Vader
Biografia

Vader

Vader /​/​ (RP) – polska grupa wykonu­ją­ca muzykę z pogra­ni­cza thrash i death metalu. Powstała w 1983 roku w Olszty­nie z inicja­ty­wy gitarzy­sty Zbignie­wa "Viki" Wróblew­skie­go oraz Piotra "Petera" Wiwczar­ka, pełnią­ce­go wówczas funkcję basisty. W począt­ko­wym okresie działal­no­ści muzyka Vader oscylo­wa­ła wokół speed i heavy metalu inspi­ro­wa­ne­go dokona­nia­mi grup Judas Priest i Accept. Po 1985 roku za sprawą odnoszą­ce­go wówczas najwięk­sze sukcesy kwartetu Slayer, grupa Vader zwróciła się w stronę thrash, a następ­nie death metalu.

Liderem Vader nieprze­rwa­nie od początku istnie­nia jest Piotr "Peter" Wiwcza­rek, który w latach później­szych objął funkcję gitarzy­sty i wokali­sty. Muzyk jest także głównym kompo­zy­to­rem i autorem tekstów formacji. W swej twórczo­ści zespół nawią­zu­je m.in. do twórczo­ści H.P. Lovecra­fta oraz porusza takie zagad­nie­nia jak śmierć czy wojna. W 2012 roku grupa otrzy­ma­ła nagrodę polskie­go przemy­słu fonogra­ficz­ne­go – Fryderyka.

Z biegiem lat formacja zyskała status legendy oraz znaczą­ce­go źródła inspi­ra­cji dla później­szych grup muzycz­nych, takich jak: Decapi­ta­ted, Dissen­ter, czy Yatte­ring. Vader, wraz z takimi grupami jak Impera­tor, Exorcist, Armage­don, Slashing Death i Convent, zalicza­ny jest dziś do prekur­so­rów gatunku death metal w Polsce. Nazwa zespołu nawią­zu­je do fikcyj­nej postaci Dartha Vadera, bohatera sagi Gwiezdne wojny. Według czaso­pi­sma Billbo­ard do 2002 roku wydaw­nic­twa zespołu sprze­da­ły się na świecie w nakła­dzie około 500 000 egzemplarzy.

1983-1994

Grupa powstała w 1983 roku w Olszty­nie z inicja­ty­wy Piotra Wiwczar­ka (wówczas używa­ją­ce­go pseudo­ni­mu "Behemoth") oraz Zbignie­wa Wróblew­skie­go. Począt­ko­wo (do 1986 roku) funkcjo­no­wa­ła w składzie pięcio­oso­bo­wym, wykonu­jąc heavy metal z wpływami Judas Priest. Skład ustabi­li­zo­wał się w latach 1985–1986. Wcześniej, w krótkich odstę­pach czasu w grupie wystę­po­wa­ło 20 różnych muzyków. W 1986 w składzie: Robert "Czarny" Czarneta (śpiew), Piotr "Peter" Wiwcza­rek (gitara), Zbigniew "Vika" Wróblew­ski (gitara), Robert "Astaroth" Struczew­ski (gitara basowa) oraz Grzegorz "Belial" Jackow­ski (perkusja), grupa rozpo­czę­ła organi­za­cję koncer­tów. Pierwszy z koncer­tów odbył się w 1985 roku w olsztyń­skim klubie "Luzak". Zmiana brzmie­nia grupy rozpo­czę­ła się w 1984 roku, kiedy to zespół, zafascy­no­wa­ny grupą Slayer, zdecy­do­wał się na zwrot w kierunku "ostrzej­szych brzmień".

4 i 5 kwietnia 1986 roku odbył się festiwal szeroko pojętej muzyki heavy­me­ta­lo­wej Metal­ma­nia, na którym Vader wystąpił drugiego dnia wraz z grupami Voodoo, Ferrum, Dragon, Stos, Killer, Kat, Alaska, wcześniej zgłasza­jąc materiał demo, na podsta­wie którego zakwa­li­fi­ko­wa­no zespół. Sam występ był dużym wydarze­niem zarówno dla samych muzyków, jak i dla polskiej sceny metalo­wej, będącej wtedy w powija­kach, grupę zaś okrzyk­nię­to "polskim Slayerem", rzadziej "polskim Destruc­tion". Grupa chcąc tworzyć ostrzej­szą wersję heavy metalu rozstała się ze Zbignie­wem Wróblew­skim, który prefe­ro­wał klasycz­ną formę tej muzyki. Wróblew­ski do zespołu już nigdy nie powrócił, później próbował sił w grupie Raxas.

W 1988 roku nastą­pi­ła całko­wi­ta zmiana składu. Pojawił się w niej Krzysz­tof Raczkow­ski znany jako Docent lub Doc (pseudo­nim pochodzi od zamiło­wa­nia muzyka do książek). Na przeło­mie lutego i marca 1989 roku zespół w dwuoso­bo­wym składzie dokonał nagrania demo Necro­lust w Studio PR w Olszty­nie, pracując pod kierun­kiem Włady­sła­wa Iljasze­wi­cza, produk­cją zajął się sam zespół. Później, w tym samym roku do grupy dołączył Jacek "Jackie" Kalisz. W 1990 roku, w tym samym studio zespół nagrał kolejne demo zatytu­ło­wa­ne Morbid Reich. Koszt nagrania wyniósł 40 USD, mniej więcej dwukrot­ność ówcze­snej średniej pensji. Demo zostało ozdobio­ne grafiką Roberta Ganczar­skie­go z charak­te­ry­stycz­nym logo grupy. Reali­za­cji nagrania podjęli się Włady­sław Iljasze­wicz, Andrzej Włodar­ski oraz Vader, za produk­cję odpowie­dzial­ny był Mariusz Kmiołek oraz Vader. Demo wydane zostało przez Carnage Records, której właści­cie­lem był Mariusz Kmiołek. Sprze­da­ło się ono w liczbie ponad 10 tysięcy sztuk, taśma zaś została uznana przez Headban­gers Ball/​MTV za najle­piej sprze­da­ją­ce się demo w historii death metalu. Rok później, podczas występu na "Strash’ydła 91", w szere­gach grupy zadebiu­to­wał Jarosław "China" Łabie­niec. Liczne koncerty (już jako kwartet) m.in. na festi­wa­lu Metal­ma­nia 1991 oraz uznanie w kraju i za granicą dzięki tzw. tape trading (wymiany taśm) zaowo­co­wa­ły kontrak­tem z Earache Records.

W roku 1992, ukazał się pierwszy studyjny album zatytu­ło­wa­ny The Ultimate Incan­ta­tion wydany nakładem Earache Records. Przed nagra­niem grupę opuścił "Jackie" (1992), w jego miejsce pojawił się Piotr "Berial" Kuzioła ze słupskiej formacji Betrayer, lecz i on również wkrótce odszedł, album został więc zreali­zo­wa­ny tylko przez "Petera" i "Docenta". Warto wspomnieć, że do pocho­dzą­ce­go zeń utworu Dark Age został zreali­zo­wa­ny przez amery­kań­ską stację telewi­zyj­ną MTV teledysk, w którym wystę­pu­ją "China" i "Jackie". Album zareje­stro­wa­ny został w Rhythm Studios w Wielkiej Brytanii. Produk­cji podjął się Paul Johnson, który reali­zo­wał m.in. nagrania takich grup jak: Napalm Death oraz Benedic­tion, grafikę zapro­jek­to­wał i wykonał Dan Seagrave. Album ten był nagry­wa­ny dwukrot­nie: pierwszy raz w Studio Sunlight (nagry­wa­ły tam m.in. grupy Grave, Dismem­ber oraz Entombed) za całość odpowie­dzial­ny był Szwed Tomas Skogs­berg. Proble­mem okazał się brak możli­wo­ści nagrania akustycz­nej perkusji (pady perkusji elektro­nicz­nej, słabo amorty­zu­jąc, uniemoż­li­wia­ją osiągnię­cie dużej szybko­ści). Nagranie powtó­rzo­no we wspomnia­nym wcześniej angiel­skim Rhythm Studios. Od tej pory zespół regular­nie wyjeż­dżał za granicę, z powodze­niem koncer­tu­jąc wraz z najzna­mie­nit­szy­mi grupami stylu thrash/​death/​black metal takimi jak: Morbid Angel, Deicide, Cannibal Corpse, Nile, Divine Empire, Samael, Grip Inc., Enslaved, Six Feet Under, Testa­ment, Marduk, Immortal, The Crown, Krisiun, Behemoth, Decapi­ta­ted, Immola­tion, Bolt Thrower, Suffo­ca­tion, Dismem­ber, Lost Soul, Vital Remains oraz wieloma innymi.

1994-1999

W 1994 roku wydana została pierwsza płyta koncer­to­wa zatytu­ło­wa­na The Darkest Age – Live ’93 (ponownie z Jackiem Kaliszem jako basistą). Płyta, zareje­stro­wa­na podczas koncertu w Hali Korony w Krakowie 13 grudnia, zyskała w Polsce uznanie. Obecnie jest oceniana raczej jako część drogi muzycz­nej, którą przebył zespół, niż pod względem czysto muzycz­nym. Kryty­ku­je się ją ze względu na słabą produk­cję oraz brzmie­nie, chwalona jest natomiast za oddanie specy­ficz­nej atmos­fe­ry "głodu koncer­to­we­go" (żywio­ło­wej reakcji publicz­no­ści). W między­cza­sie zespół nawiązał współ­pra­cę z basistą Leszkiem "Szambo" Rakow­skim, który ostatecz­nie zastąpił "Jackiego". Grupa w nowym składzie wydała tego samego roku minial­bum pod tytułem Sothis (nagrania odbyły się w Gdyni i Olszty­nie, odpowied­nio w Modern Sound Studio oraz w Świech Studio). Całość zreali­zo­wał i współ­pro­du­ko­wał, wraz z Vaderem i Mariu­szem Kmioł­kiem, Tomasz Bonarow­ski, grafikę wykonał natomiast Krzysz­tof Lutostań­ski. Płyta, będąca swoistym zbawie­niem dla małej wytwórni jaką była Baron Records (jej polski wydawca), nie zyskała jednak spodzie­wa­ne­go uznania na świecie (zmiana miała nastąpić dopiero za sprawą drugiego studyj­ne­go albumu). Na rynek europej­ski, kanadyj­ski oraz amery­kań­ski album Sothis wydała wytwór­nia Repulse Records. Wydaw­nic­two zawiera m.in. utwór grupy Black Sabbath o tym samym tytule z gościn­nym udziałem Grzego­rza Skawiń­skie­go. Na pewien czas grupa skoncen­tro­wa­ła się na działal­no­ści koncer­to­wej wspólnie z Malevo­lent Creation, Oppres­sor oraz Solstice. Przed wydaniem drugiego studyj­ne­go albumu pojawił się nowy kontrakt płytowy z System Shock/​Impact, który przez trzy lata z rzędu zaowo­co­wał znaczącą liczbą koncer­tów, nowymi wydaw­nic­twa­mi płyto­wy­mi oraz wydaniem wcześniej­sze­go materia­łu demo Necro­lustMorbid Reich na kasecie i płycie CD opatrzo­nej tytułem Reborn in Chaos (1996). Wydane w tym okresie CD to De Profun­dis (rok 1995) poprze­dzo­ny w tym samym roku singlem An Act of Darkness /​ I.F.Y. (zreali­zo­wa­nym przez Adama Toczko oraz Tomasza Bonarow­skie­go). Za brzmie­nie był odpowie­dzial­ny sam zespół, maste­ring natomiast wykonał Grzegorz Piwkow­ski w Modern Sound Studio. Future of the Past – album wydany w 1996 roku, zawierał w całości kompo­zy­cje grup szcze­gól­nie cenio­nych przez samych muzyków. Warto wymienić takie utwory jak "Silent Scream" grupy Slayer, "I Feel You" grupy Depeche Mode oraz "Death Metal" grupy Posses­sed. Pozosta­łe grupy, których twórczość znalazła się na płycie to Sodom, Celtic Frost, Black Sabbath, Anti-Nowhere League, Dark Angel, Terro­ri­zer oraz Kreator.

Kolejny album to Black to the Blind nagrany w 1997 roku już bez "Chiny", którego zastąpił Maurycy Stefa­no­wicz, pseudo­nim "Mauser". Tym razem nagrań dokonano w olsztyń­skim Selani Studio na przeło­mie lipca i sierpnia. Całość zreali­zo­wał Andrzej Bomba, współ­od­po­wie­dzial­ny również za brzmie­nie, maste­ring wykonała Julita Emanu­iłow, za stronę graficz­ną albumu odpowie­dzial­ny był natomiast Jacek Wiśniew­ski (jego prace można zobaczyć m.in. na okład­kach płyt zespołów Grave i God Dethro­ned). Album uzyskał nomina­cję do Fryde­ry­ka w katego­rii album roku metal. Rok 1998 przyniósł grupie szerszy rozgłos, również dzięki albumowi koncer­to­we­mu zareje­stro­wa­ne­mu 31 sierpnia w Japonii w tokij­skim Quatrro Club, który później wydany jako Live in Japan odniósł spory sukces. Za miksy, zreali­zo­wa­ne we wrześniu w Gdańskim Red Studio, odpowie­dzial­ni byli Tomasz Bonarow­ski, Piotr Wiwcza­rek oraz Krzysz­tof Raczkow­ski. Maste­ring wykonali w paździer­ni­ku Andrzej Bomba oraz Mariusz Kmiołek w Selani Studio. Płytę ozdobiła grafika Jacka Wiśniew­skie­go oraz fotogra­fie Osamu "Tio" Suzuki. Wydaw­nic­two poprze­dził minial­bum zatytu­ło­wa­ny Kingdom (zreali­zo­wa­ne ponownie w Selani Studio przez Andrzeja Bombę, za brzmie­nie odpowia­dał Piotr Wiwcza­rek, maste­ring wykonał Grzegorz Piwkow­ski), oraz kaseta VHS zatytu­ło­wa­na Vision and Voice zreali­zo­wa­na podczas koncertu 25 marca w krakow­skim studiu w Łęgu. Kaseta zawie­ra­ła przekro­jo­wy materiał grupy, dodat­kiem był teledysk do utworu "Kingdom". Całość uwień­czył nowy kontrakt płytowy z wytwór­nią Metal Blade Records.

1999-2006

W listo­pa­dzie 1999 roku grupa weszła do Red Studio, by nagrać przeło­mo­wą w swojej karierze płytę Litany. Jej reali­za­to­ra­mi i produ­cen­ta­mi byli Adam Toczko i Piotr Wiwcza­rek. Płyta została poddana remaste­rin­go­wi w grudniu w często­chow­skim 333 Studio przez Bartło­mie­ja Kuźniaka. Album został wydany w marcu 2000. Promował go teledysk do utworu "Cold Demons", który odniósł sukces, choć zreali­zo­wa­no go małym kosztem w domowych warun­kach. Album uzyskał również nomina­cję do Fryde­ry­ka w katego­rii album roku metal. Liczne trasy koncer­to­we, No Mercy Festi­vals 2000 wraz z zespo­ła­mi: Deicide, Immortal, Cannibal Corpse oraz Marduk (w tym występ na Wacken Open Air 2000) oraz promocja ze strony dużej wytwórni płytowej wpłynęły na popular­ność tej płyty. Sprze­da­no 45 tysięcy sztuk w 3 miesiące od dnia premiery.

W 2001 roku grupa wystą­pi­ła podczas festi­wa­lu With Full Force oraz Thrash’em All Festival wraz z takimi grupami jak Krisiun, Behemoth czy Lux Occulta. W tym samym roku zespół odbył trasę koncer­to­wą po Europie wraz z Six Feet Under. Wcześniej, w sierpniu 2000 roku grupa zreali­zo­wa­ła minial­bum Reign Forever World, na którym umiesz­czo­no trzy nowe utwory zreali­zo­wa­ne w Gdańskim Red Studio przez Piotra Łukaszew­skie­go. Na płycie znalazły się też dwa utwory koncer­to­we z Thrash’em All Festival, dwa utwory zawarte na japoń­skiej edycji albumu Litany, inter­pre­ta­cje kompo­zy­cji "Rapid Fire" grupy Judas Priest, "Freezing Moon" grupy Mayhem oraz "Total Desaster" grupy Destruc­tion. Produk­cja spoczęła na Piotrze Wiwczar­ku, maste­ring odbył się u Bartło­mie­ja Kuźniaka w 333 Studio, szatę graficz­ną przygo­to­wał Jacek Wiśniew­ski. Po wydaniu w Europie, w styczniu 2001 roku małej płyty grupa inten­syw­nie koncer­to­wa­ła w USA, Polsce i Europie w towarzy­stwie grup takich jak Behemoth, Cryptop­sy, Dying Fetus, Krisiun i innych.

W 2002 roku z grupy odszedł "Shambo", a w jego miejsce pojawił się Konrad "Saimon" Karchut, z którym grupa przystą­pi­ła do prac nad nowym albumem zatytu­ło­wa­nym Revela­tions. Podczas jego reali­za­cji nagrano m.in. cover grupy Thin Lizzy "Angel of Death". Gitarowe solo w utworze oraz partie instru­men­tów klawi­szo­wych gościn­nie wykonali Jacek Hiro oraz Jerzy "U.reck" Głód z grupy Lux Occulta, sam utwór natomiast znalazł się na minial­bu­mie Blood (2003), przygo­to­wa­ne­mu na cześć grupy Morbid Angel oraz płycie tej grupy Altars of Madness. Gościn­nie na płycie Revela­tions w utworze Whisper zaśpie­wał Adam "Nergal" Darski z formacji Behemoth. Całość nagrań zreali­zo­wa­no w Red Studio przy pomocy Piotra Łukaszew­skie­go, miksy ponownie wykonał Bartło­miej Kuźniak w Studio 333, szatę graficz­ną ponownie przygo­to­wał Jacek Wiśniew­ski. Album był inten­syw­nie promo­wa­ny podczas koncer­tów. Przez Empire Records został wydany "Angel of Death", singel poprze­dza­ją­cy płytę. Nakrę­co­ny został teledysk do utworu "Epitaph". Album uzyskał również nomina­cję do Fryde­ry­ka w katego­rii album roku metal. Zespół koncer­to­wał w całej Europie, Japonii, Stanach Zjedno­czo­nych i Brazylii. Popular­ność albumu przyćmi­ło pierwsze DVD grupy zatytu­ło­wa­ne More Vision and the Voice, które zawiera zapis koncertu poprzed­nio wydanego na kasecie VHS zatytu­ło­wa­nej Vision and Voice. DVD zawie­ra­ło również teledy­ski "Kingdom", "Incar­na­ted" oraz "Cold Demons", a także koncer­to­we utwory "Intro /​ Dark Age", "Cruci­fied Ones", "Carnal", "Wings", "Red Passage", "Intro /​ Xeper", "Cold Demons", "Blood of Kingu".

Rok 2003 to ponownie koncerty w Europie, wizyta w Izraelu, gdzie na koncer­cie zgroma­dzi­ło się około tysiąca fanów, festi­wa­le: Inferno Metal Festival i Motala Festival, Wacken Open Air, Nuclear Storm, Party Sun, udział w Metal­ma­nia Festival oraz Przysta­nek Woodstock, gdzie grupa wystą­pi­ła dla wielu tysięcy osób. Przed koncer­tem na Przystan­ku z zespołu odszedł "Saimon". Zastąpił go powszech­nie znany na scenie metalo­wej Marcin "Novy" Nowak, który wcześniej wspierał sesyjnie zespół Behemoth. Już z "Novym" zespół nagrał kolejny minial­bum zatytu­ło­wa­ny Blood, wydany 25 września 2003 roku. Szatę graficz­ną albumu przygo­to­wał Jacek Wiśniew­ski. Pięć nagrań na minial­bu­mie pocho­dzi­ło z poprzed­niej sesji nagra­nio­wej. Wydano je ponownie, jako że wcześniej dostępne były tylko jako utwory dodat­ko­we na edycjach płyty Revela­tions w poszcze­gól­nych krajach. Płytę rozpo­czy­na­ły dwa nowe utwory zatytu­ło­wa­ne Shape-Shiffting oraz We Wait, które zostały zreali­zo­wa­ne i poddane maste­rin­go­wi w RG Studio w Gdańsku przez Piotra Łukaszew­skie­go oraz Michała Mielnika. Za brzmie­nie odpowie­dzial­ny był Piotr Wiwcza­rek. Po ukończe­niu prac nad płytą grupa wyruszy­ła w trasę koncer­to­wą Blitz­krieg, w trakcie której grała z grupami Decapi­ta­ted, Front­si­de oraz Vesania, a potem w Art of Noise Part 2, gdzie współ­pra­co­wa­ła z Nile, Kreator i Amon Amarth.

W 2004 roku miał miejsce wypadek "Docenta" (kontuzja ręki podczas plano­wa­nych nagrań partii perkusji w Selani Studio), zmiana perku­si­sty (zobowią­za­nia koncer­to­we – trasa obejmo­wa­ła 170 koncer­tów) i przyję­cie Dariusza "Daray" Brzozow­skie­go, z którym nagrano płytę The Beast. Płytę poprze­dził singel zatytu­ło­wa­ny "Beware the Beast". Album zreali­zo­wa­no jak zwykle w RG Studio w Gdańsku przy pomocy Piotra Łukaszew­skie­go, maste­ring wykonał Jacek Gawłow­ski w JG Lab Studio w Warsza­wie, grafikę ponownie przygo­to­wał Jacek Wiśniew­ski. Nakrę­co­no również dwa teledy­ski będące montażem ujęć z procesu reali­za­cji płyty oraz krótki film dokumen­tu­ją­cy proces rejestra­cji CD, która ostatecz­nie ukazała się 20 września. Album uzyskał również nomina­cję do Fryde­ry­ka w katego­rii album roku rock/​metal. Na czas rehabi­li­ta­cji "Docenta" zastą­pio­no go "Darayem", który oficjal­nie miał być tylko muzykiem sesyjnym, ale na płycie został umiesz­czo­ny na liście pełno­praw­nych członków zespołu, co wywołało spory i kontro­wer­sje. Album różnił się od wcześniej­szych produk­cji Vadera, więcej było w nim wpływów thrash metalu niż death metalu. Kilka miesięcy po premie­rze sprze­da­no 65 tysięcy sztuk płyty.

Po powrocie "Docenta", zespół skoncen­tro­wał się na działal­no­ści koncer­to­wej. W ramach Blitz­krieg 2' i X-Mass Festi­vals grupa wystę­po­wa­ła w kilku­na­stu krajach takich jak: Rosja, Litwa, Łotwie, Estonia, Ukraina, Białoruś, Czechy, Słowacja, Niemcy, Holandia, Belgia, Wielka Brytania, Francja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Serbia i Czarno­gó­ra, Macedo­nia, Chorwa­cja oraz USA. Zespół poprze­dzał również koncert grupy Metal­li­ca oraz Slipknot na Stadio­nie Śląskim przed 50-tysięcz­ną publicz­no­ścią. W paździer­ni­ku 2004 Metal Mind Produc­tion wydała kolejny materiał DVD zespołu zatytu­ło­wa­ny Night of the Apoca­lyp­se zawie­ra­ją­cy trzy koncerty, z których jeden został zreali­zo­wa­ny w krakow­skim studio na Krzemion­kach, drugi miał miejsce na festi­wa­lu Metal­ma­nia, a trzeci stanowił występ grupy poprze­dza­ją­cy występ Metal­li­ki oraz Slipknot. W marcu 2005 roku zespół rozstał się już oficjal­nie z wielo­let­nim perku­si­stą grupy, Krzysz­to­fem "Docentem" Raczkow­skim, który zasilił szeregi grupy Sweet Noise, wspoma­ga­jąc jedno­cze­śnie na koncer­tach grupę Hunter. Zespół podpisał nowy kontrakt płytowy ze szwedzką Regain Records oraz oficjal­ne przyjął na stano­wi­sko perku­si­sty "Daraya". W nowym składzie zareje­stro­wa­no wydany pod koniec roku minial­bum zatytu­ło­wa­ny The Art of War. Płytę tę promował animo­wa­ny teledysk wykonany w technice 3D przez Arkadiu­sza Jurcana, autora obrazu zdobią­ce­go okładkę albumu. Nagranie zreali­zo­wa­no w czerwcu 2005 roku w biało­stoc­kim Hertz Studio. Produk­cje, miksy oraz maste­ring nagrań wykonali Wojciech i Sławomir Wiesław­scy, zdjęcia muzyków wykonał Krzysz­tof "Sado" Sadowski, znany ze współ­pra­cy z takimi grupami jak Behemoth, Vesania czy Kobra­noc­ka. Minial­bum promo­wa­ny do połowy 2006 roku m.in. na Metal Crusa­ders Tour 2006Blizt­krieg III spotkał się z dużym zainte­re­so­wa­niem fanów i pochleb­ny­mi recen­zja­mi krytyki.

2006-2010

W 2006 roku grupa przystą­pi­ła do nagrań nowego albumu, roboczo zatytu­ło­wa­ne­go Impres­sions in Red, który skończo­no nagrywać w maju tego roku. Album był nagry­wa­ny od 22 kwietnia do 24 maja 2006 roku w biało­stoc­kim Hertz Studio. Ślady instru­men­tów klawi­szo­wych gościn­nie podczas sesji nagra­nio­wej (czerwiec 2005) do mini albumu The Art of War zareje­stro­wał znany z występów w grupie Vesania instru­men­ta­li­sta Krzysz­tof "Siegmar" Oloś. Na japoń­skiej edycji albumu ponadto dodat­ko­wo ukazał się utwór "Raining Blood", cover grupy Slayer. Layout oraz grafiki do fotogra­fii Tomasza Lewan­dow­skie­go wykonał grecki artysta Seth Siro Anton. Premiera nowej, ósmej płyty studyj­nej odbyła się 4 września 2006 roku, która ukazała się nakładem Regain Records w Europie, Candle­li­ght Records w USA, Mystic Produc­tions w Polsce oraz Avalon Marquee w Japonii. Impres­sion in Blood, bo taki ostatecz­nie przyjęła tytuł płyta, okazała się sukcesem. Album uzyskał nomina­cję do Fryde­ry­ka w katego­rii album roku rock/​metal. Na potrzeby promocji albumu do utworu "Helle­luy­ah!!! (God Is Dead)" powstał teledysk w reżyse­rii Andrzeja Wyrozęb­skie­go do sceno­gra­fii i zdjęć (odpowied­nio) Janusza Króla oraz Sławo­mi­ra Panase­wi­cza. Obraz zreali­zo­wa­no w dniach 9 i 19 sierpnia we współ­pra­cy z AW Film Studio.

Krótko po zakoń­cze­niu nagrań zespół pojawił się na presti­żo­wej trasie koncer­to­wej po Stanach Zjedno­czo­nych Metal Crusa­ders Tour 2006 m.in. w towarzy­stwie grup Destruc­tion i Katakl­sym. Nowe wydaw­nic­two było promo­wa­ne podczas niemal 3 miesięcz­nej trasy Blitz­krieg IV wraz z grupami God Dethro­ned, Severe Torture, Nightra­ge i Blood­th­ron. Wraz z nowym 2007 rokiem grupa zaanon­so­wa­ła występy podczas Graspop MM Festival, Tuska Open Air Festival, Party San czy Brutal Assault. Koncerty te poprze­dzi­ła trasa Extreme the Dojo Tour Vol. 17 po Japonii wraz z reakty­wo­wa­ną w 2006 roku grupą Brutal Truth. 8 paździer­ni­ka 2007 roku grupa wydała trzecie w swym dorobku DVD zatytu­ło­wa­ne …And Blood Was Shed in Warsaw, zawie­ra­ją­ce zreali­zo­wa­ny w lutym tego samego roku koncert, promu­ją­cy jej ostatni studyjny album pt. Impres­sions in Blood. Na wspomnia­nym DVD znalazł się również utwór "Sword of the Witcher" powstały na potrzeby gry kompu­te­ro­wej Wiedźmin oraz zreali­zo­wa­ny do niego teledysk. Na listopad i grudzień grupa zapla­no­wa­ła ponadto występy na Death by Decibels Tour 2007 wraz z grupami Malevo­lent Creation, Cattle Decapi­ta­tion, Abigaile Williams, Light His City i Veil of Maya, poprze­dza­ją­ce począt­ko­wo plano­wa­ną na rok 2008 trasę Blitz­krieg IV wraz z grupami Krisiun, Rotting Christ, Incan­ta­tion oraz Funerus.

W 2008 roku zespół wystąpił na festi­wa­lu Metal­ma­nia oraz zapowie­dział również reali­za­cję kolej­ne­go albumu grupy o roboczym tytule The Book of the Dead. Wkrótce potem zespół poinfor­mo­wał o plano­wa­nym na maj bieżą­ce­go roku wydaniu dwupły­to­we­go jubilu­szo­we­go wydaw­nic­twa pt. XXV zawie­ra­ją­ce­go ponownie nagrane wczesne utwory grupy w nowych aranża­cjach. W czerwcu 2008 roku po pięciu latach w zespole odszedł basista Marcin "Novy" Nowak, którego podczas koncer­tów w USA zastąpił Marcin "Martin" Rygiel znany z występów w grupie muzycz­nej Decapi­ta­ted. 30 sierpnia w warszaw­skim klubie Stodoła odbył się jubile­uszo­wy koncert Vader z okazji dwudzie­sto­pię­cio­le­cia działal­no­ści artystycz­nej. Koncert Vader poprze­dzi­ly występy grup Samael, Entombed, Nile, Gorefest, Rotting Christ, Grave i Krisiun. Był to również ostatni koncert z udziałem muzyków: Maury­ce­go "Mausera" Stefa­no­wi­cza oraz Dariusza "Daraya" Brzozow­skie­go, którzy odeszli z zespołu.

We wrześniu 2008 roku grupa poinfor­mo­wa­ła o dołącze­niu do zespołu perku­si­sty Pawła Jarosze­wi­cza wystę­pu­ją­ce­go w grupie Hell-Born oraz gitarzy­sty Wacława Kiełtyki znanego z występów w grupie Decapi­ta­ted. Natomiast w grudniu w biało­stoc­kim Hertz Studio, grupa przystą­pi­ła do prac nad ósmym albumem zatytu­ło­wa­nym Necro­po­lis. W styczniu 2009 roku Vader odbył europej­ską trasę koncer­to­wą Winter­fest Tour 2009. W trasie uczest­ni­czy­ły również grupy Deicide, Samael, Devian i Zonaria. W połowie marca tego samego roku, grupa weszła ponownie studia Hertz, w którym zostały nagrane partie śladów perkusji, gitar, gitary basowej oraz wokali. 3 maja grupa wystą­pi­ła podczas festi­wa­lu UK Death­fest w Leeds wraz z takimi grupami jak Origin, Benedic­tion czy Akercoc­ke. Nagrania ostatecz­nie zakoń­czo­no 18 maja. 10 sierpnia Vader wziął udział w Agglu­ti­na­tion Metal Festival we Włoszech.

W między­cza­sie grupa odbyła europej­ską trasę koncer­to­wą Storm Before The Blitz Tour 2009 poprze­dzją­cą jesienne występy w ramach Blitz­krieg 5 Tour 2009. Produk­cja muzyczna, maste­ring oraz mikso­wa­nie Necro­po­lis odbyły się w Antfarm Studio w Danii. Wykonał je produ­cent muzyczny Tue Madsen, który współ­pra­co­wał z takimi grupami muzycz­ny­mi jak Hatesphe­re, Mnemic czy The Haunted. Wydaw­nic­two ukazało się 21 sierpnia nakładem wytwórni muzycz­nej Nuclear Blast Records. Natomiast w Polsce album ukazał się nakładem Warner Music Poland na podsta­wie umowy o dystry­bu­cji. Produk­cja dotarła do 5. miejsca krajowej listy przebo­jów (OLiS). W wersji digipack album Necro­po­lis, ukazał się z dołączo­ną płytą DVD pt. To Live!!!, zawie­ra­ją­ca nagranie z koncertu chary­ta­ty­we­go poświę­co­ne­mu Adria­no­wi "Covanowi" Kowan­ko­wi. Koncert został zareje­stro­wa­ny 26 kwietnia 2009 roku w krakow­skim klubie Studio.

W ramach promocji albumu grupa odbyła w Polsce trasę koncer­to­wą pod nazwą Blitz­krieg 5 Tour 2009. Wraz z Vader wystą­pi­ła black metalowa grupa Marduk. Z udziału w trasie zrezy­gno­wa­ły grupy Rootwa­ter i Blindead. Trasa rozpo­czę­ła się 29 sierpnia 2009 roku w Warsza­wie, a zakoń­czy­ła 13 września w Toruniu. Ponadto grupa wystą­pi­ła w takich miastach jak Olsztyn, Gdańsk, Szczecin, Poznań, Łódź, Katowice, Opole, Wrocław, Kraków, Rzeszów, Radom, Lublin i Biały­stok. Natomiast na przeło­mie września i paździer­ni­ka ponownie z grupą Marduk odbyła europej­ską trasę The Funeral Nation Tour 2009. W listo­pa­dzie i wrześniu Vader odbył amery­kań­ską trasę Monsters Of Death Tour wraz z Augury, Decrepit Birth, The Amenta i Warbrin­ger. W grudniu do zespołu dołączył Marek Pająk, znany z występów w grupe Esqarial, który zastąpił Kiełtykę. W kwietniu 2010 roku zespół odbył północ­no­ame­ry­kań­ską trasę koncer­to­wą Killfest 2010 poprze­dza­jąc występy Overkill. W związku z brakiem wizy Pająka zastąpił Marco Martell znany z występów w Malevo­lent Creation. W maju zespół w odnowio­nym składzie odbył trasę koncer­to­wą w Europie Wschod­niej. Natomiast w sierpniu skład powrócił do Polski gdzie odbył trasę Głosy z Otchłani (De Profun­dis 1995-2010) w ramach, której grupa zapre­zen­to­wał album De Profunis w całości.

Po 2010

W 2011 roku z powodów osobi­stych zespół opuścił Tomasz "Reyash" Rejek. Zastąpił go znany z występów w Hermh i Abused Majesty – Tomasz "Hal" Halicki. 12 sierpnia 2011 roku ukazał się dziewią­ty album studyjny zespołu zatytu­ło­wa­ny Welcome to the Morbid Reich. Nagrania zostały zareje­stro­wa­ne w biało­stoc­kim Hertz Studio we współ­pra­cy z braćmi Wojcie­chem i Sławo­mi­rem Wiesław­ski­mi. Mikso­wa­nie i maste­ring odbyło się także w Hertz Studio. Proces reali­za­cji nagrań został udoku­men­to­wa­ny sześcio­ma krótkimi filmami opubli­ko­wa­ny­mi w serwisie YouTube. Materiał został zreali­zo­wa­ny przez zespół produ­cenc­ki Fabrycz­na Art, natomiast reżyse­rii podjął się Kuba Zubrzyc­ki. Okładkę i oprawę graficz­ną przygo­to­wał Zbigniew M. Bielak znany ze współ­pra­cy z grupami Watain, Azarath i Slayer. Autorem większo­ści kompo­zy­cji, a także tekstów na płycie był lider zespołu Piotr "Peter" Wiwcza­rek. Z kolei wystę­pu­ją­cy w zespole od 2010 roku Marek "Spider" Pająk skompo­no­wał cztery utwory, w tym jedno intro. Przed premierą płyty z zespołu odszedł Paweł "Paul" Jarosze­wicz, którego zastąpił brytyj­ski muzyk James Stewart. Dziewią­ta produk­cja zespołu odniosła prawdo­po­dob­nie najwięk­szy sukces w Polsce gdzie trafiła na 6. miejsce krajowej listy przebo­jów (OLiS). Materiał był notowany ponadto na listach przebo­jów w Niemczech, Szwaj­ca­rii, Francji i w Stanach Zjedno­czo­nych. Pod koniec roku formacja odbyła europej­ską trasę koncer­to­wą The Sign of The Hell wraz z zespo­ła­mi Gorgo­roth, Valkyrja i Admirion.

W 2012 roku grupa otrzy­ma­ła Fryde­ry­ka w katego­rii Album roku metal za płytę Welcome to the Morbid Reich. W marcu tego samego roku Vader udał się w trasę koncer­to­wą Blitz­krieg VI po Polsce. Wspie­ra­ny przez takie grupy jak Eris is My Homegirl, The Sixpo­un­der i Calm Hatchery zespół wystąpił w trzyna­stu miastach. W czerwcu kwartet udał się do Ameryki Południo­wej, by wystąpić w Kolumbii, Peru, Wenezu­eli i Argen­ty­nie. Następ­nie w lipcu i sierpniu muzycy wystą­pi­li podczas letnich festi­wa­li Metal­town Festival w Szwecji, Ragna­rock Open Air, Queens Of Metal Festival i Sticky Fingers Festival w Niemczech oraz Jalome­tal­li Festival w Finlan­dii. Natomiast na przeło­mie listo­pa­da i grudnia zespół odbył trasę koncer­to­wą Back to Black Tour w Polsce, Słowacji i Czechach. Grupa wykonał podczas występów album Black to the Blind (1997) w całości. W styczniu i w lutym 2013 roku Vader konty­nu­ował trasę, tym razem w Europie, wspie­ra­ny przez Aborted i Bonded by Blood. Kolejne koncerty z cyklu muzycy dali w kwietniu i maju wraz z Melechesh.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI