Wilki
Biografia

Wilki

Zródło: Spotify

Wilki – polski zespół rockowy, później pop-rockowy, który zadebiu­to­wał w 1992, założony przez Roberta Gawliń­skie­go, kompo­zy­to­ra i autora tekstów.

Historia

Zespół został założony przez Roberta Gawliń­skie­go, w począt­ko­wym okresie przez formację przewi­nę­ło się wielu warszaw­skich muzyków, m.in. Andrzej Zeńczew­ski, Piotr Kokosiń­ski czy Robert Ochnio. Kiedy już wydawało się, że skład się skrysta­li­zo­wał i zespół posta­no­wił wejść do studia, zmarł nagle basista zespołu, Adam Żwirski. Zmarłemu koledze Robert zadedy­ko­wał jeden z utworów z płyty – "Son of the Blue Sky".

Z powodu śmierci muzyka debiu­tan­tów wsparła w studio sekcja rytmicz­na, którą tworzyli Krzysz­tof Ścierań­ski i Marek Surzyn. Ostatecz­nie skład zespołu ustalił się po nagraniu płyty. W maju 1992 roku ukazał się krążek pt. Wilki, album okazał się bestsel­le­rem, osiąga­jąc wynik ponad 220 000 sprze­da­nych egzem­pla­rzy. Wszyst­kie utwory na płycie były autor­stwa Roberta Gawliń­skie­go, lidera grupy. Album promo­wa­ły single "Son of the Blue Sky", "Aborygen" i "Eli lama sabach­ta­ni". W 1993 ukazał się drugi album zespołu pt. Przed­mie­ścia, który różnił się od poprzed­ni­ka bardziej rockowym i funkowym brzmie­niem. Album został dobrze przyjęty przez publicz­ność, promo­wa­ły go single "Nie zabiję nocy" oraz "Moja Baby". W kolejnym roku premierę miał pierwszy koncer­to­wy i akustycz­ny album grupy pt. Acousti­cus Rockus, na którym znalazły się kompo­zy­cje z dwóch pierw­szych płyt, kilka nowych piosenek, a także nowa wersja przeboju "Sen o Warsza­wie" z reper­tu­aru Czesława Niemena.

W 1995 zespół zawiesił działal­ność. Niedługo po rozpa­dzie były lider formacji, Robert Gawliń­ski, wydał pierwszy samodziel­ny album pt. Solo, natomiast Mikis Cupas i Marek Chrza­now­ski zaanga­żo­wa­li się w projekt pt. Hopsa. W latach 1997–1999 Gawliń­ski wydał jeszcze trzy albumy: Kwiaty jak relikwie, XGra, w których miał udział Andrzej Smolik.

W 2000 ukazał się album kompi­la­cyj­ny zespołu pt. Najwięk­sze przeboje zawie­ra­ją­cy piosenki wybrane zarówno z dotych­cza­so­wej dysko­gra­fii formacji, jak i solowego dorobku Gawliń­skie­go. Wydanie albumu dopro­wa­dzi­ło do ponow­ne­go spotka­nia się muzyków zespołu i w rezul­ta­cie, reakty­wo­wa­nia grupy. W 2001 grupa wyruszy­ła w trasę koncer­to­wą i jedno­cze­śnie rozpo­czę­ła pracę nad nowym albumem. W 2002 w rozgło­śniach radio­wych pojawiła się piosenka "Baśka". Utwór zdobył główną nagrodę na festi­wa­lu w Opolu i stał się przebo­jem lata. Pod koniec sierpnia tegoż roku ukazał się nowy album zespołu pt. 4, który zdobył dużą popular­ność m.in. dzięki singlowi "Baśka". W 2003 ukazało się nowe wydanie albumu, wzboga­co­ne wywia­da­mi z muzykami oraz piosenką "Here I Am", z którą zespół wziął udział w krajo­wych elimi­na­cjach do Konkursu Piosenki Eurowi­zji w 2003. Utwór zajął wówczas drugie miejsce, przegry­wa­jąc jedynie z propo­zy­cją "Keine Grenzen–Żadnych Granic" formacji Ich Troje. Piosenka dotarła do czołówki notowa­nia 30 ton lista, lista.

W 2004 zespół nagrał i wydał kolejny album pt. Watra. Płytę promował utwory "Bohema" i "Słońce pokonał cień". Na początku 2006 nastą­pi­ły zmiany w składzie formacji: z zespołu odeszli perku­si­sta Marcin Szyszko i basista Marcin Ciempiel, którzy zastą­pie­ni zostali przez Huberta Gasiula i Leszka Biolika. W tym samym roku zespół został nagro­dzo­ny Bursz­ty­no­wym Słowi­kiem w katego­rii Nadzieja roku podczas festi­wa­lu sopoc­kie­go w 2006 oraz kilkoma Mikro­fo­na­mi Popcornu. Na przestrze­ni lat zespół zdobył też kilka nagród Fryde­ry­ków. 10 listo­pa­da 2006 ukazał się nowy album zespołu pt. Obrazki, na którym znalazły się single "Na zawsze i na wiecz­ność" i "Love Story".

W maju 2008 zespół nagrał utwór "Idziemy na mecz" na potrzeby Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Utwór został zapre­zen­to­wa­ny podczas konkursu premier na Krajo­we­go Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu, jednak nie zdobył nagrody. 27 lutego 2009 zespół zareje­stro­wał koncert MTV Unplug­ged, wykonu­jąc 20 utworów w specjal­nych, akustycz­nych aranża­cjach w warszaw­skim Studio Buffo. Na liście piosenek znalazły się najwięk­sze przeboje zespołu, jak "Eli lama Sabach­ta­ni", "Baśka", a także utwór "Heart of Gold" autor­stwa Neila Younga. Zespół wykonał również jeden premie­ro­wy utwór. Podczas koncertu gościn­nie wystą­pi­ły Kasia Kowalska, która w duecie z liderem zespołu wykonała przebój "Cień w Dolinie Mgieł" oraz Reni Jusis, która zagrała na forte­pia­nie i zaśpie­wa­ła w utworze "Beniamin". Koncert nagry­wa­ny był przy akompa­nia­men­cie cztero­oso­bo­wej sekcji smycz­ko­wej i dwuoso­bo­wej sekcji dętej. Telewi­zyj­na premiera koncertu miała miejsce w MTV Polska 8 kwietnia. W tym samym roku ukazało się wydaw­nic­two pt. MTV Unplug­ged: Wilki, które uzyskało status złotej płyty. W lutym 2010 album uzyskał nomina­cję do nagrody polskie­go przemy­słu fonogra­ficz­ne­go Fryde­ry­ka w katego­rii Rockowa płyta roku.

Na wiosnę 2009 zespół ponownie zawiesił działal­ność, a Gawliń­ski nagrał wówczas piątą płytę solową. Głównym partne­rem nagrań piosen­ka­rza został basista zespołu, Leszek Biolik. Na początku 2011 muzyk opuścił skład formacji, został zastą­pio­ny przez Stani­sła­wa Wróbla. Skład uzupeł­nił wówczas także gitarzy­sta Maciej Gładysz.

6 listo­pa­da 2012 nakładem wytwórni Sony Music został wydany siódmy album studyjny zespołu pt. Światło i mrok, który promował utwór "Czystego serca". Do piosenki zreali­zo­wa­no teledysk, w którym wystą­pi­li Joanna Kupińska i Paweł Iwanicki.

W lipcu 2014 zespół opuścił Stani­sław Wróbel, po latach do składu powrócił Marcin Ciempiel. Do grupy dołączył syn Roberta Gawliń­skie­go, Beniamin. 15 kwietnia 2016 ukazała się kolejna płyta Wilków pt. Przez dziew­czy­ny, a w maju 2018 – album pt. 26/​26. W 2019 z zespołu odszedł Marcin Ciempiel i zastąpił go drugi syn Roberta Gawliń­skie­go, Emanuel.

Skład

; Obecni członkowie

 • Robert Gawliń­ski – śpiew, gitara (1991–1995, od 2001)
 • Beniamin Gawliń­ski – gitara, instru­men­ty klawi­szo­we (od 2014)
 • Emanuel Gawliń­ski – gitara basowa (od 2019)
 • Mikis Cupas – gitara (1991–1995, od 2001)
 • Maciej Gładysz – gitara (1991–1992, od 2011)
 • Adam Kram – perkusja (od 2019)
 • ; Byli członkowie

 • Michał Rollin­ger – instru­men­ty klawi­szo­we (1992)
 • Adam Żwirski (nie żyje) – gitara basowa (1991)
 • Marek Chrza­now­ski – gitara basowa (1992-1995, 2001-2002)
 • Marcin Ciempiel – gitara basowa (2002–2005, 2014-2019)
 • Andrzej Smolik – instru­men­ty klawi­szo­we (1993-1995, 2001-2014)
 • Leszek Biolik – gitara basowa (2005–2011)
 • Dariusz Nowak – perkusja
 • Marcin Szyszko (nie żyje) – perkusja (1992-1995, 2001-2006)
 • Hubert Gasiul – perkusja (2006-2019)
 • Stani­sław Wróbel – gitara basowa (2011-2014)

 • Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI