Urszula
Biografia

Urszula

Zródło: Spotify

Urszula, właśc. Urszula Beata Kasprzak (ur. 7 lutego 1960 w Lublinie) – polska piosen­kar­ka rockowa i autorka tekstów.

W 1977 zaist­nia­ła na polskiej estra­dzie zdoby­wa­jąc Złoty Samowar na XIII Festi­wa­lu Piosenki Radziec­kiej w Zielonej Górze. W 1982 nawią­za­ła współ­pra­cę z Budką Suflera, śpiewa­jąc piosenki, które stały się hitami: "Luz blues, w niebie same dziury", "Dmuchaw­ce, latawce, wiatr", "Malinowy król" czy "Powiedz, ile masz lat". W zespole poznała gitarzy­stę Stani­sła­wa Zybow­skie­go, który stał się jej głównym kompo­zy­to­rem (m.in. hitu "Rysa na szkle"), a z czasem mężem. W 1990 wspólnie wyjecha­li na cztery lata do USA. Po powrocie do Polski nagrała przeło­mo­wą, hardroc­ko­wą płytę pt. Biała droga, którą sprze­da­no w nakła­dzie 800 tys. egzem­pla­rzy. Płyta wylan­so­wa­ła przeboje, takie jak "Na sen" czy "Konik na biegu­nach".

Wczesne lata

Urodziła się i wycho­wy­wa­ła w Lublinie. Jej rodzice praco­wa­li w państwo­wej firmie odzie­żo­wej, gdzie jej ojciec w zakła­dzie był człon­kiem zespołu pieśni i tańca ludowego. W dzieciń­stwie uczyła się gry na forte­pia­nie i akorde­onie w ognisku muzycz­nym. Marzyła o zawodzie nauczy­ciel­ki muzyki lub biblio­te­kar­ki. Ukończy­ła VIII Liceum Ogólno­kształ­cą­ce im. Zofii Nałkow­skiej w Lublinie. Uczęsz­cza­ła także na zajęcia w lubel­skim Studium Piosenki. Podjęła studia na Wydziale Wycho­wa­nia Muzycz­ne­go na UMCS w Lublinie. Podczas studiów muzycz­nych śpiewała w kościel­nych zespo­łach.

Kariera
Początki

Jako 15-latka brała udział w elimi­na­cjach do XI Festi­wa­lu Piosenki Radziec­kiej w Zielonej Górze, ale bez sukcesów. Przy trzeciej próbie, w 1977, gdy miała 17 lat, za wykona­nie piosenki "Kopciu­szek" wygrała finał zielo­no­gór­skie­go XIII Festi­wa­lu Piosenki Radziec­kiej, zdoby­wa­jąc główną nagrodę – Złoty Samowar. Aleksan­der Bardini wręcza­jąc nagrodę powie­dział, że "byłaby dobrą aktorką śpiewa­ją­cą". Trafiła na okładki tygodni­ków: "Nowa Wieś" i "Na Przełaj". W 1978 z piosenką "Umieć żyć" wystą­pi­ła w koncer­cie debiu­tan­tów na XVI Krajowym Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu.

Niedługo po udziale w festi­wa­lu zaprze­sta­ła śpiewa­nia, by skupić się na studiach. Na pierw­szym roku, w 1980 przyjęła propo­zy­cję wystą­pie­nia w zespole wokalnym Ryszarda Kniata (później­sze­go lidera zespołu Klincz), towarzy­szą­cym wykonaw­com zagra­nicz­nym podczas XX Między­na­ro­do­we­go Festi­wa­lu Piosenki w Sopocie. W tym samym czasie w Radio Łódź nagrała sześć piosenek Kniata do tekstu Andrzeja Kosmali, w tym w stylu country "Z każdym kilome­trem kocham bardziej" w duecie z Ryszar­dem Kniatem (utwór trafił na kasetę wydaną przez Tesco Znowu w drodze - piosenki dla kierow­ców), a także "Miłość utraco­nych szans" i "Królowa Kier", oraz "Noc nie przyszła pod mój dach" ze słowami Andrzeja Sobczaka. Towarzy­szy­ła też Majce Jeżow­skiej w chórkach w nagraniu jej debiu­tanc­kiej płyty Jadę w świat (1981).

Współpraca z Budką Suflera

Na przeło­mie lat 1981 i 1982 Romuald Lipko, lider zespołu Budka Suflera, za namową Ryszarda Kniata"Świat i Ludzie", Urszula: - "Czekamy na Ciebie, Romku", Nr 30/2019-07-25. s. 4-5 i dzien­ni­ka­rza Jerzego Janiszew­skie­go, zgodził się skompo­no­wać dla Urszuli kilka piosenek. Nagrań dokonano 15 czerwca 1982 roku w poznań­skim studio Polskie­go Radia. Na gitarze grał Jan Boryse­wicz. Były to utrzy­ma­ne w poproc­ko­wej styli­sty­ce utwory: "Fatamor­ga­na '82", "Bogowie i demony" i "Luz blues w niebie same dziury". Powstały do nich zawodowe wideokli­py, dzięki czemu zaist­nia­ła w świado­mo­ści słucha­czy. Jej styli­za­cję wymyśli­ła Aleksan­dra Laska-Wołek.

Piosenką "Fatamor­ga­na '82" zadebiu­to­wa­ła w lipcu w jednym z sobot­nich bloków programu Zapra­sza­my do Trójki Programu III Polskie­go Radia. Tydzień później była notowana na liście przebo­jów tej radio­sta­cji. Pozosta­łe utwory ukazały się pod koniec 1982 na pierw­szym singlu Urszuli i także szybko podbiły krajowe listy przebo­jów. Lipko posta­no­wił kompo­no­wać dla Urszuli kolejne piosenki, co dało początek wielo­let­niej współ­pra­cy piosen­kar­ki z Budką Suflera jako zespołem towarzyszącym.

Na początku 1983 roku utwór "Ciotka P." trafił na telewi­zyj­ną listę przebo­jów. Najwięk­szy sukces odniosła ballada "Dmuchaw­ce, latawce, wiatr", która w konkur­sie Polskie­go Radia i Telewi­zji została uznana za Najwięk­szy przebój roku. Utwór doczekał się także anglo­ję­zycz­nej wersji "Slowly Waking", która weszła na listę przebo­jów Radia Luksem­burg i była prezen­to­wa­na w progra­mie rozryw­ko­wym Serce, czyli opowieść o panu, któremu uciekło serce (1983) w reż. Krzysz­to­fa Bobrow­skie­go. Kolej­ny­mi przebo­ja­mi stały się ballada "Michelle ma belle", "Rodezja – finezja" oraz hardroc­ko­wa "Totalna hipnoza". Nagrania znalazły się na debiu­tanc­kim albumie studyj­nym piosen­kar­ki, zatytu­ło­wa­nym po prostu Urszula, wydany w tym samym roku. Była na okład­kach magazy­nów takich jak "Non Stop" (grudzień 1982), "Filipin­ka" (styczeń 1983), "Panorama" (nr 7/1983-02-13), "Ekran" (nr 25/1983-06-19), "Magazyn Muzyczny Jazz" (wrzesień-paździer­nik 1983) czy "Razem" (1983-12-25).

Urszula jeździła z zespołem Budka Suflera jako "gość specjal­ny" by zaśpie­wać podczas koncertu kilka piosenek, w tym także z Felicja­nem Andrzej­cza­kiem ("Noc komety") czy Krzysz­to­fem Cugow­skim ("Jest taki samotny dom" i "Cień wielkiej góry"). W tym czasie artystka zdobyła nagrody na zagra­nicz­nych festi­wa­lach piosenki: drugie miejsce na szwedz­kim Festi­wa­lu Krajów Nadbał­tyc­kich w Karlshamn, nagrodę pisma "Mlada fronta" na czeskim festi­wa­lu ''Intertalent'83 w Pradze, a także wygrane na festi­wa­lach w Berlinie, Dreźnie, Rostocku i Norymberdze.

W 1984 przed­sta­wi­ła odmienny, mniej rockowy, zdomi­no­wa­ny przez instru­men­ty klawi­szo­we reper­tu­ar. "Malinowy król", okazał się jednym z najwięk­szych przebo­jów roku, choć niektó­rzy zarzu­ca­li, że melodia do piosenki to plagiat "Moonli­ght Shadow" Mike’a Oldfiel­da. Później popular­ność zyskały kolejne piosenki przygo­to­wa­ne na drugi album: "Podwór­ko­wa kalko­ma­nia", ballada "Wielki odlot", "Szał sezono­wej mody" i "Twoje zdrowie mała".

W 1985, z opóźnie­niem zostały wydane na albumie, zatytu­ło­wa­nym Malinowy król, z nieco odmie­nio­nym image z sesji zdjęcio­wej Antonie­go Zdebiaka. Urszula zadebiu­to­wa­ła na kinowym ekranie, grając samą siebie w melodra­ma­cie Ryszarda Rydzew­skie­go Alabama (1984), w którym, wraz z Budką Suflera, wykony­wa­ła piosenki z nowej płyty. Na listy przebo­jów trafiła wówczas pocho­dzą­ca z filmu wokaliza "Temat Bożeny", która również pochodzi z drugiej płyty.

W 1986 nagrała materiał na trzeci album, który pierwot­nie miał mieć tytuł jak premie­ro­wy utwór "Próba sił", który był obecny na listach przebo­jów. W efekcie jednak ten utwór nie znalazł się na albumie, zatytu­ło­wa­nym Urszula 3 z 1987 roku, gdzie przed­sta­wio­no bardziej gitarowe brzmie­nie. Wydaw­nic­two promo­wa­ne było przez hit "Powiedz, ile masz lat", a na listy przebo­jów trafiły jeszcze single: "Kto zamiast mnie", "Jestem ogniem", "Bez toastów" i "Czeska biżuteria".

====Inna działal­ność w latach 80.====

Poza nagra­nia­mi z Budką Suflera, w 1984 wzięła udział w progra­mie muzycz­nym Katarzy­ny Gärtner Żeglując w dobry czas, gdzie zapre­zen­to­wa­ła piosenkę "Polka idolka" (sł. Jerzy Kleyny), która trafiła na płytę obok takich wykonaw­ców jak Grzegorz Markow­ski, Halina Frącko­wiak, Universe, Stani­sław Wenglorz, Dżem czy Wanda i Banda.

Wkrótce Roman Załuski zaanga­żo­wał Urszulę do komedii erotycz­nej Och, Karol (1985), gdzie po raz pierwszy pojawiła się w roli aktor­skiej jako Jola, koleżan­ka z pracy tytuło­we­go bohatera (w tej roli Jan Piecho­ciń­ski). Film okazał się hitem frekwen­cyj­nym, a promo­wa­ła go piosenka "Baw mnie" (muz. Seweryn Krajew­ski, sł. Jacek Cygan), zaśpie­wa­na przez Urszulę w duecie z Sewery­nem Krajew­skim, która trafiła na sam szczyt Telewi­zyj­nej Listy Przebo­jów TVP2 prowa­dzo­nej przez Krzysz­to­fa Szewczy­ka. Wcielała się również w różne role aktor­skie w etiudach programu TVP2 Jarmark, gdzie gościn­nie wzięła udział w teledy­sku pastiszu autor­stwa prowa­dzą­cych program Włodzi­mie­rza Zientar­skie­go, Krzysz­to­fa Szewczy­ka i Wojcie­cha Pijanow­skie­go "Były sobie świnki trzy (sport, muzyka oraz gry)". Wystą­pi­ła też w Teatrze Telewi­zji TVP dla najmłod­szych widzów w spekta­klu Aleksan­dra Czeka­now­skie­go i Macieja Kosiń­skie­go Raz swawolny Tadeuszek (1985) na podsta­wie bajek Stani­sła­wa Jacho­wi­cza z muzyką Krzesi­mi­ra Dębskie­go, gdzie zaśpie­wa­ła dwie piosenki - "Mały Oleś" i "Pan kotek był chory" jako sanita­riusz­ka w duecie z Janem Prochyrą. W 1987 ukazała się książka pt. Bliscy niezna­jo­mi: Ludzie z okładek z wywiadem "Dmuchaw­ce, latawce, fiat" z Urszulą, opubli­ko­wa­nym w tygodni­ku "Razem".

Zagrała potem postać pokojów­ki żony dyplo­ma­ty (Grażyna Barsz­czew­ska) w pierw­szym odcinku serialu krymi­nal­ne­go Pawła Pitery Na kłopoty… Bednar­ski - pt. "Kurier z Ankary" (1986; jej głos był dubbin­go­wa­ny przez Ewę Kanię) oraz wystą­pi­ła w roli koleżan­ki z pracy głównego bohatera (Jerzy Zelnik) w telewi­zyj­nym melodra­ma­cie Załuskie­go Głód serca (1986). Zaśpie­wa­ła też utwór "Sweet, Sweet Tulipan" (muz. Andrzej Korzyń­ski, sł. Jacek Cygan), będący tematem przewod­nim serialu telewi­zyj­ne­go Janusza Dymka Tulipan (1986). Z kolei w komedii Romana Załuskie­go Galima­tias, czyli kogel-mogel II (1989) wykonała piosenkę "Bądź zawsze blisko mnie" (muz. Seweryn Krajew­ski, sł. Marek Dagnan).

W 1986 Urszula zadebiu­to­wa­ła jako autorka tekstu dwóch piosenek zespołu Klincz – "Pod latarnią" i "Koty". Ten pierwszy utwór w anglo­ję­zycz­nej wersji "Light Up My Senses" znalazł się na składan­ce Music from Poland at Midem '86 (1986). Natomiast album zespołu Klincz zatytu­ło­wa­ny Jak lodu bryła, który był firmo­wa­ny z Urszulą i zawierał ich dwa dotych­cza­so­we wspólne przeboje, trafił na rynek w roku 1988.

Użyczyła także swojego głosu na ścieżce dźwię­ko­wej Stan strachu (1989) nagranej przez Obywa­te­la G.C. do filmu Stan strachu (1989) w reżyse­rii Janusza Kijowskiego.

Przemiana stylistyczna

W lutym 1987 wyruszy­ła w półrocz­ną trasę koncer­to­wą po USA. Ważniej­sze miejsca występów to: Beacon Theatre na Broad­wayu, dysko­te­ka Red Parrot na Manhat­ta­nie, polonij­ny klub Polonez w Chicago, Cardi­na­le Club, a także uczelnie w miastach, takich jak m.in.: Filadel­fia, Waszyng­ton, Detroit, Chicago, Nowy Jork, Boston.

W 1988 roku powró­ci­ła z USA i wydała ostatni album nagrany z Budką Suflera, a pierwszy wypro­du­ko­wa­ny przez Stani­sła­wa Zybow­skie­go, zatytu­ło­wa­ny Czwarty raz. Na tej płycie po raz pierwszy zaśpie­wa­ła także własne teksty. Połowę piosenek skompo­no­wał jej dotych­cza­so­wy kompo­zy­tor Romuald Lipko, a drugą połowę, Zybowski. Płyta przeszła jednak bez echa, promo­wa­na umiar­ko­wa­ny­mi przebo­ja­mi "Raz", "Czy to miłość to co czuję" i "Nieba­nal­ne życie". Teledy­ski do tych piosenek zreali­zo­wa­no w "Hard rock cafe" w Chicago, nad jeziorem Michigan i na ulicach Nowego Yorku, a ich montażem w Polsce zajęła się Małgo­rza­ta Potocka. Z USA Urszula przywio­zła ponadto pierwszy polski album kompak­to­wy z muzyką rozryw­ko­wą, zatytu­ło­wa­ny The Best of Urszula & Budka Suflera, wydany przez Rock Studio z Nowego Jorku. Zawierał on najwięk­sze przeboje wokalist­ki oraz trzy utwory z płyty Czwarty raz nagrane w języku angiel­skim: "Life", "Is It Love" i "Getaway Car".

W 1989 roku Urszula wystą­pi­ła podczas koncertu Polska Promocja na Między­na­ro­do­wym Festi­wa­lu Piosenki w Sopocie z nowym zespołem Jumbo, którego liderem był Zybowski. Zapre­zen­to­wa­ła nowy, bardziej drapież­ny, rockowy wizeru­nek oraz kolejny przebój, balladę "Rysa na szkle". Na niektóre listy przebo­jów trafił później utwór "Smutno jest w zoo". Lata 1990-1994 spędziła w USA, gdzie koncer­to­wa­ła dla polskiej i amery­kań­skiej publicz­no­ści. W 1992 roku na rynek trafił album, nagrany z Jumbo, zatytu­ło­wa­ny Urszula & Jumbo. Materiał z płyty był zmaste­ro­wa­ny w "Starke Lake Studios" na Flory­dzie. Chórki na płycie zaśpie­wał m.in. Stani­sław Soyka. Oprócz "Rysy na szkle", tutaj w wersji anglo-polsko­ję­zycz­nej jako "I Am On My Own", i "Smutno jest w zoo", krążek nie przyniósł żadnych innych hitów, komplet­nie pozba­wio­ny promocji i zigno­ro­wa­ny przez wszyst­kie czołowe stacje radiowe i telewi­zyj­ne. W tym samym roku ukazały się również kompi­la­cje: Best of Budka Suflera & Urszula oraz wydana w USA w limito­wa­nym nakła­dzie z okazji jubile­uszu dziesię­cio­le­cia jej działal­no­ści artystycz­nej, Greatest Hits of Urszula z niemal identycz­nym zestawem nagrań.

Wielki powrót

W 1994 Urszula wzięła udział w amery­kań­skiej trasie koncer­to­wej Budki Suflera z okazji dwudzie­sto­le­cia istnie­nia zespołu, konty­nu­owa­nej z nią także w Polsce. Wokalist­ka posta­no­wi­ła przypo­mnieć się na polskim rynku utworem "Bez ciebie nie ma mnie", na płycie wydanym w nowej wersji dwa lata później jako "Euforia" oraz coverem szlagie­ru Michała Hochmana "Konik na biegu­nach" (muz. Jacek Dybek, sł. Franci­szek Serwatka). Dopiero ten cover przywró­cił Urszulę na szczyt. Rok później umiar­ko­wa­ną popular­ność zdobyła ballada "Woodstock ’94".

Absolut­ny przełom nastąpił dopiero w 1996, kiedy na listy przebo­jów trafił jeden z najwięk­szych hitów w karierze Urszuli, "Na sen". 21 marca na rynek trafił album artystki, zatytu­ło­wa­ny Biała droga. Poza "Konikiem na biegu­nach" i coverem utworu Led Zeppelin wszyst­kie utwory na płytę stworzy­li Urszula i Stani­sław Zybowski. Utrzy­ma­ny w rockowej styli­sty­ce album szybko zyskał miano multi­pla­ty­no­wej płyty, okazał się najwięk­szym bestsel­le­rem w karierze piosen­kar­ki, osiąga­jąc nakład ponad 300 tys. egzem­pla­rzy. Na szczyty list przebo­jów trafiły również: "Niebo dla Ciebie", "Ja płaczę" i już w 1997 tytułowa "Biała droga". Wkrótce po premie­rze płyty Urszula uczest­ni­czy­ła w festi­wa­lu w Opolu oraz Sopot Rock Festiwal, a także na koncer­cie "Przysta­nek Woodstock" dla trzydzie­sto­ty­sięcz­nej widowni na lotnisku pod Szcze­ci­nem. Jeszcze w 1996 roku zareje­stro­wa­ła materiał na płytę koncer­to­wą, zatytu­ło­wa­ną Akustycz­nie, która ukazała się 6 grudnia i zdobyła status platy­no­wej płyty, z nakładem ponad 120 tys. sprze­da­nych sztuk. W nagra­niach udział gościn­nie wzięli m.in. Jan Boryse­wicz i José Torres. Ta płyta przynio­sła także przebój "Coraz mniej", który jest polsko­ję­zycz­ną wersją piosenki "Wishing Well" z płyty Urszula & Jumbo. Materiał promo­wa­ła również nowa wersja hitu "Dmuchaw­ce, latawce, wiatr".

W 1997 Urszula nagrała piosenkę "Co się z tobą dzieje" na składan­kę nagrań różnych wykonaw­ców Być wolnym, która w nowej wersji trafiła również na jej kolejny album. W grudniu tego samego roku w duecie z Kayah nagrała premie­ro­we nagranie "Uwierz, to nie ja", umiesz­czo­ne na kompi­la­cji Playboy Play…, firmo­wa­nej przez miesięcz­nik "Playboy". Wzięła udział w nagraniu piosenki przeciw­ko Fali Agresji i Przemocy - "Pokonać strach" (1998) obok takich wykonaw­ców jak Natalia Kukulska, Andrzej Piasecz­ny, Mietek Szcze­śniak czy grupa Vox. 23 listo­pa­da 1998 wydała album, zatytu­ło­wa­ny Super­no­va, który uzyskał status platy­no­wej płyty i nakład ponad 120 tys. sztuk. Album przyniósł jeden z najpo­pu­lar­niej­szych przebo­jów roku, "Anioł wie…" i nową wersję nagrania "Rysa na szkle". Na listy przebo­jów trafiły także single "Dnie-ye!", "Żegnaj więc" i "Depresja".

26 kwietnia 2001 roku wydała kolejny album, zatytu­ło­wa­ny Udar, nagrany w całości w domowym studio Urszuli i Stani­sła­wa Zybow­skie­go, Vega Studio. Płyta promo­wa­na była przez single: "Udar", "Piesek twist", "Klub samot­nych serc" i "Progress", które odniosły umiar­ko­wa­ny sukces. Album nie powtó­rzył sukcesu poprzed­nich płyt, został jednak nagro­dzo­ny złotą płytą za sprzedaż 35 tys. kopii. 25 sierpnia podczas 38. festi­wa­lu sopoc­kie­go Urszula otrzy­ma­ła statu­et­kę Bursz­ty­no­we­go Słowika za całokształt dokonań artystycz­nych. Również w 2001 roku do zespołu Urszuli dołączył znany gitarzy­sta rockowy Maciej Gładysz, zastę­pu­ją­cy na koncer­tach chorego Stani­sła­wa Zybow­skie­go (zm. 22 listo­pa­da 2001 w warszaw­skim szpitalu Akademii Medycznej).

17 czerwca 2002 roku ukazał się dwupły­to­wy album The Best przygo­to­wa­ny przez Urszulę i jej męża z okazji dwudzie­sto­le­cia pracy artystycz­nej. Na pierw­szej płycie zebrano 12 najwięk­szych przebo­jów Urszuli autor­stwa Zybow­skie­go. Kompi­la­cję wzboga­cił także jeden premie­ro­wy utwór "To, co było raz (nie wróci już)", który ukazał się na singlu promu­ją­cym tę kolekcję. Na drugiej, w wersjach koncer­to­wych, umiesz­czo­no 11 utworów – pięć przebo­jów z lat 80. i 5 z lat 90. oraz cover "Rock’n’roll" z reper­tu­aru Led Zeppelin. Album uzyskał status złotej płyty, osiąga­jąc sprzedaż ponad 35 tys. sztuk.

Dekada oczekiwania

W 2002 roku, jako dodatek do miesięcz­ni­ka "Przyja­ciół­ka", ukazał się pierwszy w karierze wokalist­ki album z kolędami. W 2003 roku Urszula wzięła udział w projek­cie RMF FM i nagrała dwa covery świato­wych przebo­jów z polskimi tekstami na płytę RMF FM – Moja i Twoja muzyka: "Kto by Cię chciał pokochać" z reper­tu­aru Boba Marleya ("Could You Be Loved"), do którego zreali­zo­wa­no teledysk, oraz "Jeśli mnie nie znasz" z reper­tu­aru grupy Simply Red ("If You Don’t Know Me By Now"). W tym samym roku Urszula wzięła też udział w kampanii społecz­nej Możesz zdążyć przed rakiem, w ramach której zaśpie­wa­ła piosenkę "Gdy mi ciebie zabrak­nie" na płycie Ladies oraz wystą­pi­ła w galowym koncer­cie, promu­ją­cym ten album, nagrany przez czołowe polskie wokalist­ki. W tym samym roku wydała minial­bum z piosen­ka­mi dla dzieci, będący dodat­kiem do tygodni­ka "Gala".

22 listo­pa­da 2003 roku na rynek trafiła kolejna kompi­la­cja hitów Urszuli, Złota kolekcja. Baw mnie. W maju 2004 roku Urszula wzięła udział w specjal­nym koncer­cie Budki Suflera, zorga­ni­zo­wa­nym podczas festi­wa­lu w Opolu dla uczcze­nia 30-lecia zespołu. Zaraz potem, 5 lipca, ukazała się następna kompi­la­cja, GWIAZDY XX WIEKU: Urszula, najwięk­sze przeboje, część 1, która w rzeczy­wi­sto­ści powta­rza­ła piosenki z płyty Akustycz­nie. Ponad dwa miesiące później, 20 września, została wydana druga część kompi­la­cji, GWIAZDY XX WIEKU: Urszula, najwięk­sze przeboje, część 2, zawie­ra­ją­ca przeboje, które Urszula wylan­so­wa­ła po swoim powrocie na rynek muzyczny w połowie lat dziewięćdziesiątych.

W lutym 2005 Urszula, wspólnie z innymi czoło­wy­mi polskimi wokali­sta­mi, nagrała utwór "Pokonamy fale" w ramach akcji chary­ta­tyw­nej na rzecz ofiar tsunami na Oceanie Indyj­skim. We wrześniu wydała singiel "Dziś już wiem", który dedyko­wa­ła zmarłemu mężowi. Utwór, wypro­du­ko­wa­ny przez Krzysz­to­fa Pszonę i samą Urszulę, okazał się wielkim przebo­jem, jednak zapowia­da­ny wówczas nowy album nie ukazał się przez blisko pięć kolej­nych lat. W grudniu, jako dodatek do "Gazety Wybor­czej", ukazał się kolejny album wokalist­ki z kolędami, nagrany wspólnie z Poznań­skim Chórem Chłopięcym.

W czerwcu 2006 roku Urszula pojawiła się na festi­wa­lu w Opolu. Wystą­pi­ła w dwóch koncer­tach: w Super­je­dyn­kach wykonała hit "Dziś już wiem", który walczył o tytuł Przeboju roku, zaś podczas koncertu Premiery Gwiazd zaśpie­wa­ła utwór "Nie znam", na płycie wydany jako "Kayla". W 2007 roku nagrała z zespołem Vino piosenkę "To ja", a w 2008 roku utwór "Pierwszy wiersz" z zespołem Czarno-Czarni na jego płytę Nudny Świat z 2009 roku. W drugiej połowie 2009 roku gościn­nie wystą­pi­ła z Budką Suflera na koncer­tach z okazji 35-lecia istnie­nia zespołu: w sierpniu podczas Sopot Hit Festiwal, w paździer­ni­ku w katowic­kim Spodku oraz w listo­pa­dzie na kilku koncer­tach w USA.

Kolejny powrót

W czerwcu 2009 roku radiową premierę miał pierwszy od czterech lat singiel Urszuli, "Wstaje nowy dzień", zwiastu­ją­cy nową płytę. Singiel ten przez kilka miesięcy gościł na listach przebo­jów w wielu lokal­nych rozgło­śniach radio­wych. 9 kwietnia 2010 wydała album studyjny, zatytu­ło­wa­ny Dziś już wiem. Nowe piosenki utrzy­ma­ne były w styli­sty­ce soft rockowej. Płytę promował utwór "Każdy z nas ma", skompo­no­wa­ny przez gitarzy­stę zespołu Wilki, Mikisa Cupasa. Obok Pilcha, Zybow­skie­go i Cupasa wśród kompo­zy­to­rów nowych utworów znaleźli się także Sebastian Piekarek, Jarosław Kidawa i Marcin Troja­no­wicz. Kilka piosenek pocho­dzi­ło także z publi­shin­gu. Teksty do utworów napisali, oprócz samej wokalist­ki, Krzysz­tof Jaryczew­ski, Beata Kozidrak, Luiza Staniec, Maciej Winogrodz­ki i Grzegorz Walczak. Album wypro­du­ko­wał Maciej Gładysz, który po śmierci Stani­sła­wa Zybow­skie­go został kierow­ni­kiem muzycz­nym zespołu Urszuli. Na listy przebo­jów trafił jeszcze utwór "Skaczę na dach". Album uzyskał status złotej płyty i nakład 15 tys. sztuk.

6 sierpnia album ten został dodat­ko­wo wydany na karcie pamięci, jako pierwsze polskie wydaw­nic­two wydane w formacie Flash Music. 29 paździer­ni­ka ukazała się reedycja albumu, zawie­ra­ją­ca CD z utworami z podsta­wo­wej wersji płyty oraz DVD z 17 teledy­ska­mi Urszuli, wyselek­cjo­no­wa­ny­mi z całego okresu jej kariery. W znale­zie­niu pierw­szych klipów pomagali fani. Reedycję płyty promował utwór "Ten drugi".

22 sierpnia 2011 ukazały się kompak­to­we reedycje wszyst­kich czterech albumów Urszuli nagra­nych z Budką Suflera. W 2012 roku, wspólnie z zespołem Jary Band, nagrała piosenkę "Jesteś tu", promu­ją­cą jego album "Trudno powiedzieć".

27 sierpnia 2013 ukazał się dziesią­ty studyjny album artystki, utrzy­ma­na w rockowej styli­sty­ce płyta Eony snu. Zapowia­dał ją singiel "Miłość", będący polsko­ję­zycz­ną, a do tego balla­do­wą wersją skompo­no­wa­ne­go przez Stani­sła­wa Zybow­skie­go utworu "I Really Have To Go" z płyty Urszula & Jumbo. Kolejnym singlem promu­ją­cym płytę był utwór "Kamienie". Głównym kompo­zy­to­rem i produ­cen­tem albumu był gitarzy­sta Piotr Mędrzak, który po odejściu Macieja Gładysza z zespołu w 2011, został jego nowym kierow­ni­kiem muzycz­nym. Znalazły się na niej również trzy kompo­zy­cje Sebastia­na Piekarka. Urszula napisała większość tekstów, była też współ­kom­po­zy­tor­ką kilku piosenek i współ­pro­du­cent­ką płyty. Album został nagrany z wykorzy­sta­niem sprzętu analo­go­we­go. Maste­rin­giem zajął się Greg Calbi, znany ze współ­pra­cy m.in. z Johnem Lennonem.

W kwietniu 2014 odbyła się płytowa premiera projektu Miłość mi wszystko wyjaśni­ła, w którym Urszula wzięła udział obok takich artystów jak Andrzej Piasecz­ny, Piotr Cugowski czy Ania Wyszkoni, stworzo­ne­go dla uczcze­nia kanoni­za­cji Jana Pawła II. Tekstami utworów były wiersze Papieża, do których Robert Janson skompo­no­wał muzykę. Urszula wykonała utwory "Za te chwile" i "Dziew­czy­na zawie­dzio­na". 27 maja ukazał się album Wielki odlot 2 – Najlep­sze 80-te z 10 najwięk­szy­mi przebo­ja­mi Urszuli z lat 80. nagra­ny­mi na nowo oraz dwoma premie­ro­wy­mi singlami: "Wielki odlot 2" oraz "Mała". Okazją do wydania albumu było trzydzie­sto­le­cie pracy artystycz­nej wokalist­ki. Maste­rin­giem płyty zajęli się Drew Lavyne i Ted Jensen ze Sterling Sound w USA. 30 maja podczas festi­wa­lu TOPtren­dy Urszula, jako pierwsza polska artystka, po raz drugi w karierze odebrała nagrodę Bursz­ty­no­wy Słowik za całokształt twórczo­ści. 2 grudnia album Wielki odlot 2 – Najlep­sze 80-te został wydany na płycie winylowej.

8 stycznia 2015 Urszula została odzna­czo­na przez Minister­stwo Kultury i Dziedzic­twa Narodo­we­go Brązowym Medalem "Zasłu­żo­ny Kulturze Gloria Artis". W tym samym roku nagrała z zespołem Pectus utwór "Za kogo ty się masz" na jego płytę Kobiety, zawie­ra­ją­cą duety z najważ­niej­szy­mi wokalist­ka­mi w historii polskiej muzyki. 13 listo­pa­da tego samego roku w serii wytwórni Sony Music "Lubię polskie" ukazała się składan­ka przebo­jów Urszuli z lat 1994-2001. 20 listo­pa­da 2015 odbyła się premiera dwupły­to­we­go albumu z dyskami CD i DVD Biała droga Live – Woodstock Festival Poland 2015, stano­wią­ce­go zapis koncertu, który Urszula z zespołem zagrała z okazji dwudzie­sto­le­cia wydania płyty Biała droga, stano­wią­cej jej najwięk­szy sukces komer­cyj­ny. Koncert miał miejsce w nocy z 29 na 30 lipca 2015 na scenie Akademii Sztuk Przepięk­nych podczas 21. Przystan­ku Woodstock. W jego trakcie zostały zapre­zen­to­wa­ne głównie wszyst­kie piosenki z albumu Biała droga. Partie nagrane w orygi­na­le przez Kostka Joria­di­sa gościn­nie wykonał Damian Ukeje.

Wiosną 2016 Urszula odbyła swoją pierwszą w Polsce klubową trasę koncer­to­wą "XX-lecie Białej Drogi", z okazji wydania jubile­uszo­wej reedycji albumu Biała droga.'' Najlep­sze wykona­nia poszcze­gól­nych piosenek z tej płyty zebrano na dwupły­to­wym albumie z dyskami CD i DVD "Biała droga Live", który został wydany 16 września 2016. Jako bonus na płycie DVD umiesz­czo­no dwa nagrania z Festi­wa­lu Piosenki w Opolu z 1996 roku. Kilka miesięcy wcześniej, tj. 25 marca 2016, z okazji jubile­uszu wydania albumu Biała droga, ukazała się jego reedycja zawie­ra­ją­ca materiał zrema­ste­ro­wa­ny z orygi­nal­nych taśm. Wydaw­nic­two zostało wzboga­co­ne o nagranie "Król w malinach", będące jednym z dwóch utworów, które nie weszły pierwot­nie na album. Drugiej z piosenek, "Zły", nie udało się odnaleźć na taśmach-matkach, dlatego z powodu złej jakości nagrania została pominię­ta na płycie i udostęp­nio­na jedynie na fanpage'u Urszuli. Po 20 latach od premiery album ten został również po raz pierwszy wydany na płycie winylo­wej. W kwietniu zapre­zen­to­wa­ła singiel "Sztylet", skompo­no­wa­ny przez nią wspólnie z Piotrem Mędrza­kiem, z tekstem napisa­nym przez nią z Piotrem Wróblem z zespołu Akurat.

Jesienią 2016 Urszula odbyła swoją pierwszą w Polsce akustycz­ną trasę koncer­to­wą, "Urszula Akustycz­nie – Najwięk­sze przeboje", zorga­ni­zo­wa­ną w najwięk­szych salach koncer­to­wych, z gościn­nym udziałem kwartetu smycz­ko­we­go Aukso. Występ w Pałacu Młodzie­ży w Katowi­cach udoku­men­to­wa­no koncer­to­wym albumem Urszula z kwarte­tem smycz­ko­wym – Złote przeboje akustycz­nie, wydanym 17 lutego 2017 roku i zawie­ra­ją­cym najwięk­sze przeboje wokalist­ki z jej całej kariery. Wiosną 2017 Urszula wyruszy­ła z kwarte­tem Aukso na drugą część tego tournee.

W styczniu i sierpniu 2017 roku Urszula wystą­pi­ła m.in. z Beatą Kozidrak i Krzysz­to­fem Cugow­skim w koncer­cie Zakocha­ni w Lublinie z okazji 700. urodzin miasta Lublin z piosen­ka­mi Kolejka napowietrz­naDzień Dobry Panie Lu skompo­no­wa­ny­mi przez Tomasza Momota.

W 2018 roku święto­wa­ła 35-lecie swojej działal­no­ści. W lutym i marcu koncer­to­wa­ła w kilku miastach m.in w Poznaniu, Gdańsku i w Krakowie w ramach trasy koncer­to­wej Najlep­sze 80-te.Trasę konty­nu­owa­ła jesienią. W styczniu Urszula wydała singiel O mnie o Tobie. Produ­cen­tem piosenki jest Marcin Bors, autorami tekstu piosenki jest Urszula, Patryk Kumór i Pele Loriano.

Życie prywatne

Była związana z Pawłem Markow­skim, perku­si­stą Maanamu. W 1985 poznała muzycz­ne­go partnera i swojego przyszłe­go męża Stani­sła­wa Zybow­skie­go, który zaczął wtedy grać koncerty z Budką Suflera. Mają syna Piotra (ur. 1987). W 1992 sforma­li­zo­wa­ła swój kilku­let­ni związek ze Stani­sła­wem Zybow­skim, z którym pozosta­ła aż do jego śmierci 22 listo­pa­da 2001. Ze związku ze swoim menedże­rem Tomaszem Kujaw­skim ma syna Szymona (ur. 5 maja 2003).

Obecnie
 • Piotr "Szu" Mędrzak – gitara (od 2003)
 • Sławomir "Kosa" Kosiński – gitara (od 2004)
 • Michał "Burza" Burzy­mow­ski – gitara basowa (od 2003)
 • Krzysz­tof "Polo" Poliński – perkusja (od 2000)
 • Dorota Kopka – Broniarz – chórek (od 2013)
 • Dawniej
 • Stani­sław "Zybek" Zybowski – gitara (1998 – 2001)
 • Bartek Gasiul – instru­men­ty klawi­szo­we (2013 – 2016)
 • Sławomir "Jasiek" Piwowar – instru­men­ty klawi­szo­we (1998 – 2001, 2012 – 2013)
 • Łukasz "Laszlo" Sztaba – instru­men­ty klawi­szo­we (2004 – 2012)
 • Maciek "Mateo" Gładysz – gitara (2001 – 2011)
 • Anna Stankie­wicz – chórki (2000 – 2012)
 • Jarosław Chilkie­wicz – gitara (2000 – 2001)
 • Wojciech "Puzon" Kuzyk – gitara basowa (1998 – 2001)
 • Robert "Misiek" Szymań­ski – perkusja (1998 – 2000)
 • Małgo­rza­ta "Padosia" Paduch – chórki (1998 – 2000)
 • ; KECZAPS

 • Stani­sław "Zybek" Zybowski – gitara (1996 – 1997)
 • Wojciech "Puzon" Kuzyk – gitara basowa (1996 – 1997)
 • Sławomir "Jasiek" Piwowar – instru­men­ty klawi­szo­we (1996 – 1997)
 • Robert "Misiek" Szymań­ski – perkusja (1996 – 1997)
 • Małgo­rza­ta "Padosia" Paduch – chórki (1996 – 1997)
 • ; DOGS

 • Stani­sław "Zybek" Zybowski – gitara (1994 – 1995)
 • Jacek Królik – gitara (1994 – 1995)
 • Piotr Żaczek – gitara basowa (1994 – 1995)
 • Sławomir "Jasiek" Piwowar – instru­men­ty klawi­szo­we (1994 – 1995)
 • Artur Malik – perkusja (1994 – 1995)
 • ; JUMBO

 • Stani­sław "Zybek" Zybowski – gitara (1988 – 1993)
 • Waldek "Lola" Krakus – gitara basowa (1993)
 • Steve Colazin­ge­ri – perkusja (1992 – 1993)
 • Mark Sutton – gitara basowa (1992)
 • Nick Gianni – gitara basowa (1991)
 • Fabrice Bonne – perkusja (1990 – 1991)
 • Paweł Jastrzęb­ski – Mąciwoda – gitara basowa (1990)
 • Johny Ferreira – instru­men­ty klawi­szo­we (1990)
 • Sławomir "Jasiek" Piwowar – instru­men­ty klawi­szo­we (1989)
 • Bodek Kowalew­ski – gitara basowa (1989)
 • Amadeusz Majer­czyk – perkusja (1989)
 • |}


  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI