TZN Xenna
Biografia

TZN Xenna

Zródło: Spotify

TZN Xenna – polski zespół punkrockowy.

1981-1983

Powstał w sierpniu 1981 roku w Warsza­wie z inicja­ty­wy wokali­sty Krzysz­to­fa "Zygzaka" Chojnac­kie­go, gitarzy­sty Marka "Markusa" Kuchar­skie­go, perku­si­sty Tomasza "Gogo Szulca" Kożuchow­skie­go i basisty Piotra "Czombego" Dubiela, którego wkrótce zastąpił Jacek "Sydney" Zientała (Dubiel został gitarzy­stą Deutera). Począt­ko­wo zespół używał nazwy Kamash And The Ekers"TZN Xenna - Dzieci z brudnej ulicy" Jakub Wojewódz­ki; Magazyn Muzyczny; marzec 1988; str. 12. Próby odbywały się w Domu Kultury "Skarpa", w którym 9 września 1981 muzycy zagrali swój pierwszy koncert "Rozmowa z Krzysz­to­fem "Zygza­kiem" Chojnac­kim"; Janina Blikow­ska, Robert Rybar­czyk; Gazeta Stołecz­na (dodatek do Gazety Wybor­czej); nr 114 z 17.05.1996. Jeszcze w tym samym miesiącu TZN Xenna wzięła udział w II Festi­wa­lu Nowej Fali w Toruniu, nie odnosząc tam jednak większe­go sukcesu. Jesienią 1982 zespół zagrał trasę "Rock Galicja" wraz z Dezer­te­rem i Deuterem w południo­wej części Polski wystę­pu­jąc m.in. w Rzeszo­wie i Krośnie. W sierpniu wygrał elimi­na­cje na festi­wa­lu "Open Rock" w krakow­skiej "Rotun­dzie" wystę­pu­jąc m.in. u boku grup: Turbo i Stalowy Bagaż, który umożli­wił mu występ na festi­wa­lu w Jaroci­nie. Muzycy jednak zrezy­gno­wa­li z tej możli­wo­ści określa­jąc to miejsce mianem "festi­wa­lu milicyj­ne­go" (nigdy tam nie wystą­pi­li). W tym czasie grupa pojawiła się w repor­ta­żu Telewi­zji Polskiej dotyczą­cym subkul­tur ("Sposób na życie" Ewy Skurczyń­skiej), a także w progra­mie o polskich punkach zreali­zo­wa­nym przez zachod­nio­nie­miec­ką stację ARD. Jesienią miejsce "Markusa", który został wcielony do LWP zajął Andrzej "Falko­net­ti" Kuszpyt, z którym TZN Xenna zagrała koncert w Sali Kongre­so­wej. W 1983 "Zygzak" został usunięty z zespołu, a obowiąz­ki wokali­sty przejął "Falko­net­ti". Niewiele później muzycy przerwa­li działal­ność. "Gogo Szulc" odszedł do zespołu Tilt, natomiast "Sydney" w drugiej połowie lat 80. nawiązał krótką współ­pra­cę z Robertem Gawliń­skim (wówczas ex–Madame) w jego zespole The Didet Bidet (zmarł w 1996 – Gawliń­ski dedyko­wał mu później swój utwór "Sid i Nancy").

1984-1987

W 1984 roku TZN Xenna została reakty­wo­wa­na przez: "Zygzaka", "Markusa", "Falko­net­tie­go" (gitara basowa) i nowego perku­si­stę Dariusza "Dynię" Dynow­skie­go. W tym składzie zespół wystąpił w paździer­ni­ku w warszaw­skim klubie "Stodoła" grając obok Siekiery i amery­kań­skiej grupy Youth Brigade. W następ­nym roku muzycy wystą­pi­li m.in. na festi­wa­lu "Róbrege", oraz nagrali w tonpres­sow­skim studiu cztery utwory: "Dzieci z brudnej ulicy", Ciemny pokój", "Gazety mówią" i "Nasz świat". Dwa pierwsze zostały wydane na singlu "Dzieci z brudnej ulicy", natomiast dwa kolejne pojawiły się nieco później na składan­ce Jak punk to punk. W 1986 do zespołu dołączył Robert "Mionek" Micorek – drugi gitarzy­sta. W pięcio­oso­bo­wym składzie TZN Xenna grała koncerty do połowy 1987 roku, kiedy to muzycy posta­no­wi­li zakoń­czyć działal­ność. "Zygzak" później konty­nu­ował granie w zespo­łach Lumpers i The Klaszcz. Wystąpił gościn­nie na płytach: Zdrada (1996) zespołu Farben Lehre (śpiewa­jąc w utworze "Gazety mówią"), oraz na koncer­to­wym albumie Armii Koncert na XX-lecie (wykonu­jąc utwór "To moja zemsta"). Dynowski w latach 2000–2003 był perku­si­stą grupy Deuter.

Od 2011

2 lipca 2011 TZN Xenna w składzie: "Zygzak", "Dynia", "Tele Kesur" (gitara) oraz "Klaus" (gitara basowa) zagrał ponad godzinny koncert w ramach II edycji festi­wa­lu Rock na Bagnie w Stręko­wej Górze. Rok 2011 zakoń­czył się wydaniem drugiej po "Dzieciach z brudnej ulicy", 7"EP pod nazwa "Tzn Xenna 1981-2011". W kwietniu 2012 roku zespół wszedł do studia i zareje­stro­wał materiał na trzecią płytę krótko grającą pt. "Ścierwo", .

W 2012 roku zespół po raz pierwszy w swojej historii wystąpił na Jarocin Rock Festiwal. W dniu 01.09.2012 w Berlinie zespół zagrał pierwszy, zagra­nicz­ny koncert w historii. 18.11.2012 ukazała się pierwsza w historii zespołu płyta studyjna. "Dziew­czy­ny w pogo".


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI