TSA
Biografia

TSA

TSA - © TSA

TSA (skrót od: Tajne Stowa­rzy­sze­nie Absty­nen­tów) – polski zespół rockowy, zaliczo­ny do prekur­so­rów heavy metalu w Polsce. Powstał w 1979 roku w Opolu z inicja­ty­wy gitarzy­sty Andrzeja Nowaka i basisty Tomasza "Whatfora" Zatwar­nic­kie­go. Zespół zadebiu­to­wał w 1981 roku singlem Mass Media/​Wpadka, jednakże pierwszy album studyjny pod tytułem TSA ukazał się dopiero w 1983 roku.

W począt­ko­wym okresie działal­no­ści TSA czerpał inspi­ra­cję z dokonań muzycz­nych grup AC/​DC i wczesne­go Led Zeppelin, jednak stopnio­wo rozwijał własny styl oparty na wokali­zach Marka Piekar­czy­ka. Nagrania TSA w latach 80. XX w. cieszyły się znaczną popular­no­ścią w Polsce, sprze­da­jąc się w kilku­set­ty­sięcz­nych nakła­dach. TSA pozosta­wał aktywny do 1989 roku w składzie uznawa­nym za klasycz­ny. Na początku lat 90. XX w. doszło pomiędzy muzykami do konflik­tu o prawa do nazwy zespołu. Istniały wówczas TSA – Nowaka i Piekar­czy­ka oraz TSA-Evolu­tion – Machela i Niekra­sza. Ostatecz­nie w 1992 roku obie grupy zostały rozwią­za­ne. W 1998 roku zespół, w odnowio­nym składzie został reakty­wo­wa­ny, jednak ponowne konflik­ty dopro­wa­dzi­ły do jego rozpadu we wrześniu 1999 roku.

Na początku XXI w. Nowak, Piekar­czyk, Machel, Niekrasz i Kapłon podjęli rozmowy, które przynio­sły ugodę między muzykami, co przyczy­ni­ło się do wznowie­nia działal­no­ści TSA. W 2004 roku ukazał się pierwszy po reakty­wa­cji album zatytu­ło­wa­ny Proceder, który uzyskał nomina­cję do Fryde­ry­ka – nagrody polskie­go przemy­słu fonogra­ficz­ne­go. Płyta została wydana przez wytwór­nię muzyczną Metal Mind Produc­tions, która tego samego roku wydała szereg reedycji wydaw­nictw zespołu.

1979–1984

Zespół powstał w 1979 roku w Opolu z inicja­ty­wy gitarzy­sty Andrzeja Nowaka oraz basisty Tomasza Zatwar­nic­kie­go. W począt­ko­wym okresie działal­no­ści w próbach uczest­ni­czy­li liczni muzycy, którzy krótko współ­pra­co­wa­li z TSA. Rok później Nowak do współ­pra­cy zaprosił Janusza Niekra­sza, któremu towarzy­szył perku­si­sta Marek Kapłon. Do zespołu na krótko dołączył również gitarzy­sta Ryszard Petelnik. Pierwszy występ TSA odbył się w opolskiej "Bursie", kolejny w Kędzie­rzy­nie. Wkrótce potem zespół opuścił Petelnik, którego zastąpił Marek Raduli z którym muzycy wystą­pi­li na warsz­ta­tach muzycz­nych w Głubczycach.

Jesienią 1980 roku Nowak zaprosił do współ­pra­cy kolej­ne­go gitarzy­stę – Stefana Machela, z którym wspólnie uczyli się w Studium Kultu­ral­no-Oświa­to­wym. W nowym składzie zespół podjął się przygo­to­wań do występu na XI Muzycz­nej Jesieni w Grodko­wie. Tuż przed koncer­tem z zespołu odszedł Kapłon. Za perkusją zasiadł Leszek Wojtas i zespół wystąpił na przeglą­dzie, gdzie zajął 3. miejsce. W nagrodę muzycy otrzy­ma­li możli­wość rejestra­cji nagrań w studiu Rozgło­śni Opolskiej Polskie­go Radia. Podczas sesji nagrano sześć utworów, które zapre­zen­to­wa­no później w radiu. W 1981 roku zespół TSA wystąpił w finale koncertu elimi­na­cyj­ne­go podczas Młodzie­żo­we­go Przeglą­du Piosenki "Toruń '81" w Nysie. Wkrótce potem do składu powrócił Kapłon, z którym muzycy wielo­krot­nie próbo­wa­li w szcze­pa­no­wic­kim klubie "Dworek". Rosnąca stopnio­wo popular­ność zespołu przyczy­ni­ła się wkrótce do zapro­sze­nia od węgier­skiej formacji Scorpio do udziału w czterech koncer­tach. Również w 1981 roku zespół pojechał do Jarocina na II Ogólno­pol­ski Przegląd Muzyki Młodej Genera­cji. Entuzja­stycz­nie przyjęty występ zespołu przyczy­nił się do nagrody publicz­no­ści "Złotego Kamele­ona" jaką uzyskał. Do Jarocina przyje­chał również wokali­sta Marek Piekar­czyk, który wystę­po­wał z zespołem Sektor A. Wkrótce potem Piekar­czyk dołączył do TSA, menedże­rem zespołu zespołu został ówcze­śnie – Jacek Rzehak.

Jako kwintet zespół zadebiu­to­wał 12 lipca na koncer­cie Muzyki Młodej Genera­cji, w ramach Pop Session '81 w Sopocie. Wkrótce potem muzycy nawią­za­li współ­pra­cę z warszaw­ską Agencją Koncer­to­wą PSJ. Następ­nie zespół wystąpił na wrocław­skim festi­wa­lu "Rock na wyspie". W działa­niach organi­za­cyj­nych Rzeha­ko­wi pomagał wówczas Ryszard Piekar­czyk, brat Marka. Natomiast we wrześniu zespół wystąpił, w warszaw­skim klubie "Stodoła". Występ muzyków obser­wo­wał wówczas przed­sta­wi­ciel wytwórni muzycz­nej Tonpress, z którą zespół podpisał kontrakt. Jeszcze w paździer­ni­ku w studiu nagra­nio­wym Zjedno­czo­nych Przed­się­biorstw Rozryw­ko­wych w Teatrze STU w Krakowie zespół nagrał pierwszy singel z utworami "Mass Media" i "Wpadka". Płyta winylowa sprze­da­ła się w nakła­dzie 250 tys. egzem­pla­rzy. Również w paździer­ni­ku zespół wystąpił w warszaw­skiej Sali Kongre­so­wej, w ramach Rock Jamboree '81, towarzy­szą­cej festi­wa­lo­wi Jazz Jamboree. Miesiąc później zespół wystąpił na wyprze­da­nych koncer­tach m.in. w Opolu, Kędzie­rzy­nie, Poznaniu, Płocku, Białym­sto­ku i Hajnówce. Pod koniec listo­pa­da TSA wystąpił na Rocko­wi­sku '81 w Łodzi przed kilku­ty­sięcz­ną publicz­no­ścią. W grudniu został zreali­zo­wa­ny drugi singel na którym ukazały się utwory "51" i "Zwierze­nia Konte­sta­to­ra". Po wprowa­dzo­nym pod koniec roku stanie wojennym w Polsce muzycy na krótko zawie­si­li działal­ność koncer­to­wą. Ponowne koncerty rozpo­czę­to już w pierw­szym kwartale 1982 roku. Muzycy wystą­pi­li wielo­krot­nie na Śląsku, a następ­nie w krakow­skiej hali Wisły z zespo­ła­mi Krzak i Laboratorium.

W marcu 1982 roku w krakow­skim Teatrze STU został zareje­stro­wa­ny koncert. Materiał ukazał się na płycie winylo­wej zatytu­ło­wa­nej Live w 1982 roku. Trzy miesiące później zespół ponownie wystąpił w Krakowie w namiocie Teatru STU na Błoniach. Koncert został zareje­stro­wa­ny, jednakże nie został opubli­ko­wa­ny. W lipcu zespół zagrał w Toruniu, Bydgosz­czy, Szcze­ci­nie, Świno­uj­ściu, Gorzowie Wlkp., Zielonej Górze, Kosza­li­nie i Kołobrze­gu. 26 sierpnia TSA wystąpił gościn­nie w koncer­cie finało­wym III Ogólno­pol­skie­go Przeglą­du Muzyki Młodej Genera­cji w Jaroci­nie. Występ ten został zareje­stro­wa­ny dla Programu III Polskie­go Radia. Wkrótce potem podczas koncertu w warszaw­skim klubie "Riviera-Remont" ponownie dla Programu III Polskie­go Radia został nagrany utwór "Trzy zapałki". Natomiast w paździer­ni­ku w studiu KAW w Warsza­wie muzycy nagrali trzeci singel z utworami "Na co cię stać" i "Nocny sabat". Wydaw­nic­two ukazało się nakładem wytwórni Polton. Jesienią zespół wystąpił na łódzkim festi­wa­lu Rocko­wi­sku '82, który poprze­dził dwuty­go­dnio­wą przerwę przed sesją nagra­nio­wą albumu studyjnego.

W listo­pa­dzie 1982 roku, w warszaw­skim studiu KAW muzycy rozpo­czę­li nagrania do albumu pt. TSA. Podczas sesji zareje­stro­wa­no również utwór "Marsz wilków" do filmu Akademia Pana Kleksa. Po nagra­niach zespół odbył szereg koncer­tów m.in. w południo­wej Polsce. Zespół TSA osiągnął wówczas szczyt popular­no­ści, a utwory "51", "Trzy zapałki", "Zwierze­nia konte­sta­to­ra" notowane były na licznych listach przebo­jów. W między­cza­sie Nowak, Niekrasz i Piekar­czyk wzięli udział w projek­cie Zbignie­wa Hołdysa pt. I Ching. W 1983 roku zespół otrzymał złotą płytę za singel Zwierze­nia kontestatora/​51. Natomiast w lipcu muzycy przystą­pi­li do prac nad anglo­ję­zycz­nym albumem zatytu­ło­wa­nym Spunk!, którego premierę zapla­no­wa­no na rok 1984. Wkrótce potem zespół rozpo­czął próby przed nagra­niem kolej­ne­go albumu. Nagrania Heavy Metal World odbyły się we wrześniu w Teatze STU w Krakowie. Po nagra­niach odszedł Kapłon, a następ­nie Nowak. Ostatni koncert w starym składzie zespół zagrał 2 grudnia w Łodzi na festi­wa­lu Rocko­wi­sko '83. Występ został zareje­stro­wa­ny i wydany na kasecie zatytu­ło­wa­nej ''Live Rocko­wi­sko '83'' w maju 1984 roku. Po odejściu z TSA Nowak nawiązał współ­pra­cę z wokalist­ką Martyną Jakubo­wicz. Kapłon dołączył do zespołu Banda i Wanda.

Na początku 1984 roku do zespołu dołączył perku­si­sta Zbigniew Kraszew­ski. Natomiast w lutym ukazała się oczeki­wa­na płyta Spunk!. W ramach promocji zespół wystąpił w Berlinie Zachod­nim, w trzyoso­bo­wym składzie ze względu na nie wydanie paszpor­tu Mache­lo­wi. Ograni­cze­nia ustro­jo­we w Polsce uniemoż­li­wi­ły dalszą promocję nagrań na zacho­dzie Europy. Wkrótce wytwór­nia Polton zaanon­so­wa­ła ukończe­nie produk­cji płyty Heavy Metal World. Muzycy przystą­pi­li do przygo­to­wań promo­cyj­nych wydaw­nic­twa. TSA odbyło wówczas trasę koncer­to­wą ze szkockim zespołem Nazareth. Jako drugi gitarzy­sta do TSA dołączył natomiast Antoni Degutis. W czerwcu ukazał się album Heavy Metal World, który sprzedał się w nakła­dzie 150 tys. egzem­pla­rzy. W promocji zespół wystąpił na Festi­wa­lu Polskiej Piosenki w Opolu, a następ­nie w Krakowie, Łodzi, Kielec­kiem i Olsztyń­skiem oraz w Kołobrze­gu na festi­wa­lu "Rock nad Bałty­kiem". Po występie doszło do zamie­szek, co spowo­do­wa­ło zakaz występów TSA w Kołobrze­gu. Również w 1984 roku zespół po raz trzeci wystąpił na festi­wa­lu w Jaroci­nie. Kolejny występ odbyły się we Wrocła­wiu na festi­wa­lu "Rock na wyspie", przerwa­ny wybuchem milicyj­ne­go granatu z gazem łzawią­cym, ostatecz­nie zakoń­czo­ny z powodu złych warunków atmos­fe­rycz­nych. Pod koniec roku TSA wystą­pi­ło na festi­wa­lu Rocko­wi­sko '84 w Łodzi. Natomiast do kin trafił film Michała Tarkow­skie­go zatytu­ło­wa­ny "Koncert", w którym wystą­pi­li muzycy. Zespołem zainte­re­so­wał się również wybitny polski dokumen­ta­li­sta Andrzej Fidyk, reali­zu­jąc film pokazu­ją­cy TSA podczas trasy koncer­to­wej wyemi­to­wa­ny przez TVP.

1985–1993

W 1985 roku zespół podpisał kontrakt płytowy z wytwór­nią muzyczną Mauso­leum Records. Na przeło­mie marca i kwietnia muzycy rozpo­czę­li sesję nagra­nio­wą anglo­ję­zycz­nej wersji płyty Heavy Metal World (ang.). Na wydaw­nic­twie ukazały się utwory pocho­dzą­ce z polsko­ję­zycz­nych płyt LiveHeavy Metal World w nowych aranża­cjach. Pod koniec kwietnia w Łodzi zostały zapre­zen­to­wa­ne po raz pierwszy nagrania z zareje­stro­wa­nej płyty. W między­cza­sie w Stanach Zjedno­czo­nych nakładem American Phono­graph niele­gal­nie ukazała się płyta Heavy, Heavy Metal, jako reedycja Spunk!. W sierpniu Mauso­leum Records wydało płytę Heavy Metal World. W ramach promocji zespół wystąpił w Berlinie Zachod­nim, Holandii i Belgii. Mimo zabiegów promo­cyj­nych płyta nie odniosła sukcesu komer­cyj­ne­go. W paździer­ni­ku Brukseli muzycy rozpo­czę­li nagrania nowej płyty jednakże w wyniku niepo­ro­zu­mień z wytwór­nią płytową nagrania przerwa­no. Zareje­stro­wa­no ślady instru­men­tów do 7 utworów jednakże sesja nigdy nie została ukończona.

W styczniu 1986 roku w Krakowie zespół przystą­pił do nagrań albumu Rock ’n’ Roll. W nagra­niach gościn­nie wziął udział Andrzej Nowak. W lutym zespół wystąpił na koncer­cie Rock bez maku z gościn­nym udziałem Nowaka. Natomiast w maju TSA wystą­pi­ło w ramach Live Aid w Warsza­wie wraz z zespo­ła­mi Kat i Jaguar. 5 lipca w ramach koncertu Najlepsi z najlep­szych zespół obcho­dził pięcio­le­cie działal­no­ści artystycz­nej. TSA wystą­pi­ło z udziałem Nowaka i Kapłona. Również w 1986 ukazał się singel z utworami "Wielka fiesta" i "Francu­skie ciastecz­ka", promu­ją­cy płytę Rock ’n’ Roll. Jednakże w wyniku zastrze­żeń komuni­stycz­ne­go organu cenzor­skie­go płyta ukazała się dopiero dwa lata później. We wrześniu 1986 roku zespół wystąpił w Paryżu na koncer­cie zorga­ni­zo­wa­nym przez czaso­pi­smo L’Humanité. Pod koniec roku z zespołu odszedł Degutis i menedżer Jacek Rzehak. W 1987 roku do zespołu powrócił Andrzej Nowak. W styczniu muzycy rozpo­czę­li pracę nad rock operą Andrew Lloyd Webbera Jesus Christ Super­star w reżyse­rii Jerzego Gruzy. Przed­sta­wie­nie zostało wysta­wio­ne w Teatrze Muzycz­nym w Gdyni z Piekar­czy­kiem w roli tytułowej.

Również w 1987 roku zespół wystąpił na festi­wa­lu Metal­ma­nia. Latem Piekar­czyk wystąpił w Jaroci­nie wraz z Ryszar­dem Riedlem. Jesienią zespół TSA odbył trasę koncer­to­wą wraz z grupami: Kombi, Dżem, Lombard i Lady Pank. W 1988 roku ukazał się album Rock ’n’ Roll. Na płycie w wyniku cenzury nie ukazał się utwór "Mecha­nicz­ny pies". Na początku roku muzycy skupili się na wystę­pach Jesus Christ Super­star w Gdyni. Występy odbyły się również w Stanach Zjedno­czo­nych. Po powrocie TSA wystą­pi­ło w Poznaniu, a następ­nie udało się na koncerty w Rosji. Jesienią zespół powrócił do Polski gdzie w halach widowi­sko­wych zapre­zen­to­wa­no rock operę. Wkrótce potem w wyniku niepo­ro­zu­mień z zespołu odszedł Piekar­czyk. Mimo poszu­ki­wań nowego wokali­sty, muzycy nie znaleźli zastęp­stwa dla Piekar­czy­ka. Z końcem 1989 roku zespół został rozwiązany.

Piekar­czyk po odejściu z TSA założył zespół Ball’s Power. Natomiast Machel, Nieka­rasz i Kapłon wystę­po­wa­li, jako Blues Power prezen­tu­jąc standar­dy bluesowe. W 1990 muzycy wznowili działal­ność bez Nowaka i Piekar­czy­ka w składzie. Nowy zespół tworzyli Machel, Niekrasz, Kraszew­ski, gitarzy­sta Piotr Łukaszew­ski i wokali­sta Janusz Pyzowski. W lipcu muzycy wystą­pi­li na Festi­wa­lu Polskiej Piosenki w Witebsku. W nowym składzie zespół wystę­po­wał rzadko, głównie podczas pojedyn­czych koncer­tów klubo­wych. Na początku 1991 roku muzycy rozpo­czę­li próby przed reali­za­cją nagrań album zatytu­ło­wa­ne­go TSA – Evolu­tion. Następ­nie TSA wystą­pi­ło podczas Festi­wa­lu Polskiej Piosenki w Opole '91. Występ ten spotkał się z negatyw­ną reakcją Piekar­czy­ka i Nowaka. Tego samego roku na festi­wa­lu w Jaroci­nie, jako TSA wystą­pi­li Nowak i Piekar­czyk w składzie z gitarzy­stą Pawłem Paweł Stompó­rem, basistą Andrze­jem Walcza­kiem i perku­si­stą Dariu­szem Biłykiem. Wkrótce potem Nowak i Piekar­czyk oskar­ży­li Machela o bezpraw­ne używanie nazwy TSA. Wówczas istniały zespoły TSA – Piekar­czy­ka i Nowaka oraz TSA-Evolu­tion – Machela i Niekra­sza, którzy zareje­stro­wa­li nagrania w Izabelin Studio. Jednakże piosenki nigdy nie zostały wydane, z wyjąt­kiem utworu "We are together" wydanego na kompi­la­cji Polskie­go Radia.

W 1992 roku zmalało zainte­re­so­wa­nie wystę­pa­mi TSA, jednakże Nowak i Piekar­czyk podjęli się reali­za­cji kolej­ne­go albumu studyj­ne­go zatytu­ło­wa­ne­go 52 dla przyja­ciół. Wydaw­nic­two na płycie CD ukazało się tego samego roku nakładem wytwórni muzycz­nej Zic Zac. Po nagra­niach zespół wystąpił kilku­krot­nie w Polsce, następ­nie wyjechał do Stanów Zjedno­czo­nych, gdzie TSA wystę­po­wa­ło dla Polonii. Koncerty te zostały udoku­men­to­wa­ne na wydaw­nic­twie USA ’92 – Live, które ukazało się wiosną 1993 roku. W czerwcu 1992 roku zespół zakoń­czył występy w Stanach Zjedno­czo­nych i zawiesił działal­ność. Wkrótce potem, po kilku­na­stu koncer­tach zostało rozwią­za­ne również TSA-Evolu­tion. Piekar­czyk i Nowak zamiesz­ka­li w Stanach Zjedno­czo­nych, natomiast Degustis w Kanadzie. Kraszew­ski dołączył do zespołu O.N.A. Kapłon, Niekrasz i Machel ponownie rozpo­czę­li występy pod nazwą Blues Power. Jeszcze w 1992 roku na płycie CD ukazało się wznowie­nie albumu Heavy Metal World, jednakże nie towarzy­szy­ła jej promocja ze strony zespołu, który wówczas już nie istniał. W 1993 roku były menedżer zespołu sprzedał przywłasz­czo­ne prawa do nagrań wydaw­nic­twa, które ukazało się później nakładem firmy Sonic.

1996–2017

Na przeło­mie 1996 i 1997 roku wydaw­nic­twa­mi TSA zainte­re­so­wa­ła się wytwór­nia muzyczna Warner Music Poland. Podpi­sa­ny przez muzyków kontrakt dopro­wa­dził do wydania kompi­la­cji The Best of TSA w 1997 roku. W ramach promocji ukazał się singel 51/​Bez podtek­stów do kraju przyje­chał Nowak, który udzielił licznych wywiadów. Tego samego roku został zapla­no­wa­ny koncert w Krakowie z udziałem Piekar­czy­ka, Nowaka, Machela, Niekra­sza, Kapłona, Kraszew­skie­go i Degusti­sa. Jednak koncert został odwołany z powodu wypadku samocho­do­we­go Machela. Koncert odroczo­no do 1998 roku. W ramach pomocy dla Machela, Piekar­czyk zorga­ni­zo­wał w Nowym Jorku koncert chary­ta­tyw­ny. Z inicja­ty­wy fan klubu "Alien" podjęto również próbę organi­za­cji koncertu chary­ta­tyw­ne­go w Polsce, który z powodu proble­mów finan­so­wych został ostatecz­nie odwołany. W 1998 roku wytwór­nia Warner Music Poland zaanon­so­wa­ła reedycję wydaw­nictw zespołu. Natomiast w marcu zapowie­dzia­no pierwsze koncerty zespołu od 1992 roku. We wrześniu zespół zagrał pozytyw­nie przyjęte koncerty. TSA wystę­po­wał wówczas w składzie Nowak, Piekar­czyk, Degutis, Paweł Mąciwoda i Duane Cleve­land. Tego samego roku został nagrany koncert wydany później na płycie ''Live '98. W listo­pa­dzie w Teatrze Powszech­nym w Radomiu zespół zagrał pierwszy akustycz­ny koncert. Natomiast w grudniu w studiu Programu Trzecie­go Polskie­go Radia muzycy nagrali koncert TSA w Trójce akustycz­nie, który ukazał się rok później.

W styczniu 1999 roku ponownie doszło do konflik­tu pomiędzy muzykami (klasycz­ne­go składu). Machel, Niekrasz i Kapłon złożyli pozew przeciw­ko Nowakowi i Piekar­czy­ko­wi o bezpraw­ne wykorzy­sta­nie dorobku zespołu. Mimo konflik­tu jeszcze w marcu zespół zagrał koncerty promu­ją­ce album TSA w Trójce akustycz­nie. Następ­nie Piekar­czyk rozpo­czął próby do rock opery Jesus Christ Super­star. Zespół odbył latem kilka koncer­tów, po czym we wrześniu ponownie TSA zostało rozwią­za­ne. W sierpniu 2000 roku Piekar­czyk, Niekrasz, Machel i Kapłon podpi­sa­li porozu­mie­nie odnośnie przyszłej działal­no­ści zespołu. W paździer­ni­ku do porozu­mie­nia dołączył Nowak, co zwiasto­wa­ło reakty­wa­cję TSA. W maju 2001 roku zespół dał pierwszy nieofi­cjal­ny koncert towarzy­szą­cy imprezie urodzi­no­wej Marka Kapłona. Wydarze­nie spowo­do­wa­ło zainte­re­so­wa­nie zespołem i jego oficjal­ny koncert odbył się 23 czerwca, w okoli­cach Kalisza. Kolejny koncert odbył się 22 lipca w Kaliszu, następne natomiast w Opolu, Warsza­wie i Poznaniu.

Na początku 2002 roku zespół wystąpił – w ramach Orkie­stry Świątecz­nej Pomocy w Prusz­ko­wie i w Płocku. Po koncer­tach muzycy rozpo­czę­li regular­ne próby w Opolu. Kolejne koncerty odbyły się w Tychach i Łodzi gdzie muzycy zagrali również akustycz­nie, w ramach zlotu fanów TSA. Wkrótce potem muzycy przystą­pi­li do prac nad nowymi kompo­zy­cja­mi. Pierw­szym z gotowych utworów była "Krew", który muzycy później zapre­zen­to­wa­li podczas koncer­tów, w tym po raz pierwszy w Krakowie i Katowi­cach. Wiosną zespół Nowaka Złe Psy rozpo­czął reali­za­cję nagrań co opóźniło prace nad płytą TSA. Jednak w między­cza­sie muzycy wystą­pi­li w Bełcha­to­wie i Kędzie­rzy­nie-Koźlu. Na początku 2003 roku zespół pozyskał nowego menedże­ra Marcina Jacob­so­na, wielo­let­ni współ­pra­cow­nik zespołów Krzak i Dżem. Wkrótce potem zespół ponownie wystąpił – w ramach Wielkiej Orkie­stry Świątecz­nej Pomocy oraz odbył koncerty w Warsza­wie, Wilnie, Toruniu, Gliwi­cach, Bielsku-Białej, Często­cho­wie i Gdańsku. Latem zespół podjął rozmowy z wytwór­nia­mi muzycz­ny­mi zainte­re­so­wa­ny­mi wydaniem reedycji wydaw­nictw zespołu. W tym czasie TSA wystąpił w Bytomiu, Siera­ko­wie, Biskupcu i Kołobrze­gu. Natomiast w lipcu TSA wystąpił w Tychach na festi­wa­lu im. Ryśka Riedla. W grudniu 2003 roku zespół udał się do Studia Polskie­go Radia w Katowi­cach, gdzie odbyła się próbna sesja nagra­nio­wa. Po ukończo­nych nagra­niach przygo­to­wa­no piloty utworów, które miały posłużyć podczas właści­wiej sesji.

W 2004 roku muzycy podpi­sa­li kontrakt z wytwór­nią muzyczną Metal Mind Produc­tions, która zapro­po­no­wa­ła korzyst­niej­sze warunki. Po koncer­cie – w ramach Wielkiej Orkie­stry Świątecz­nej Pomocy w Kutnie człon­ko­wie TSA wyjecha­li do Piasecz­na, gdzie znajdo­wa­ło się Studio 7. Miejsce nagrań zostało wybrane z polece­nia Zbignie­wa Kraszew­skie­go, który poprzed­nio w nim nagrywał. Sesję rozpo­czę­to 12 stycznia, a zakoń­czo­no trzy tygodnie później. Gotowe utwory zostały zmikso­wa­ne w studiu S1. Wkrótce potem został zreali­zo­wa­ny teledysk do tytuło­we­go utworu "Proceder". Również w pierw­szym kwartale roku TSA wystąpił poprze­dza­jąc koncert walij­skiej grupy Budgie. Kolejne koncerty odbyły się w Warsza­wie, Krakowie i Katowi­cach na festi­wa­lu Metal­ma­nia, który odbył się w Spodku. Występom TSA towarzy­szy­ła promocja nowych nagrań w radiu, utwór "Proceder" dotarł do 6. miejsca Listy przebo­jów Programu Trzecie­go Polskie­go Radia. 5 kwietnia album Proceder został wydany. Następ­nie w ramach promocji zespół odbył cykl spotkań z fanami w salonach Empiku w Warsza­wie, Gdyni, Poznaniu, Łodzi, Wrocła­wiu, Krakowie i Katowi­cach. Pod koniec roku nakładem Metal Mind Produc­tions ukazały się m.in. reedycje albumów Spunk!Heavy Metal World. W paździer­ni­ku muzycy byli gośćmi programu Szansa na sukces w progra­mie 2 Telewi­zji Polskiej.

Wkrótce potem zostało wydane pierwsze wydaw­nic­two DVD zespołu zatytu­ło­wa­ne Live 1982 zawie­ra­ją­ce zapis koncertu w namiocie Teatru STU w Krakowie z 1982 roku. W ramach promocji DVD w kwietniu, maju i czerwcu 2005 roku zespół odbył szereg koncer­tów oraz wystąpił w finale programu Szansa na sukces, który odbył się w Sali Kongre­so­wej w Warsza­wie. Natomiast w sierpniu TSA wziął udział w akcji "Rockiem w reżim", mającą na celu przeka­za­nie polskiej muzyki rockowej na Białoruś. Pod koniec roku muzycy zagrali szereg koncer­tów akustycz­nych m.in. w Łodzi, Warsza­wie i Skarży­sku Kamien­nej. Następ­nie TSA zagrało w ramach festi­wa­lu "Rocko­wi­sko – 25 lat później". Podczas koncertu wystą­pi­ły również zespoły Dżem, Armia, KSU i Perfect. W 2006 roku zespół wznowił działal­ność koncer­to­wą przerwa­ną w grudniu poprzed­nie­go roku w związku z proble­ma­mi zdrowot­ny­mi. TSA wystąpił m.in. w Poznaniu, Wrześni, Zabrzu i Gdańsku. W połowie roku prace nad solowym albumem zaanon­so­wał Marek Piekar­czyk, które prowa­dził w swym domowym studiu w Bochni. Tego samego roku ukazał się album Stało się – czas na prawdę… zespołu Janusz Niekrasz Band. W grudniu również 2006 roku została wydana kompi­la­cja płyt zespołu TSA Box zawie­ra­ją­ca 9 płyt audio i 1 płytę DVD. W 2007 roku zespół skupił się na działal­no­ści koncer­to­wej i wystąpił m.in. w Święto­chło­wi­cach, Wieluniu, Paczko­wie, Nowym Sączu, Barto­szy­cach, Olszty­nie, Nowej Soli i Białym­sto­ku. Na początku 2008 roku Niekrasz podjął pracę nad kolejnym wydaw­nic­twem swojego projektu. Natomiast w lutym muzycy TSA rozpo­czę­li trasę koncer­to­wą po Polsce oraz zagrali koncert w Austrii. W czerwcu zespół został uhono­ro­wa­ny gwiazdą w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki w Opolu. Odsło­nię­ciu wyróż­nie­nia dla TSA towarzy­szył występ 30-osobo­we­go chóru Politech­ni­ki Opolskiej. W lipcu TSA wystą­pi­ło na koncer­cie ku pamięci współ­twór­cy zespołu Azyl P., Andrzeja Siewierskiego.

15 lutego 2009 roku zespół wystąpił chary­ta­tyw­nie w katowic­kim Mega Clubie na rzecz dzieci dotknię­tych chorobą Sanfi­lip­po. Natomiast 21 marca TSA wystąpił na festi­wa­lu Rock Metal Fest w Krakowie wraz z takimi zespo­ła­mi jak Kat, Acid Drinkers czy Virgin Snatch. 24 paździer­ni­ka ukazała się pierwsza solowa płyta wokali­sty TSA Marka Piekar­czy­ka zatytu­ło­wa­na Źródło''.

2018

24 marca 2018 roku w Gostyniu zespół zagrał ostatni koncert z Markiem Piekar­czy­kiem w składzie. Infor­ma­cję o opusz­cze­niu zespołu Marek Piekar­czyk przeka­zał 2 grudnia 2017 roku. Wtedy to ogłosił za pośred­nic­twem swojego oficjal­ne­go profilu na Facebo­oku, że koncert w Gomuni­cach, jaki tego dniu grało TSA jest jego ostatnim koncer­tem z formacją. Infor­ma­cja szybko została usunięta z profilu Piekar­czy­ka, lecz zasiała zanie­po­ko­je­nie wśród fanów grupy. Zespół oficjal­nie nie odniósł się do decyzji wokali­sty, jednak wkrótce potem pojawiła się infor­ma­cja, że Piekar­czyk zdecy­do­wał się przedłu­żyć współ­pra­cę z TSA, aby wypełnić kontrak­ty koncertowe.

W drugiej połowie 2018 roku zespół ujawnił nowego wokali­stę. Został nim Damian Michal­ski, znany m.in. z programu The Voice of Poland. Z nowym wokali­stą TSA zagrało trzy koncerty, ostatni odbył się 1 września 2018 w Tychach. Choć od tego koncertu zespół już nie wystę­pu­je, to nie został jednak formal­nie nigdy rozwią­za­ny. W maju 2018 roku został także rozwią­za­ny oficjal­ny fan club zespołu "Alien", który istniał nieprze­rwa­nie od 1985 roku.

14 czerwca 2019 roku sekcja rytmicz­na zespołu po długim milcze­niu poinfor­mo­wa­ła, że zamierza konty­nu­ować koncer­to­wa­nie oraz reali­zo­wa­nie nowych nagrań, jednak ze względu na brak akcep­ta­cji i zrozu­mie­nia ze strony Andrzeja Nowaka i Stefana Machela, zrobi to w okrojo­nym składzie: Michal­ski, Niekrasz i Kapłon. 18 czerwca Andrzej Nowak na łamach Magazynu Gitarzy­sta wystąpił z oświad­cze­niem odnosząc się do sytuacji, zamierza on konty­nu­ować działal­ność zespołu w nowym składzie.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI