Archiwum Polskiego Rocka 1960 - 2020
Polski Rock w najlepszym wydaniu

Coma - 2005 YU55. Nowy concept album!

Coma ostatni swój album "Coma" wydała w 2011 roku. Od tego czasu na rynek trafił jedynie koncert z Przystan­ku Woodstock, a wokali­sta Piotr Rogucki skoncen­tro­wał się na swojej karierze solowej. Był człon­kiem jury w "Must Be The Music", a także wydał solowy album "J.P. Śliwa". Sytuacja stawała się już dwuznacz­na, bo nie zdziwił­bym się, gdyby kolejny wokali­sta zdecy­do­wał się opuścić swój zespół… Na szczę­ście 7 paździer­ni­ka nowy album grupy trafi do sklepów!

 

Wydawcą nowej płyty jest ponownie Mystic Produc­tion. Na ich stronie można przeczy­tać, że:

Zarówno film jak i litera­tu­ra niejed­no­krot­nie fanta­zjo­wa­ły na temat zderze­nia Ziemi z jakąś nieznaną gwiazdą lub innym ciałem astral­nym. Gdzieś na styku dwóch kosmicz­nych obiektów tworzy sięnowy wymiar, zmienia perspek­ty­wa i radykal­nie poszerza horyzont, a wizja plane­tar­nej katastro­fy niesie za sobą poetycką melan­cho­lię pobudza­jąc do rewizji i reflek­sji. To właśnie to doświad­cze­nie stanowi główną inspi­ra­cję najnow­sze­go albumu zespołu COMY zatytu­ło­wa­ne­go ?2005 YU55?. Długo oczeki­wa­na płyta ukaże się 7 paździer­ni­ka 2016 nakładem Mystic Production.

Po pięciu latach od ostat­nie­go wydaw­nic­twa ukazuje się ekspe­ry­men­tal­ny koncept album balan­su­ją­cy na granicy muzycz­ne­go audio­bo­oka i klasycz­ne­go rocko­we­go albumu. Jak zazna­cza­ją twórcy płyty, tym razem ich uwaga skupiła się na warstwie teksto­wej, która stanowi tutaj nadrzęd­ną rolę. Szesna­sto­czę­ścio­wa historia jest opisem kryzy­so­wych momentów życia Adama Polaka głównego bohatera opowie­ści. Momentem zwrotnym w jego życiu jest czas nieoczy­wi­ste­go spotka­nia z plane­to­idą o nazwie "2005 YU55". Wpływ jaki wywiera owo spotka­nie jest bodźcem dla pogłę­bie­nia świado­mo­ści o własnym życiu i ukrytych mecha­ni­zmach, którym ono podlega.

Zasko­czyć może widoczna zmiana stylu COMA od brzmie­nia po ekspre­sję i sposób inter­pre­ta­cji. Płyta ukaże się w dwu wersjach, wzboga­co­na o teksty i bonusy (okulary 3D) wersja ?deluxe?w książ­ko­wym formacie wielko­ści DVD i trady­cyj­na, tańsza wersja CD zawie­ra­ją­ca muzykę i podsta­wo­we infor­ma­cje. Obydwie wersje będzie zdobiła okładka 3D. 

Ostatnio zapano­wa­ła moda na produ­ko­wa­nie przeróż­nych wersji tego samego… Dla mnie to wycią­ga­nie kasy od fanów, ale jak kto woli. Jeżeli muzyka się obroni, to reszta jest nieważna. Póki co jeszcze nie ma singla promującego.

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI