Zakopower
Biografia

Zakopower

Zródło: Spotify

Zako­po­wer – pol­ski pol­ski zespół wyko­nu­ją­cy muzy­kę fol­ko­wą z ele­men­ta­mi roc­ka i jaz­zu, zało­żo­ny przez skrzyp­ka Seba­stia­na Kar­pie­la-Bułec­kę. Pro­du­cen­tem oraz kom­po­zy­to­rem nagrań Zako­po­wer jest Mate­usz Pospie­szal­ski, a twa­rzą i lide­rem zespo­łu — Seba­stian Kar­piel-Bułec­ka. Gru­pę two­rzą rów­nież: Woj­ciech Topa, Bar­tek Kuda­sik, Józef Chyc, Piotr Rychlec, Kac­per Sto­lar­czyk, Michał Trąb­ski, Domi­nik Tręb­ski i Bar­tosz Naza­ruk. Nazwa zespo­łu nawią­zu­je do mia­sta Zako­pa­ne.

Historia

Zespół regu­lar­nie gry­wa oko­ło 100 kon­cer­tów rocz­nie. Pozy­cja Zako­po­wer umac­nia się rów­nież na Euro­pej­skiej sce­nie World Music. Zespół zagrał na pre­sti­żo­wych Euro­pej­skich Festi­wa­lach: w Osta­wie, Rudol­stad, Euro­cul­tu­red w Man­che­ste­rze, w Peters­bur­gu oraz na węgier­skim Szi­get Festi­val. Zako­po­wer odwie­dził pod­czas tras klu­bo­wych rów­nież: Indie (Mum­baj), Maro­ko, Węgry (Buda­peszt A38), Wło­chy, Niem­cy (Kolo­nia, Ber­lin, Obe­rhau­sen), Chor­wa­cję (Zagrzeb, Mocva­ra), Bel­gię (Bruk­se­la, Ancien­ne Bel­gi­que), Litwę (Wil­no), Bia­ło­ruś (Mińsk, Grod­no), Ukra­inę (Win­ni­ca), Rosję (Peters­burg), USA (Chi­ca­go, Nowy Jork, New Jer­sey), Kana­dę (Toron­to), Chi­ny (Szan­ghaj, Pekin, Lan­zhou, Xining) . W 2010 zespół wziął udział w Nigel Ken­ne­dy­’s Polish Week­end w Lon­dy­nie w pre­sti­żo­wej sali Queen Eli­za­beth Hall South­bank Cen­tre. To wyda­rze­nie zaowo­co­wa­ło tra­są po wyspach bry­tyj­skich w salach O2 i HMV w Glas­gow, Edyn­bur­gu, Bir­ming­ham, Lon­dy­nie, Bri­sto­lu i Bour­ne­mo­uth. Zespół moż­na było rów­nież usły­szeć mię­dzy inny­mi w bar­ce­loń­skiej Sagra­da Fami­lia, na sce­nach takich jak Car­ne­gie Hall w Nowym Jor­ku czy Teatro Mas­si­mo w Paler­mo.

Zako­po­wer zade­biu­to­wał na pol­skim ryn­ku muzycz­nym pły­tą Music Hal wyda­ną w 2005 roku, któ­ra otrzy­ma­ła sta­tus Zło­tej Pły­ty. Pły­ta jest połą­cze­niem tra­dy­cyj­nych góral­skich melo­dii i nowo­cze­snej klu­bo­wej muzy­ki, pro­du­cen­tem tej pły­ty był Mate­usz Pospie­szal­ski. Dru­ga pły­ta zespo­łu Na sie­dem (2007) zosta­ła wyda­na bez­płat­nie razem z dzien­ni­kiem Pol­ska The Times 20 paź­dzier­ni­ka 2007 i roze­szła się w ponad 600.000 egzem­pla­rzy. 30 listo­pa­da 2007 roku uka­za­ła się spe­cjal­na edy­cja pły­ty Na sie­dem, posze­rzo­na o dwa nowe utwo­ry oraz cove­ry Gyon­gy­ha­ju lany zespo­łu Ome­ga i W dzi­kie wino zaplą­ta­ni Mar­ka Gre­chu­ty. W pozo­sta­łych utwo­rach posze­rzo­no brzmie­nie muzycz­ne, m.in. o skrzyp­ce elek­trycz­ne, solów­ki gita­ro­we itp. W two­rze­niu pły­ty swój udział mie­li Adam Nowak (tek­sty), Kay­ah (tekst), Rafał Bryn­dal (tekst), Nigel Ken­ne­dy (skrzyp­ce elek­trycz­ne), Mama­dou Dio­uf (śpiew). Za tę pły­tę Zako­po­wer został uho­no­ro­wa­ny nagro­dą Fry­de­ryk w kate­go­rii Album roku Etno/Folk.

Trze­ci album – Boso (2011) zdo­był 3 Fry­de­ry­ki, nagro­dę “Zło­ta Super­pre­mie­ra” na Festi­wa­lu w Opo­lu, Potrój­ną Pla­ty­nę za sprze­daż, a sin­giel “Boso” przez kil­ka mie­się­cy był na 1 miej­scu więk­szo­ści list prze­bo­jów.

Czwar­ty album stu­dyj­ny Dru­gie pół (2015) to album z udzia­łem smycz­ków zespo­łu Atom String Orche­stra. Nie­dłu­go po pre­mie­rze album osią­gnął sta­tus zło­tej pły­ty. Ostat­ni album Zako­po­wer i Atom String Quar­tet (2017) to efekt zwro­tu do źró­deł, czy­li kul­tu­ry ludo­wej we współ­pra­cy z kwar­te­tem Atom.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI