Wojciech Waglewski
Biografia

Wojciech Waglewski

Wojciech Antoni Waglew­ski (ur. 21 kwietnia 1953 w Nowym Sączu) – polski gitarzy­sta, kompo­zy­tor, aranżer i produ­cent muzyczny. Członek Akademii Fonogra­ficz­nej ZPAV oraz Polskiej Akademii Filmowej.

Syn Jerzego Waglew­skie­go. Żonaty z Grażyną, z którą ma dwóch synów, artystów hip-hopowych: Fisza (Bartosz, 1978) i Emade (Piotr, 1981).

Muzyczne początki

Studio­wał socjo­lo­gię. Począt­ko­wo grał w warszaw­skim klubie studenc­kim Alfa, skąd między innymi za namową Zbignie­wa Hołdysa, trafił do klubu Medyk.

{{CytatD

|I tak trafiłem w 1969 r. do Fatum, na miejsce zwolnio­ne przez Darka Kozakie­wi­cza, który nie tylko dla mnie był wtedy gwiazdą, "polskim Hendri­xem"… Ja także grałem z tą grupą hendri­xow­skie kompo­zy­cje, lecz mniej agresyw­nie niż Darek, clapto­now­ską techniką…

|Wojciech Waglewski|Magazyn Muzyczny, Voo Voo – konkret­ne zamówienie|width=50%

}}

… a ich wspólne muzyczne korzenie sprawią że 26 lat później spotkają się z Darkiem Kozakie­wi­czem przy okazji nagrania płyty Tribute to Eric Clapton.

Na początku lat 70. Waglew­ski przez krótki okres współ­pra­co­wał z Michałem Urbania­kiem, współ­two­rzył również zespoły Zen i Nirwana. Po okresie grania w klubach studenc­kich Waglew­ski z grupą muzyków o płynnym składzie ekspe­ry­men­to­wał z własnymi pomysła­mi kompo­zy­tor­ski­mi w klimacie zbliżo­ny­mi do twórczo­ści Mahavi­sh­nu Orche­stra. Jedno­cze­śnie jako muzyk sesyjny brał udział w nagraniu wielu płyt. Muzyczną karierę przerwa­ło wciele­nie Waglew­skie­go w 1978 roku do wojska.

Osjan

{{CytatD

|Kiedy posze­dłem do wojska nagle zacząłem myśleć nad tym wszyst­kim co dotych­czas robiłem, to był taki cios w głowę. Przypad­kiem wtedy zaplą­ta­łem się w zespół Osjan i jak się okazało nie był to przypa­dek, ponieważ była to grupa, z którą najdłu­żej praco­wa­łem i nauczy­łem się w niej bardzo dużo. Wówczas zerwałem z kręgiem profe­sjo­nal­nych muzyków i zacząłem się poruszać w zupełnie innym świecie, w obszarze innej muzyki. To był początek pewnego procesu, zacząłem nabierać pewności w tym co robiłem. (…) W Osjanie zostałem posta­wio­ny w takiej sytuacji, że po minimal­nej ilości prób, znala­złem się sam na scenie i musiałem zagrać 10 minut solo bez nagło­śnie­nia, tylko sama akustycz­na gitara. Wtedy musiałem zagrać jakieś ważne opowia­da­nie, nie najszyb­ciej czy najwol­niej tylko coś o sobie.

|Wojciech Waglewski|Miesięcznik Non Stop 1986|width=80%

}}

Hołdys, I Ching i MWNH

W latach 1982-1983 zachę­co­ny przez Zbignie­wa Hołdysa wziął udział w sesji I Ching, w ramach której Waglew­ski udzielał się nie tylko jako gitarzy­sta, ale również jako kompo­zy­tor (Milo), a nawet wokali­sta (Ja płonę z albumu I Ching).

{{CytatD

|Zbyszek zadecy­do­wał o tym, w sposób dosyć brutalny, za co mu jestem wdzięcz­ny do końca życia, że wydoby­łem z siebie głos. Było to moim marze­niem od dłuższe­go czasu i w chwili kiedy wreszcie wydoby­łem ten głos miałem już formułę całego grania.

|Wojciech Waglewski|Miesięcznik Non Stop 1986|width=80%

}}

Współ­pra­ca Waglew­ski-Hołdys przebie­ga­ła na tyle harmo­nij­nie, że po rozmo­wach w czasie wspólnie spędzo­nych wakacji muzycy posta­no­wi­li powołać do życia nowy zespół. W ten sposób z sesji I Ching wyłoniła się w roku 1984 grupa Morawski Waglew­ski Nowicki Hołdys.

Voo Voo

W roku 1985 w radio pojawiły się nagrania zapowia­da­ne jako "Morawski Waglew­ski Nowicki Hołdys bez Hołdysa", które następ­nie zaczęto sygnować inicja­ła­mi lidera, Wojtka Waglew­skie­go. W ten sposób w mediach rozpo­czął funkcjo­no­wa­nie zespół Voo Voo, z którym Wojciech Waglew­ski złączył niero­ze­rwal­nie następne lata swojej działal­no­ści, będąc nie tylko jego założy­cie­lem, ale i liderem.

Kariera solowa

Nieza­leż­nie od głównego nurtu swojej działal­no­ści z zespołem Voo Voo Waglew­ski konty­nu­ował działal­ność solową. Poza dedyko­wa­ną żonie Grażynie osobistą płytą Gra-Żonie kompo­no­wał muzykę teatral­ną i filmową, z czego część ukazała się na płytach (np. Jasne błękitne okna).

Współpraca z innymi artystami

Współ­pra­co­wał z takimi artysta­mi jak Raz, Dwa, Trzy, Kazik, T.Love, Martyna Jakubo­wicz, Renata Przemyk, Lech Janerka, Edyta Barto­sie­wicz, Atrak­cyj­ny Kazimierz, Justyna Stecz­kow­ska, Antonina Krzysz­toń, Natalia Korcza­kow­ska, Kayah, Maria Peszek, Plateau czy AbradAb.

Specjal­no­ścią Wojtka Waglew­skie­go stały się duety. Wystę­po­wał m.in. z Tomaszem Stańką, Maciejem Maleń­czu­kiem, Mateuszem Pospie­szal­skim, Maciejem Sobcza­kiem, Bartkiem "Borutą" Łęczyc­kim. W planach ma płytę z Leszkiem Możdżerem.

Od 2008 roku wraz z synem Fiszem prowadzi audycję "Magiel Wagli" w Progra­mie III Polskie­go Radia. 25 marca 2020 roku po odejściu z Polskie Radio Program III m.in. Wojcie­cha Manna i Anny Gacek Wojciech Waglew­ski na Facebo­oko­wej grupie ogłosił zakoń­cze­nie programu. 

Książki

W 2017 roku nakładem Wydaw­nic­twa Znak ukazała się książka Wagiel. Jeszcze wszystko będzie możliwe, będąca zapisem rozmów Wojcie­cha Waglew­skie­go z Wojcie­chem Bonowiczem.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI