Archiwum Polskiego Rocka 1960 - 2020
Polski Rock w najlepszym wydaniu

Cugowscy — Zaklęty krąg. Premiera 30 września!

Po zamknię­ciu Bud­ki Sufle­ra, każ­dy z muzy­ków poszedł w swo­ją stro­nę. Nie­ste­ty tyl­ko jed­ne­mu uda­ło się na praw­dę pozo­stać na powierzch­ni. Romu­ald Lip­ko prze­padł ze swo­im “Romu­ald Lip­ko Band”. Tomasz Zeli­szew­ski mimo świet­ne­go skła­du, jaki mia­ła gru­pa Wie­ko, też nic nie zwo­jo­wał, a wydał dwie pły­ty. Jedy­nie Krzysz­tof Cugow­ski dziel­nie bro­ni hono­ru byłej for­ma­cji regu­lar­nie gra­jąc ze swo­imi syna­mi kon­cer­ty w kra­ju i za gra­ni­cą przy spo­rej fre­kwen­cji.

Bracia Cugowscy z ojcem

30 wrze­śnia speł­nią się marze­nia tych, któ­rzy od ponad 10 lat cze­ka­ją na wspól­ny album kla­nu Cugow­skich. Pły­ta będzie się nazy­wa­ła “Zaklę­ty krąg” i tak ją opi­su­je Woj­tek Cugow­ski na swo­im pro­fi­lu face­bo­oko­wym:

Cugowscy - Zaklęty krąg

Moi Dro­dzy, dziś zakoń­czy­li­śmy pra­cę nad nową pły­tą! Album ‘Zaklę­ty Krąg’ pod szyl­dem CUGOWSCY uka­że się 30 wrze­śnia 2016 r. 12 pre­mie­ro­wych utwo­rów, na niej wie­eeeeele odcie­ni roc­ka, wspa­nia­li goście i.….. bądź­cie cier­pli­wi 😉 Pra­co­wa­li­śmy nad nią od paź­dzier­ni­ka 2015 i jeste­śmy bar­dzo zado­wo­le­ni z efek­tu 😉

Doug Pinnick w studiu Braci

W stu­diu muzy­ków odwie­dził tak­że Doug Pin­nick z King‘s X. Żad­nych szcze­gó­łów nie znam, ale chy­ba nie przy­le­ciał popa­trzeć. Zapo­wia­da się na praw­dę cie­ka­wa pły­ta i war­to pocze­kać mie­siąc na pre­mie­rę.

Cugowscy & Pinnick

Pły­tę od kil­ku mie­się­cy pro­mu­je sin­giel i tele­dysk do tytu­ło­wej pio­sen­ki:

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI