Archiwum Polskiego Rocka 1960 - 2020
Polski Rock w najlepszym wydaniu

Coma - 2005 YU55. Nowy concept album!

Coma ostatni swój album "Coma" wydała w 2011 roku. Od tego czasu na rynek trafił jedynie koncert z Przystan­ku Woodstock, a wokali­sta Piotr Rogucki skoncen­tro­wał się na swojej karierze solowej. Był człon­kiem jury w "Must Be The Music", a także wydał solowy album "J.P. Śliwa". Sytuacja stawała się już dwuznacz­na, bo nie zdziwił­bym się, gdyby kolejny wokali­sta zdecy­do­wał się opuścić swój zespół… Na szczę­ście 7 paździer­ni­ka nowy album grupy trafi do sklepów!

 

Wydawcą nowej płyty jest ponownie Mystic Produc­tion. Na ich stronie można przeczy­tać, że:

Zarówno film jak i litera­tu­ra niejed­no­krot­nie fanta­zjo­wa­ły na temat zderze­nia Ziemi z jakąś nieznaną gwiazdą lub innym ciałem astral­nym. Gdzieś na styku dwóch kosmicz­nych obiektów tworzy sięnowy wymiar, zmienia perspek­ty­wa i radykal­nie poszerza horyzont, a wizja plane­tar­nej katastro­fy niesie za sobą poetycką melan­cho­lię pobudza­jąc do rewizji i reflek­sji. To właśnie to doświad­cze­nie stanowi główną inspi­ra­cję najnow­sze­go albumu zespołu COMY zatytu­ło­wa­ne­go ?2005 YU55?. Długo oczeki­wa­na płyta ukaże się 7 paździer­ni­ka 2016 nakładem Mystic Production.

Po pięciu latach od ostat­nie­go wydaw­nic­twa ukazuje się ekspe­ry­men­tal­ny koncept album balan­su­ją­cy na granicy muzycz­ne­go audio­bo­oka i klasycz­ne­go rocko­we­go albumu. Jak zazna­cza­ją twórcy płyty, tym razem ich uwaga skupiła się na warstwie teksto­wej, która stanowi tutaj nadrzęd­ną rolę. Szesna­sto­czę­ścio­wa historia jest opisem kryzy­so­wych momentów życia Adama Polaka głównego bohatera opowie­ści. Momentem zwrotnym w jego życiu jest czas nieoczy­wi­ste­go spotka­nia z plane­to­idą o nazwie "2005 YU55". Wpływ jaki wywiera owo spotka­nie jest bodźcem dla pogłę­bie­nia świado­mo­ści o własnym życiu i ukrytych mecha­ni­zmach, którym ono podlega.

Zasko­czyć może widoczna zmiana stylu COMA od brzmie­nia po ekspre­sję i sposób inter­pre­ta­cji. Płyta ukaże się w dwu wersjach, wzboga­co­na o teksty i bonusy (okulary 3D) wersja ?deluxe?w książ­ko­wym formacie wielko­ści DVD i trady­cyj­na, tańsza wersja CD zawie­ra­ją­ca muzykę i podsta­wo­we infor­ma­cje. Obydwie wersje będzie zdobiła okładka 3D. 

Ostatnio zapano­wa­ła moda na produ­ko­wa­nie przeróż­nych wersji tego samego… Dla mnie to wycią­ga­nie kasy od fanów, ale jak kto woli. Jeżeli muzyka się obroni, to reszta jest nieważna. Póki co jeszcze nie ma singla promującego.