Voo Voo
Biografia

Voo Voo

Zródło: Spotify

Voo Voo – polski zespół muzyczny założony w 1985 roku.

Voo Voo gra zróżni­co­wa­ną muzykę, opiera­ją­cą się głównie na połącze­niu rocka z folkiem różnych kultur i dużej ilości impro­wi­za­cji. Ostatnio w ich twórczo­ści pojawiły się także elementy współ­cze­snych gatunków muzycz­nych, takich jak drum and bass, hip-hop czy nu jazz.

Nazwa grupy pochodzi od inicja­łów jej założy­cie­la i lidera, Wojcie­cha Waglew­skie­go ("W. W." zapisane zgodnie z zasadami fonetyki języka angielskiego).

Z grupą związany jest aktywnie działa­ją­cy fanklub "Wannolot", który wydaje płyty dostępne dla fanów zespołu zawie­ra­ją­ce nagrania koncer­to­we, wywiady czy utwory zespołu niedo­stęp­ne w oficjal­nych wydawnictwach.

Historia grupy

Zespół powstał w 1985 r. z większo­ści członków grupy Morawski Waglew­ski Nowicki Hołdys. Pierwszy skład Voo Voo stano­wi­li Wojciech Waglew­ski, Andrzej Nowicki (gitara basowa), Wojciech Morawski (perkusja) i Milo Kurtis (instru­men­ty perku­syj­ne i trąbka). Na pierw­szych koncer­tach, jeszcze w 1985 r., Moraw­skie­go zastąpił Marek Czapel­ski, i z takim składem zespół zadebiu­to­wał na festi­wa­lu w Jarocinie.

Wkrótce z zespołu odeszli Nowicki, Kurtis i Czapel­ski, a na ich miejsce trafili bracia Jan Pospie­szal­ski, grający na gitarze basowej i kontra­ba­sie, Mateusz Pospie­szal­ski (saksofon) oraz Andrzej Ryszka (Tie Break, ex-Krzak). Na początku lat 90. Andrzeja Ryszkę zastąpił za perkusją Piotr "Stopa" Żyżele­wicz i pozostał perku­si­stą Voo Voo aż do swojej śmierci 12 maja 2011.

W 1997 r. grupa brała udział w kampanii wybor­czej AWS. W roku 1998 z zespołu odszedł Jan Pospie­szal­ski, który zaczął się zajmować pracą w mediach, a jego miejsce zajął Karim Martusewicz.

Zespół i współpracownicy

Obecnie w Voo Voo grają:

 • Wojciech Waglew­ski – gitara, śpiew – autor tekstów, kompo­zy­tor, aranżer, lider zespołu
 • Mateusz Pospie­szal­ski – sakso­fo­ny, flet, klarnet basowy, instru­men­ty klawi­szo­we, akordeon, śpiew – kompo­zy­tor, aranżer
 • Karim Martu­se­wicz – kontra­bas, gitara basowa – kompo­zy­tor, aranżer
 • Michał Bryndal – perkusja
 • Na różnych płytach współ­pra­co­wa­li z nimi między innymi Fiolka, Mamadou Diouf, "Ziut" Gralak, Anna Maria Jopek, Urszula Dudziak, Trebunie Tutki, DJ MAD, Fisz, a na płycie Flota zjedno­czo­nych sił pojawiła się cała plejada znanych wykonawców.

  Voo Voo chętnie nawią­zu­je tego typu współ­pra­cę, a poszcze­gól­ni muzycy zespołu często pojawia­ją się w różnych rolach (także produ­cen­tów i aranże­rów) na płytach innych artystów. Jeden z najbar­dziej orygi­nal­nych projek­tów to udział w sztuce teatral­nej z Janem i Marią Peszek. Za sprawą Mirosła­wa Olszówki, menedże­ra zespołu, na scenie nieraz pojawia­li się mimowie (w tym także on sam).

  Waglew­ski i Pospie­szal­ski wystę­pu­ją czasem w duecie akustycz­nym jako Wagiel&Mateo.

  Stroną plastycz­ną Voo Voo zajmuje się Jarosław Koziara, artysta z Lublina. Jego dziełem są zarówno okładki płyt, sceno­gra­fia koncer­tów jak i land-art z elemen­ta­mi nawią­zu­ją­cy­mi do liter "V" i "O".

  Twórczość

  Twórczość zespołu przecho­dzi­ła ewolucję od począt­ko­wo mrocz­nych i surre­ali­stycz­nych obrazów w warstwie teksto­wej, okraszo­nych podobną muzyką, do coraz pogod­niej­szych i bardziej dynamicz­nych klimatów.

  Muzyka Voo Voo sięgała nieraz do żywio­ło­wych, grani­czą­cych z transem rytmów, zapoży­czo­nych z różnych gatunków muzycz­nych. Choć zespół łączy je ze sobą, poszcze­gól­ne płyty mają jednak zwykle jakiś dominu­ją­cy styl.

  W tekstach przeważa proste słownic­two, nawią­zu­ją­ce do mowy potocz­nej, ale jedno­cze­śnie są one pełne gier i zabaw języko­wych, a treść dotyczy często przeżyć egzysten­cjal­nych i metafi­zycz­nych. Pod tym względem są bliskie utworom Lecha Janerki czy zespołu Raz, Dwa, Trzy, z którymi zresztą wielo­krot­nie koncer­to­wa­li. Sam Waglew­ski uważa, że ważniej­sza jest muzyka, a pisanie tekstów traktuje jako dodatek do niej.

  Działalność koncertowa

  W opinii wielu słucha­czy Voo Voo najle­piej sprawdza się na koncer­tach. W szczy­to­wym okresie działal­no­ści koncer­to­wej, pod koniec lat 80. dawał ich 300 rocznie. Z biegiem lat ilość koncer­tów pozosta­wa­ła wysoka, jednak coraz więcej z nich odbywało się nie pod szyldem samego Voo Voo: jako duety Waglew­ski-Pospie­szal­ski, spekta­kle Muzyka ze słowami, trasy z Martyną Jakubo­wicz czy Trebuniami-Tutkami.

  Tradycją stały się występy pod koniec roku w warszaw­skim Teatrze Małym oraz latem na zamku w Janowcu.

  Niektóre z zareje­stro­wa­nych koncertów:

 • Letnia Zadyma w Środku Zimy – płyta
 • W kamie­nio­ło­mach w Kazimie­rzu nad Wisłą – rejestra­cja telewizyjna
 • Koncert w ramach Festi­wa­lu Teatral­ne­go Malta – rejestra­cja telewizyjna.

 • Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI