Archiwum Polskiego Rocka 1960 - 2020
Polski Rock w najlepszym wydaniu

Zostań Patronem Archiwum Polskiego Rocka

20 lat Archiwum Polskiego Rocka w statystykach

20 lat minęło jak jeden dzień… i posta­no­wi­łem spraw­dzić jak to hobby wpłynęło na moje życie. Od 13 paździer­ni­ka 2008 roku baza danych rejestro­wa­ła nowodo­da­ne płyty. Mój skaner A3 do płyt zapisuje automa­tycz­nie pliki na dysku nadając im nazwę opartą o dokładną datę ich utworze­nia. To pomogło mi ustalić ile skanów zrobiłem w danym roku. Ile obrobi­łem plików wiem, bo każdy plik ma swoją datę utworze­nia. Tyle szcze­gó­łów technicz­nych. Ten wykres nie jest może idealny, bo lata 2000 - 2008 są zsumo­wa­ne, ale inaczej się nie dało.

Wykres wykonanych prac przy Archiwum Polskiego Rocka w latach 2000 - 2020

Gdyby przyjąć, że każda wykonana czynność zajęła mi 5 minut, to łącznie spędzi­łem prawie dwa i pół roku po 8 godzin dziennie. Jak na hobby, to chyba nie mało 🙂. Bardzo bym chciał, żeby moje hobby stało się pracą, ale o tym za chwilę.

Okładki, skany, grafiki…

Przez 20 lat wykona­łem (biorąc tylko pod uwagę skaner A3) 17632 skany z czego obrobi­łem 10511, a to dało 25881 zdjęć, które możecie oglądać na stronach portalu i w książ­kach. Na opraco­wa­nie czeka jeszcze 7121 skanów. Wg obliczeń czystko staty­stycz­nych na koniec będzie to 43944 zdjęć.

Okładki płyt, nawet tego samego tytułu, u tego samego wydawcy często różnią się na przestrze­ni lat. W "Archiwum…" jest wiele takich przykła­dów. Dzięki temu, że pokazuję nie tylko okładkę, ale też tył, labele, książecz­ki, możecie dowie­dzieć się o tych różni­cach i zadecy­do­wać o kupnie nowego wydania. Zwykłych słucha­czy radia czy Spotify taka wiedza śmieszy, ale znam osobi­ście ludzi, którzy muszą mieć każde wydanie swojej ulubio­nej kapeli. Sam do tych drugich należę 🙂

Różnice w poligrafii na wydaniach płyty Budka w Operze zespołu Budka Suflera

Niby szczegół, ale dla mnie ważny. Wskazał mi go Wielki Tropi­ciel różnic Maciek Knopp. 

Różnice w poligrafii na wydaniach płyty Kaseta grupy Kult

Koronny przykład, że ta sama wytwór­nia, ta sama płyta, ale przez lata tył przecho­dził ewolucję - szkoda tylko, że w SP Records nikt nie myśli o tym by podać datę wznowie­nia. W DDR podawano nawet miesiąc… 

Premiery, wznowienia i reedycje

# Wykonaw­ca Ilość płyt
1 Vader 239
2 Budka Suflera 219
3 Behemoth 212
4 SBB 205
5 Lady Pank 191
6 Maanam 175
7 Czerwone Gitary 172
8 Niemen 164
9 Skaldo­wie 162
10 Maryla Rodowicz 158
11 Dżem 140
12 Marek Grechuta 132
13 Stani­sław Soyka 113
14 Kult 110
15 River­si­de 110
16 Voo Voo 106
17 Perfect 99
18 T.Love 98
19 Dezerter 95
20 Acid Drinkers 87
21 Józef Skrzek 82
22 Myslo­vitz 79
23 Grzegorz Turnau 78
24 Republi­ka 77
25 TSA 76

Powyższa tabela prezen­tu­je ile jest płyt danego wykonaw­cy w bazie "Archiwum". Pozycja nr 3 to Behemoth. Kilka lat temu, gdy kończy­łem "Katalog cen płyt używa­nych 2009", napisa­łem do Nergala, że właśnie dodałem 98. płytę Behemo­tha. Odpisał, że wydał tylko 8… Pewnie miał rację, ale nie wziął pod uwagę, że dzięki popular­no­ści swojej grupy, jego płyty wydawane są niemal jedno­cze­śnie na wszyst­kich konty­nen­tach przez różnych wydawców, a do tego jeszcze często w wielu warian­tach - np. z DVD, z Bluray, z drugim CD, czy w wielu warian­tach koloru winyla. Dziś dysko­gra­fia Behemo­tha, to 212 pozycji i stale rośnie! Podobnie jest z grupą Vader (1) i River­si­de (15).

Back catalogue Budki Suflera i Dżemu

Budka Suflera drugą pozycję zawdzię­cza nieby­wa­łej aktyw­no­ści reedy­cyj­nej.  Od 1997 roku katalog Budki Suflera wznowio­ny został 4 razy. Po raz pierwszy przez wytwór­nię New Abra, potem już przez sam zespół aż 3 razy - w digipa­kach (Budka Suflera Collec­tion) i super jewel box w 2010 roku oraz 2015 roku ponownie w digipa­kach. Gdy sprzedaż okazała się nieza­da­wa­la­ją­ca całość nakładu wycofano i spako­wa­no ponownie w jeden karton tworząc reedycję "Budka Suflera Collec­tion". Drugie wydanie boxu było nieco uboższe, ale spełniło swój cel, bo już nie można kupić w normal­nym obiegu. Po zakoń­cze­niu działal­no­ści zespołu firma Warner Music Polska zaczęła tłoczyć winylowe reedycje. Niestety pod koniec serii projekt upadł i kilka tytułów nie ukazało się. Do tego wszyst­kie­go zespół ma na swoim koncie dziesię­cio­pły­to­wą antolo­gię z 1999 roku i dwudzie­sto­pły­to­wy zestaw "Leksykon Budki Suflera" z 2005 roku. Znala­złem też około dziesię­ciu płyt, które zostały specjal­ne wydane z okazji jakiegoś koncertu. Na koniec dysko­gra­fii Suflerów mała cieka­wost­ka. Płyta "Za ostatni grosz" ma 13 wydań w tym 12 unikal­nych z różnych lat!

Zbiór okładek płyty Za ostatni grosz grupy Budka Suflera

Podobnie do Budki radziła sobie na przestrze­ni lat grupa Dżem. Ania Box Music, Box Music, Pomaton EMI, Dżem SC… Każde z tych wydaw­nictw ma na koncie przynaj­mniej część katalogu śląskiej grupy.

Koncertowe płyty SBB

Nie każdy zespół z tej listy jest tam przez reedycje. Ciekawym przykła­dem jest tu SBB (4). To nie wznowie­nia, a nowe tytuły są podstawą tego wyniku. Józef Skrzek lubi nagrywać wszystko co gra na żywo i stąd cała masa koncer­tów w dysko­gra­fii SBB. Do tego jeszcze niezwy­kłe szczę­ście do przychyl­nych wydawców: Andrzej Hojn z e​-silesia​.info, Michał Wilczyń­ski z GAD Records czy nieży­ją­cy Tomasz Dziubiń­ski z Metal Mind Produc­tions. Michał Wilczyń­ski to autor książki "Wizje", ale także fan grupy i odkrywca wielu zaginio­nych taśm. Dzięki niemu i Hojnowi mamy możli­wość prześle­dzić każdy okres koncer­to­wy grupy. Dzięki Dziubiń­skie­mu z kolei na rynku pojawiła się raz jeszcze cała dysko­gra­fia grupy, a także dwa boxy "Lost Tapes". Solowa dysko­gra­fia Józefa Skrzeka w rankingu jest na 21. miejscu. Dzięki temu, że Metal Mind wydał box z dysko­gra­fią artysty, ten dostał pierwszy raz w życiu Złotą płytę za solową działalność. 

Podobnym przypad­kiem do SBB pod kątem szczę­ścia do wydawców zapaleń­ców są Skaldo­wie. Paweł Nawara i jego Kameleon Records odpowia­da za reedycje wszyst­kich płyt katalo­go­wych jak i całą masę płyt z nagra­nia­mi radio­wy­mi i koncer­to­wy­mi, które bez Nawary nigdy by się nie ukazały.

Zbiór okładek płyt koncertowych grupy SBB

Moc składanek Czerwonych Gitar

I ostatni przypa­dek, miejsce siódme, czyli Czerwone Gitary. Nie ma chyba i nie będzie inne grupy, która przez lata dorobiła się takiej ilości składa­nek. Często zespół nie miał z nimi nic wspól­ne­go, a wydawcy korzy­sta­li ze słabego prawa autor­skie­go sprzed 1999 roku. Kompi­la­cje ukazy­wa­ły się nie tylko w kraju, ale także za granicą. Czerwone Gitary były popular­ne w demolu­dach i wydawane przez Amigę z DDR a także Melodię z ZSSR.

Zbiór okładek składanek grupy Czerwone Gitary

Warianty i wznowienia

# Tytuł Wykonaw­ca Ilość wydań
1 I Love You At Your Darkest Behemoth 28
2 The Satanist Behemoth 19
3 Waste­land River­si­de 18
4 Messe Noire Behemoth 15
Lady Pank Lady Pank 15
Niemen Enigma­tic Niemen 15
Heavy Metal World TSA 15
8 Anticult Decapi­ta­ted 14
Dziwny jest ten świat Niemen 14
10 Za ostatni grosz Budka Suflera 13
Reborn In Chaos Vader 13
The Empire Vader 13
13 Sukces Niemen 12
Impres­sions In Blood Vader 12
Necro­po­lis Vader 12
16 Aya RL Aya RL 11
19 Demigod Behemoth 11
Wszyscy przeciw­ko wszystkim Dezerter 11
Anno Domini High Definition River­si­de 11
Love, Fear And The Time Machine River­si­de 11
Rapid Eye Movement River­si­de 11
Cała jesteś w skowronkach Skaldo­wie 11
Black To The Blind Vader 11
The Beast Vader 11
The Ultimate Incantation Vader 11
Welcome To The Morbid Reich Vader 11

Myślę, że kolejną warto­ścią mojej pracy jest duża szcze­gó­ło­wość infor­ma­cji, które otrzy­mu­ją użytkow­ni­cy. Sama infor­ma­cja, że płyta się ukazało, to przecież za mało. Osobno omówiony został każdy wariant wydania. W przypad­ku płyt CD z reguły mamy do czynie­nia z wydania­mi pojedyn­czy­mi i warian­ta­mi z drugim CD albo DVD czy Bluray. Ciekawej jest teraz w winylami. Znów Behemoth króluje. Już nie tylko warianty kolory­stycz­ne samego krążka "I Love You At Your Darkest", ale też dodat­ko­we paski w kolorze krwi, a idąc dalej np. 3 paski i 4 paski… Ile trzeba mieć pienię­dzy by być fanaty­kiem tej grupy?

Reedycje na potęgę

Z tabeli można też wycią­gnąć "Lady Pank" (4), "Dziwny jest ten świat" (8), "Za ostatni grosz" (10), "Sukces" (14), "Aya RL" (16) i "Wszyscy przeciw­ko wszyst­kim", "Cała jesteś w skowron­kach" (19), bo to tytuły, które swoją pozycję zawdzię­cza­ją ilości wznowień na przestrze­ni lat. Można by je zatem uznać za prawdzi­we klasyki polskie­go rocka gdyby nie fakt, że debiut Lady Pank, "Grosz" czy "Aya RL" były wydawane na potęgę dzięki nieja­sno­ściom praw autor­skich po upadku Tonpres­su. Za to albumy Niemena i Skaldów to na prawdę top topów.

Przy okazji tego podsu­mo­wa­nia pojawia się pierwszy ważny powód do napisa­nia tego tekstu: Duża ilość warian­tów, to wielki koszt uzyska­nia efektu "WOW". Jeżeli uda mi się zdobyć dwa wydania Behemo­tha czy Vadera, to już sukces, a co zrobić gdy jest ich 28? Nie znam nikogo kto miałby wszystko, albo chociaż kilka sztuk i jeszcze był w zasięgu mojego skanera. Jedyna opcja to wysoki budżet na takie okazje. Stąd koncep­cja podłą­cze­nia "Archiwum Polskie­go Rocka" do Patro​ni​te​.pl Idźmy jednak dalej, wszystko się wyjaśni na koniec (oby).

Płyty nie nagrywają się same

Płytę nagry­wa­ją ludzie (jeszcze), wydają je wydaw­nic­twa - duże lub małe, ale zawsze ktoś. Na płycie są utwory, które mają swoją długość, autora i jeżeli nie są to motywy instru­men­tal­ne, to posia­da­ją tekst. To wszystko trzeba spisać, spraw­dzić i opubli­ko­wać. W taki sposób rośnie baza "Archiwum…", z której potem możemy uzyskać infor­ma­cję, że dany muzyk grał tu i na kilku innych płytach, a dane wydaw­nic­two prócz tego tytułu ma jeszcze inne fajne płyty, które warto znać. 

To tak w skrócie, ale moja baza zawiera już 9 tysięcy muzyków i niemal tysiąc wytwórni. Do tego samych zespołów jest ponad 900. Wykonaw­cy i muzycy mają często opis zbudo­wa­ny w oparciu o treści Wikipe­dii. Można się z Wiki zgadzać lub nie, ale wyobraź­cie sobie jaki sztab ludzi musiałby pracować nad stroną, żeby ogarniać na bieżąco 10 tysięcy biogra­mów. Nie wiem nawet jaki budżet byłby potrzeb­ny na taki projekt.

Nie tylko portal, ale i książki

W 2005 roku założy­łem Wydaw­nic­two Wdaxrock, którego celem jest wydawa­nie książek z materia­łem zgroma­dzo­nym w portalu. Od tego czasu wydałem cztery razy "Archiwum…" i trzy "Katalogi cen płyt używanych".

W 2017 i 2020 roku specjal­ne wydania "Archiwum…" wspie­ra­ły zbiórkę Wielkiej Orkie­stry Świątecz­nej Pomocy. Wydanie z 2020 znalazło ponad 130 nabywców w miesiąc! 

Popular­ność tego wydania była na tyle duża, że musiałem z przyjem­no­ścią zrobić dodruk. Nie chciałem jednak łamać słowa danego tym, którzy kupili wersję WOŚP w terminie, więc powstała wersja na XX lecie portalu. W tej chwili książka jest dostępna w sklepie Rock Serwis.

Plany wydawnicze

Ten rok poświęcę na dokoń­czo­ne obieca­ne­go suple­men­tu wydania z 2016 roku. Natomiast wszystko co się już teraz dzieje zmierza do wydania cztero­to­mo­we­go nie później niż w 2024 roku. Dużo tutaj zależy jednak od Was!

Coraz więcej danych

Już niedługo zadebiu­tu­je nowa odsłona portalu "Archiwum…". Po latach rozmy­ślań i wahań posta­no­wi­łem przesiąść się z własnego systemu zarzą­dza­nia treścią na wiodący na rynku WordPress. Pozwoli mi to na rozbu­do­wę treści, takich jak teksty utworów (w tej chwili baza danych zawiera ponad 36 tysięcy unikal­nych tytułów), autorów tekstu i muzyki, a także o bardziej szcze­gó­ło­we dane o produ­cen­tach i reali­za­to­rach płyty. Absolut­ną nowością będzie stopnio­we dopusz­cza­nie użytkow­ni­ków portalu do budowa­nia treści. Każdy zareje­stro­wa­ny przyja­ciel strony będzie mógł dodawać i edytować infor­ma­cje o płytach, muzykach, wytwór­niach i utworach. Będzie mógł dodawać klipy z youtuba czy linkować do Spotify. To wszystko na pewno będzie miało duże znacze­nia dla popular­no­ści portalu, ale też wymusi na mnie większą czujność i modera­cję wstawia­nych treści. To jest ten moment w którym trzeba sobie powie­dzieć, że albo wchodzę w to w na 100% albo nie ma sensu w ogóle się tym zajmować!

Patro​ni​te​.pl - zostań Patronem "Archiwum Polskiego Rocka"!

Jeżeli twoja praca, to twoje hobby, to w życiu nie przepra­cu­jesz ani jednego dnia. To stara prawda, która zawsze się sprawdza. Dosze­dłem do takiego etapu prac nad "Archiwum…" i takiego momentu w życiu, że bez waszej pomocy dalej nic z tego nie będzie. 

Logo Patronite.pl

Bardzo bym chciał, żebym mógł poświę­cić cały swój czas pracy nad stroną i książ­ka­mi, a nawet założyć zespół, który by mi w tym pomagał. Żeby tak się stało "Archiwum…" musi być sponso­ro­wa­ne przez swoich fanów. Tu z pomocą przycho­dzi serwis Patro​ni​te​.pl, który łączy twórcę z odbiorcą i pomaga temu drugiemu wspierać cyklicz­nie nawet najdrob­niej­szą kwotą swoje ulubione przed­się­wzię­cia kulturalne.

Zasada jest prosta. Autor (czyli w tym przypad­ku ja) opowiada co robi i co chce przez to osiągnąć oraz jakie fundusze są mu niezbęd­ne. Opisane zostają cele i zakła­da­ny koszt, a także tworzone są progi wsparcia. Każdy próg to inna zadekla­ro­wa­na kwota wsparcia, ale też profity jakie będzie czerpał Patron jeżeli zdecy­du­je się na taki krok. Patron (czyli TY) podej­mu­je decyzję na który próg go stać, lub który go intere­su­je ze względu na profity, które będzie czerpał. Przede wszyst­kim jednak najważ­niej­sze, że będzie wspierał warto­ścio­wą działalność 🙂

Dlaczego warto być patronem?

POMOC INNYM

Każdy Patron jest współ­twór­cą sukcesu Autora! Wspie­ra­jąc Twórcę finan­so­wo, rozpa­lasz jego pasję i pomagasz mu się rozwijać. Masz też bezcenną świado­mość, że zmieniasz życie każdego obdaro­wa­ne­go Autora!

NAGRODY

Autorzy odwdzię­cza­ją się Patronom, przeka­zu­jąc im wyjąt­ko­we nagrody, dostępne tylko i wyłącz­nie dla nich. Zajrzyj na profile naszych Twórców i zobacz, co dla Ciebie przygotowali!

BĄDŹ BLIŻEJ

Autorzy utrzy­mu­ją z Patro­na­mi bliski kontakt – pytają ich o zdanie, konsul­tu­ją się, pokazują swoją pracę „od kuchni”. Jeśli chcesz lepiej poznać Twórcę – zostań Patronem!

Dlaczego warto być patronem Archiwum?

Z moich wyliczeń wynika, że przez 20 lat działa­nia portalu poświę­ci­łem mu na same dodanie danych dwa i pół roku pracy po 8 godzin dziennie. Do tego rok spędzi­łem na opraco­wa­niu "Katalo­gów cen płyt używa­nych" i sam już nie wiem ile nad budową rozwią­zań technicz­nych - wszystko co jest związane z portalem jest tylko i wyłącz­nie wymyślo­ne i zbudo­wa­ne przeze mnie. W sumie na 20 lat spędzi­łem około 4 lat. A gdybym mógł cały ten czas przezna­czyć? Wyobra­ża­cie sobie gdzie by to wszystko już było? Pewnie Discogs i Wikipe­dia korzy­sta­ła by z mojej strony, a nie odwrotnie 🙂

Nie mogę cię zmuszać do pomocy. "Archiwum…" to moja pasja i życie, ale zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy, nawet ci stale korzy­sta­ją­cy, chcą czy mogą poświę­cić część swoich dochodów. Nikogo nie będę oceniał ani naciskał. 

Pół paczki fajek albo 1/​4 płyty

Progi na Patro​ni​te​.pl można ustawić różne. W moim przypad­ku najniż­szy to 5 złotych, a taki docelowy to 10 złotych. To równo­war­tość połowy paczki papie­ro­sów czy 1/​4 polskiej płyty CD kupionej w dniu premiery w popular­nej sieci Empik. Pewnie gdybym palił, to nie miałbym połowy swoich płyt. Strach pomyśleć, że to wszystko poszło z dymem. Już od najniż­szej kwoty przewi­du­ję upominek w postaci procen­to­wej zniżki na moje książki. Rozważam też gadżety dla patronów o dużym stażu. Będzie też opcja "Kup płytę dla Archiwum", czyli progi w wysoko­ści 20 i 50 złotych, co pozwoli na zakup jednej płyty w miesiącu w Twoim imieniu. Taki gest na pewno zostanie przeze mnie docenio­ny, a świat się dowie jaki jesteś gość! Oczywi­ście będą też wyższe progi i większe nagrody, ale to już dla prawdzi­wych "wariatów" 🙂 Jeżeli chcesz się zarekla­mo­wać w portalu i w książ­kach, to rozważ taką opcję. 

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI