Wolf Spider
Biografia

Wolf Spider

Zródło: Spotify

Wolf Spi­der – pol­ski zespół thra­sh­me­ta­lo­wy.

Zespół powstał w 1985 roku w Pozna­niu w skła­dzie: Leszek Szpi­giel – śpiew, gita­rzy­ści Maciej Matu­szak i Piotr Mań­kow­ski, basi­sta Mariusz Przy­byl­ski oraz per­ku­si­sta Tomasz Goehs. Począt­ko­wo zespół nazy­wał się Wil­czy Pająk, w 1988 po wystę­pie na Metal­ma­nii zmie­nił nazwę na jej anglo­ję­zycz­ny odpo­wied­nik.

W latach 80. jeden z waż­niej­szych pol­skich zespo­łów thra­sh­me­ta­lo­wych i sta­ły uczest­nik festi­wa­lu Metal­ma­nia. W póź­niej­szym eta­pie karie­ry zespo­łu na gita­rze grał rów­nież Dariusz Popo­wicz zna­ny przede wszyst­kim z zespo­łów Acid Drin­kers i Armia.

Zespół zawie­sił dzia­łal­ność w 1991 po kon­cer­cie u boku bry­tyj­skiej for­ma­cji Deep Pur­ple w poznań­skiej Are­nie.

W 2011 zespół został reak­ty­wo­wa­ny w skła­dzie: Piotr Mań­kow­ski i Maciej Matu­szak (gita­ry), Mariusz Przy­byl­ski (bas), Beata Polak (per­ku­sja) i Jacek Pio­trow­ski (śpiew), któ­re­go rok póź­niej zastą­pił Maciej “Roc­ker” Wró­blew­ski, zwią­za­ny dotych­czas z power­me­ta­lo­wym zespo­łem Tita­nium.

W tym skła­dzie zespół nagrał i wydał w 2013 pły­tę EP “It’s Your Time”, odbył uda­ną tra­sę po Chi­nach w 2014, oraz wydał album “V”, któ­ry uka­zał się 9 paź­dzier­ni­ka 2015.

Na począt­ku roku 2015, krót­ko po nagra­niu par­tii gitar na pły­tę, zespół opu­ścił gita­rzy­sta Maciej Matu­szak. Jego miej­sce zajął Prze­my­sław Mar­ci­niak.

Maciej Wró­blew­ski opu­ścił zespół jesie­nią 2016 w związ­ku z inten­syw­ną dzia­łal­no­ścią swo­je­go zespo­łu, Inter­nal Quiet. Nowym woka­li­stą został Łukasz Szo­stak z gdań­skie­go zespo­łu Hate­se­ed.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI