Tymon & The Transistors
Biografia

Tymon & The Transistors

Zródło: Spotify

Tymon & The Trans­i­stors – polski zespół muzyczny, założony w czerwcu 2002 przez Tymona Tymań­skie­go podczas muzycz­nych warsz­ta­tów w ramach Przystan­ku Olecko. Grupa wykonuje muzykę rock'n'rollową, utrzy­ma­ną w różno­rod­nej styli­sty­ce – od brzmień lat 60. i space rocka począw­szy, a skończyw­szy na punk rocku, reggae, hard rocku, country i jazzie. We wczesnym reper­tu­arze kwartetu znalazły się zarówno utwory poprzed­nich formacji Tymona (Kury, Trupy, Czan, Poganie), jak i nowe, nawią­zu­ją­ce do poprzed­nich dokonań Tymań­skie­go, mające jednak zdecy­do­wa­nie gitarowy charak­ter. Grupa ma na koncie pięć płyt i znana jest z żywio­ło­wych, energe­tycz­nych koncertów.

W latach 2002 -2003 zespół nagrał sound­track do filmu Wojcie­cha Smarzow­skie­go Wesele. Sesje nagra­nio­we odbywały się w studiu nieist­nie­ją­cej już firmy wydaw­ni­czej Biodro Records przy ul. Świętego Ducha w Gdańsku. W nagra­niach oprócz zespołu uczest­ni­czy­li goście specjal­ni: m.in. Jacek Lacho­wicz, Kornel Popław­ski, Jacek Majewski, Robert Brylew­ski i Lech Janerka. Dwie kompo­zy­cje na płycie Wesele są efektem współ­pra­cy Tymań­skie­go z Robertem Brylew­skim, podobnie zresztą jak na albumie ''Don't Panic! We're From Poland.

Drugi album Tymona & The Trans­i­stors, poważ­niej­szy w klimacie Don't Panic! We're From Poland, ukazał się w 2007 roku. Rok później zespół wrócił do studia, by rozpo­cząć pracę nad sound­trac­kiem do alter­na­tyw­ne­go musicalu Polskie gówno w reżyse­rii Grzego­rza Jankow­skie­go. Pierwsze zdjęcia do filmu powstały we wrześniu 2008, ale wskutek braku funduszy projekt został zawie­szo­ny w czerwcu roku 2009. W styczniu 2012 ekipa twórców wznowiła prace nad musica­lem. Kinowa premiera Polskie­go gówna miała miejsce 6 lutego 2015 roku w warszaw­skim Pałacu Kultury. Film zdobył Nagrodę Publicz­no­ści na Polskim Festi­wa­lu Filmów Fabular­nych w Gdyni oraz Grand Prix kosza­liń­skie­go festi­wa­lu "Młodzi i Film", na którym otrzymał również nagrodę za najlep­szą muzykę. Płyta z sound­trac­kiem musicalu ma się ukazać na jesieni b.r.

W roku 2009 zespół zaczął pracować nad trzecim albumem, zatytu­ło­wa­nym Bigos Heart. Część nagra­nych utworów pochodzi z dawnych sesji zespołów Trupy i Czan. W nagraniu płyty wzięli udział m.in. Leszek Możdżer i Grzegorz Halama. W kwietniu 2010 roku wydaw­nic­two Bigos Heart. otrzy­ma­ło nagrodę polskie­go przemy­słu fonogra­ficz­ne­go Fryde­ry­ka w katego­rii: muzyka alter­na­tyw­na. W 2013 zespół wydał koncer­to­wą płytę pt. "Skaczemy jak pacynki - live", nagraną we wrześniu 2012 roku w studiu Radia Gdańsk w związku z dziesię­cio­le­ciem grupy. Od kwietnia do sierpnia 2014 roku Tranzy­sto­ry nagry­wa­ły długo zapowia­da­ny album z coverami pt. Rock'n'Roll'' . Na płycie obok kwartetu wystą­pi­li specjal­ni goście: Natalia Przybysz, Katarzy­na Nosowska, Wojciech Waglew­ski, Leszek Możdżer, Ireneusz Wojtczak, Tomasz Ziętek, Dominik Bukowski i Lukas Tymański.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI