Archiwum Polskiego Rocka 1960 - 2020
Polski Rock w najlepszym wydaniu

Archiwum Polskiego Rocka 1961 - 2016

Archiwum Polskie­go Rocka, to jedyny w swoim rodzaju katalog polskich płyt z muzyką rockową, które zostały wydane w latach 1961 - 2016. Dwa tomy (pierwszy 606 stron, drugi 550 stron) zawie­ra­ją pełny opis dysko­gra­fii ponad 800 zespołów czyli blisko 8700 płyt. Dodat­ko­wa płyta DVD zawiera ponad 20000 skanów płyt, okładek, labeli i innych elemen­tów wydawnictw.

Archiwum Polskiego Rocka 1961 - 2016 TOM I

?Archiwum??, to kompen­dium wiedzy zarówno dla kolek­cjo­ne­rów jak i dzien­ni­ka­rzy muzycz­nych. Zawiera pełne infor­ma­cje na temat dysko­gra­fii polskich zespołów. Opis pierw­sze­go wydania oraz wszyst­kich następ­nych wraz z infor­ma­cja­mi o bonusach. Każda metryka płyty zawiera numer katalo­go­wy, numer kodu kresko­we­go (jeżeli istnieje), możliwie dokładną datę wydania, a także nośnik i rodzaj opako­wa­nia. W miarę możli­wo­ści spis utworów posze­rzo­ny jest o czas trwania piosenek. Ze spisu muzyków każdy dowie się na czym grali opisani muzycy.

Archiwum Polskiego Rocka 1961 - 2016 TOM II

Płyty to nie tylko piosenki i muzycy je tworzący. To także nierzad­ko piękna szata graficz­na. Do dziś udało mi się zebrać zbiór ponad 20000 zdjęć okładek i lejbli płyt. Przez ostatnie lata uświa­do­mi­łem sobie, że nawet drobne zmiany w projek­cie mogą mieć kolosal­ne znacze­nie dla kolekcjonerów.

Aby zobaczyć jak wygląda przykła­do­wy rozdział wystar­czy ściągnąć ten plik

Archiwum Polskiego Rocka - Recenzje

Krzysztof Skiba

To pomocny rarytas, coś w rodzaju książki adreso­wej przydat­nej dla wszyst­kich szpera­czy, kolek­cjo­ne­rów i dzien­ni­ka­rzy intere­su­ją­cych się i piszą­cych o muzyce rockowej i pokrew­nych gatunkach.

Krzysz­tof Skiba

Markowski Sygitowicz - Markowski Sygitowicz

Kilku­let­nia, benedyk­tyń­ska, perfek­cyj­na praca młodego człowie­ka. Gdybym w swojej był równie sumienny, Rolling Stonsi byliby suppor­tem przed nami.

Grzegorz Markow­ski

archiwum-polskiego-rocka-web-08

Trzeba niezwy­kłe­go oddania i cierpli­wo­ści, aby zgroma­dzić w tak solidny sposób, tak wielką ilość danych. Z pewno­ścią nie jeden raz będę korzy­stał z tej lektury. Gratu­la­cje dla autora!

Grzegorz Kupczyk

Leszek Gnoiński

Gdy zobaczy­łem stronę Daniela, pomyśla­łem, że niezły z niego kozak, skoro podjął się zadania archi­wi­zo­wa­nia fonogra­fii polskie­go rocka. Zaraził mnie swoją pasją, dlatego zacząłem mu pomagać i kibicować.

Leszek Gnoiński

Piotr "Peter" Wiwczarek

Niewielu poznałem na świecie pasjo­na­tów takiego formatu. Daniel Wolak podjął arcytrud­ny temat skata­lo­go­wa­nia całej historii polskiej nowożyt­nej muzyki rockowej (a może nawet lepiej: rozry­mu­zy­ki polskiej w ogóle). Jestem pod wielkim wraże­niem ogromu pracy, cierpli­wo­ści i docie­kli­wo­ści tak wielkie­go Fana Muzyki.

Piotr "Peter" Wiwczarek

Piotr Pawłowski

To pozycja obowiąz­ko­wa dla takich świrów jak ja, którzy lubią wiedzieć kto dograł przeszka­dzaj­ki w czwartym utworze ze strony B bez względu na to, w którym roku powstała płyta i jaki gatunek muzyczny raczy zawierać!

Piotr Pawłow­ski

Krzysztof "Grabaż" Grabowski

Daniel Wolak jest jak egipski skryba - pilny i skrupu­lat­ny oraz - podobnie jak Komisarz Przygoda - szcze­gó­larz niezłom­ny. Mimo że polski rock jest od dawna w odwrocie - Wolak - podjął się jego archi­wi­za­cji - niczym pozyty­wi­stycz­ny heros - płyta po płycie, piosenka po piosence, ziarenko po ziarenku … Ręce same klaszczą!

Krzysz­tof "Grabaż" Grabowski

Bogusław Pluta (dyrektor OZZ ZPAV)

Niewiele znam osób, które o polskim rocku, a w zasadzie ogólnie o polskiej muzyce rozryw­ko­wej wiedzą tyle co Daniel, i, co ważniej­sze, chcą się tą wiedzą dzielić. Archiwum, jakie Daniel robi od wielu lat nie ma żadnego analogu w Polsce i jego rozwój jest projek­tem, który wspieram, i do tego wsparcia Was też zachęcam.

Bogusław Pluta (dyrektor OZZ ZPAV)

Oba tomy są do nabycia w sklepie autora! Kliknij na ten link i zakup swój egzemplarz!

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI