla ze styli­sty­ką wschod­nio­sło­wiań­skiej muzyki ludowej. Na fuzji tej oparte są najwięk­sze przeboje Truba­du­rów, takie jak Po co ja za tobą biegam, Znamy się tylko z widzenia czy Ej, Sobótka, Sobótka. Pierwsze albumy grupy zawie­ra­ją również utwory utrzy­ma­ne w konwen­cji art rocka (Będziesz ty), rocka psycho­de­licz­ne­go (Pejzaż i dziew­czy­na), funk rocka (Zaufaj sercu), a nawet rozbu­do­wa­ne­go instru­men­tal­nie rocka progre­syw­ne­go (Alma Ata). Razem ze Skaldami oraz Czerwo­ny­mi Gitarami, Truba­du­rzy stawiani są wśród najważ­niej­szych grup bigbitowych.

Został założony pod koniec 1963 w Łodzi. W 1965 zespół odniósł pierwszy poważny sukces na festi­wa­lu w Opolu, gdzie otrzymał nagrodę za debiut.

Lata 60.

Zespół założyli w 1963 roku Krzysz­tof Krawczyk wraz z Marianem Licht­ma­nem, Sławo­mi­rem Kowalew­skim, Jerzym Krzemiń­skim i Bogdanem Borkow­skim. Jednak regular­ne występy grupa rozpo­czę­ła w 1964 roku i od tego momentu liczona jest data powsta­nia zespołu. W 1965 roku na krótko dołączy­ła Sława Mikołaj­czyk, zaś w 1967 Ryszard Pozna­kow­ski. Po zdobyciu lokalnej popular­no­ści i nagraniu tytuło­wej piosenki do serialu Wojna domowa, kariera grupy rozwi­nę­ła się. Zespół wylan­so­wał wiele znanych przebo­jów, m.in. "Kasia", "Znamy się tylko z widzenia", "Krajo­bra­zy", "Słonecz­ni­ki-kwiaty", "Byłaś tu", "Kim jesteś", "Ej, Sobótka, Sobótka", "Cóż wiemy o miłości" (muzyka Bogusław Klimczuk, słowa Andrzej Kudelski) i "Przyjedź mamo na przysię­gę". W 1967, po ostatecz­nym odejściu Jerzego Krzemiń­skie­go i Bogdana Borkow­skie­go do zespołu No To Co, także Krawczyk, Mikołaj­czyk i Lichtman odeszli do ekspe­ry­men­tal­ne­go zespołu Izomorf 67. Jednak po kilku miesią­cach zespół wznowił działal­ność w składzie kwartetu: Krawczyk, Lichtman, Kowalew­ski, Poznakowski.

Zespół wystę­po­wał w tych czasach m.in. w Opolu, Sopocie, Zielonej Górze i Kołobrze­gu oraz za granicą, w NRD, Związku Radziec­kim, Szwecji, Jugosła­wii, Bułgarii, Mongolii, Chinach, Wietna­mie, Azerbej­dża­nie. Grupa zdobyła w tym czasie wiele nagród i wyróż­nień, m.in. nagrodę na festi­wa­lu w Opolu za udany debiut i piosenkę "Przyjedź mamo na przysię­gę" oraz pięć Złotych Płyt.

Po pierw­szej płycie Krajo­bra­zy przyszedł drugi album Ej, sobótka, sobótka który przyniósł następną porcję super­prze­bo­jów i ugrun­to­wa­nie pozycji grupy wśród "wielkiej czwórki polskie­go rocka" przełomu lat 60. i 70. Ale gdy w końcu 1969 roku z zespołem rozstał się Ryszard Pozna­kow­ski, wydawało się, że dni grupy są policzo­ne. Tymcza­sem trio wprowa­dzi­ło w swoje szeregi wokalist­kę i pianist­kę Halinę Żytko­wiak, z którą udanie wylan­so­wa­ło przebój "Wiera, Wiera, czarne oczy miałaś".

Lata 70.

Kiedy w 1972 roku do zespołu powrócił Ryszard Pozna­kow­ski Truba­du­rzy w tym momencie stali się auten­tycz­ną super­gru­pą. Potwier­dzi­li to zresztą szybko pierw­szy­mi nagra­nia­mi z super­hi­tem "Będziesz Ty" na czele. Niestety, po nagraniu w 1973 roku pierw­szej solowej płyty przez Krzysz­to­fa Krawczy­ka zespół uległ rozpadowi.

Na początku 1976 Krawczyk na krótko powrócił do Truba­du­rów i nagrał z nimi płytę Znowu razem, która zyskała status Złotej Płyty. Zespół odbył trasę koncer­to­wą po Polsce, po której Krawczyk defini­tyw­nie odszedł z grupy.

Lata 80.

W latach 80. Truba­du­rów próbo­wa­li reani­mo­wać Kowalew­ski i Pozna­kow­ski, m.in. z Elżbietą Jagiełło, znaną z występów w grupie Pro Contra, w składzie. Poza wylan­so­wa­niem utworu "Dżingis Chan" nie udało się jednak reakty­wo­wać grupy.

Lata 90.

Powodze­nie przyniósł dopiero 1993 rok, kiedy to grupa powró­ci­ła z nowymi wykona­nia­mi przebo­jów z lat 60. i 70. wydanymi na płycie Złote przeboje. Ten come-back udał się w składzie z Pozna­kow­skim, Kowalew­skim, Licht­ma­nem i Piotrem Kuźnia­kiem, który udanie zastąpił Krawczyka.

W 1994 zespół nagrał piosenkę "Gorąca krew" do serialu Fitness Club. W 1998 ukazała się płyta grupy Zagrajmy rock and rolla jeszcze raz. Rok wcześniej wydana została płyta Truba­du­rzy śpiewają piosenki Sławo­mi­ra Kowalew­skie­go, natomiast w 1999 ukazał się krążek Truba­du­rzy śpiewają Licht­ma­na.

Najpo­pu­lar­niej­sze piosenki stworzo­ne przez członków zespołu powstałe w latach 90. to: "Najpięk­niej­sza z róż", "Muzyka nocą", "Moje rodzinne miastecz­ko", "Dla Ciebie nie znaczy nic", "Taki jazz", "Mariana samba", a także "Zagrajmy rock and rolla jeszcze raz".

2000–2010

W 2004 roku człon­ko­wie zespołu zostali odzna­cze­ni przez Prezy­den­ta RP Aleksan­dra Kwaśniew­skie­go Złotym Krzyżem Zasługi.

W 2005 Truba­du­rzy w składzie Marian Lichtman, Sławomir Kowalew­ski, Piotr Kuźniak i Jacek Malanow­ski zaanga­żo­wa­li się w kampanię wyborczą Samoobro­ny, nagry­wa­jąc m.in. piosenkę "Polskę trzeba zleppe­ro­wać" będącą hymnem wybor­czym Samoobro­ny RP, co spowo­do­wa­ło, że z zespołu odszedł Ryszard Poznakowski.

W 2008 roku jeden z członków zespołu Marian Lichtman próbował nieuda­nie kariery solowej wydając płytę Traces In The Sand. W grudniu 2008 roku Marian Lichtman i Sławomir Kowalew­ski stworzy­li płytę Imieniny z premie­ro­wy­mi piosen­ka­mi. Wraz z nimi dwa utwory zaśpie­wa­ła Krystyna Giżowska.

W 2008 roku Truba­du­rzy nagrali premie­ro­wą piosenkę "Nic nie wychodzi", do której powstał również teledysk. W lipcu 2009 grupa wzięła udział w audycji "Rozmowy niedo­koń­czo­ne" w TV Trwam i wystą­pi­ła na antenie stacji z minire­ci­ta­lem. W noc sylwe­stro­wą 2009/​2010 TV Trwam wyemi­to­wa­ła koncert, w którym obok nich wystą­pi­li m.in. Bogdan Trojanek, Iwan Komaren­ko, Eleni, Krystyna Giżowska, tenor Bogusław Morka i zespół Happy End. W tym samym czasie zespół na żywo brał udział w sylwe­stro­wej "Gwiezd­nej Odysei" w Łodzi, którą trans­mi­to­wa­ły TVP2 i TVP Polonia. W styczniu 2010 zespół nagrał piosenkę "W zimowy wieczór", do której powstał także teledysk. W sierpniu 2010 grupa wystą­pi­ła na koncer­cie wyemi­to­wa­nym przez TV Trwam z Brodnicy. Obok znanych przebo­jów, można było usłyszeć nowe piosenki. Wraz z nimi wystą­pi­ła także Krystyna Giżowska i zespół Wawele.

Do najbar­dziej znanych utworów zespołu tej dekady należą utwory: "Nic nie wychodzi", "Moja fantazja", "Mój rower", "Pozosta­ło to w nas", "W zimowy wieczór", "Maryna­rze szos", "Bez Ciebie tak mi źle".

2011–2019

18 kwietnia 2011, na koncer­cie jubile­uszo­wym Truba­du­rów, wojewoda łódzki Jolanta Chełmiń­ska wręczyła członkom zespołu Srebrne Medale "Zasłu­żo­ny Kulturze Gloria Artis" nadane przez ministra kultury i dziedzic­twa narodowego.

26 września 2017 podczas wielkie­go koncertu jubile­uszo­we­go w Teatrze Wielkim w Łodzi minister Piotr Gliński wręczył im Złote Medale "Zasłu­żo­ny Kulturze Gloria Artis".


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI