Varius Manx
Biografia

Varius Manx

Zródło: Spotify

Varius Manx – polski zespół muzyczny założony w 1989 w Łodzi przez Roberta Jansona oraz braci Michała i Pawła Marciniaków.

1989–1993: Instrumentalne początki

Zespół został założony pod koniec 1989 z inicja­ty­wy członków łódzkiej grupy muzycz­nej Skewer: Roberta Jansona oraz braci Michała i Pawła Marci­nia­ków. W marcu 1990, przy współ­pra­cy z Piotrem Sobcza­kiem i Tomaszem Ziółkie­wi­czem, powstała instru­men­tal­na płyta pt. The Begin­ning, wydana dopiero rok później przez wytwór­nię Polskie Nagrania. Album charak­te­ry­zu­ją gatunki muzyczne, takie jak muzyka ilustra­cyj­na, jazz czy ambient. W 1991 do zespołu dołączy­li: Sławomir Romanow­ski – perku­si­sta oraz śpiewa­ją­cy gitarzy­sta, Robert Amirian. W 1992 rozpo­czę­li prace nad nagry­wa­niem drugiego albumu pt. The New Shape, który został wydany w kwietniu 1993 dzięki wytwórni fonogra­ficz­nej SPV Poland. W przeci­wień­stwie do pierw­sze­go albumu, płyta została wzboga­co­na o partie wokalne, nagrane głównie przez Jansona. Wokalnie na płycie udzielił się również Amirian, a do chórków w utworze "Memphis" gościn­nie zapro­szo­no Edytę Barto­sie­wicz. Oba pierwsze albumy nie odniosły sukcesu komercyjnego.

1993–1995: Wokal Lipnickiej i fala sukcesów komercyjnych

Na przeło­mie listo­pa­da i grudnia 1993 do składu zespołu dołączy­ła Anita Lipnicka, z którą muzycy nagrali materiał na trzecią płytę studyjną. Na początku 1994 podpi­sa­li kontrakt z wytwór­nią Zic Zac, a w marcu do rozgło­śni radio­wych trafił utwór "Zanim zrozu­miesz". Singiel odniósł wielki sukces komer­cyj­ny, trafia­jąc na szczyty wielu krajo­wych list przebo­jów (m. in. plebi­scyt Muzycz­nej Jedynki), co zapew­ni­ło zespo­ło­wi ogromną sławę i wielu miłośni­ków. W kwietniu do sprze­da­ży trafiła kaseta, natomiast w czerwcu płyta kompak­to­wa pt. Emu. Zespół odbył w tym czasie dwa koncerty promo­cyj­ne, na dziedziń­cu Starej Dziekan­ki w Warsza­wie oraz w łódzkim klubie Cytryna. Latem wydali singiel "Tokyo". W sierpniu na 31. festi­wa­lu w Sopocie otrzy­ma­li nagrodę Grand Prix oraz nagrodę dzien­ni­ka­rzy za przebój "Zanim zrozu­miesz". We wrześniu liczba sprze­da­nych egzem­pla­rzy albumu Emu przekro­czy­ła 100 000 płyt. W paździer­ni­ku wzięli gościn­nie udział w festi­wa­lu Antena Polska w Kosza­li­nie oraz wystą­pi­li podczas najwięk­szych w Polsce targów muzycz­nych ''Inter­me­dia '94. 15 paździer­ni­ka 1994 rozpo­czę­li trasę koncer­to­wą wraz z zespołem De Mono, która obejmo­wa­ła występy w 12 najwięk­szych miastach w Polsce. Trwała ona do listo­pa­da i zakoń­czy­ła się koncer­tem w warszaw­skiej Sali Kongre­so­wej, na którym otrzy­ma­ła złotą płytę za ok. 200 tys. sprze­da­nych egzem­pla­rzy albumu. Został również zreali­zo­wa­ny przez TVP1 film o zespole. Pod koniec 1994 uplaso­wa­li się w czołów­kach licznych podsu­mo­wań list przebo­jów, zdoby­wa­jąc przy tym kilka presti­żo­wych wyróż­nień (np. Indywi­du­al­ność roku, Nadzieja roku, itp.) przyzna­wa­nych przez słucha­czy radio­wych, czytel­ni­ków pism muzycz­nych (m.in. Bravo, Popcorn, Sukces, Tylko Rock) i dzien­ni­ka­rzy. Anita Lipnicka została uznana przez wiele pism za najwięk­szy talent i odkrycie 1994, a "Piosenka księży­co­wa", trzeci singiel promu­ją­cy album Emu, zajęła pierwsze miejsce w plebi­scy­cie Muzycz­nej Jedynki.

Na początku 1995 wydali utwór "Mój przyja­ciel", promu­ją­cy jedną ze składa­nek Radia Zet. W marcu otrzy­ma­li platy­no­wą płytę, w wyniku przekro­cze­nia sprze­da­ży 270 tys. egzem­pla­rzy. Kilka miesięcy później, podczas gali rozdania nagród muzycz­nych Fryde­ry­ki 1994, odebrali za utwór "Zanim zrozu­miesz" nagrody w katego­riach: Piosenka rokuNajlep­szy teledysk. 24 kwietnia 1995 wydali album pt. Elf. Materiał na płytę był nagry­wa­ny z nowym człon­kiem zespołu, sakso­fo­ni­stą Rafałem Kokotem, natomiast gościn­nie w chórkach pojawiło się żeńskie trio wokalne, De Su. Premie­rze albumu towarzy­szy­ło ogromne zainte­re­so­wa­nie mediów i publicz­no­ści, a w dniu wydania płyta przekro­czy­ła liczbę 120 tys. sprze­da­nych egzem­pla­rzy. Pierw­szym utworem promu­ją­cym wydaw­nic­two był utwór "Zabij mnie", wydany na singlu wraz z utworem "Pocałuj noc". Album promo­wa­ły również utwory: "Oszukam czas", "Zamigo­tał świat" oraz "Wstyd". Kilka tygodni później, ukazała się również ścieżka dźwię­ko­wa do filmu Młode wilki w reżyse­rii Jarosła­wa Żamojdy, która składa się w większo­ści z kompo­zy­cji Roberta Jansona i utworów z albumu Elf. Wydaw­nic­two promo­wa­ne m.in. przez utwór "Wolne ptaki". W sierpniu pojawili się na festi­wa­lu w Sopocie, gdzie za album Elf odebrali platy­no­wą płytę. Jesienią wyruszy­li w trasę koncer­to­wą promu­ją­cą płytę, której łączna suma sprze­da­nych kopii ostatecz­nie wyniosła ponad pół miliona egzemplarzy.

1995–1998: Nowy wokal i zawieszenie działalności zespołu

Pod koniec 1995 Lipnicka odeszła z zespołu, by rozpo­cząć karierę solową. Ostatni wspólny koncert zagrali 15 grudnia w klubie Tango. Nową wokalist­ką Varius Manx została wówczas 18-letnia Katarzy­na Stankie­wicz, zwycięż­czy­ni programu Szansa na sukces. Wiosną 1996 wydali pierwszy singiel z nową wokalist­ką, "Orła cień", który stał się wielkim przebo­jem. W między­cza­sie, podczas rozdania nagród Fryde­ry­ki 1995, otrzy­ma­li nagrody w katego­riach: Zespół roku, Album roku (Elf), natomiast Janson otrzymał miano Kompo­zy­to­ra roku. 21 czerwca wydali piąty album studyjny pt. Ego, który promo­wa­li singlami "Orła cień", "Ten sen" i "Dom – gdzieś blisko mnie". Płyta uzyskała wynik ponad 500 tys. sprze­da­nych egzemplarzy.

W 1997 Janson przygo­to­wał oficjal­ną ścieżkę dźwię­ko­wą do filmu Nocne graffiti w reżyse­rii Macieja Dutkie­wi­cza. 8 września wydali kolejny album studyjny pt. End, który osiągnął wynik ponad 130 tys. sprze­da­nych kopii. Krążek promo­wa­li sinlami "Pilnuj­cie marzeń", "Najmniej­sze państwo świata" i "Kiedy mnie malujesz".

W kolej­nych latach człon­ko­wie zespołu praco­wa­li nad solowymi projek­ta­mi; w 1997 na rynku ukazała się debiu­tanc­ka płyta solowa Jansona pt. Trzeci wymiar, a dwa lata później – album pt. Nowy świat. W tym samym roku premierę miała także pierwsza solowa płyta Stankie­wicz, zatytu­ło­wa­na po prostu Kasia Stankie­wicz oraz album pt. Emphasis, nagrany przez pozosta­łych muzyków zespołu pod szyldem Sigma.

2000–2005: Powrót, jubileusz 10-lecia i spadek popularności

W marcu 2000 muzycy powró­ci­li do wspól­ne­go grania, jednak już bez sakso­fo­ni­sty Rafała Kokota, który opuścił zespół. Wydali pierwszy album kompi­la­cyj­ny pt. Najlep­sze z dobrych, na której umieści­li najpo­pu­lar­niej­sze piosenki w dorobku oraz cztery premie­ro­we utwory. Wydaw­nic­two promo­wa­li singlami "Teraz i tu" i "Wolni w niewoli", który jedno­cze­śnie promował film fabular­ny pt. Pierwszy milion w reżyse­rii Walde­ma­ra Dzikiego. Kilka miesięcy później Stankie­wicz opuściła zespół, a jej miejsce zajęła Monika Kuszyń­ska. Wraz z nową wokalist­ką, grupa rozpo­czę­ła pracę nad kolejnym albumem pt. Eta, który ukazał się wiosną 2001. Album promo­wa­li singlami "Maj" i "Jestem Twoją Afryką". Zostali wyróż­nie­ni brylan­to­wą płytą za najwięk­szą liczbę złotych i platy­no­wych płyt.

W lipcu 2002 zdobyli pierwszą nagrodę na Festi­wa­lu Piosenki Krajów Nadbał­tyc­kich organi­zo­wa­nym w Karlshamn za utwór "Moje Eldorado", który zapowia­dał ich kolejną płytę pt. Eno. Album promo­wa­li także singlami "Jest w nim" i "Znów być kochaną".

W styczniu 2003 wzięli udział z utworem "Sonny" w krajo­wych elimi­na­cjach do 48. Konkursu Piosenki Eurowi­zji. Wcześniej wyruszy­li w krótką trasę koncer­to­wą promu­ją­cą ich konkur­so­wą propo­zy­cję. Nagrali również "Kilka sekund", polsko­ję­zycz­ny cover zagra­nicz­ne­go przeboju "7 Seconds" autor­stwa Youssou N’Dour i Neneh Cherry, który znalazł się na składan­ce płytowej radia RMF FM pt. RMF FM – Moja i Twoja Muzyka. Tekst do polskiej wersji utworu został napisany przez Andrzeja Ignatow­skie­go. Pod koniec roku nagrali utwór "Ja z nim, Ty z nią", który znalazł się na składan­ce Polskie­go Radia pt. Święta, święta. 31 maja 2004 wydali kolejny album studyjny pt. Emi. Na albumie znalazły się m.in. single "Sonny", "Pamiętaj mnie" i "Stay in My Heart", nagrany z raperem Ernestem "Redem" Ivandą. Również w 2004 zagrali recital w Opolu z okazji 15-lecia istnie­nia. W maju 2005 wydali singiel "Bezimien­na", który znalazł się na koncer­cie "Premier" podczas 42. KFPP w Opolu.

2006: Symfoniczny album i wypadek pod Miliczem

8 kwietnia 2006 w Muzycz­nym Studiu Polskie­go Radia im. Agniesz­ki Osiec­kiej zagrali koncert, na którym wykonali swoje najwięk­sze przeboje w symfo­nicz­nych aranża­cjach. Występ odbył się z udziałem orkie­stry smycz­ko­wej pod kierow­nic­twem Marcina Wolniew­skie­go. Fragmen­ty koncertu zostały zareje­stro­wa­ne i wydane na płycie pt. Varius Manx Symfo­nicz­nie. Tyle siły mam. Album uzupeł­nia­ły trzy premie­ro­we nagrania studyjne: "Tyle siły mam", "Bezimien­na" i "Carry". Również w 2006 nagrali utwór pt. "Piłka w grze", który znalazł się na składan­ce Hit na Mundial 2006.

28 maja 2006 zespół uległ wypad­ko­wi drogo­we­mu pod Miliczem (woj. dolno­ślą­skie). Samochód, który prowa­dził Janson, wypadł na zakręcie z drogi i uderzył w drzewo. Poszko­do­wa­ni odnieśli poważne obraże­nia wewnętrz­ne i zewnętrz­ne. Ludzi z wraku wycią­gnię­to dopiero po rozcię­ciu karose­rii. Najbar­dziej poszko­do­wa­na została Monika Kuszyń­ska, która z urazem kręgo­słu­pa trafiła na oddział neuro­chi­rur­gii szpitala wojsko­we­go we Wrocła­wiu. Janson miał złamany prawy bark, złamane żebra i stłuczo­ne płuco. Kolejny z poszko­do­wa­nych, Michał Marci­niak, miał złamany obojczyk. Z wypadku bez większych obrażeń wyszedł reali­za­tor dźwięku zespołu.

2010–2013: Powrót z czwartą wokalistką i nowy album

W lutym 2010 Kuszyń­ska oficjal­nie zakoń­czy­ła współ­pra­cę z Varius Manx, aby skupić się na karierze solowej. Jej miejsce zajęła Anna Józefina Lubie­niec­ka, która po raz pierwszy wystą­pi­ła z zespołem 27 lutego na gali urodzi­no­wej radia RMF FM. W 2011 wydali album studyjny pt. Eli.

2013–2015: Nowoczesne brzmienia

W czerwcu 2013 wokalist­ką zespołu została Edyta Kuczyń­ska wystę­pu­ją­ca pod pseudo­ni­mem Edi Ann. Zaśpie­wa­ła "Bardzo kochać chcemy" wykorzy­sta­ny w ścieżce dźwię­ko­wej filmu Wojna żeńsko-męska. W tym samym roku wzięli udział w koncer­cie Super­Pre­mie­ry podczas 50. KFPP w Opolu z utworem "Mamy teraz siebie". W 2014 wystą­pi­li w akcji Radia RMF FM "Ja Cię Kręcę" z okazji 25-lecia stacji, nagry­wa­jąc razem z Kacprem Gołdą (zwycięz­ca wybrany przez zespół) nową wersję utworu Toto "Africa". W kolej­nych miesią­cach wydali single: "Wierzę w miłość", "Cudowne dni" i "Spokój".

Od 2015: Obchody 25-lecia istnienia zespołu

W 2016 wraz z Katarzy­ną Stankie­wicz, byłą wokalist­ką zespołu, wyruszy­li w ogólno­pol­ską, jubile­uszo­wą trasę koncer­to­wą z okazji 25-lecia istnie­nia. Ich pierwszy występ miał miejsce 31 grudnia 2015 podczas koncertu sylwe­stro­we­go TVP2 we Wrocła­wiu, podczas którego zapre­zen­to­wa­li "Orła cień", "Ruchome piaski" oraz "Set Fire to the Rain" z reper­tu­aru Adele. Pierwszy oficjal­ny koncert rozpo­czy­na­ją­cy jubile­uszo­wą trasę koncer­to­wą zagrali 9 kwietnia we Wrocła­wiu. Kilka dni później zapre­zen­to­wa­li premie­ro­wy singiel "Ameryka", zaśpie­wa­ny przez Stankie­wicz. W czerwcu pojawili się na 53. KFPP w Opolu, gdzie zostali ciepło powitany przez publicz­ność. Wystą­pi­li w kilku koncer­tach, a za utwór "Ameryka" odebrali nagrodę Super­Pre­mie­ry. 21 lipca 2016 nagrali koncert w Studiu Koncer­to­wym Polskie­go Radia im. Witolda Lutosław­skie­go, który został zareje­stro­wa­ny i wydany na albumie pt. 25 Live, który ukazał się 21 paździer­ni­ka 2016. Album promo­wa­li singlem "Piątek". 10 czerwca 2017 w progra­mie Pytanie na śniada­nie zapre­zen­to­wa­li premie­ro­wo utwór "Biegnij", który powstał w dwóch wersjach języko­wych: polskiej i angiel­skiej (jako "Run"). Piosenka została oficjal­nym hymnem promu­ją­cym Światowe Igrzyska Sportowe The World Games 2017, odbywa­ją­ce się w dniach 20-30 lipca we Wrocławiu.

13 kwietnia 2018 wydali z Kasią Stankie­wicz wspólny album studyjny pt. Ent''. Niedługo później ruszyli w trasę koncer­to­wą, rozpo­czy­na­jąc ją 23 kwietnia 2018 koncer­tem w Teatrze Palladium.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI